Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK"— Sunum transkripti:

1 KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK

2 Kan Transfüzyonu Kan ya da elemanlarının tedavi amacıyla IV yolla verilmesidir. Kan ve kan ürünleriyle tedavi, Hayat kurtarıcı olduğu kadar Morbitite ve mortalite nedenidir,

3 MODERN KAN TRASFÜZYON TEDAVİSİ
AMAÇ: Öncelikle eksikliği yerine koymaktır. Bu nedenle etkili bir kan transfüzyon tedavisi :Kan komponent tedavisidir. Diğer tüm tedavilerde olduğu gibi kan transfüzyon tedavisinin uygunluğu ve etkinliği, kullanılacak ürünün içeriğinin yapısının ve yan etkilerinin bilinmesi ile mümkündür.

4 Kan, her biri ayrı bir foksiyona sahip son derece spesifik yapılardan oluşmuş bir bütün,canlı bir dokudur. Sağlıklı bir kişinin kan vermesi organlarından bir bölümünü vermesi olarak da tanımlanabilir. o halde kan transfüzyonu aslında bir organ transplantasyonudur. Bu nedenle transfüzyondan önce hastadan onam alınmalıdır.

5 Kan Transfüzyonu Kanama, travma ya da cerrahi girişimler nedeniyle kan kaybının neden olduğu durumlarda Ciddi kronik anemilerde kanın oksijen taşıma kapasitesini artırmak, Pıhtılaşma bozukluklarını düzeltmek böylece kanama kontrolüne yardımcı olmak amacıyla yapılır.

6 Kan Hücreleri. Eritrositler. Granülositler. Trombositler. (10
Kan Hücreleri Eritrositler Granülositler Trombositler ( kat büyütme)

7 KAN TRANSFÜZYONUNDA KULLANILAN BAZI TERİMLER
1. Kan Ürünü :Kandan hazırlanmış tüm terapötik materyaller yani hem kan komponentleri hem de plazma fraksiyon ürünleri akla gelir. 2. Kan komponenti :eritrosit, lökosit ve trombosit konsantreleri ile plazma ve krioprespitatı ifade eder.

8 3. TAM KAN Hiçbir işlem uygulanmadan, donörden torbaya alındığı şekliyle kullanıma sunulmuş kandır. Ülkemizde tam kan kullanım oranı %90 Gelişmiş ülkelerde %10 un altınadır 1 ü tam kandan birer ü eritrosit süspansiyonu,taze donmuş plazma, trombosit süspansiyonu elde edilebilir Plazmanın gereksiz transfüzyonu bazı komp. yol açar (Kalp yetmezliği,metabolik bozukluklarda).

9 Taze kan kullanılmalı (sitrat ve potasyum toksisitesi !)
4. Masif Transfüzyon Hastaya 24 saat içinde total kan volümüne eşit miktarda kan transfüzyonu yapılması 10 Ü den fazla tam kan, 20 den fazla eritrosit süspansiyonu verilmesi 3 saat ya da daha kısa sürede dolaşımdaki kan volümünün %50 den fazlasının replasmanı 150ml/dk kan kaybı olması halinde yapılan transfüzyon Kanlar ısıtılmamalı Taze kan kullanılmalı (sitrat ve potasyum toksisitesi !)

10 5. Aferezin Tanımı Uzaklaştırma , Ayırma
Kanın bir komponentinin alınıp, geri kalanının hastaya veya donöre geri verilmesi işlemidir. Hemaferezis, aferezis ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Sitaferezis, kanın hücresel elemanlarının ayırıp, geri kalanının hastaya veya donöre geri verilme işlemidir.

11 6. Otolog Transfüzyon Ender görülen fenotipler için
Hastanın kendi kan veya kan ürününün alınması, saklanması ve gereğinde geri verilmesidir. Yönlendirilmiş Transfüzyon Belirlenmiş donörlerden yalnızca o hasta için donasyon yapılır. Ender görülen fenotipler için Alloimmunizasyonun önlenmesi Donör havuzuna destek Daha güvenli olduğunu gösteren kanıt yok Bugün için en güvenilir transfüzyondur.

12 Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
Hiçbir transfüzyon risksiz değil ! Endikasyonlar Komponent kullanımı Yapay ürünler Otolog transfüzyon

13 KOMPONENT TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI
Gerekli komponentlerin konsantre ve transfüze edilebilmesi tedavinin başarısını artırır. Sadece gerekli komponentin transfüzyonu yan etkilerini azaltır. Bir ünite tam kan birkaç hastayı tedavi edebilecek komponentlere ayrılabilir. Rezidüel komponentler daha uzun süre saklanabilir.

14 Kanların Depolanması -Asit sitrat dextroz ve (ASD)
Bir Ü tam kan 450 mlt., Kanın 63 ml’si antikoagülan ve koruyucu solüsyondur. -Asit sitrat dextroz ve (ASD) -Sitrat fosfat dextroz (CPD) Donörden alınan kan 1-6 derece arasında 21 gün özelliğini korur. Bu ısıdan yüksek ortamda tutulursa bakteri ürer Düşük ısıda saklanırsa hücrelerin parçalanmasına neden olur.

15 Kan Grupları Eritrositlerin yüzeyinde bulunan antijenlere ve plazmada bulunan antikorlara göre belirlenir Kan Grupları Eritrositlerdeki Plazma antijenler Antikorlar A A Anti-B B B Anti-A AB A ve B yok O yok Anti-A, Anti-B O genel verici AB genel alıcı yaklaşımı günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Rh Faktörü: Kalıtımsal olarak belirlenen ve Eritrositlerin yüzeyinde bulunan antijenik maddedir.

16 DONASYON SIKLIĞI TAM KAN DONASYONU
Tam Kan donasyon araları en az 2 ay olmalı Erkekler yılda 6, kadınlar 4 kez tam kan donörü olabilir Tromboferez işlemi sonrası tam kan bağışı için en az 48 saat geçmiş olmalıdır.

17 Transfüzyon Reaksiyonları
Akut Kronik Hemolitik Non hemolitik Enfeksiyöz

18

19 Kan tranfüzyonu reaksiyonları ve bakım Hemolitik Reaksiyonlar
Nedenleri Doğru kurallara uyulmaması, Eritrositlerinin yıkım hızının artması, Kanın aşırı soğukta saklanması, Gerektiğinden daha uzun süre saklanması, Transfüzyon öncesi fazla ısıtılması, Hipotonik-hipertonik sıvılar ya da ilaçlarla verilmesi Belirti ve Bulgular Genellikle ilk 15 dk. İçinde başlar Ven boyunca yanma hissi, Yüz kızarması, titreme, Ateş, Baş ağrısı bulantı kusma, Göğüs ağrısı, sıkışma hissi, dispne Lomber ağrı, hematüri, Ürtiker Şok

20 Febril, Allerjik - anaflaktik reaksiyonlar
Neden: Dönörün kanındaki proteinlerine karşı yada dönörün aldığı bir ilaca- besine karşı alıcının duyarlı olması ile gelişir. Oda sıcaklığında uzun süre bekletilen kanda Gr(-) bakterilerin gelişmesi Belirti ve Bulgular; Transfüzyon başlar başlamaz ya da ilk 1 st içinde gelişir; Ürtiker, kızarıklık kaşıntı, bulantı- kusma gibi hafif ya da, Hipotansiyon, hırıltılı solunum, larenks ödemi, anaflaksi gibi ağır reaksiyonlar gelişebilir,

21 Dolaşım Yüklenmesi Neden: Kısa sürede hızlı ve fazla miktarda kan verilmesi, Yaşlı, yeni doğan Böb yet, KKY gibi hastalıkların olması Belirti ve Bulgular Kuru öksürük, dispne, siyanoz, Boyun venlerinde dolgunluk Venöz basıncın 10 mm Hg’nin üzerine çıkması Pulmoner ödem, kalp yetersizliği belirtileri

22 Enfeksiyon Hastalıklarının Nakli
Hepatit, AİDS, Sifiliz Malarya, brusella, Ebstein bar virüsü Belirti ve Bulgular 4- 6 hafta içinde başlar ve bulgular hastalığın tipine göre değişir,

23 Hastalık özelliklerine göre uygulanan kan ve kan ürünleri
Tam Kan: Kanın tüm elementlerini içerir. Eritrosit suspansiyonu: Eritrositler, % 20 plazma, bir miktar lökosit ve trombosit,( ml/Ü) Plazma: Taze donmuş veya kuru: tüm proteinler ve pıhtılaşma faktörleri (200ml/Ü) Trombositler: Trombositler, lenfositler, bir miktar plazma (40-50 ml/Ü) Granülositler: Lökositler, biraz plazma ile az eritrosit, trombosit, ve lökosit alt grupları ( ml/Ü)

24 Kan transfüzyonu işlemi
IV infüzyon malzemelerine ilaveten kan seti ve % 0,9 NaCl Uygulamadan önce yapılması gereken kontroller; Kan verilecek hastanın adı ve soyadı, Hekim istemi, Kan grubu uygunluğu, Cross-match yapılıp yapılmadığı, Kanın alındığı tarih ve son kullanma tarihi, Hepatit ve AİDS gibi hastalık testlerinin sonuçları Kanın görünümü (içinde pıhtı olmamalıdır.) kontrol edilmelidir.

25 TRANSFÜZYONUN TAKİBİ %0.9 NaCl ve %5 lik albümin dışında hiçbir solüsyonla kan ürünleri karıştırılmamalı, aynı infüzyon yoluyla verilmemelidir Kan ürünlerine ilaç eklenmemelidir Transfüzyon reaksiyonuna ait bulguları anında tespit edebilmek için hastaya ait yaşam bulguları transfüzyon öncesi ve sırasında düzenli aralarla takip edilmeli İlk dakika(25-30 ml) yavaş (2-5ml/dk) yapılmalıdır İlk 5-10 dak.dan sonra bir problem yoksa transfüzyon, hastanın tolere edebileceği hızda, hastanın kliniğine göre ortalama1-3 saatte tamamlanmalıdır. Ancak bakteri üreme riski nedeniyle 4 saati geçmemelidir. Kalp yetmezliği bulguları olan çocuklarda 1-3 ml/dk hızda uygulanır. Gecikmiş hemolitik reaksiyonlar 1-10 gün sonra ortaya çıkar

26 Genellikle eritrosit transfüzyonlarında tercih edilen iğneler 19G yada daha kalındır. 23G yada daha ince olanlar çocuklarda kullanılmaktaysa da akım problemi yaşanabilir, infüzyon süresi uzayabilir ve basınca bağlı hemoliz gelişebilir. Banka kanında gelişmiş olabilecek pıhtı ve hücre kümelerini (mikroagregatları) tutması için tüm kan komponentleri mutlaka standart filtreli ( mikronluk) kan verme setleriyle infüze edilmelidir.

27 Transfüzyon Pratiğinde Temel İlkeler
Kanın ısıtılması için endikasyonlar Masif transfüzyon İnfüzyon bölgesinde venöz spazma bağlı ağrı gelişmesi Ekschange transfüzyon Rutin uygulamalarda kan asla ısıtılmamalı Isıtma özel cihazlarda olmalı

28 Transfüzyon Pratiğinde Temel İlkeler
Kan komponentlerinin filtrasyonu Gebeler (bebek için) ve intrauterin kan transfüzyonu Yenidoğan kan transfüzyonu, ekschange transfüzyon Konjenital akkiz immun yetmezlikler, immun suprese hastalar Lösemi ve talasemi gibi çok transfüzyon gerektiren hastalar Lenfoid doku içeren solid organ transplantasyonu olan hastalar Kemik iliği transplant adayları 1.derece akrabalardan kan alınarak verilmesi

29 Setin haznesinde bakteri üremesini engellemek için transfüzyon başlangıcından 4 saat sonra veya her iki ünite transfüzyondan sonra set değiştirilmelidir. Ayrıca kan ürününün görünümü (içinde pıhtı, hava olup olmadığı,rengi) de kontrol edilmelidir. Kan veya kan ürünü hastaya verilmeden önce en az 2 dk kadar yumuşak hareketlerle çalkalanarak içerisindeki plazmadan ve hücreden yoğun kısımlarının karışması sağlanmalıdır. Hatta bu çalkalama hareketi ürünün infüzyonu sırasında da aralıklı olarak tekrarlanmalıdır.

30 TAM KAN VEYA ERİTROSİT SÜSPANSİYONU ÜNİTESİ AÇILDIKTAN SONRA 1-6oC DE 24 SAAT ODA ISISINDA oC DE 4 SAAT SAKLANABİLİR

31 Kan transfüzyonu reaksiyonları gelişirse;
Kan transfüzyonu hemen durdurulmalı ve verilen kandan örnek alınarak lab.a gönderilmeli % 0,9’luk NaCl ile damar yolu açık tutulmalı, Dr. ye haber verilmeli, Dr. İstemine göre acil tıbbi tedaviye başlanmalı Semptomlar ve hayati bulgular takip edilmeli, Kan bankasına reaksiyon geliştiği bildirilmeli Gerekli tüm açıklamalar kayıt edilmelidir.

32 TRANSFÜZYONU YAPAN DOKTOR VE HEMŞİRENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Transfüzyon öncesi testleri uygun bulunan kanı, kan merkezinden temin etmek İstemleri, kan merkezi istem formunu eksiksiz hazırlayarak yapmak Kan/kan ürünü etiketindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek (hasta adı, kan grubu, cross sonucu vs.) Transfüzyon öncesi damar yolunu hazırlamak ve uygun kan verme setlerini seçip kullanmak Transfüzyon sırasında hastayı izlemek Transfüzyon reaksiyonlarını rapor etmek, hasta kayıtlarına işlemek ve nedenlerinin araştırılmasına başlamak Verilen ürün ve transfüzyon bilgilerini hasta kayıtlarına geçirmek

33 GÜVENLİ BİR TRANSFÜZYONDA
Alıcı ve alıcının kan örneği doğru tanımlanmış olmalı ABO/Rh tayini ve antikor tarama testleri yapılmalıdır. Alıcıya ait eski kayıtlar varsa yeniden incelenmelidir. Alıcı için ABO/Rh uygun kan komponenti seçilmelidir. Alıcı serumu ile donör eritrositleri arasındaki uygunluk test edilmelidir.

34 Üniversal Önlemler Bütün hastalar kanla bulaşan patojenler yönünden enfeksiyöz kabul edilmeli, Cilt ve muköz membranın kan ile temas riski olduğunda eldiven, gömlek ve maske giyilmeli, Eller ve diğer cilt yüzeyleri kan ve kan ürünleri ile kontamine olduğunda hemen uygun teknik ve antiseptik solüsyonla yıkanmalı, Kullanılmış iğneler tekrar kılıfına konulmamalı, Boş kan torbası tıbbi atık kutusuna atılmalı, Kullanılan sivri ve keskin aletler de sağlığa zararlı maddeler için ayrılmış, delinmeye dirençli kutulara atılmalıdır.

35 Transfüzyonla ilgili Bakım Girişimleri
özet olarak Doğrulama, Hazırlık Kayıt, Transfüzyon Reaksiyon ve komplikasyonlar Üniversal önlemler bilinmelidir.

36 ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Kanlar kesinlikle servideki dolaplarda saklanmamalı.Isı nem ve aydınlatması kontrol altında olan özel dolaplarda sallanmalı. (Lab ‘da) Lab ‘da kan 5 gün rezerve edile biliyor bu süre maksimum 7 gün olabiliyor. Eritrosit süspansiyonlarının ve kan transfüzyonunda mutlaka lokosit filitresi kullanılmalı. Dondurulmuş ürünler derecede çözündükten sonra (1-6 ) derecede saklamak koşulu ile 24 saat içinde kullanılmalı Kan ve kan ürünlerinin taşınmasında mutlaka özel transport malzemesi kullanılmalı.

37 TEŞEKKÜRLER


"KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYONUNDA HEMŞİRELİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları