Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi."— Sunum transkripti:

1 Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi

2 Bologna Süreci/ Program Geliştirme (Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme) Öğrenme Çıktıları Ders C Ders D Öğrenme çıktıları Öğrenme Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

3 Bologna Süreci/ Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi 1. Önce programın eğitim amaçları ve hedefleri oluşturulur. 2. Bunun için toplumsal ihtiyaçlar, paydaşlar ve kaynaklar belirlenmelidir. 3. Program yeterlilikleri açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade edilmelidir. 4. Program yeterlilikleri alan yeterliklerine dayalı olarak belirlenmelidir. 5. Program yeterlilikleri bilgi, beceri ve yetkinlik başlıkları altında oluşturulmalıdır. 6. Programa ilişkin içerik ve yapı oluşturulmalıdır (müfredat geliştirme). 7. Programın yeterliliklerini karşılayacağı varsayılan dersler belirlenmelidir. 8. Derslerin öğrenme kazanımları oluşturulmalıdır. 9. Öğretme-öğrenme süreçleri ve değerlendirme yöntemleri kararlaştırılmalıdır. 10. Dersin iş yükü ve AKTS kredisi belirlenmelidir. 11. Program Kalite Güvenceleri : Gözlem, değerlendirme ve güncelleme prosedürleri kurulmalı ve geliştirilmelidir.

4 Bologna Süreci/ Program Çıktıları Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir? Programın eğitim amacı, programın nasıl bir mezun profili istediğini ortaya koyan genel bir ifadedir. Program çıktıları ise, mezun olacağı program sonunda öğrencinin hangi niteliklerle/yeterliliklerle donanmış olacağını tanımlar. Diğer bir deyişle, program çıktıları nasıl bir mühendis, nasıl bir öğretmen, nasıl bir hemşire … istediğimizin göstergeleridir. Program çıktılarını belirlemeden, programın diğer ögelerini, dersleri, dersle ilgili öğrenme çıktılarını, öğrenme-öğretme süreçlerini, değerlendirme sürecini belirlememiz de nesnel olmayabilir.

5 Programın amacı ve program çıktılarını belirlemek için izlenebilecek aşamalar:  Biriminizde oluşturduğunuz Bölüm Bologna Kurulu (BBK) ile program sonucunda “nasıl bir birey yetiştireceğinizi” belirlemek için gereksinim çözümlemesi (Need Analysis) yapınız.  Ekibinizde, Eğitim Bilimleri Bölümünden “Öğretim Planlama ve Değerlendirme” ile “Gelişim ve Öğrenme” konusunda çalışan öğretim elemanlarının desteğini sağlayınız. Bologna Süreci/ Program Çıktıları

6 Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir? Gereksinim çözümlemesi yapabilmeniz için oluşturduğunuz ekiple (BBK), program ile etkileşime girmiş ve halen etkileşim halinde olan; - Bireylerin (Mezun olan ya da sistemde halen yer alan öğrencilerin) - Toplumsal birimlerin (İşveren, Meslek Odaları, Sendikalar, Dernekler ….) - Programı yürütenlerin (Öğretim Elemanları, Bölüm Personeli … ) gereksinimlerini ve beklentilerini, - Disiplinin / çalışma alanının yönelimlerini, - Çevresel olanakların - Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin durumunu inceleyiniz. Diğer bir deyişle, programla ilgili iç ve dış paydaşların görüşlerini ve ilgi alanın özelliklerini ortaya koyunuz. Elde ettiğiniz veriler çerçevesinde programınızın gereksinimlerini belirleyiniz. Bologna Süreci/ Program Çıktıları

7 Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir? Belirlediğiniz gereksinimler çerçevesinde öncelikle “Programın Amacını” yazınız. Programın amacını tek bir cümleyle ortaya koymaya çalışalım. Örnek: Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Programının Amacı Kimya Mühendisliği programının amacı; Kimya Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş mühendisler yetiştirmektir. Yazmış olduğunuz programın amacını da göz önüne alarak belirlemiş olduğunuz gereksinimleri, “Olası Program Çıktıları” olarak ifade ediniz. Bologna Süreci/ Program Çıktıları

8 Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir? Olası Program Çıktılarını aşağıdaki soruları göz önüne alarak değerlendiriniz. - Olası program çıktıları “Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi), “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi, TYYÇ” ve ilgili mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri “Temel Alan Yeterlilikleri” ne ölçüde karşılamaktadır? Program çıktıları ilgili mesleğin etik kuralları dikkate alınarak yazılmış mı? Bologna Süreci/ Program Çıktıları

9 Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir? - Öğrenciler olası program çıktılarıyla ortaya konulan yeterliliklere sahip olabilirler mi? - Harcanan zaman, emek, para vb. açılardan program çıktıları gerçekçi olarak dile getirilmiş mi? Diğer bir deyişle bu çıktılar istenilen becerileri kazandırma anlamında ekonomik mi? - Olası program çıktıları toplumsal gerçeklerimize uygun olarak belirlenmiş mi? Olası program çıktılarınızı yukarıdaki soruları dikkate alarak ekibinizdeki kişilerle tartışıp değerlendiriniz. Bu çalışma bazı olası program çıktılarının elenmesini, bazılarının da eklenmesini gerektirebilir. Program çıktılarının mümkün olduğunca gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat ediniz. Program çıktıları açık, gözlenebilir ve ölçülebilir olarak ifade edilmelidir. Bologna Süreci/ Program Çıktıları

10 Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir? Kesinleşmiş “Program Çıktıları”nı aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazınız: Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları 1.Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Kimya Mühendisliği problemlerine uygulayabilme. 2.Kimya mühendisliğiyle ilgili mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi. 3.Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve tasarlayabilme. 4.Küresel ve toplusal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme. 5.Verileri çözümleme, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi. 6.Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme. Bologna Süreci/ Program Çıktıları

11 Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir? 7.Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme. 8.Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi. 9.Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında 10. Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme. 11.Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme. 12.Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme. 13.Kalite konularında bilinç sahibi olabilme. Bologna Süreci/ Program Çıktıları

12 Programın Eğitim Amacı ve Program Çıktıları Nasıl Belirlenmelidir? Program Çıktıları belirlendikten sonra, bu çıktılara ulaşılabilmesi, diğer bir deyişle öğrencilerin belirtilen yeterliliklere sahip olabilmesi için ön lisans, lisans ya da lisansüstü programlarda hangi derslerin yer alması gerektiğine karar verilmelidir.  Program çıktıları; öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir.  Program Çıktıları Programın Eğitim Amaçlarını,  Ders Öğrenme Çıktıları Dersin Amaç ve Hedeflerini Sağlamalıdır Bologna Süreci/ Program Çıktıları

13 Bologna Süreci/ Program Bilgi Formu Yeterlik Kategorisi Alt KategoriProgram Öğrenme Çıktıları BİLGİ Kuramsal ………………………………………………………………………….. Uygulamalı …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………... BECERİLER Kavramsal/Bilişsel ………………………………………………………………………… Uygulamalı …………………………………………………………………………. KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİK LER Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme …………………………………………………………………………. Öğrenme yetkinliği …………………………………………………………………………. İletişim ve sosyal yetkinlik …………………………………………………………………………. Alana özgü ve mesleki yetkinlik ………………………………………………………………………….

14 Bologna Süreci Uluslararası (AY Ç ) Ulusal (TYY Ç ) Kuramsal, Uygulamalı Sorgulayıcı bir bakışa ç ısıyla, bir ç alışma veya ö ğrenim alanındaki teorilere ve prensiplere ilişkin ileri d ü zeydeki bilgi. Alanındaki g ü ncel bilgileri i ç eren ders kitapları, uygulama ara ç -gere ç leri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri d ü zeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. Uluslararası (AY Ç ), Ulusal (TYY Ç ) Kavramsal/Bilişsel Uygulamalı Uzmanlaşmış bir ç alışma veya ö ğrenim alanında karmaşık ve ö ng ö r ü lemeyen sorunları çö zmek i ç in gerekli ustalık ve yenilik ç ilik taşıyan ileri d ü zeyde beceriler. - Alanında edindiği ileri d ü zeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri d ü zeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çö z ü m ö nerileri geliştirebilme. Uluslararası (AY Ç ), Sorumluluk alma, bağımsız ç alışma Ulusal (TYY Ç ) Bağımsız Ç alışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği (B Ç SA) Ö ğrenim Yetkinliği ( Ö Y) İletişim ve Sosyal Yetkinlik (İSY) Alana Ö zg ü Yetkinlik (A Ö Y) Karmaşık teknik veya mesleki etkinlikleri veya projeleri y ö netme, Ö ng ö r ü lemeyen ç alışma veya ö ğrenim bağlamlarında karar vermede sorumluluk alma, Bireylerin veya grupların mesleki gelişiminin y ö netiminde sorumluluk alma (B Ç SA) - Alanı ile ilgili ileri d ü zeydeki bir ç alışmayı bağımsız olarak y ü r ü tebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve ö ng ö r ü lemeyen karmaşık sorunları çö zmek i ç in bireysel ve ekip ü yesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında ç alışanların bir proje ç er ç evesinde gelişimlerine y ö nelik etkinlikleri planlayabilme ve y ö netebilme, ( Ö Y) - Alanında edindiği ileri d ü zeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, - Ö ğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve ö ğrenmesini y ö nlendirebilme. -Yaşamboyu ö ğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. (İSY) - Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; d ü ş ü ncelerini ve sorunlara ilişkin çö z ü m ö nerilerini yazılı ve s ö zl ü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda d ü ş ü ncelerini ve sorunlara ilişkin çö z ü m ö nerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal ç evre i ç in proje ve etkinlikler d ü zenleyebilme ve bunları uygulayabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portf ö y ü B1 Genel D ü zeyi ’ nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri D ü zeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. (A Ö Y) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonu ç larının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, k ü lt ü rel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite k ü lt ü r ü ve k ü lt ü rel değerlerin korunması ile ç evre koruma, iş sağlığı ve g ü venliği konularında yeterli bilince sahip olma. YETKİNLİK BECERİ BİLGİ

15 TEMEL KAVRAMLAR  Bilgi (Knowledge):  Her hangi bir çalışma veya araştırma alanı ile ilgili olguların, ilkelerin, teorilerin ve uygulamaların bütünüdür. “Bilgi” teorik ve/veya uygulamalı olarak tanımlanmaktadır.  Teorik bilgi: Kimya ile ile ilgili temel kavram ve ilkeleri açıklama  Uygulamalı bilgi: Kimya deneylerinin nasıl yapılacağını açıklama  Beceri (Skill):  Bilgiyi uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri tamamlayabilmek için bilgiyi kullanabilme yeteneğidir. “Beceriler”, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünce) veya uygulamalı (el becerisi ve yöntem, materyal, araç gereç kullanabilme) olarak tanımlanmaktadır.  Bilişsel/kavramsal beceri: Karşılaştığı problemleri problem çözmenin temel adımlarını izleyerek çözme  Uygulamalı beceri: Kurallara uygun olarak otomobil kullanma

16 TEMEL KAVRAMLAR  Kişisel ve Mesleki Yetkinlik (Competence):  Bilgiyi, beceriyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneğidir.

17 Örnekler Bologna Süreci

18 Iowa State Üniversitesi Ziraat Fakültesince Belirlenen, Bir Mezunda Bulunması Gereken Temel Özellikler  engineering knowledge  continuous learning  initiative  cultural adaptability  planning  teamwork  professional impact  general knowledge  quality orientation  innovation  analysis and judgment  communication  integrity  customer focus.

19 Bologna Süreci/ Sakarya Üniversitesi Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI BİLGİ Kuramsal -Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme, Uygulamalı -Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, BECERİLER Kavramsal -Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi, Bilişsel Uygulamalı -Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, -Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi, KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği -Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, Öğrenme Yetkinliği -Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, -Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, İletişim ve Sosyal Yetkinlik -Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi, Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik -Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, -Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık, -Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

20 Bologna Süreci/ Sakarya Üniversitesi İİ BF- İ ktisat Bölümü Program Çıktıları (SINIFLANDIRILMIŞ) - Sayfa 1

21 Bologna Süreci/ Sakarya Üniversitesi İİ BF- İ ktisat Bölümü Program Çıktıları (SINIFLANDIRILMIŞ) - Sayfa 2

22 Bologna Süreci/ Sakarya Üniversitesi İİ BF- İ ktisat Bölümü

23 Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi


"Kırıkkale Üniversitesi Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları