Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 3 Şubat 2015 Salı Ar. Gör. Dr. Özden Aksu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 3 Şubat 2015 Salı Ar. Gör. Dr. Özden Aksu."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 3 Şubat 2015 Salı Ar. Gör. Dr. Özden Aksu

2 DR.ÖZDEN AKSU 03/02/2015

3  7 ya ş 3 aylık kız hasta

4  3 ya ş ından bu yana yakla ş ık 6 ayda bir idrar yolu enfeksiyonu geçirdi ğ ini söyleyen hasta(hastaneye ate ş,idrarda kötü koku ve idrar yaparken yanma ş ikayeti ile ba ş vuruyormu ş. İ drar tetkiki yapıp idrar yolu enfeksiyonu geçirdi ğ i söyleniyormu ş,idrar kültürü alınmıyormu ş )  En son 3 gün önce hasta tekrar ate ş ş ikayeti ile dı ş merkeze ba ş vurmu ş.Hastaya idrar yolu enfeksiyonu tanısıyla antibiyotik tedavisi ba ş lanmı ş.Aynı zamanda idrarında kan gürüldü ğ ü söylenerek tarafımıza yönlendirilmi ş

5  İ drar tutma(+)  makaslama(+),  çaprazlama(+)  gece idrar kaçırma(+)  kabızlık(-)  gündüzleri bazen tuvalete yeti ş emeyip idrarını kaçırdı ğ ı oluyormu ş

6  WBC:17300/uL  Neu:13800/uL  Hb:12,9g/dl  Hct:37,7  MCV:79,5fL  PLT:213,000/uL  Alb.:3,8 g/dl  Na:139 mEq/L  K:4,1 mEq/L  Ca:9,2 mg/dl  CRP: 6,5 mg/dl  Üre:81mg/dl  Kreatinin.:0.46mg/dl  T.Protein:7g/dl  Glukoz:81mg/gl

7  Dansite:1024  Lökosit:Eser  Nitrit:-  Kan:+  PH:6  Protein:eser  Glukoz:-  Keton:++

8  Prenatal: Annenin 1. gebeli ğ i. Gebeli ğ i boyunca düzenli doktor ve USG kontrolü var. Gebelik süresince sigara, alkol, madde kullanımı ve ate ş li hastalık geçirme öyküsü yok.  Natal:Miadında C/S ile do ğ mu ş  Postnatal: Do ğ ar do ğ maz a ğ lamı ş.Mekonyum aspirasyonu nedeniyle 6-7 saat yenido ğ an yo ğ un bakım ünitesinde izlenmi ş.Daha sonrasında bir sıkıntı ya ş anmamı ş

9  Anne: 27 ya ş ında,sa ğ -sa ğ lıklı  Baba: 32 ya ş ında, sa ğ -sa ğ lıklı ◦ Anne baba arasında akrabalık yok. ◦ Ailede sürekli hastalık: -Babaanne:Böbrek yetmezli ğ i -Baba:Böbrek ta ş ı

10  Nabız:90/dk  Ate ş :37  Solunum Sayısı: 20/dk  TA:104/63mmHg (95th: 110/73mmHg)  Boy:111 cm (5P)  Kilo: 18,4kg (5-25P)

11  Genel Durum: İ yi  Cilt: Turgor, tonus do ğ al. Ekimoz,ikter,ödem,siyanoz yok  Ba ş Boyun: Kafa yapısı simetrik. Saç ve saçlı deri do ğ al.  Gözler: Gözlerin her yöne hareketi do ğ al. I ş ık refleksi bilateral pozitif.  Kulak Burun Bo ğ az: Bilateral kulak zarları do ğ al.Orofarenks ve tonsiller do ğ al. Burun akıntısı, burun tıkanıklı ğ ı yok.

12  Solunum Sistemi: Solunum sesleri bilateral do ğ al. Ral, ronküs, ekspiryum uzunlu ğ u yok.  Kardiyovasküler Sistem: S1, S2 do ğ al. Ek ses yok.  Gastrointestinal sistem: Batın rahat. Barsak sesleri do ğ al. Palpasyonla defans, rebound yok.  Genitoüriner sistem: Haricen kız. Anomali yok.  Nöromüsküler sistem: Bilinç açık.,çevreyle ilgili.Ense sertli ğ i, kernig, brudzunski negatif.  Ekstremiteler: Kas kitlesi ve tonusu do ğ al. Deformite yok.

13  Sık idrar yolu enfeksiyonu geçirme öyküsü olan hastaya DMSA böbrek sintigrafisi çekilmesi planlandı.  DMSA raporuyla kontrole gelen hastanın(16/12/2014) geldi ğ inde aktif ş ikayeti yoktu.Ancak bakılan idrar sedimentinde her alanda 8-10 lökosit görülen hastadan idrar kültürü alınarak antibiyotik tedavisi ba ş landı.Orta akım alınan idrar kültüründe 100.000 K.pneumonia üremesi saptandı.

14 DMSA(31/12/2014)  Sa ğ böbrekte üst polde kortikal defekt  Sol böbrekte normal bulgular  Toplam böbrek fonksiyonuna katkı:Sa ğ %47 Sol:%53

15  Sa ğ böbrekte kortikal defekt saptanan hastadan VCUG istendi.  VCUG sonucuyla sa ğ yan a ğ rısı ş ikayetiyle tarafımıza ba ş vuran hastanın (20/01/2015) bakılan idrar sedimentinde tekrar bol lökosit saptandı.Hastadan idrar kültürü alınarak hastaya antibiyotik tedavisi ba ş landı.Orta akım alınan idrar kültüründe tekrar 100.000 Klebsiella pneumonia üremesi saptandı.

16

17 ÖN TANI?????

18 VCUG da sa ğ da grade 2 vezikoüreteral reflü ile solda ş üpheli grade 1 VUR saptandı. Hasta anti-reflü cerrahisi açısında ÜROLOJ İ ABD danı ş ılmak üzere Pediatrik Nefroloji-Üroloji konseyinde görü ş üldü.

19  Hastaya Non nörojenik-nörojenik mesane(Hinman Sendromu) tanısı kondu.  İş eme e ğ itimi,  Kabızlı ğ ın giderilmesi  Anti-kolinerjik tedaviye ba ş lanması  Spinal MR görüntüleme ve ürodinami yapılması planlandı

20  Nörolojik bulgu olmamasına kar ş ın nörojenik mesane bulguları vardır.Miksiyon sırasında eksternal sifinkterin kasılmasına ba ğ lı kazanılmı ş fonksiyonel bir bozukluktur.  Bozukluk i ş eme sırasında detrüsör ve eksternal sfinkterin uyumlu çalı ş maması ile ortaya çıkar.  Ciddi üriner sistem etkilenmesi olan i ş eme fonksiyon bozuklu ğ udur.

21

22

23  Bu ş ekilde geli ş en infravezikal obstrüksiyon -mesane kasında yapısal de ğ i ş ikliklere -miksiyon sonrası rezidüel idrar olu ş masına -tekrarlayan üriner enfeksiyona, -vezikoüreteral reflü, - üst üriner sistemde dilatasyona yol açabilir.  Hinman sendromunun özelli ğ i i ş eme disfonksiyonu sonucu üriner sistemin ve/veya renal fonksiyonların etkilenmi ş olmasıdır.

24  Hinman sendromu tanısı konulan hastaların tedavisinde amaç üriner sistemde geli ş en hasarın durdurulması ve olabildi ğ ince geri döndürülmesi ile normal i ş eme mekanizmasının yeniden kazandırılmasıdır

25  Konstipasyon tedavisi  Antikolinerjik tedavi  İ drar egzersizi  Alfa blokör tedavi  Davranı ş sal tedavi  Botox; Bazı çocuklarda eksternal sfinktere botilium toksini enjekte edilir  Ciddi vakalarda intermittan katerizasyon

26 Çok sık idrara çıkma  3-8 ya ş arasında  Dizüri yok  10-20 dk ara ile idrara çıkma durumu Gülme inkontinansı  Genellikle kız çocuklarında  Stres inkontinansından farkı kahkaha sırasında mesanedeki tüm idrarın bo ş alma ile sonlanması Stres inkontinansı  Genellikle adolesanlarda  İ ntraabdominal basınç artı ş ı ile

27 İş eme sonrası damlatma  Vagina alt kısmında idrar birikmesi  İş eme sırasındaki pozisyon bozuklu ğ u ile ilgili  Vezikovajinal reflü belirtisi olabilir Tembel mesane  Günde 2-3 kez i ş eme  İş emeler arasında idrar kaçırma  Mesane büyük kapasiteli ve hipotonik  Mesane doluluk hissi az,ta ş ma inkontinansı ş eklinde bo ş alma A ş ırı aktif mesane  Genellikle 5-7 ya ş arasında  Mesane insibilitesi mevcut  VUR sık

28 Urge sendromu  Mesane dolum fazında unstabil detrusor kontraksiyonları  Ani sıkı ş ma hissi  İ YE,VUR,konstipasyon ve davranı ş problemleri e ş lik edebilir Ürofasiyel(Ochoa)sendrom  Hinman sendromu klini ğ i ile birlikte özel yüz ş ekli  Gülümsediklerinde yüzlerinde a ğ lıyormu ş hissi

29 Fizik muayene  İ nspeksiyon: -Sakral gamze -Sakral agenezi -Sakral/lomber hemanjiom,lipom -Sakral/lomber kıllanma artı ş ı - İ ntragluteal ayrımın düzle ş mesi - İ mperfore anüs  TA ölçümü  Perianal ve perineal duyu  Anal tonus  Ekstremite de ğ erlendirmesi

30 Tetkik  USG İş eme sonrası rezidü idrar  İ lk a ş amada istenir. Erken dönemde ürodinami  VSUG DMSA  Sonraki a ş amalarda istenir MAG-3 Spinal MR

31 TEŞEKKÜRLER..


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 3 Şubat 2015 Salı Ar. Gör. Dr. Özden Aksu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları