Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN KANUN Kabul Tarihi: 13.02.2011 Resmi Gazete: 25.02.2011- Mük.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN KANUN Kabul Tarihi: 13.02.2011 Resmi Gazete: 25.02.2011- Mük."— Sunum transkripti:

1 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN KANUN
Kabul Tarihi: Resmi Gazete: Mük :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

2 6111 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN İMKANLAR
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması İhtilaflı alacakların ihtilafına son verilerek tahsilatının hızlandırılması İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki vergilerin de Kanun kapsamında yapılandırılması Matrah ve vergi artırımı Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi Yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesi Vergi/prim borçlarının kredi kartıyla da ödenebilmesi Süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmesi Varlık Barışı Kanunu kapsamında bildirim ve beyanda bulunmakla birlikte çeşitli nedenlerle Kanunun sağladığı imkanlardan yararlanamayanlara ilave bir hak tanınması :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 2

3 KAPSAMA GİREN İDARELER
Maliye Bakanlığı Gümrük Müsteşarlığı Sosyal Güvenlik Kurumu İl Özel İdareleri ve Belediyeler Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri TEDAŞ, YURT-KUR, KOSGEB, TOBB, TÜRMOB gibi çeşitli kuruluşlar :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

4 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
Vergiler ve vergi cezaları, trafik para cezaları vb. Gümrük vergileri ve idari para cezaları Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları Çeşitli kamu kurumlarının; elektrik, öğrenim kredisi, destek, çeşitli aidat, çiftçi kredi ve sulama bedeli, ecrimisil, mecburi hizmet tazminat, kira, irtifak hakkı gibi alacakları :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

5 Alacaklı İdareler Alacak Türleri
Maliye Bakanlığı Vergiler ve vergi cezaları, gecikme faiz ve zamları Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları Gümrük Müsteşarlığı Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile fer’ileri İl Özel İdareleri Ve Belediyeler İl özel idarelerin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları (ecrimisil ve irtifak hakları gibi) Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları TEDAŞ Tedaş’ın elektrik alacakları YURT-KUR YURT-KUR’un öğrenim kredisi alacakları TRT TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları KOSGEB KOSGEB’in desteklerden kaynaklanan alacakları TOBB ve TOBB’a Bağlı Odalar TOBB’un ve bağlı odaların oda aidatı alacakları OSB OSB’nin elektrik, su doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları alacakları :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

6 MALİYE BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN
AMME ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

7 KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN TÜRÜ
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Açısından; Kanunun kapsamına, 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergiler, vergi cezaları, bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir. 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamındadır. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

8 KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ (I)
Vergiler ve vergi cezaları açısından; tarihinden önceki dönemler, Beyana dayanan vergilerde tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler, Beyana dayalı olmayan vergilerde ise 2010 yılına ilişkin olarak tarihinden önce tahakkuk eden vergiler (Emlak, MTV, Çevre Temizlik Vergileri) İle bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’ileri :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

9 ÖRNEK Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, (Kurumlar,gelir)
2009 önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2010 dönemi ise kapsama girmemektedir. Özel hesap döneminin kapandığı tarih ve beyanname verme süresinin son günü 31/12/2010 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

10 ÖRNEK Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetler;
(KDV) Kasım/2010 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Aralık/2010 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

11 ÖRNEK - Vergilendirme dönemi üç aylık olarak belirlenen mükellefiyetler; (Geçici Vergi) Örneğin; 2010 takvim yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben ödenmesi gereken geçici vergilerin 1, 2 ve 3 üncü dönemleri kapsama girmekte, 4 üncü dönemi ise kapsama girmemektedir. Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflere ilişkin geçici vergilerde ise geçici vergi dönemi ve beyanname verme süresi 31/12/2010 ve bu tarihten önce olan dönemler kapsama girmektedir. 7-8-9/2010 dönemi (3 aylık) gelir stopaj vergisi ve katma değer vergisi kapsama girmekte, /2010 dönemine (3 aylık) ilişkin gelir stopaj vergisi ve katma değer vergisinin beyanname verme süreleri Ocak/2011 ayına rastladığından kapsama girmemektedir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

12 Vergilendirme dönemi 15 gün olanlar
ÖRNEK Vergilendirme dönemi 15 gün olanlar (petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin ÖTV, noter harçları) 1-15 Aralık 2010 vergilendirme dönemine ait …. ÖTV’nin vergilendirme döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Aralık/2010 ayına rastladığından kapsama girmekte, Aralık 2010 vergilendirme dönemi ise dönemin bitim tarihi Aralık/2010 ayında olmakla birlikte beyanname verme süresi Ocak/2011 olduğundan kapsama girmemektedir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

13 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip Edilen Alacaklar
6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde tarihİ itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları Kanun kapsamına alınmıştır. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

14 Kapsama Giren İdari Para Cezaları (1)
Kanun kapsamına; sayılı Askerlik Kanunu, sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, sayılı Karayolları Trafik Kanunu, sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, hükümlerine göre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları girmektedir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

15 Kapsama Giren İdari Para Cezaları (2)
Kanun hükümlerine göre, söz konusu idari para cezalarından, 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve tarihi itibarıyla kesinleştiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş ya da dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olanlar kapsam dahilindedir. 31/12/2010 tarihinden önce verilmekle birlikte sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş idari yaptırım kararlarına konu idari para cezaları Kanunun kapsamına girmemektedir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

16 6183 sayılı Kanun kapsamında Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekle birlikte; Kanunun kapsamı dışında tutulan Alacaklar - Adli ve idari para cezaları (Kanun kapsamına girenler hariç), -6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, -6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, - 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, - 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

17 İL ÖZEL İDARELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince il özel idarelerinin vadesi 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan ve sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları Kanunun kapsamına girmektedir. Ancak, aynı bent ile il özel idarelerinin, - idari para cezası -3213 sayılı Maden Kanunundan kaynaklanan özel idare payı alacakları Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

18 BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR
Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile belediyelerin anılan Kanun kapsamına giren alacakları tanımlanmış olup bu alacaklar aşağıda belirtilmiştir. - 213 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar - Belediyelerin ücret alacakları - Belediyelerin su alacakları - Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su alacakları :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

19 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
:09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

20 Maliye Bakanlığına Bağlı Vergi Dairelerince Tahsilinden Vazgeçilecek Alacaklar (Madde 17)
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, (tütün mamüllerinin yasaklanan alanlarda tüketilmesine ilişkin) 31/12/2010 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 liranın (bu tutar dahil) altında kalan idari para cezalarının tebliğ edilmeyeceği, tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçileceği Ayrıca 6001 sayılı Kanun gereğince otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş sebebiyle verilen idari para cezaları ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 lira ve altında kalan geçiş ücretlerinin de tahsilinden vazgeçileceği hüküm altına alınmıştır. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

21 Maliye Bakanlığına Bağlı Vergi Dairelerince Tahsilinden Vazgeçilecek Alacaklar (Madde 17)
- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmekte olan, - Vadesi 31/12/2004 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan, - Her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 50 lirayı aşmayan (bu asıllara bağlı fer’iler dahil), - Aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 100 lirayı aşmayan, - Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (25 Şubat 2011) ödenmemiş olan, alacaklardan vazgeçilecektir. Bu fıkra kapsamına, alacak türü olarak Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/12/2004 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan alacakların tamamı girmektedir. Örneğin; vergiler, vergi cezaları, kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları, ecrimisiller, adli para cezaları, idari para cezaları, yiyecek bedelleri, vb. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

22 Belediyelerce Tahsilinden Vazgeçilecek Alacaklar (Madde 17)
31/12/2010 tarihine kadar belediyeler tarafından verilen ve kendi bütçelerine gelir kaydı gereken; sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 5326 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere (tütün mamüllerinin yasaklanan alanlarda tüketilmesine ilişkin) diğer kanunlara göre verilen, - Tutarı 145,-TL’nin (bu tutar dahil) altında kalan, idari para cezalarından vazgeçilecektir. Fıkra hükmü gereğince kapsama giren idari para cezalarından Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla; - Tebliğ edilmemiş olanların tebliğ edilmemesi, - Tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmesi, gerekmektedir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

23 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
Kesinleşmiş ve ödeme süresi geçmiş alacaklar; Vadesi Kanunun yayımı (25 Şubat 2011) tarihinden önce olanlar, Ödeme süresi Kanunun yayımı tarihi itibarıyla geçmemiş alacaklar, Uzlaşma nedeniyle kesinleşmiş ödeme süresi geçmemiş, Dava açma süresi geçmiş ödeme süresi geçmemiş, Ceza indirimi talep edilmiş ödeme süresi geçmemiş vb. Asılları kısmen veya tamamen ödenmiş fer’i alacaklar, Dava açılıp açılmadığına bakılmaksızın ihtirazı kayıtla verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergiler :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

24 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
KAPSAMA GİREN ALACAKLAR ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ OLAN YA DA ÖDEME SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ VERGİLER/GÜMRÜK VERGİLERİ VE FER’İLERİ (MADDE 2-1/a) VERGİLERİN ÖDENMEMİŞ KISMININ TAMAMI + TEFE/ÜFE’YE GÖRE HESAPLANACAK TUTAR FER’İ AMME ALACAKLARI (FAİZ + GECİKME FAİZİ + GECİKME ZAMMI) VERGİ ASLINA BAĞLI KESİLEN CEZALAR ile Bu Cezalara Bağlı Gecikme Zamları DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINA GİREN KAMU ALACAKLARI (MADDE 2/8) İHTİRAZI KAYITLA VERİLEN BEYANNAMELER (MADDE 2/2) FER’İ ALACAKLAR (GECİKME FAİZ + GECİKME ZAMMI) (MADDE 2-1/a) TEFE / ÜFE FER’İ ALACAKLARIN TAMAMI VE ASLI BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE ÖDENMİŞ OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE ASLA BAĞLI OLARAK KESİLEN VERGİ CEZALARI/İDARİ PARA GECİKME ZAMLARININ TAMAMI VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN KESİLEN VERGİ CEZALARI (USULSUZLÜKLER) (MADDE 2-1/b) %50 Bu Tutara TEFE/ÜFE % 50 GECİKME ZAMMI :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

25 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR
KAPSAMA GİREN ALACAKLAR ÖDENECEK TUTAR TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN TUTAR İŞTİRAK, TEŞVİK YARDIM FİİLLERİ NEDENİYLE KESİLMİŞ VERGİ CEZALARI (MADDE 2-1/b) %50 + Bu Tutara TEFE/ÜFE % 50 GECİKME ZAMMI GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDENİYLE GÜMRÜK VERGİSİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN KESİLEN İDARİ PARA CEZALARI (MADDE 2-1/b) İDARİ PARA CEZALARI (ASKERLİK KANUNU, TRAFİK KANUNU, REFERANDUM KANUNU …. GİBİ) BUNLARA BAĞLI FAİZ + GECİKME FAİZİ+GECİKME ZAMMI (MADDE 2-1/c) CEZA ASLI İDARİ PARA CEZALARINA BAĞLI FAİZ +GECİKME FAİZİ+GECİKME ZAMMI 2010 YILINA İLİŞKİN ilk üç DÖNEM GEÇİCİ VERGİLERE BAĞLI GECİKME FAİZİ+ GECİKME ZAMMI (MADDE 2/3) VERGİ ASLINI ÖDEME ŞARTI ARANMAKSIZIN HESAPLANAN GECİKME ZAMMININ TAMAMI :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

26 BAŞVURU SÜRESİ ve ŞEKLİ
Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve Kanunun 2. maddesi kapsamına giren alacakları bu madde kapsamında ödemek isteyen borçluların 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, HER BİR VERGİ DAİRESİNE ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

27 Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. 6111 sayılı Kanun hükmünden yararlanabilmek için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması zorunlu olduğundan, bu Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvuran borçluların, tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekmektedir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

28 ALACAK TUTARININ TESPİTİ
Madde kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına; - vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar gecikme zammı yerine, - daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

29 Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği
TEFE/ÜFE tutarının hesaplanmasında; 213 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme faizi ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme zammı/gecikme faizi oranı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır. Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacaktır. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

30 Vergi, Faiz ve Cezalarda Bazı Önemli Avantajlar
YILLAR Yıllık Toplam TEFE/ÜFE Yıllık Toplam Gecikme Zammı Faiz Oranında Avantaj 2003 13,5 81 67,5 2004 13,17 48 34,83 2005 2,66 38 35,34 2006 11,12 32 20,88 2007 5,79 30 24,21 2008 8,1 21,9 2009 29,45 23,66 2010 8,59 22,3 13,71 Toplam Oran 57,23 310,75 242,03

31 TEFE/ÜFE Oranı Hesaplanacak Süre
ÖRNEK: 6/4/2010 vadeli bir verginin Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olması halinde bu vergiye % 18,6906 oranında hesaplanması gereken gecikme zammı yerine toplam TEFE/ÜFE oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. TEFE/ÜFE Oranı Hesaplanacak Süre SÜRE ESAS ALINACAK ORAN 6/4/ /5/2010 için Nisan ayına ait TEFE/ÜFE oranı ,35 7/5/ /6/2010 için Mayıs ayına ait TEFE/ÜFE oranı ,15 7/6/ /7/2010 için Haziran ayına ait TEFE/ÜFE oranı ,50 7/7/ /8/2010 için Temmuz ayına ait TEFE/ÜFE oranı ,16 7/8/ /9/2010 için Ağustos ayına ait TEFE/ÜFE oranı ,15 7/9/ /10/2010 için Eylül ayına ait TEFE/ÜFE oranı ,51 7/10/ /11/2010 için Ekim ayına ait TEFE/ÜFE oranı ,21 7/11/ /12/2010 için Kasım ayına ait TEFE/ÜFE oranı ,31 7/12/ /1/2011 için Aralık ayına ait TEFE/ÜFE oranı ,31 7/1/ /2/2011 için Ocak ayına ait TEFE/ÜFE oranı ,36 7/2/ /2/2011 için Ocak ayına ait TEFE/ÜFE oranı (18 gün) 1,4166 TOPLAM TEFE/ÜFE ORANI % 8,1866 Toplam TEFE/ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.

32 ÖDEME SÜRESİ ve ŞEKLİ Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan,(Mayıs 2011) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan (Haziran 2011) başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

33 Gecikme Zammı Hesaplanan Süre Toplam Gecikme Zammı Oranı
Örnek 26/1/2008 vadeli 2.500,-TL gelir (stp) vergisi süresinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 2.050,11 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 4.550,11 TL dir. Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam TEFE/ÜFE oranı ve TEFE/ÜFE tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır. Gecikme Zammı Hesaplanan Süre Alacak Aslı Tutarı Toplam Gecikme Zammı Oranı Gecikme Zammı Tutarı Toplam TEFE/ÜFE Oranı TEFE/ÜFE Tutarı* 26/1/ /02/2011 2.500,00 % 82,0043 2.050,11 % 24,7623 619,06 26/1/ /2/2011 arasındaki süre için hesaplanmıştır.

34 Buna göre, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.
Gelir (stp) Vergisi : ,00 TL TEFE/ ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) : 619,06TL TOPLAM : ,06TL Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : ,11 TL TOPLAM : ,11 TL

35 Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : ,11 TL TOPLAM : ,11 TL Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan ödenecek toplam 3.119,06 TL tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde, toplam 2.050,11 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

36 ÖDEME SÜRESİ ve ŞEKLİ - İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. -Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Taksit süresine ilişkin tercih yapılmamış olması halinde onsekiz taksit olduğu idarece kabul edilecektir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

37 KATSAYI UYGULAMASI Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacaktır. Başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilecek, ödenmesi gereken yapılandırılmış tutar seçilen ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir. Bu hesaplamada; 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 katsayısı esas alınacaktır. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 37

38 İl özel idareleri ve belediyeler borçlarını 6 yılda 36 taksitte,
ÖZEL ÖDEME SÜRESİ İl özel idareleri ve belediyeler borçlarını 6 yılda 36 taksitte, Spor kulüpleri ise 7 yılda 42 taksitte, Çiftçiler; orman kredileri, tarım kredileri, sulama birliklerine olan borçları ile arazi bedellerinden kaynaklanan borçlarını 5 yılda 5 eşit taksitte, ödeyecektir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

39 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER
Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. Ödenmemiş taksitler takibe alınmayacaktır. Süresinde ödenmeyen taksit (bir takvim yılında 2 veya daha az) , son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. Ancak, ödenmeyen taksit gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Bir takvim yılında 2’den fazla taksidin süresinde ödenmemesi halinde kanundan yararlanma hakkı kaybedilecektir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 39

40 CARİ DÖNEM VERGİLERİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Kanundan yararlanmanın bir diğer şartı, cari dönem ödeme yükümlülüklerinin gününde yerine getirilmesidir. Taksit ödeme süresince verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden Yıllık gelir/kurumlar vergisini, Gelir/kurumlar (stopaj) vergisini, Katma değer vergisini Özel tüketim vergisini çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme haklarını kaybedilecektir. Cari döneme ait alacak tutarları veya taksit tutarlarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 40 40

41 DİĞER HÜKÜMLER Kanunun yayımlandığı tarihten önce tecil edilip tecil şartlarına uygun ödenmekte olan alacakların kalan taksit tutarları için bu Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 41

42 Mahsuben Ödeme 6111 sayılı Kanunun 18/5. fıkrası; Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu talepleri yerine getirilebilir. Bu talebin yerine getirilebilmesi i için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Mükelleflerin bu hükümden yararlanmaları için başvurularını Tebliğe ekli (Ek:2/E) dilekçe ile yapmaları gerekmektedir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

43 Kredi kartı ile ödeme (Mad. 18/4)
6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesi mümkündür. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya birden fazla taksidin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir. Kredi kartıyla yapılan taksitli ödemenin Kanunun öngördüğü taksitli ödeme şekli olduğu dikkate alındığında, bu şekilde yapılan ödemelerde de katsayı uygulanacaktır. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

44 Kredi kartı ile ödeme - Borçlu tarafından Kanun kapsamında yapılan ödemelerin kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılması durumunda borç kredi kartı ile ödeme işleminin gerçekleştiği anda ödenmiş olacağından, bu şekilde yapılmış olan ödemeler yönünden de varsa ödenen alacaklara ilişkin tatbik edilmiş hacizler ödeme nispetinde kaldırılacak ve alınmış teminatlar iade edilecektir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 44

45 Kredi kartı ile ödeme Kredi kartıyla son taksiti de içerecek şekilde ödeme yapılması halinde; Kredi kartıyla yapılan ödemelerin ilişkin olduğu motorlu taşıtların satış ve devrine ait ilişik kesme belgesi verilebilecektir. - Kredi kartı ile yapılan ödeme tarihinden itibaren Kanunun cari dönem yükümlülüklerine ilişkin olarak taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenme şartı aranılmayacaktır. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 45

46 HACZİN KALDIRILMASI Kanun kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran ve borçlarına karşılık ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların amme alacağını karşılayacak değerde olması halinde, ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Bu hüküm çerçevesinde, borçları Kanun hükmüne göre taksitlendirilen mükelleflerin teminat değişikliği talepleri de değerlendirilebilecektir. 6111 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunan ve borçları Kanuna göre taksitlendirilen mükellefler tarafından, vergi borçlarının olup olmadığına dair yazı istenilmesi halinde taksitlendirme ihlal edilmediği sürece vergi dairelerince, vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair yazı verilecektir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

47

48 KESİNLEŞMEMİŞ-İHTİLAFLI ALACAKLAR (I)
Bu kanunun yayımlandığı tarihi itibarıyla dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan: İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergilerde, düzenleme davanın bulunduğu safhaya göre yapılmıştır. İHTİLAF VERGİ MAHKEMESİNDE ise, Alacak asıllarının % 50’si Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, ödenecektir. Kalan vergi asılları, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

49 KESİNLEŞMEMİŞ-İHTİLAFLI ALACAKLAR (II)
Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde ise verilen en son karara bakılacaktır. En son karar TERKİN kararı ise Alacak asıllarının % 20’si Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, ödenecektir. En son karar TASDİK YA DA TADİLEN TASDİK kararı ise Tasdik edilen alacak asıllarının tamamı Kalan vergi asılları, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 49

50 KESİNLEŞMEMİŞ-İHTİLAFLI ALACAKLAR (III)
Aynı esaslar çerçevesinde; Asla bağlı olmayan vergi cezaları/gümrük idari para cezalarının % 25’i veya % 10’u, Kanun kapsamına giren idari para cezalarının % 50’si veya % 20’si ödenecektir. Kalan cezalar ile bu cezalara uygulanan fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Vergi dışı alacaklardan dava konusu edilmiş olanlar kesinleşmiş alacak olarak dikkate alınacak ve Kanunun 2 nci maddesinden faydalandırılacaktır. Uzlaşma için başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar da ihtilaflı alacak olarak değerlendirilecektir. :09:40 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

51 Vergi Aslına Bağlı Olmayan Ceza (İştirak ve Teşvik Cezaları Dahil)
İLK DERECE MAHKEME KARARI SONUÇLANMIŞ İTİRAZ TARİHİ GEÇMEMİŞ VEYA TEMYİZ SONUÇLANMAMIŞ İlk Derece Mahkememe Sonuçlanmamış Veya Dava açma süresi Geçmemiş ise (1) İlk Derece Mahkemesi Terkin Kararı vermiş ise (2) İlk Derece Mahkemesi Tasdik Kararı vermiş ise (3) İlk derece Mah.Tadilen Tasdik kararı vermiş ise Vergi 50% 20% TAMAMI Tasdik edilen Kısmın Tamamı Vergi Cezası Vazgeçilir Vergi Aslına Bağlı Olmayan Ceza (İştirak ve Teşvik Cezaları Dahil) 25% 10% Tasdik edilen kısmın %25'i Geçikme faizi-G. Zammı Tefe/Üfe Ödenir Sadece Vergi Aslına bağlı olan cezalara dava açılmış ise vergi aslının tamamının ödenmiş olması veya bu kanun kapsamında ödenmesi şartı ile cezanın tamamınından vazgeçilir İdari Para Cezaları(Md. 1/b) Onaylanan kısmın %50'si Vazgecilir Pişmanlık İhlalı İle Kendiliğinden Verilen Beyannameler için Kesilen ve dava açma süresi geçmemiş Cezalar da; vergi aslının ödenmesi şartıyla vergi aslına bağlı cezanın tamamı kaldırılır, asla bağlı olmayan cezanın %25'i :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

52 ÜST MAHKEME KARARI SONUCU
BOZMA KARARI İSE KISMEN ONAMA KARARINDA ONANAN KISIM İÇİN KISMEN ONANAN KARARINDA BOZULAN KISIM İÇİN Vergi 50% TAMAMI Vergi Cezası Vazgeçilir Vergi Aslına Bağlı Olmayan Ceza 25% Geçikme faizi-G. Zammı Tefe/Üfe Ödenir :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

53 ÖZELLİK ARZEDEN DURUMLAR(Md.3 İçin)
-İhtilaflı Alacaklarda Ödenecek Tutarın Tespitinde Esas Alınacak EN SON KARAR 25 Şubat 2011 tarihi itibarıyla taraflardan birine tebliğ edilmiş karardır. - 25 Şubat 2011 tarihi itibarıyla Uzlaşma başvurusunda bulunmuş; - Uzlaşma Günü Verilmemiş - Uzlaşma Günü Gelmemiş - Uzlaşma Sağlanamamış Ancak Dava Açma Süresi Geçmemiş İse: VERGİNİN %50’si, + TEFE/ÜFE + ASLA BAĞLI OLMAYAN CEZANIN %25’İ ÖDENİR, Kalanların tahsilinden vazgeçilir. - Bu madde hükmünden yararlanılması için kapsama giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması gerekir. -Ödeme Şartlarının İhlali Halinde İlk Tarhiyat Esas Alınarak, tarihi İtibarıyla Yargı Kararı Olması Halinde; Tasdik Edilen Karar Üzerinden Takibat yapılır. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

54 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR (I)
İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklarda başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra; Tarh edilen verginin % 50’si, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, Kanunun yayımlandığı tarih ila ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren dava açma süresinin bitim tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi, Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’i, ödenecektir. Kalan alacak asılları ve vergi cezaları ile gecikme faizi gibi fer’i alacaklardan vazgeçilecektir. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

55 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR (II)
Yukarıdaki hükümlerden yararlanabilmek için tarihinden önce başlanan vergi İncelemeleri sonucu düzenlenen ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunulacaktır. Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlayarak ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 55

56 PİŞMANLIK BEYANLARI Vergilerin tamamını,
Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname veren mükelleflerin tahakkuk eden; Vergilerin tamamını, Pişmanlık zammı, gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutarı, ödemeleri halinde vergi cezalarının, pişmanlık zammının, gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. Emlak vergisi bildirimini süresinde vermemiş olan mükelleflere bildirimde bulunma imkanı verilmekte, Vergiler ile taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı Gecikme faizi, gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmesi şartıyla, bu vergiye bağlı gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

57

58 MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI
Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri; Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Gelir – kurumlar (Stopaj) Vergisi Katma Değer Vergisi matrahlarını/vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve belli bir oranda vergi ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır. Matrah artırımına başvuru süresi 2 Mayıs 2011’e kadar :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

59 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I)
MATRAH ARTIRIMI VE VERGİ ORANLARI İLE ASGARİ ARTIRIM TUTARI YIL ASGARİ MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI (İŞLETME H.) (BİLANÇO ESASI VE SERBEST MESLEK KAZANCI) VERGİ ORANI 2006 % 30 6.370 9.550 % 20 2007 % 25 6.880 10.320 2008 7.480 11.220 2009 % 15 8.150 12.230 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 59

60 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (II)
GMSİ mükellefleri için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/5’idir. Basit usulde vergilendirilen mükellefler için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/10’udur. YIL BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER İÇİN ASGARİ ARTIRIM TUTARI GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ ARTIRIM TUTARI 2006 955 1.910 2007 1.032 2.064 2008 1.122 2.244 2009 1.223 2.446 :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 60

61 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (III)
Gelirleri; Ücret, Menkul sermaye iradı, Diğer kazanç ve irat’lardan oluşan gelir vergisi mükellefleri, Bu gelirlerin yanında GMSİ elde eden gelir vergisi mükellefleri Basit usulde vergilendirilmekle birlikte yukarıda sayılan gelir unsurlarından birini veya birkaçını elde eden gelir vergisi mükellefleri için işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflere ait asgari matrah tutarları esas alınacaktır. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

62 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I)
KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ORANLARI VE ASGARİ ARTIRILACAK MATRAH TUTARLARI YIL ASGARİ MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI VERGİ ORANI 2006 % 30 19.110 % 20 2007 % 25 20.650 2008 22.440 2009 % 15 24.460 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 62

63 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (II)
Kurumlar vergisi mükelleflerinin; Yatırım indirimi istisnası stopajı, Menkul kıymet yatırım fon veya ortaklıklarının portföy işletmecilik kazançları üzerinden kurum bünyesinde yaptıkları stopaj, Altın ve kıymetli madenler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliği nedeniyle kurum bünyesinde yaptıkları stopaj bulunması halinde matrah artırımından yararlanabilmeleri için stopaj yoluyla ödedikleri bu vergileri de, ilgili yıllara ait matrah artırım oranlarında artırarak ödemeleri gerekmektedir. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

64 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (III)
(Mad. 6/6) Kurumlar vergisi mükelleflerinin; Yatırım indirimi istisnası stopajı, Yatırım fon veya ortaklıklarının portföy işletmecilik kazançları üzerinden kurum bünyesinde yaptıkları stopaj, nedeniyle beyanda bulunmamış olmaları halinde, Kurumlar vergisi mükellefleri için belirlenen asgari matrah artırım tutarlarının % 50’sinden az olmamak üzere matrah beyan ederek, bu tutarlar üzerinden % 15 oranında vergi ödemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda artırımda bulunulması halinde kurumlar vergisi yönünden de matrah artırılması zorunludur. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 64

65 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
Tevkif yoluyla ödenen vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilemeyecektir. Artırımında bulunulan yıllara ait zararların % 50’si, 2010 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilemeyecektir. İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllara devrolan zararlar ve geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan mahsup edilemeyecektir. Tevkif yoluyla ödenen vergilerin iadesinin talebi halinde, vergi incelemesi ve tarhiyat hakkı saklı tutulmaktadır. Kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında asgari matrahların tespitinde kıst dönem dikkate alınacaktır. Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleşen tarhiyatlar matrah artırımında dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. Kar Dağıtımına Bağlı Stopaj Uygulaması Matrah Artırımı kapsamında değildir. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

66 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (I)
Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM ORANI YIL VERGİ ARTIRIM ORANI 2006 % 3,0 2007 % 2,5 2008 % 2,0 2009 % 1,5 :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

67 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (II)
KDV artırımı bir tam yıl için yapılacaktır. Kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler kıst dönem için yararlanacaklardır. Artırımda bulunulacak yılda KDV beyannamelerinin bir kısmı verilmemişse verilen beyannameler esas alınarak artırımda bulunulacaktır. Bunun belirlenmesinde; - Bir yıllık sürede 3 veya daha fazla beyanname veren mükelleflerin bu beyanlarında yer alan tutarlar tam yıla iblağ edilecektir. - Bir yıllık sürede 3 dönemden daha az sayıda beyanda bulunulmuş ise mükelleflerin KDV artırımından yararlanabilmesi için gelir/kurumlar vergisi matrah artırımında bulunması şarttır. Bu durumda beyan edilen tutar üzerinden % 18 oranında vergi ödenecektir. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 67

68 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (III)
KDV BEYANNAMESİNDE; İstisnalar ve diğer nedenlerle yıl içinde hiç hesaplanan vergi bulunmuyorsa, Ya da, İşlemler sadece ihraç kaydıyla teslimlerden oluşuyorsa, KDV artırımından yararlanabilmesi için, gelir/kurumlar vergilerinde matrah artırımında bulunması ve % 18 oranında katma değer vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki mükelleflerin yılın bazı dönemlerinde hesaplanan vergisi bulunması halinde; hesaplanan vergi üzerinden artırılan vergi ile gelir/kurumlar vergisi matrah artırımı üzerinden hesaplanan vergi kıyaslanacak ve daha büyük olan tutar katma değer vergisi artırımı olacaktır. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 68

69 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI
İNCELEME VE TARHİYAT HAKKI Katma değer vergisi artırımında bulunulan yıllar için, prensip olarak, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. İade talebi olanlar bakımından inceleme hakkı saklıdır. Sonraki dönemlere devreden vergiler bakımından da inceleme yapılabilir. Ancak, bu inceleme sonunda artırım talebinde bulunulan yıllara ilişkin olarak tarhiyat yapılamaz. SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ 2 numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gereken vergiler bakımından vergi artırımından yararlanılamaz. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 69

70 GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIMI
Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri Ücret ödemeleri Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler Kira ödemeleri Çiftçilere yapılan ödemeler Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler üzerinden tevkif ederek beyan ettikleri gelir (stp) vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmıştır. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

71 ÜCRET STOPAJINDA ARTIRIM
Ücretli olarak çalışanlardan vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların beyan ettikleri ücret ödemelerine ilişkin tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM ORANI YIL VERGİ ARTIRIM ORANI 2006 % 5 2007 % 4 2008 % 3 2009 % 2 İlgili yıllarda muhtasar beyanname vermemiş mükellefler için bu maddede asgari işçi sayıları ve bu işçilere ilişkin asgari ücret tutarları belirtilerek düzenleme yapılmıştır. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 71

72 ŞUBE İŞ YERİ BULUNAN MÜKELLEFLER
Vergi artırımı kapsamına giren dönemler için muhtasar beyanname yönünden merkez veya şubeleri için ayrı ayrı mükellefiyetleri bulunan ve vergi artırımından yararlanmak isteyen mükelleflerin, merkez ve her bir şube için ayrı ayrı vergi artırımında bulunmaları gerekmektedir.

73 SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM
Muhtasar beyannamelerinde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. İlgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeyecektir.(Beyan edilen dönemler kadar artırım yapılacak) GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM ORANI YIL VERGİ ARTIRIM ORANI 2006 % 5 2007 % 4 2008 % 3 2009 % 2 :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 73

74 SERBEST MESLEK STOPAJININ HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM
Yıllar Beyan Edilecek Matrah (Bilanço esası için belirlenmiş asgari matrahın % 50’si) Ödenecek Vergi Tutarı (% 15) 2006 4.775 716,25 2007 5.160 774,00 2008 5.610 841,50 2009 6.115 917,25 :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

75 KİRA STOPAJININ HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM
Yıllar Beyan Edilecek Matrah (GMSİ için belirlenmiş asgari matrah tutarı) Ödenecek Vergi Tutarı (% 15) 2006 1.910 286,50 2007 2.064 309,60 2008 2.244 336,60 2009 2.446 366,90 :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

76 YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN STOPAJ ARTIRIMI
Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden 2006 ila 2009 yılları için her bir yıl itibarıyla % 1 oranında hesaplanacak vergiyi ödemeleri halinde bu tevkifat türü için de vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Bu kapsamda muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenilen ödeme türünün beyannamede bulunmaması halinde ise bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari matrah üzerinden 2006 ila yılları için her bir yıl itibarıyla % 3 oranında hesaplanacak vergi ödenerek artırım imkanından yararlanılacaktır. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 76

77 VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI
Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlara yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeyecektir. Yıllar GVK 94/13-(a) ve (b) bentlerine göre yapılan ödemeler için(fason tekstil,turistik eşya imalatı vs hurda alımı) GVK 94/13-(c) bendine göre yapılan ödemeler için (diğer mal alımları GVK 94/13-(d) bendine göre yapılan ödemeler için (diğer hizmet alımları) 2006 %0,5 %1,25 %2,5 2007 2008 2009 :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

78 VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERİN HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM
Yıllar Beyan Edilecek Matrah (Bilanço usulune göre gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah) Vergiden Muaf Esnafa yapılan Ödemeler İçin (GVK Madde 94/13 kapsamında yapılan ödemeler için) 2006 9.550 %5 2007 10.320 2008 11.220 2009 12.230 :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

79 ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI (GVK 94/11)
Çiftçilere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden (bir yıla iblağ edilmeksizin) ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının % 25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Yıllar Borsada satışı yapılan hayvan ve mahsulleri Borsada satılan zirai mahsuller Borsa dışı satılan hayvan ve mahsuller Orman idaresine yapılan hizmetler Borsa dışı satılan zirai mahsuller ve diğer hizmetler 2006 %0,25 %0,50 %1 2007 2008 2009 :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

80 (GVK Madde 94/11 kapsamında yapılan ödemeler için)
ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERİN HİÇ BEYAN EDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE ARTIRIM Yıllar Beyan Edilecek Matrah (Bilanço usulünde gelir vergisi asgari matrahı) Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin (GVK Madde 94/11 kapsamında yapılan ödemeler için) 2006 9.550 %2 2007 10.320 2008 11.220 2009 12.230 :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

81 Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler (I)
Matrah/vergi artırımı üzerinden hesaplanan vergiler, Kanunda belirtilen şekilde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranının 1 katı oranında artırılarak gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir. Ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır. Artırılan matrahlar için geçici vergi hesaplanmayacak. Mükellefler defter ve belgeleri muhafaza ve istendiğinde ibraza mecburdurlar. Matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında bu Kanundan önce başlanılmış incelemenin 31 Mart 2011 tarihine kadar bitirilmemesi halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır.

82 Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler (II)
İnceleme veya takdir komisyonu kararının vergi dairesine gelmesinden önce matrah artırımında bulunulursa inceleme ve takdir sonucu bulunan fark ile matrah artırımı mukayese edilerek gerekli tarhiyat yapılacaktır. Artırım için verilen beyannamelerden damga vergisi alınmayacaktır. 213 Sayılı VUK’un 359/(b) maddesinde belirtilen Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler artırım hükümlerinden yararlanamayacaktır. Matrah/vergi artırımında bulunulan yıllar için vermedikleri beyannamelere usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir. Matrah/vergi artırımdan kaynaklı eksik tahakkuk eden vergiler ilk taksit süresi sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve buna göre işlem yapılacaktır. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 82

83

84 STOK BEYANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

85 İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR
6111 Sayılı Kanunla Kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların deftere kaydı imkanı getirilmektedir. (31/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar Tebliğin (VII/A-4) bölümünde belirtilen beyanname ve ekinde verecekleri envanter listesi ile katma değer vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildireceklerdir.) Genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden % 10 oranında, İndirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu KDV oranlarının yarısı esas alınarak hesaplanacak katma değer vergisi ödenecektir. Emtia üzerinden ödenen vergi indirim konusu yapılabilecektir. Bu mallar için KDV Kanunu uyarınca sorumluluk uygulaması yapılmayacaktır.(KDV 9/2) Bu mallardan ÖTV’ye tabi olanların vergisinin ödendiği ispat edilemiyorsa cezasız ve faizsiz ÖTV ödemesi yapılabilecektir. Beyan edilen kıymetlerin satış bedeli bunların deftere kaydedilen bedelinden düşük olamayacaktır. 85

86 Örnek (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. ________________________ / __________________________ 153 TİCARİ MALLAR TL 191 İNDİRİLECEK KDV TL 525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ TL (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) __________________________ / ___________________________ Bu malın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli TL’nin altında olamayacaK, normal satış kaydı yapılacak, kayda alınan emtia karşılığı bilançoda kalacak ve ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi halinde sermayenin bir unsuru kabul edilerek vergilendirilmeyecektir.

87 KAYITLARDA YER ALMAYAN MAKİNA VE DEMİRBAŞLAR örn.
Örnek 3- (B) Anonim Şirketi, kayıtlarında yer almayan makine ve demirbaşlarını kayda almak istemektedir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli TL olup, envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır. _______________________________ / _____________________ TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR TL DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR TL 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) ________________________________ / ____________________

88 SATIŞ ÖNCESİ VEYA 31.12.2011 TARİHLİ KAYIT:
Mükellef, söz konusu makine ve demirbaşlarını 31/12/2011 tarihine kadar satarsa, bu satıştan önce, satmadığı takdirde 31/12/2011 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydını yapacaktır. ________________________________ / ____________________ 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR TL _______________________________ / _____________________

89 Makine Demirbaş Satışında
Peşin olarak ,00 Tl’ye satılması halinde: / 100 Kasa H ,00 257 Birikmiş Amort ,00 253 Tesis Makine ve Cihazlar ,00 391 Hesaplanan KDV ,00 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,00 /

90 Beyan Edilen Kıymetlerin Ba Formu Karşısındaki Durumu
6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında beyan edilen kıymetler üzerinden hesaplanarak beyan edilen kıymetlerin rayiç bedelleri, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6111 sayılı Kanun Madde 10)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne ( ) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

91 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA
Mükelleflerin, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtialarını fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlanmaktadır. Fatura düzenlenerek kayıtlara alınan emtia için geçmişe yönelik ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır. 91

92 ÖRNEK Örnek 4- (Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında mevcut olmayan emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı genel oranda KDV’ye tabi olan (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TL/Kg ve gayri safi karlılık oranı ise %10’dur. (Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada TL satış bedeli ve TL KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde olacaktır. ________________________________ / ____________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 600 YURTİÇİ SATIŞLAR TL (6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi) 391 HESAPLANAN KDV TL ________________________________ / _____________________________ Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı: ___________________________ / ________________________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN TL GİDERLER 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN TL GİDERLER ALACAKLI HESABI

93 Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması halinde diğer hesaplardan; kasa, bankalar, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarından biri kullanılabilecektir. Örneğin, kayıtsız yapılan satış karşılığında alacak senedi alınmış olması halinde kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır. ________________________________ / _____________________ 121 ALACAK SENETLERİ TL 600 YURTİÇİ SATIŞLAR TL (6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi) 391 HESAPLANAN KDV TL Fatura düzenlenmek suretiyle bu bölümde açıklandığı şekilde hasılatı kayıtlara intikal ettirilen emtianın daha önceki dönemlerde satıldığının tespit edilmesi halinde, düzeltmeye tabi tutulmuş stoklarla ilgili olarak geçmişe yönelik tarhiyat yapılmayacağı gibi ceza ve faiz de uygulanmayacaktır.

94 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Emtianın Bs Formu Karşısındaki Durumu
6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6111 sayılı Kanun Madde 11/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne ( ) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

95 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR
6111 Sayılı Kanunla Kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirilmelerine imkan verilmektedir. Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri 31/12/2010 tarihi itibarıyla işletmede olmayan kasa mevcutlarını ve ortaklardan alacak/ortaklara borç hesapları arasındaki net alacak tutarını düzeltebilecektir. Düzeltilen tutarlar için 31 MAYIS 2011 TARİHİNE KADAR beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi ödenecektir. Ödenen vergiler gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler gider olarak dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen tutarlar nedeniyle herhangi bir tarhiyat yapılmayacaktır. 95

96 Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu
6111 Sayılı Kanunun stok beyanlarına ilişkin (madde 10,11) hükümlerinden yararlananların tam tasdik sözleşmesi kapsamında rapor düzenleyen yeminli mali müşavirler için bu işlemlerle sınırlı sorumlulukları aranmayacaktır.

97 5811 SAYILI KANUNLA İLGİLİ DÜZENLEME
Geçici Madde 3 5811 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ancak, Yurt dışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye getiremeyenlere Süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara Tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlere Varlık barışından yararlanabilmeleri için ilave süre verilmektedir. (02 Mayıs 2011 tarihine kadar) Ayrıca, Vergi incelemesine bağlı olarak takdire sevk edilenler hakkında takdir edilen matrahların, Varlıkların tevsik şartını sonradan yerine getirenlerin geçmişe yönelik olarak 5811 sayılı Kanun avantajlarından yararlanmaları sağlanmaktadır. :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

98 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı
“Teşekkürler” Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı :09:41 Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı


"6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN KANUN Kabul Tarihi: 13.02.2011 Resmi Gazete: 25.02.2011- Mük." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları