Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MATLAB İLE GRAFİK. 2 MATLAB komut penceresinden ayrı bir pencereye fonksiyonların grafiklerini çizer. Bu yeni pencere şekil penceresidir. Yeni bir şekil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MATLAB İLE GRAFİK. 2 MATLAB komut penceresinden ayrı bir pencereye fonksiyonların grafiklerini çizer. Bu yeni pencere şekil penceresidir. Yeni bir şekil."— Sunum transkripti:

1 1 MATLAB İLE GRAFİK

2 2 MATLAB komut penceresinden ayrı bir pencereye fonksiyonların grafiklerini çizer. Bu yeni pencere şekil penceresidir. Yeni bir şekil penceresi açmanın iki yolu vardır. İlk yol komut penceresinde File New Figure işlemlerini yapmaktır. Diğer yol ise komut satırına figure komutunu yazmaktır. Her iki yöntem ile de boş bir şekil penceresi açılır.

3 3 Açılan şekil penceresi üzerinde; şekil üzerinde gerekli ilave ve düzenlemeler yapmak, dosya ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek için menü ve ikonlar vardır.

4 4 MATLAB ile basit bir grafik çizilirken izlenecek yol 1.Grafiği çizilecek datalar elde edilir. x=-2*pi:pi/16:2*pi; y=sin (x); 2.Eğer bir grafik penceresi üzerinde tek bir grafik olacaksa plot komutu ile grafik çizilir. plot (x,y) 3.Aynı şekil üzerinde birden fazla eğri çizilecekse plot komutunun parantezi içine sırası ile her bir eğrinin apsisi ve ordinatı yazılır. plot (x,y,x1,y1,x2,y2,...)

5 5 Plot (x,y)Plot (x,y,x1,y1) Grafik penceresinde tek grafik ve tek eğri Grafik penceresinde tek grafik ve iki eğri

6 6 Aynı grafiğin üzerine birden fazla eğri çizmenin diğer bir yolu ise hold komutunu kullanmaktır. hold on plot (x,y) plot (x1,y1) hold off hold on ile hold off arasına aynı eksenleri kullanan birden çok eğri çizilebilir.

7 7 4.Bir şekil penceresine birden fazla grafik çizilecekse subplot komutu kullanılır. subplot (m,n,k) Bu komuttan sonraki parantez içimdeki mxn matrisi kadar grafik tek bir şekil penceresinde oluşturulur. Parantez içindeki k o anda üzerinde çalışılacak grafik numarasını vermektedir. ÖRNEK: subplot (2,2,1); 12 34

8 8 subplot (2,2,1) Grafik penceresinde 4 grafik ve aktif şekil 1

9 9

10 10 5.Bir şekil üzerindeki eğriye ait bazı özellikler kullanıcı tarafından belirlenir ve düzenlenebilir. Bu özellikler: i. Çizgi stili ii. Çizgi genişliği iii. Çizgi rengi iv. İşaret tipi v. İşaret boyutu vi. İşaretin kenar rengi, dolu yada boş olacağı

11 11 Eğriye ait çizgiler farklı şekilde yapılabilir. Bunlar: MATLAB İŞARETİÇİZGİ STİLİ - Sürekli çizgi : Nokta nokta -. Kesikli çizgi ve nokta -- Kesikli çizgi

12 12 Eğriye ait çizgilerin renkleri kullanıcı tarafından belirlenebilir. Bunlar: MATLAB İŞARETİÇİZGİ RENGİ y Sarı m Magenta c Mavi-yeşil r Kırmızı g Yeşil w Beyaz k Siyah

13 13 Eğrinin üzerine işaretleyici ilave edilip, bu işaretleyicinin tipi belirlenebilir. Bunlar: MATLAB İŞARETİ İşaret tipiMATLAB İŞARETİ İşaret tipi.NoktaVAşağı üçgen OYuvarlak^Yukarı ü.gen XxSağa üçgen *YıldızPBeşgen SKareHAltıgen DElmas

14 14 Çizgi tipi, rengi ve işaretleyici tipini belirten işaretler plot komutundan sonra tek tırnak arasına boşluk bırakılmadan yazılır. Bu işaretlerden üçü arasında sıralama önceliği olmadığından istenildiği gibi yazılabilir. plot (x,z,' { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/8/2001065/slides/slide_14.jpg", "name": "14 Çizgi tipi, rengi ve işaretleyici tipini belirten işaretler plot komutundan sonra tek tırnak arasına boşluk bırakılmadan yazılır.", "description": "Bu işaretlerden üçü arasında sıralama önceliği olmadığından istenildiği gibi yazılabilir. plot (x,z,

15 15 Bunların dışında kalan çizgi genişliği, işaret boyutu, kenar ve dolgu rengi aşağıdaki ifadeler plot komutundan sonra tırnak içine yazılması ve hemen ardından o özelliğin değerinin girilmesi ile gerçekleştirilir. MATLAB İFADESİAÇIKLAMA LineWidthÇizgi genişliğinin değitirilmesi MarkerEdgeColorİşaretleyici kenar rengi MarkerFaceColorİşaretleyici dolgu rengi MarkerSizeİşaretleyici boyutu

16 16 plot (x,z,'-Db','MarkerSize',8,'LineWidth',2,'MarkerFaceColor','r')

17 17 6.Bir şekil üzerindeki eksenlerin değerlerini düzenlemek mümkündür. FonksiyonKULLANIMI axisŞeklin eksen takımının sınır değerlerini satır vektörü olarak verir. axis ([xmin xmax ymin ymax])Eksen takımının girilen değerlere göre yeniden yapılanmasını sağlar axis equalEksen takımını eşit ölçekli yapar. axis squareEksen takımını eşit uzunlukta kare yapar axis normalEkseni orijinal değerlerine döndürür. axis offEksen takımlarını tamamen kaldırır. axis onEksen takımını geri getirir.

18 18

19 19 7.Bir şekil üzerindeki başlık, eksen başlıkları ve gösterge eklemek mümkündür. FonksiyonKULLANIMI title (‘Başlık’)Şeklin üzerine başlık yazar. xlabel(‘Başlık’)X eksenine başlık yazar ylabel(‘Başlık’)Y eksenine başlık yazar legend (‘legend1’, ‘legend2’...) Eksen üzerindeki eğrilerin her biri için gösterge ilave eder.

20 20 >> title ('Tüm Egriler') >> xlabel ('X Ekseni') >> ylabel ('Y Ekseni') >> legend ('Egri 1','Egri 2','Egri 3')

21 21 Başlık, eksen başlıkları ve gösterge yazıları düzenlemek için kullanılabilecek komutlar aşağıdadır. KomutKULLANIMI \bf {yazı}Parantez içine yazılanı koyu hale getirir. \it {yazı}Parantez içine yazılanı italik hale getirir. \fontname {yazı tipi}Yazı tipi belirlenir. \fontsize {yazı boyutu}Yazı boyutu belirtilir.

22 22 >> title ('\fontsize{20}\bf{Tüm çizilen egriler}\fontname{Times New Roman}') >> xlabel ('\fontsize{14}\bf\it{x ekseni}\fontname{Times New Roman}') >> ylabel ('\fontsize{22}\it{y ekseni}\fontname{Ariel}') >> legend ('Egri 1','Egri 2','Egri 3')

23 23 Komut satırından farklı tipte grafikler çizmek mümkündür. y eksenleri farklı olan bir şekil çizmek için plotyy komutu kullanılır. Kullanım Şekli: plotyy(x,y,x1,y1)

24 24

25 25 İki nokta arasında bir doğru çizmek için line komutu kullanılır. Kullanım Şekli: line([x1,x2],[y1,y2]) ÖRNEK: line([1,2],[3,4])

26 26 Bir fonksiyonun istenen aralıkta grafiğini çizmek için fplot komutu kullanılır. Kullanım Şekli: fplot(‘fonksiyon’,[xmin,xmax]) fplot(inline fonksiyon, [xmin,xmax]) ÖRNEK: fplot('x.^3-2.*x.^2-5',[0 10])

27 27 ÖRNEK: >> z =inline('x.^4-3.*x.^4-2.*x.^2-2'); >> fplot(z,[0 10]);

28 28 Sütunlardan oluşan bir grafik çizmek için bar komutu kullanılır. Kullanım Şekli: bar(birinci vektör,ikinci vektör)

29 29

30 30 Daire grafik çizmek için pie komutu kullanılır. İlk kullanımda vektörün elemanlarının yüzdelik değerlerini hesaplayarak daire grafiğe aktarır. İkinci kullanımda ise; ikinci vektördeki 0 ve 0 dan dan farklı değerler için çizilen parçaları bir birinden saptırır. Kullanım Şekli: pie(vektör) pie(birinci vektör,ikinci vektör)

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35 Grafik üzerinden veri almak için ginput komutu kullanılır. Komutun verilmesi ile grafik üzerinde veri alınacak noktayı gösteren x ve y eksenlerine paralel doğrular çıkar. Her enter tuşuna basıldığında bu doğruların kesişim noktasındaki eksenlere ait x ve y değerleri bir değişkene atanır.

36 36

37 37 Birinci kullanımda farenin her sol tıklanmasında elde edilen x ve y değerleri değişkene atanır. En son enter tuşuna basıldığında veri alınması sonlandırılır. Kullanım Şekli: [Değişken adı,Değişken adı]=ginput

38 38 İkinci kullanımda farenin her sol tıklanmasında elde edilen x ve y değerleri ayrı ayrı değişkenlere sütün vektör olarak atanır. n değeri grafikten kaç veri alınacağını belirler. Sol tuşa n sayısı kadar basıldıktan sonra veri alınması biter. Kullanım Şekli: [x,y]=ginput(n)

39 39 Komut satırından girilen bir ifadenin grafik üzerinde istenen bir yere yazılması için gtext komutu kullanılır. Kullanım Şekli: gtext (‘ifade’)

40 40 Buraya kadar grafiklerin elde edildikten sonra düzenlenmesinde komut satırına yazılan fonksiyonlardan yararlanıldı. Şekil üzerindeki düzenlemeleri yapmanın diğer bir yolu ise şekil penceresindeki menü ve ikonlardan yaralanmaktır.

41 41 SORU: X=-2*pi÷2*pi arasında y=sin(x) fonksiyonunu çizen program yazınız.

42 42 SORU: X=-2*pi÷2*pi arasında y=sin(x) ve y=cos(x) fonksiyonlarını aynı grafik üzerine çizen program yazınız.

43 43

44 44 SORU: X=-2*pi÷2*pi arasında aynı pencere üzerine y=sin(x), y=cos(x), y=x 2 ve y=x 3 fonksiyonlarını ayrı ayrı grafikler üzerine çizen program yazınız.

45 45 SORU: Kullanıcının girdiği bir fonksiyonun istenen aralıkta grafiğini çizen ve kullanıcının grafik üzerinden alacağı bir değer almasını sağlayan fonksiyon dosyasını yazınız.

46 46 SORU: X=-2*pi÷2*pi arasında y=sin(x) üzerine kullanıcının belirleyeceği iki nokta arasına doğru çizen program yazınız.

47 47 SORU: Bir grafik üzerine dikdörtgen çizen program yazınız.

48 48 SORU: Aşağıdaki gibi iç içe 10 daire çizen bir program hazırlayınız.


"1 MATLAB İLE GRAFİK. 2 MATLAB komut penceresinden ayrı bir pencereye fonksiyonların grafiklerini çizer. Bu yeni pencere şekil penceresidir. Yeni bir şekil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları