Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D İ YAGRAMLAR VE GRAF İ KLER. Kutu Diyagramı: Kutu diyagramı, yüzdeliklere dayanan tanımlayıcı istatistikleri kullanan bir grafik çeşididir. Kutu diyagram,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D İ YAGRAMLAR VE GRAF İ KLER. Kutu Diyagramı: Kutu diyagramı, yüzdeliklere dayanan tanımlayıcı istatistikleri kullanan bir grafik çeşididir. Kutu diyagram,"— Sunum transkripti:

1 D İ YAGRAMLAR VE GRAF İ KLER

2 Kutu Diyagramı: Kutu diyagramı, yüzdeliklere dayanan tanımlayıcı istatistikleri kullanan bir grafik çeşididir. Kutu diyagram, bir de ğ işkenin sıklık da ğ ılımını veya normalli ğ ini analiz etmek için kullanılabilir. Kutu grafik da ğ ılımının şekli, merkezi e ğ ilimi ve de ğ işkenlik göstergesi açısından yararlıdır.

3 Bir Kutu Diyagramı Nasıl Oluşturulur? GRAPHICS » LEGACY DIALOGS » BOXPLOT

4 Tek bir de ğ işken olan yaş için basit bir örnek yapacak olursak; “Simple” tuşuna tıklayın ve “Summaries of separate variables” tuşunu seçin

5 Daha sonra “Define” tuşuna tıklayın. Karşınıza aşa ğ ıdaki iletişim kutusu çıkacaktır.

6 Bu iletişim kutusunda ilgili de ğ işken(ler)i “Boxes Represent” bölümüne taşıyın. “OK”e tıklayın; aşa ğ ıdaki gibi bir diyagram elde edeceksiniz.

7

8 Şeklin uzunlu ğ u, çeyrekler arası aralı ğ ı(IQR) göstermektedir. 25. yüzdeyle başlar ve 75. yüzdeyle biter. Bu yüzdeliklere Tungey’s Hings adı verilir. Kutunun yukarısına ve aşa ğ ısına uzanan çizgiler “sınır” olarak anılır. Üst sınırın sonunda azami puan işaretlenmiştir. Asgari de ğ er, alt sınırın sonunda bulunabilir

9 Kutunun üst ve alt sınırları sırasıyla Q3 (%75’lik de ğ er) ve Q1’i(%25’lik de ğ er) temsil etmektedir. De ğ erler, şeklin sol ekseni üzerindeki ölçe ğ e karşılık gelmektedir. Kutunun içerisindeki çizgi, %50’lik de ğ erde çizilmiştir. Kutu, da ğ ılımın ortadaki %50 sinin merkezi e ğ ilimi ve yaygınlı ğ ı hakkında bilgi verir. Ortancadan, merkezi e ğ ilimi, kutunun uzunlu ğ undan ise da ğ ılımın yaygınlı ğ ını belirlemek mümkündür.

10 E ğ er ortanca çizgisi merkezin altında ise da ğ ılım pozitif çarpık, üstünde ise negatif çarpıktır. Tam ortada yer alması verilerin normal da ğ ıldı ğ ını göstermektedir. Kutunun dışında herhangi bir veri bulunmaması ise uç de ğ er olmadı ğ ını gösterir.

11 Da ğ ılım Diyagramları: Da ğ ılım grafikleri iki de ğ işken arasındaki ilişkileri göstermek için yararlıdır. Her gözlem için saçılım X ekseni üzerinde de ğ işkenlerin birinin de ğ erini ve Y ekseni üzerinde di ğ er de ğ işkeninin de ğ erini gösterir.

12 Bir Da ğ ılım Diyagramı Nasıl Oluşturulur? GRAPHICS » LEGACY DIALOGS » SCATTER / DOT

13 Da ğ ılım grafiklerinin çeşitleri vardır. Basit da ğ ılım grafigi; başka bir fonksiyon olarak bir de ğ işken çizmeyi sa ğ lar.Çok basit korelasyon ve lineer regresyon için da ğ ılım grafigi en sık kullanılan türüdür. Matrix scatter plot; bir matris içinde düzenlenen çeşitli basit da ğ ılım grafiklerini çizmeyi sa ğ lar. Bir variables kombinasyonu için tüm olası da ğ ılım grafiklerini göstermek istedi ğ inizde bu yararlıdır.

14 Yerleşimi da ğ ılım komplo başka bir tek de ğ işkenin bir fonksiyonu olarak çeşitli de ğ işkenleri çizmeyi sa ğ lar. 3D da ğ ılım grafik; üçe boyutlu (yani 3 de ğ işken) saçılım sa ğ lar. (Basit bu örnekte) uygun ikonuna tıklayarak istedi ğ iniz da ğ ılım grafik türünü seçin ve Define butonuna tıklayın.

15 Basit Scatter Plot iletişim kutusu görüntülenir:

16 Sol panelinde, Y ekseninde istedi ğ iniz de ğ işkeni tıklayın ve Y ekseni kutusunun sol ok dü ğ mesini tıklayarak Y ekseni kutuya taşıyın. Sol panelinde, X ekseninde istedi ğ iniz de ğ işkeni tıklatın ve X ekseni kutusunun sol ok dü ğ mesini tıklayarak köşeli X ekseni içine taşıyın.

17 Bu örnekte, Y ekseni ve X ekseni üzerinde EXTRAVERT de ğ işkene Arkadaşlar de ğ işkeni çizmek karar verdik:

18 Basit Scatter Plot iletişim kutusunda Tamam dü ğ mesini tıklatın. Scatter plot SPSS Çıktı Görüntüleyicisi görünecektir:

19 Biz bir regresyon satır ekleyin ve nokta yo ğ unlu ğ u belirtmelidir. Çift Grafik Editörü açmak için SPSS çıktı görüntüleyici grafi ğ e tıkladım.

20 Özellikler butonuna tıklayın Düzenle Üzerine tıklayın; özellikleri iletişim kutusunu açmak için Özellikler veya Ctrl-t:

21 Nokta Kovaları sekmesine tıklayın: Bölüm olarak Ekranda: Kovalar  Uygula  Kapat

22 Bir regresyon çizgisini eklemek için; Fit Line Ekle -> Toplam Fit Hattı ->Grafik Ö ğ esi Ekle veya Grafik Özellikleri

23 Zaten seçili de ğ ilse; Fit Line sekmesine tıklayın. Fit Yöntemi bölümünde, Linear seçin. Uygula tıklayın ve sonra kapatın. Yakın veya pencere veya Alt-F4 sol üst köşesindeki X tıklayarak; Dosya tıklayarak grafik editörü kapatın.

24 Scatter: Verilere uyan basit ve üst üste gelen ilişki grafikleri, matrix grafi ğ i yada üç boyutlu da ğ ılım grafiklerini çizer.

25 İ ktisatçılar grafikleri iki iktisadi de ğ işkenin arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanırlar. Bu amaçla kullanılan en önemli grafik türü serpilme (scatter) diyagramıdır. Serpilme diyagramı bir iktisadi de ğ işkenin de ğ erini bir di ğ eriyle ortaklaşa grafik üzerinde göstermektedir. X ekseninde bir, y ekseninde di ğ er de ğ işkeni ölçmektedir.

26 Histogram Diyagramı: Tek bir de ğ işkenin da ğ ılımını göstermek için histogram oldukça faydalıdır. Histogramda çubukların genişli ğ i aralıkların genişli ğ ini ve çubukların yüksekli ğ i ise her bir aralı ğ ın sıklı ğ ını temsil eder.

27 Bir Histogram Diyagramı Nasıl Oluşturulur? GRAPHICS --- LEGACY DIALOGS - -- HISTOGRAM

28 “Histogram” iletişim kutusunda ilgili de ğ işkeni seçin. Histograma bir normal da ğ ılım e ğ risinin eşlik etmesini istiyorsanız, “Display normal curve” kutucu ğ unu işaretleyin. Bu örnekte Başarı Puanı seçilmiştir.

29 SPSS çıktısı aşa ğ ıdaki gibi gösterilir:

30 Çubuk Grafik: Çubuk grafik istatistik analizlerde yaygın olarak kullanılan bir di ğ er grafik türüdür. Histogramdan farklı olarak çubukların kalınlıkları herhangi bir anlam taşımaz. Sadece yükseklikleri önemlidir. Basit bir gösterim sa ğ lar.

31 Bir Çubuk Grafi ğ i Nasıl Oluşturulur? GRAPHICS » LEGACY DIALOGS » BAR

32 Ana “Bar Chart” iletişim kutularından önce küçük Bir iletişim kutusu karşınıza çıkacaktır. Bu örnekte “Simple”a ve daha sonra “Define” tuşuna tıklayın.

33 Şimdi karşınıza “Define Simple Bar” iletişim kutusu gelecektir ve burada grafi ğ i oluşturmak için gerekli bilgileri girebilirsiniz.

34 “Define Simple Bar” iletişim kutusunda “N of cases”i seçin; sıklık sayımı görüntülenecektir. Daha sonra sol taraftaki listeden grafik oluşturmak için ilgili de ğ işkeni seçin ve yukarı ok tuşuna tıklayarak “Category Axis” kutusuna taşıyın. Bu örnekte “Ö ğ retmenlerin maaşlarının yeterlili ğ ine ilişkin görüşlerinin” soruldu ğ u “B1” de ğ işkeninin da ğ ılımı incelenmiştir Bunun ardından “OK”e tıklayın. Aşa ğ ıda SPSS’nin oluşturaca ğ ı grafi ğ in bir görüntüsü verilmiştir

35

36 Grafikte ö ğ retmelerin maaşlarının yeterli oldu ğ u görüşüne katılma düzeylerinin da ğ ılımları gözükmektedir. E ğ er bu görüşlerin ikinci bir de ğ işkene göre da ğ ılımını görmek istiyorsanız, “Bar Chart” iletişim kutusunda “Simple” yerine “Clustered”ı işaretleyin ve daha sonra “Define” tuşuna tıklayın.

37 Örne ğ imizde “Ö ğ retmenlerin maaşlarının yeterlili ğ ine ilişkin görüşlerinin” “Cinsiyetlerine” göre da ğ ılımlarını inceledik

38 Daha sonra “Define Clustered Bar” iletişim kutusu karşınıza çıkacaktır Burada (Bars Represent” altında “% of cases” seçene ğ ini seçin. Ba ğ ımlı de ğ işkeninizi (Örnekte, B1) “Category Axis” kutusuna taşıyın. Bunun ardından ba ğ ımsız de ğ işkeninizi (Örnekte, Cinsiyet) “Define Clusters by” kutusuna taşıyın. Bu aşamada ayrıca “Title” tuşuna tıklayarak grafi ğ inize başlık, alt başlık ve dipnot ekleyebilirsiniz. Şimdi “OK”e tıklayın. SPSS, aşa ğ ıdaki çıktıyı oluşturacaktır.

39 Grafikte kadın ve erkek ö ğ retmenlerin maaşlarının yeterlili ğ ine ilişkin görüşleri karşılaştırmalı olarak görülmektedir.

40 Örnek: Bir sınıftaki ö ğ rencilerin dönem sonu başarı dereceleri aşa ğ ıdaki gibidir

41 Spss’de yeni bir dosyanın açılması File->New->Data komutları tıklanır. En sol baştaki “var” üzerine çift tıklandı ğ ında,sütun adları görünür. “Name” sütununa,birinci sıraya başarı derecelerinin yazılaca ğ ı sütun için “X”, ikinci sıraya frekanslar için “f” yazılır.

42 “Typ” sütunundaki de ğ erlerden “x” için “String”, “f” için “Numeric” işaretlenir. “Decimals” sütunundaki de ğ erler “0” yapılır. En alttaki “Data view” tıklandı ğ ında “x” ve “f” sütunları görünür. “x” sütununa yukarıdan aşa ğ ıya do ğ ru başarı dereceleri, “f” sütununa başarı derecelerinin frekansları yazılarak şu elde edilir.

43

44 Grafi ğ in Oluşturulması: [Graph=>Bar] dan “Simple” tıklanır. Pencerenin en altındaki seçeneklerden “Values of individual cases” penceresinin sol kutusundaki “x”, ok işareti tıklanarak, işaretlenmiş “Variables” ın altındaki kutuya aktarılır. “f” ise, ok işareti tıklanarak “Bar Represent” kutusuna aktarılır. [ok] tıklanarak çubuk grafik elde edilir.

45

46 Pasta Grafik Pasta grafik istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik verileri görsel bir şekilde betimleyip özetlemek için hazırlanan; içindeki kategori dilimlerini orantısal olarak gösteren bir daire şeklinde sunulan bir gösterim aracıdır.

47 Di ğ er bir ifade ile pasta grafik bir bütünün parçalarını karşılaştırmalı olarak göstermek için kullanılabilecek bir grafik türüdür. Örne ğ in oy oranları en etkili pasta grafik ile sunulur.

48 Bir pasta grafi ğ i nasıl oluşturulur? GRAPHS »INTERACTIVE »PIE »SIMPLE

49 Bu uygulamayı bir örnekte inceleyecek olursak;

50 İ nceleyece ğ iniz de ğ işkeni (Örne ğ imizde, Anenin E ğ itim Düzeyi) fare yardımıyla “Silece By” kutusuna taşıyın. Tamam tuşuna tıkladı ğ ımızda pasta grafi ğ imize ulaşırız. O da şu şekilde olur.

51 Grafikte farklıe ğ itim düzeylerine ilişkin oranlar verilmiştir.Örne ğ in grafi ğ imizde en çok lise en az ise lisansüstü düzeyini kolayca görebiliyoruz.

52 Pasta grafik farklı kategoriler içinde karşılaştırma yapabilmenin yanısıra, kategorinin bütün içindeki a ğ ırlı ğ ını göstermesi açısından yararlıdır. Örne ğ in çubuk grafikte de farklıkategorileri başarılı bir şekilde karşılaştırabilirsiniz. Ancak her bir kategorinin toplam içindeki payını göremezsiniz. Dolayısıyla anketlerde tek bir seçene ğ in işaretlendi ğ i sorular ın gösteriminde pasta grafi ğ in en uygun gösterim şekli oldu ğ u söylenebilir.

53 Pasta grafi ğ in avantajları; Tek bir dairesel grafik dilimlerin birbirleriyle karşılaştırılmadan bu grafik içindeki tek bir dilimin tüm grafikle karşılaştırılması çok uygundur. E ğ er bu türlü karşılaştırma yapılmakta ise ve e ğ er ele alınan dilim tüm verilerinin %25 ile %50si arasında ise, bu tek bir dilim ile tüm karşılaştırmasının gayet kullanışlı sonuç verece ğ i bildirilmiştir.

54 Pasta grafi ğ inin dezavantajları; E ğ er kullanılan dilim kategorileri, sırasal ölçekli veya isimsel ölçekli de ğ il de, gruplanmış niceliksel veya istatistiksel tablolar kullanılması salık verilmektedir. Tek bir dairesel grafi ğ in de ğ işik dilimlerinin birbiriyle karşılaştırılmasi uygunsuzdur ve bunu uygun hale getirmek zordur.

55 İ ki de ğ işik dairesel grafi ğ in birbirleriyle ikili karşılaştırılması ancak belirli sınırlayıcı şartlar bulunuyorsa uygundur ve aksi halde bu türlü ikili karşılaştırma uygun de ğ il hatta anlamsızdır.

56 Diskriminant ve Kümeleme Analizi: Kümeleme analizi; istatistiksel anlamda birbirlerinden farklılıklar gösteren tüketici grupları yaratır. Gruplara daha sonradan katılacakların, hangi özelliklere göre sınıflandırılaca ğ ını söylemez.

57 Diskriminant analizi; kümeleme analizinin bireyleri nasıl kümeledi ğ ini ö ğ renir ve her bir grup için formül çıkarır. Gruplara katılacak bireyler bu formüller aracılı ğ ıyla kolaylıkla sınıflandırılabilir. Pratik yararı; herhangi bir kümeye dahil deneklerden oluşan fokus gruplar yapılabilir.

58 Diskriminant analizi; gözlemleri en az hata ile, ait oldukları kitlelere ayırmak için yapılan işlemler toplulu ğ u olarak düşünülebilir. Bu analizin temeli, incelenen gözlemlerin kitlesinin belirlenmesini sa ğ layacak fonksiyonları bulmak ve bireyleri bu fonksiyonları kullanarak sınıflamaktır.

59 SPSS programında; Diskriminant analizine, Analyze menüsünün bir alt menüsü olan Classify ile ulaşılır. Bu işlem, grupları önceden belirli birimleri rasyonel biçimde birbirinden ayırmaya yarayan fonksiyonlar türetmeyi sa ğ lar ve verileri sınıflandırır.

60 Kümeleme analizi için ise, Analyze menüsünün bir alt menüsü olan Classify’a tıklanıp, Hiyerarşik kümeleme ( Hierarchical Cluster) sayesinde hiyerarşik tekni ğ e göre aşamalı kümeleme analizi yapılır.

61 Classify menüsünün di ğ er alt menüsü olan K-Means Küemeleme (K-Means Cluster) ile de; kümelenecek birim yada de ğ işkenlerin kaç kümeye ayrılaca ğ ı belirlenerek guruplamalar yapılır.


"D İ YAGRAMLAR VE GRAF İ KLER. Kutu Diyagramı: Kutu diyagramı, yüzdeliklere dayanan tanımlayıcı istatistikleri kullanan bir grafik çeşididir. Kutu diyagram," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları