Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm/Program Amaçlarının Tanımlanması Öğrenme Çıktılarının Yazılması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm/Program Amaçlarının Tanımlanması Öğrenme Çıktılarının Yazılması"— Sunum transkripti:

1 Bölüm/Program Amaçlarının Tanımlanması Öğrenme Çıktılarının Yazılması
Prof.Dr. Yurtsever SOYSAL Bologna Kurum Koordinatörü Tarih:

2 Öğrenme Çıktıları Yazma Adımları
Bölüm/Programın amaçları belirleyiniz Öğrenme çıktılarını sınıflandırınız (bilişsel, vb.) Öğrenci için gerekli öğrenme düzeyini tanımlayınız Her bir öğrenme çıktısı için belirli bir etken fiil seçiniz Öğrenme çıktısı başarısını nasıl ölçeceğinize karar veriniz (Program ÖÇ için değil Ders ÖÇ için geçerli) Başarı ölçütlerini belirleyiniz

3 Öğrenme Çıktıları Yazma Adımları
1 Bölüm/Program Amaçları tanımlanır 2 Öğrenme Çıktıları yazılır 3 Ölçme/değerlendirme yöntem(leri) tasarlanır 4 Eşik değerlendirme ölçütü tanımlanır 5 Öğretme & Öğrenme stratejileri geliştirilir 6 Geliştirme & Tekrar değerlendirme yapılır

4 İyi Bir Öğrenme Çıktısında Olması Gerekli Özellikler
Başarılı bir öğrencinin neyi başarması gerektiği doğru bir şekilde belirtilmeli Belirli Öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini doğru bir şekilde değerlendirmeye elverişli Ölçülebilir Öğrencilerin yetenekleri aralığı içinde olmalı Başarılabilir Programın temel amaçlarıyla ilişkilendirilebilir olmalı İlgili Program süresi içinde ulaşılabilir/başarılabilir olmalı Zaman Ölçekli

5 Bölüm/Program Amaçlarının Tanımlaması
Bir programın amacı, öğretme niyetinin genel bir ifadesidir, öğretenin bir öğrenme bloğunda işleyeceği içeriğe işaret eder. Amaçlar genellikle öğretenin bakış açısından birimin genel içeriğini ve yönünü geniş anlamda belirtmek üzere yazılır. Örnek, Türkçe Eğitimi Bölümü Amaçlar: Türkçe eğitimi ve öğretimine ilişkin genel bir bakış açısı ile Türk dili ve edebiyatını, öğretmenlik meslek bilgisini ayrıntılı bir biçimde işlemek ve öğrencilerine uzmanlık kazandırmaktır.

6 Bölüm/Program Amaçlarının Tanımlaması
İşletme Bölümü Amaçlar: İşletme bölümü, gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş işletmeciliğin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun olarak vermeyi amaçlamaktadır. Makine Mühendisliği Bölümü Amaçlar: hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgiyi sağlamak, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış ve gerektiğinde analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmektir.

7 Amaç - Öğrenme Çıktıları Arasındaki Farklar
Amaç, öğretme ve öğrenmenin yönetimi ile daha ilgili Öğrenme Çıktıları, Öğrenim sürecinin tamamlanmasından sonra başarılı olmuş bir öğrencinin; neyi bileceğini, ne anlayabileceği ve/veya ne yapabileceğini / gösterebileceğini ifade eden yetkinliklerdir. gerçekte öğrenenin elde edeceği kazanımlarla ilgili Öğrenme süreci bir ders, bölüm ya da program olabilir.

8 Amaç ve Hedef Arasındaki Farklar
Bir programın hedefi; genellikle öğretme niyetinin özel bir ifadesidir, öğretmenin bir öğrenme bloğunda işleyeceği alanlardan belirli bir tanesini gösterir. Örneğin bir programın hedeflerinden biri; “öğrenciler, davranışları ve yaşam biçimlerinin hem yerel hem küresel çevreler üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını anlayacaklar” olabilir.

9 Amaç ve Hedef Arasındaki Farklar
Dolayısıyla; Bir programın amacı genel bir amaç ya da öğretme niyetinin genel bir ifadesi iken; Hedefi programdaki öğretme etkinliğinin ne başarmayı umduğudur. Özel bir ifadedir.

10 Amaç ve Hedef Arasındaki Farklar- ÖRNEK
Türkçe Eğitimi Bölümü Amaç: Türkçe eğitimi ve öğretimine ilişkin genel bir bakış açısı ile Türk dili ve edebiyatını, öğretmenlik meslek bilgisini ayrıntılı bir biçimde işlemek ve öğrencilerine uzmanlık kazandırmaktır. Hedefler: Ülkesine ve milletine gönülden bağlı, Ulusal değerlerini öğrenmeyi ve yaşatmayı amaç edinmiş, Türk dilini koruyan ve geliştirmeye çalışan, Bulunduğu çağın değerlerine vakıf, nitelikli, ahlâklı, özverili, sorgulayan, eleştiren, yaratıcı düşünebilen, girişimci, Öğretmenlik meslek bilgisinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış idealist öğretmenler yetiştirmektir.

11 Hedefler ve Öğrenme Çıktıları Arasındaki Farklar
Öğrenme Çıktılarının en büyük avantajı; öğrenenin ne başarmasının beklendiği ve bu başarıyı nasıl ortaya koyacağı konusunda açık ifadeler olmalarıdır. Öğrenme Çıktıları hedeflerle karşılaştırıldığında daha kesin, oluşturulması daha kolay ve daha açık ifadelerdir. Öğrenme Çıktıları programların yerel ve uluslararası seviyede daha şeffaf olmasına yardım eden ortak bir para birimi gibi düşünülebilir

12 Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları;
Öğretenin niyetinden daha çok öğrenenin başardıklarına odaklanmaktadır. Öğrenenin bir öğrenme etkinliğinin sonunda ortaya koyabildiklerine ağırlık vermektedir. Programın amacına uygun olmalı, Uygun bir değerlendirme yöntemi ile ölçülebilir olmalıdır (ders ÖÇ).

13 BÖLÜM / PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

14 Bölüm/Program Öğrenme Çıktıları
Yazım Formatı Bu programı/bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler; Tanımlar, yorumlar, yargılar, analiz eder, sınıflandırır, vb., Students who graduate from this program: Students graduating from this program: Graduates from this program: Graduates of this program: define, interpret, judge, analyse, classify, etc., Alan yeterlilikleri:

15

16 Bölüm/Programa özel yeterlikleri;
ulusal ve alan yeterliklerini dikkate alarak, programa özelleştirilmiş olarak yazacağız

17 Program Öğrenme Çıktıları
Programın Öğrenme Çıktılarının yazımında ders Öğrenme Çıktıları için uygulanan kurallar aynen geçerlidir. Bazı Farklılıklar mevcut 10-15 adet program öğrenme çıktısı İlgili alan yeterliklerine bakılmalı ve bunlar karşılanmalıdır. Minimum sayıda temel olarak dikkate alınabilecek öğrenme çıktısı dahil edilmelidir. Program Öğrenme Çıktıları, program mezunlarının gösterebileceği temel (öz) bilgi, beceri ve davranışları tanımlamaktadır.

18 Program-Ders Öğrenme Çıktıları
Program çıktılarının mizacı ile dersler için yazılan çıktıların mizacı arasında belirgin farklılıklar vardır. Program çıktıları tipik ya da ortalama bir öğrenci için yazılır ve öğrenciden istenen hususları içerir. Bu nedenle direkt olarak ölçülebilir değildir. Örneğin, program çıktıları, öğrencilerin programa katılımıyla elde ettikleri deneyimlerin çıktıları olan öğrenme alanlarını gösterebilir.

19 Lisansüstü Bilgisayar Bilimleri Programı için örnek Öğrenme Çıktıları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler; Akademik ve endüstriyel ortamlarda problem çözer Geniş sayısal sistemleri yaratır, manipüle eder ve kullanır Ekip üyesi olarak etkin bir şekilde çalışır Bilimsel ya da endüstriyel araştırma projesini organize eder ve sürdürür Mesleki standartlara uygun olarak tez ve rapor yazar, sunar ve bunları basılabilir makale haline getirir

20 Lisansüstü Bilgisayar Bilimleri Programı için örnek Öğrenme Çıktıları
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler; Mesleki standartlara uygun olarak seminer hazırlayıp sunar Bağımsız ve verimli zaman idaresi yapar Tüm IT becerilerini kullanabilir ve olgun bilgisayar okuryazarlığı gösterir

21 Lisans düzeyinde Mühendislik programı için örnek Öğrenme Çıktıları
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler; Mühendislik bilimleri, teknoloji ve matematik bilgilerinden çözümler uygular ve türetir Mühendislik problemlerini tanımlar, formüle eder, analiz eder ve çözer Belirlenen ihtiyaçları karşılamak, deney tasarlamak ve yürütmek ve verileri analiz etmek ve yorumlamak için sistem, parça ya da işlem tasarlar

22 Lisans düzeyinde Mühendislik programı için örnek Öğrenme Çıktıları
Bu bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler; Hayat boyu öğrenme sorumluluğunu alan kapasitesi ile bireysel olarak, takımlarda ve multi- disipliner oluşumlarda efektif olarak çalışır Geniş kitlelerle ve mühendislik toplulukları ile etkin iletişim kurar

23 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ‘Öğrenme Çıktıları’
Matematik ve fen bilgilerini mühendislikte uygulama becerisi kazanır Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi (donanım veya yazılım) ,süreci tasarlar Çok disiplinli konularda çalışabilme becerisi kazanır Mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi kazanır Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır Etkin iletişim kurma becerisi kazanır Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve ulusal boyutlarda etkilerini anlama becerisi kazanır

24 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrenme Çıktıları
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazanır Bilgisayar Mühendisliğindeki güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur, mesleğini severek ve inanarak yapar Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazanır Zaman yönetimi yapabilme ve meslek gelişimi planlayabilme becerisi kazanır Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili projeleri ayrıntıları ile planlayabilme becerisi kazanır Literatür takibi yapabilecek ve çalışmaların sözlü ve yazılı sunumunu yapabilecek seviyede İngilizceyi kullanabilme becerisi kazanır Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp sıra dışı yollar keşfedebilme becerisi kazanır

25 Bölüm/Program Öğrenme Çıktıları
Yazım Formatı Bu programı/bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler; Tanımlar, yorumlar, yargılar, analiz eder, sınıflandırır, vb., Students who graduate from this program: Students graduating from this program: Graduates from this program: Graduates of this program: define, interpret, judge, analyse, classify, etc.,


"Bölüm/Program Amaçlarının Tanımlanması Öğrenme Çıktılarının Yazılması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları