Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLUMDA ÇOCUĞA VERİLEN ÖNEM. Toplum aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan,temel ihtiyaçlarını sağlamak için iş birliği yapan insanlardan oluşur.Birey.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLUMDA ÇOCUĞA VERİLEN ÖNEM. Toplum aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan,temel ihtiyaçlarını sağlamak için iş birliği yapan insanlardan oluşur.Birey."— Sunum transkripti:

1 TOPLUMDA ÇOCUĞA VERİLEN ÖNEM

2 Toplum aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan,temel ihtiyaçlarını sağlamak için iş birliği yapan insanlardan oluşur.Birey toplumla insan olur,toplumla varlığını sürdürür.Sağlıklı toplum olumlu yönde gelişme ve değişme halindedir.

3 GELENEKSEL TÜRK TOPLUMUNDA ÇOCUĞA VERİLEN ÖNEM

4 Çocuk evde aileyi tamamlar, özellikle kırsal kesimde küçükken aileye maddî katkı sağlar, büyüyünce de yaşlılık güvencesidir, aynı zamanda statü kaynağıdır. ۞“Çocuklu ev pazar, çocuksuz ev mezar”. ۞“Çocuksuz kadın meyvesiz ağaç gibidir”. ۞“Çocuk evin meyvesidir”. ۞“Oğlanı kızı olmayan avrattan, eski hasır yeydir”. ۞“Evlâdı olmayanda merhamet olmaz”.

5

6 Ɣ Geleneksel Türk toplumunda çocuksuz ev düşünülemez.Evlilik çocuk sahibi olmakla bir tutulur Ɣ Çocuk sahibi olmamak bir eksikliktir ve sorumlusu kadındır.Bu eksikliği gidermek için her yola başvurulur.(kocakarı ilaçları,türbe ziyaretleri vb.) Ɣ Erkek çocuğa sahip olmak ayrıcalık ve zorunluluktur.Bunun da sorumlusu kadındır.Bunun için de çeşitli önlemler alınır.

7 ǂ “Çok çocuk anayı şaşkın, babayı düşkün eder”. ǂ “Evlâdın varsa başında derdin var”. ǂ “Çocuk büyütmek taş kemirmek”. ǂ “Çocuk isteyen belâsını da istemek gerek”. ǂ “Evlâdın varsa bin derdin var, evlâdın yoksa bir derdin var”. ǂ “Evlâdın var mı derdin var”.

8

9  Gebelikte sağlıklı çocuğa sahip olabilmek için geleneksel önlemler alınır.  Çocuğun doğumuna önem verilir.Nazardan koruyucu önlemler alınır.Çocuk görme ziyaretlerine gidilerek hediyeler verilir.  Çocuğun büyüme ve gelişimi ile ilgili sorunlar doktordan önce geleneksel yöntemlerle çözülmeye çalışılır.Örneğin çocuğun konuşması gecikmişse muska yazdırılır.

10

11 § Çocuklar içinde de kız çocuğun değeri düşüktür, çünkü ele gidecektir. Erkek çocuğun değeri yüksektir, çünkü ondan beklentiler çoktur; hem baba adını, soyunu ve ocağını sürdürecek, hem de anne babaya statü kazandıracaktır. §“Kız yükü tuz yükü”: §“Kız doğuran tez kocar”. §“Kız evde olsa da elden sayılır”. §“Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün”. §“Oğlanı her karı doğurmaz, er karı doğurur”. §“Oğlandır oktur, her evde yoktur”. §Torunda bile “Oğlanınki oğul balı, kızınki bahçe gülü” olarak nitelendirilir.

12 ₪ Çocuklar sevilir,öpülür,ninniler söylenir,korunur,abartılı sözler söylenir(kurban olduğum,yoluna öldüğüm gibi) ₪ Anne babaların yanında çocukların sevilmesi ayıplanır. ₪ Sevginin yanı sıra özellikle daha büyük çocuklara kızgınlık anında nefret içeren sözcükler ve beddualar söylenir,sıkça dövülür. ₪ Yaramaz çocuklar babayla,umacılarla,çingenelerle korkutulurlar.

13 ╬ Kız çocuklar erken yaşta eve kapatılırlar.İlkokula gönderilmez ya da bitirmeden okuldan alınırlar. ╬ Küçük çocuklar ve özellikle erkek çocuklar üzerinde denetim zayıftır. ╬ Çocukları yalnız anne,babanın değil tüm köy yetişkinlerinin terbiye etme hakkı vardır. ╬ Geleneksel Türk toplumunda çocuklar korkutularak,sindirilerek ve dövülerek büyütülür.Merakları ve özgür davranışları engellenir.Uslu ve söz dinler olmaları girişken olmalarından önde tutulur.

14 Anadolu’da doğumla ilgili adet, inanma ve gelenekler; Aşeren kadın genellikle acı, ekşi ve baharatlı şeyleri yemekten kaçınmaya zorlanmaktadır. Bu tutum Anadolu’da çok olan “ Ye ekşiyi, doğur Ayşe yi ” tekerlemesiyle de ifade edilmektedir. Buna karşılık olarak da aşerirken tatlı yiyeceklerden yemek oğlan çocuğunun ön belirtisi olarak yorumlanmakta, bu durum da halk arasında; “ Ye tatlıyı, doğur atlıyı ” tekerlemesiyle anlatılmaktadır. Anadolu’da konuyla ilgili olarak; - Kadının fiziksel görünümüne bakılarak, - Kadının yediklerine bakılarak, - Kadının davranışlarına bakılarak, - Çocuğun ana karnında oynama süresine bakarak, -Sancının geliş biçimi dikkate alınarak çeşitli yorumlar yapılmaktadır.

15 Kadının hamile kaldığı andan itibaren;çocuğu annenin tüm davranışlarından etkileneceği bilimsel olarak kanıtlanmış olup;bu konuyla ilgili olarak Anadolu’nun geleneksel kesiminde çok yaygın olan inanış sistemi günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Bu inanış sistemi; hamile kadını bir takım davranışları yapmaya ve yapmamaya zorlamaktadır. Yapmaması gereken davranışlara hamile kadın, hamileliği süresince; - Ayıya, maymuna, deveye bakmaz, - Balık, tavşan, paça, kelle yemez, sakız çiğnemez, - Cenazeye gitmez, cesede bakmaz, - Gizli saklı bir şeyi alıp yemez.

16 Hamile kadından yapması istenilen davranı ş lara ise; - Aya gökyüzüne bakar, - Güzel kimselere bakar, - Gül koklar, - Ayva, elma, ye ş il erik, üzüm yer gibi örnekler verilebilir.

17 Anadolu’nun kırsal kesimlerinde geçmişte doğumlar köy ebelerinin yardımlarıyla köylerde evlerde yaptırılmakta doğum esnasında yapılan uygulamaların büyük çoğunluğu doğumun kolay olmasına yönelik uygulama ve pratikler oluşturmaktaydı. Bu uygulamalara örnek olarak; - Kadının saç bağlarının çözülmesi, - Kilitli kapıların, sandıkların, pencerelerin açılması, - Kuşlara yem serpilmesi, - Kolay doğum yapan kadının, doğum yapacak olan kadının sırtını sıvazlaması, - Silah atılması, - Kadının sırta alınıp silkelenmesi, - Kadının yüksek bir yerden atlatılması, - Kadının bir bezin içerisine konarak sallanması verile bilinir.

18 Anadolu’da çocu ğ a göbek adı konulması; - Çocu ğ un kabirde göbek adıyla ça ğ rılaca ğ ı, - Öte dünyada göbek adıyla ça ğ rılaca ğ ı, - Tövbe, talkın verilirken göbek adıyla ça ğ rılaca ğ ı gibi dinsel nedenlerle açıklanmaktadır.

19 Geleneksel kültürde çocu ğ a ilk süt üç ezan beklendikten sonra verilmektedir. Bu uygulamayla çocu ğ un ileriki ya ş amında sabırlı olaca ğ ına inanılmaktadır. Kadının ilk sütüne “a ğ ız” denmektedir. A ğ ız sütünü çocuk emmektedir. A ğ ız emmeyen çocu ğ un ileriki ya ş amında zayıf ve güçsüz olaca ğ ına inanılmaktadır. Geleneksel kültürde erkek çocukları kız çocuklarına göre daha çok emzirilmektedir. Bu davranı ş ın nedeni o ğ lan çocu ğ unun daha güçlü ve kuvvetli olması iste ğ inden kaynaklanmaktadır.

20

21 Son yüzyılda tüm dünyada teknoloji alanında ya ş anan hızlı de ğ i ş im aynı hızla ya ş amın tüm alanlarına yansımı ş tır.Bilimsel bulu ş lar uygulamaya geçmi ş ve toplumun ya ş am biçim İ farklıla ş mı ş tır.Sanayile ş me ile birlikte insan gücüne ihtiyacın azalması ile birlikte köylerden kentlere yo ğ un göçler ya ş anmı ş tır.Yapılan ara ş tırmalara göre son 50 yıl içinde ülke nüfusunun yarısı köylerden kente göç etmi ş tir.

22 Ula ş ımda,ileti ş imde tıpta,e ğ itimde ve ekonomide ya ş anan geli ş meler ve buna ba ğ lı de ğ i ş imler sosyal ve kültürel de ğ i ş imlere neden olmu ş tur.Bu de ğ i ş imler toplumsal ya ş amı temelden etkilemi ş tir.

23 ₪ Gelenek ve görenekler eskimi ş tir. ₪ Dinsel kurumların insan ya ş amını yönlendirme gücü zayıflamı ş tır. ₪ Kadın erkek ili ş kileri uygarla ş mı ş tır. ₪ Kadının ailede ve toplumdaki konumu yükselmi ş,de ğ eri artmı ş tır. ₪ Birçok yeni meslek türemi ş tir. ₪ Gelir ve tüketim artmı ş tır. Kültürel yapının de ğ i ş ikli ğ ini yansıtan bu de ğ i ş imler çocu ğ a yakla ş ımları da de ğ i ş tirmi ş tir.


"TOPLUMDA ÇOCUĞA VERİLEN ÖNEM. Toplum aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan,temel ihtiyaçlarını sağlamak için iş birliği yapan insanlardan oluşur.Birey." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları