Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRMIZI BA Ş LIKLI KIZ. Bir zamanlar küçük bir kız varmı ş. Annesi ona üzerinde kırmızı ba ş lı ğ ı olan bir pelerin almı ş. Kız bu pelerini çok seviyormu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRMIZI BA Ş LIKLI KIZ. Bir zamanlar küçük bir kız varmı ş. Annesi ona üzerinde kırmızı ba ş lı ğ ı olan bir pelerin almı ş. Kız bu pelerini çok seviyormu."— Sunum transkripti:

1 KIRMIZI BA Ş LIKLI KIZ

2 Bir zamanlar küçük bir kız varmı ş. Annesi ona üzerinde kırmızı ba ş lı ğ ı olan bir pelerin almı ş. Kız bu pelerini çok seviyormu ş ve nereye gitse onu giyiyormu ş. Bu nedenle de herkes ona “Kırmızı Ba ş lıklı Kız”diyormu ş. Bir gün “Kırmızı Ba ş lıklı Kız!” diye seslenmi ş kızın annesi. “Büyükannen hâlâ hasta. Hadi giyin de, ona yaptı ğ ım ş u çöre ğ i götür.” Kırmızı Ba ş lıklı Kız da elbisesini giymi ş, üzerine kırmızı ba ş lıklı pelerinini geçirmi ş, ba ş lı ğ ı çenesinin altında sıkıca ba ğ lamı ş ve yola çıkmı ş.

3 “Tav ş an Ormanı’ndaki yoldan ayrılma sakın!” diye seslenmi ş annesi arkasından. (Ormanın adı Tav ş an Ormanı’ymı ş, ama içinde uzun zamandır bir tek tav ş an bile yokmu ş - neden olmadı ğ ını birazdan ö ğ reneceksiniz.) “Ayrılmam anne,” demi ş Kırmızı Ba ş lıklı Kız. Tam ormana girmi ş, birkaç adım atmı ş ki, çalılıkların arasından bir ses duymu ş. Yola birden bir kurt fırlamı ş. Kırmızı Ba ş lıklı Kız korkusundan az kalsın elindeki sepeti dü ş ürüyormu ş. Fakat kurt hiç de öyle dü ş manca görünmüyormu ş. “Nereye böyle küçük kız?” diye sormu ş kurt.

4 “Büyükanneme gidiyorum,” demi ş Kırmızı Ba ş lıklı Kız. “Tav ş an Ormanı’nın sonundaki ilk ev. Büyükannemin sa ğ lı ğ ı pek iyi de ğ il. Bu arada adım ‘küçük kız’ de ğ il, ‘Kırmızı Ba ş lıklı Kız.’ ” “Özür dilerim,” demi ş kurt. “Bilmiyordum. Bak sana ne diyece ğ im. Ben bir ko ş u gidip Büyükannene senin yolda oldu ğ unu haber vereyim. Yalnız sakın yolda oyalanayım falan deme, olur mu? Ba ş ına bir ş ey gelmesini istemeyiz, öyle de ğ il mi?” Kurt oradan hemen sıvı ş mı ş ! Çünkü yakınlarda bir oduncu dola ş ıyormu ş. E ğ er kızı hemen orada yerse, oduncunun kızın yardımına ko ş aca ğ ını biliyormu ş.

5 Kırmızı ba ş lıklı Kız, çiçek toplayarak, kelebeklerin pe ş inden ko ş arak, ku ş seslerini dinleyerek yolda a ğ ır a ğ ır ilerlerken kurt kestirmeden Büyükanne’nin evine varmı ş, kapıyı çalmı ş. “Kim o?” diye seslenmi ş içeriden ya ş lı kadın. Kurt sesini de ğ i ş tirerek, “Benim, Kırmızı Ba ş lıklı Kız,” demi ş. “Çayın yanında yemen için sana çörek getirdim.” “Kapı açık güzelim,” diye seslenmi ş Büyükanne. Kurt hemen içeri dalmı ş. Öyle açmı ş ki! Günlerdir hiçbir ş ey yememi ş. Bu yüzden Büyükanne’yi çi ğ nemeden bir lokmada yutuvermi ş. Biraz sonra Kırmızı Ba ş lıklı Kız Büyükanne’nin kapısını çalmı ş. “Kim o?” diye seslenmi ş kurt yumu ş ak bir sesle. “Benim, Kırmızı Ba ş lıklı Kız.” “Kapı açık güzelim,” diye seslenmi ş kurt. “ İ çeri girebilirsin.” Kırmızı Ba ş lıklı Kız bir an için tereddüt etmi ş. ‘Büyükannemin sesi ne kadar da garip böyle?’ diye dü ş ünmü ş. Sonra büyükannesinin hasta oldu ğ u gelmi ş aklına ve kapının mandalını kaldırıp açarak içeri girmi ş.

6 Kurt, Büyükanne’nin geceli ğ ini giymi ş, onun ba ş lı ğ ını ve gözlü ğ ünü takmı ş yatakta yatıyormu ş. Yorganı bo ğ azına kadar çekmi ş, içerisi karanlık olsun ve suratı fark edilmesin diye de perdeleri iyice kapamı ş. “Elindekileri oraya bırak da yanıma gel canım,” demi ş kurt. Kırmızı Ba ş lıklı Kız çöre ğ i yata ğ ın yanındaki küçük masanın üzerine koymu ş, ama hemen kurdun yanına gitmemi ş. Çünkü Büyükannesi bir tuhaf görünüyormu ş.

7 “Kolların neden bu kadar büyük Büyükanne?” “Seni daha iyi kucaklamak için!” demi ş kurt. “Kulakların neden büyük, peki?” “Seni daha iyi duyabilmek için!” demi ş kurt. “Gözlerin neden kocaman, peki?” “Seni daha iyi görebilmek için,” demi ş kurt. “Di ş lerin neden sivri peki?” “Seni daha iyi yiyebilmek için,” demi ş kurt. Bunu söyledikten sonra kurt artık daha fazla kendine engel olamamı ş ve yorganı bir tarafa atarak yataktan fırladı ğ ı gibi Kırmızı Ba ş lıklı Kız’ı bir lokmada yutuvermi ş. Sonra da karnı doydu ğ u için keyfi yerine gelmi ş ve uykuya dalmı ş. Ama ne var ki kurt çok kötü horluyormu ş. Evin önünden geçen bir avcı onun horultularını duymu ş. Büyükanne’ye kötü bir ş ey mi oldu acaba, diyerek kulübeden içeri girmi ş. İ çeri girer girmez de orada neler oldu ğ unu hemen anlamı ş.

8 “Aylardır senin pe ş indeyim pis yaratık,” diye ba ğ ırmı ş avcı ve kurdun kafasına elindeki baltanın sapıyla vurmu ş. Sonra da önce Kırmızı Ba ş lıklı Kız’ı, sonra da Büyükanne’yi dikkatle kurdun içinden çıkarmı ş. İ kisi de sapasa ğ lammı ş. Büyükanne, Kırmızı Ba ş lıklı Kız’ın ona getirdi ğ i çöre ğ i afiyetle yemi ş. Kırmızı Ba ş lıklı Kız büyükannesine bir daha hiçbir kurdun sözüne kanmayaca ğ ına dair söz vermi ş. Eve dönerken tav ş anların saklandıkları yerlerden çıktıklarını görmü ş. Tav ş an Ormanı yine eskisi gibi tav ş anlarla dolu bir orman haline gelmi ş.

9 KIRMIZI BA Ş LIKLI KIZ H İ KAYES İ N İ B İ R DE KURDUN A Ğ ZINDAN D İ NLEYEL İ M

10 Her gün yaptı ğ ım gibi ormanı temizlemeye çıkmı ş tım. Orman benim evim, temiz tutmak da benim görevim. Derken bir kız beliriverdi. Kırmızı ba ş lık ve peleriniyle çok ş üpheli bir görünümü vardı. Kimin aklına gelir bu garip kıyafeti giymek. Bir kurnazlık pe ş indeydi mutlaka. Bir süre dikkatle izledim bu garip kızı. Elinde ta ş ıdı ğ ı üzeri örtülü sepette kim bilir ne ta ş ıyordu!.. Yürüyü ş ü bile normal de ğ ildi.

11 Yanına yakla ş ıp ne yaptı ğ ını sorunca bana büyükannesinin evine gitti ğ ini söyledi ama gel de inan. Yine de bıraktım pe ş ini kendi i ş ime döndüm. Ama aklım o kıza takıldı bir kere... Bir gidip bakayım do ğ ru mu söyledikleri dedim kendi kendime; gerçekten böyle bir büyükanne var mı? Siz olsaydınız gerçekli ğ ini kontrol etmek istemez miydiniz? Orman benim evim. Ben hem ev sahibiyim, hem de di ğ er orman sakinlerine kar ş ı sorumluyum. Neyse uzatmayayım...

12 Gittim, baktım ve gerçekten bir büyükanne buldum. Sordu ğ umda "evet o küçük kız benim torunum" dedi. Ben de sorumlu bir ki ş i olarak; "bu küçük kız yabancılarla konu ş ulmayaca ğ ını ö ğ renmemi ş daha!..." dedim ve anlattım küçük kızla kar ş ıla ş mamı... Büyükanne de ürperdi ve birlikte küçük kıza bir ders vermeye karar verdik. O yata ğ ın altına saklandı, ben Onun geceli ğ ini giydim, ba ş lı ğ ını taktım ve yata ğ ına yattım.

13 Küçük kız birazdan içeri girdi. Seslendi cevap verdim. Ne ş a ş kın bir çocuk!.. Beni büyükannesi sanıvermi ş ti. Ben benim büyükannemi de ğ il sesinden, kokusundan bile tanırım oysa ki. Neyse bunlar bir ş ey sayılmaz, daha neler yaptı bilseniz. Kulaklarımın niçin büyük oldu ğ unu sordu. Ne ayıp ş ey hiç sorulur mu!... Yine de çocuklu ğ una verip yumu ş ak bir sesle cevapladım. "Seni iyi dinlemek için"... Ama bu sefer kalkıp da burnumun niçin büyük oldu ğ unu sormaz mı!.. Küçük kız hiç mi hiç terbiye almamı ş.

14 Ben zaten burnumu kendime kompleks haline getirdim, öz-güvenim sallantıda. Psikologlar, estetikçiler... Dünya para harcıyorum ama nafile. Yine aldırmamaya çalı ş ırken bu sefer de a ğ zımın kocaman oldu ğ unu yüzüme vurmaz mı! Tabi ki kızdım, siz olsanız kızmaz mıydınız? O sinirle aya ğ a fırlayıp pe ş inde ko ş turmaya ba ş ladım.

15 Birden ne olsa be ğ enirsiniz! Bir kocaman avcı elinde tüfek kapıdan dalıverdi. Beni "seni hain kurt, büyükanneyi yedin de ğ il mi?.." diye suçlamaz mı !.. Halbuki büyükannenin kılına bile dokunmadım, O da saklandı ğ ı yerden çıkıp beni korumaya çalı ş madı. Malum ya ş lılık,kulakları iyi duymuyor.

16 Avcı mahkeme yapmadan infaz kararımı verdi. Tabi ben de adalet bulamayaca ğ ımı, hatta canımı yitirece ğ imi anlayıp pencereden zor attım kendimi. Geçirdi ğ im büyük korkunun sarsıntısı yetmiyormu ş gibi o gün - bu gün ormanda bile yüzümü rahat gösteremez oldum. Adım haine çıktı. Yeter Artık... Ben Suçsuzum!...


"KIRMIZI BA Ş LIKLI KIZ. Bir zamanlar küçük bir kız varmı ş. Annesi ona üzerinde kırmızı ba ş lı ğ ı olan bir pelerin almı ş. Kız bu pelerini çok seviyormu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları