Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YEN İ DEN YAPILANDIRILMASI MATRAH VE VERG İ ARTIRIMINA İ L İ ŞK İ N KANUN Kabul Tarihi: 13.02.2011 Resmi Gazete: 25.02.2011-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YEN İ DEN YAPILANDIRILMASI MATRAH VE VERG İ ARTIRIMINA İ L İ ŞK İ N KANUN Kabul Tarihi: 13.02.2011 Resmi Gazete: 25.02.2011-"— Sunum transkripti:

1 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YEN İ DEN YAPILANDIRILMASI MATRAH VE VERG İ ARTIRIMINA İ L İ ŞK İ N KANUN Kabul Tarihi: 13.02.2011 Resmi Gazete: 25.02.2011- Mük. 27857 14.01.2015 09:34:321Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

2 14.01.2015 09:34:322 6111 SAYILI KANUN İ LE GET İ R İ LEN İ MKANLAR Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması İ htilaflı alacakların ihtilafına son verilerek tahsilatının hızlandırılması İ nceleme ve tarhiyat aşamasındaki vergilerin de Kanun kapsamında yapılandırılması Matrah ve vergi artırımı Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi Yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesi Vergi/prim borçlarının kredi kartıyla da ödenebilmesi Süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmesi Varlık Barışı Kanunu kapsamında bildirim ve beyanda bulunmakla birlikte çeşitli nedenlerle Kanunun sa ğ ladı ğ ı imkanlardan yararlanamayanlara ilave bir hak tanınması Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

3 KAPSAMA G İ REN İ DARELER Maliye Bakanlı ğ ı Gümrük Müste ş arlı ğ ı Sosyal Güvenlik Kurumu İ l Özel İ dareleri ve Belediyeler Büyük ş ehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İ dareleri TEDA Ş, YURT-KUR, KOSGEB, TOBB, TÜRMOB gibi çe ş itli kurulu ş lar 14.01.2015 09:34:323Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

4 KAPSAMA G İ REN ALACAKLAR Vergiler ve vergi cezaları, trafik para cezaları vb. Gümrük vergileri ve idari para cezaları Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları İ l özel idarelerinin çe ş itli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları Belediyelerin vergi, tarifeden do ğ an ücret ve su alacakları Büyük ş ehir belediyelerinin su ve atık su alacakları Çe ş itli kamu kurumlarının; elektrik, ö ğ renim kredisi, destek, çe ş itli aidat, çiftçi kredi ve sulama bedeli, ecrimisil, mecburi hizmet tazminat, kira, irtifak hakkı gibi alacakları 14.01.2015 09:34:324Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

5 Alacaklı İdarelerAlacak Türleri Maliye Bakanlı ğ ı Vergiler ve vergi cezaları, gecikme faiz ve zamları Sosyal Güvenlik KurumuSosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları Gümrük Müste ş arlı ğ ı Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile fer’ileri İ l Özel İ dareleri Ve Belediyeler İ l özel idarelerin çe ş itli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları (ecrimisil ve irtifak hakları gibi) Belediyelerin vergi, tarifeden do ğ an ücret ve su alacakları Büyük ş ehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İ dareleri Büyük ş ehir belediyelerinin su ve atık su alacakları TEDA Ş Teda ş ’ın elektrik alacakları YURT-KUR YURT-KUR’un ö ğ renim kredisi alacakları TRTTRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları KOSGEBKOSGEB’in desteklerden kaynaklanan alacakları TOBB ve TOBB’a Ba ğ lı OdalarTOBB’un ve ba ğ lı odaların oda aidatı alacakları OSBOSB’nin elektrik, su do ğ algaz alacakları ile yönetim aidatları alacakları 514.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

6 14.01.2015 09:34:326 MAL İ YE BAKANLI Ğ INA BA Ğ LI TAHS İ L DA İ RELER İ NCE TAK İ P ED İ LEN AMME ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA İ L İ ŞK İ N DÜZENLEMELER Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

7 14.01.2015 09:34:327 KAPSAMA G İ REN ALACAKLARIN TÜRÜ 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Açısından; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Açısından; Kanunun kapsamına, 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergiler, vergi cezaları, bunlara ba ğ lı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar girmektedir. 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına ba ğ lı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamındadır. 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına ba ğ lı olmayan vergi cezaları Kanun kapsamındadır. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

8 14.01.2015 09:34:328 KAPSAMA G İ REN ALACAKLARIN DÖNEM İ (I) Vergiler ve vergi cezaları açısından; o31.12.2010 tarihinden önceki dönemler, oBeyana dayanan vergilerde 31.12.2010 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameler, oBeyana dayalı olmayan vergilerde ise 2010 yılına ilişkin olarak 31.12.2010 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler (Emlak, MTV, Çevre Temizlik Vergileri) İ le bunlara ba ğ lı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’ileri Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

9 Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, (Kurumlar,gelir) 2009 önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2010 dönemi ise kapsama girmemektedir. Özel hesap döneminin kapandığı tarih ve beyanname verme süresinin son günü 31/12/2010 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir. 9 ÖRNEK 14.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

10 Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen mükellefiyetler; (KDV) Kasım/2010 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Aralık/2010 vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. 10 ÖRNEK 14.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

11 - Vergilendirme dönemi üç aylık olarak belirlenen mükellefiyetler; (Geçici Vergi) Örneğin; 2010 takvim yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben ödenmesi gereken geçici vergilerin 1, 2 ve 3 üncü dönemleri kapsama girmekte, 4 üncü dönemi ise kapsama girmemektedir. Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflere ilişkin geçici vergilerde ise geçici vergi dönemi ve beyanname verme süresi 31/12/2010 ve bu tarihten önce olan dönemler kapsama girmektedir. 7-8-9/2010 dönemi (3 aylık) gelir stopaj vergisi ve katma değer vergisi kapsama girmekte, 10-11-12/2010 dönemine (3 aylık) ilişkin gelir stopaj vergisi ve katma değer vergisinin beyanname verme süreleri Ocak/2011 ayına rastladığından kapsama girmemektedir. 11 ÖRNEK 14.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

12 ÖRNEK Vergilendirme dönemi 15 gün olanlar (petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin ÖTV, noter harçları) 1-15 Aralık 2010 vergilendirme dönemine ait …. ÖTV’nin vergilendirme döneminin bitim tarihi ile beyanname verme süresinin son günü Aralık/2010 ayına rastladığından kapsama girmekte, 16-31 Aralık 2010 vergilendirme dönemi ise dönemin bitim tarihi Aralık/2010 ayında olmakla birlikte beyanname verme süresi Ocak/2011 olduğundan kapsama girmemektedir. 1214.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

13 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip Edilen Alacaklar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip Edilen Alacaklar 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce oldu ğ u halde 25.02.2011 tarih İ itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları Kanun kapsamına alınmıştır. 14.01.2015 09:34:3213Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

14 14 Kanun kapsamına; - 1111 sayılı Askerlik Kanunu, - 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlü ğ ü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, - 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, - 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, - 2972 sayılı Mahalli İ dareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İ htiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, - 3376 sayılı Anayasa De ğ işikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, - 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, - 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, - 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlü ğ ünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, - 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlü ğ ünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, hükümlerine göre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları girmektedir. Kapsama Giren İ dari Para Cezaları (1) 14.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

15 15 Kanun hükümlerine göre, söz konusu idari para cezalarından, 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve 2 5.02. 2011 tarihi itibarıyla kesinleşti ğ i halde ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş ya da dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş olanlar kapsam dahilindedir. 31/12/2010 tarihinden önce verilmekle birlikte 6111 sayılı Kanunun yayımlandı ğ ı 25.02.2011 tarihi itibarıyla ilgilisine tebli ğ edilmemiş idari yaptırım kararlarına konu idari para cezaları Kanunun kapsamına girmemektedir. 31/12/2010 tarihinden önce verilmekle birlikte 6111 sayılı Kanunun yayımlandı ğ ı 25.02.2011 tarihi itibarıyla ilgilisine tebli ğ edilmemiş idari yaptırım kararlarına konu idari para cezaları Kanunun kapsamına girmemektedir. Kapsama Giren İ dari Para Cezaları (2) 14.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

16 6183 sayılı Kanun kapsamında Maliye Bakanlı ğ ına ba ğ lı tahsil dairelerince takip edilmekle birlikte; Kanunun kapsamı dışında tutulan Alacaklar - Adli ve idari para cezaları (Kanun kapsamına girenler hariç), -6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, -6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, - 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İ hdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, - 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, - 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlı ğ ının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları. 14.01.2015 09:34:3216Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

17 17 İ L ÖZEL İ DARELER İ NCE TAK İ P ED İ LEN AMME ALACAKLARI Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gere ğ ince il özel idarelerinin vadesi 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce oldu ğ u halde bu Kanunun yayımlandı ğ ı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları Kanunun kapsamına girmektedir. Ancak, aynı bent ile il özel idarelerinin, - idari para cezası - idari para cezası - 3213 sayılı Maden Kanun un dan kaynaklanan özel idare payı alacakları - 3213 sayılı Maden Kanun un dan kaynaklanan özel idare payı alacakları Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 14.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

18 18 BELED İ YELERCE TAK İ P ED İ LEN ALACAKLAR Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile belediyelerin anılan Kanun kapsamına giren alacakları tanımlanmış olup bu alacaklar aşa ğ ıda belirtilmiştir. - 213 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar - 6183 sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar - Belediyelerin ücret alacakları - Belediyelerin su alacakları - Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su alacakları 14.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

19 TAHS İ L İ NDEN VAZGEÇ İ LEN ALACAKLAR 14.01.2015 09:34:3219Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

20 Maliye Bakanlı ğ ına Ba ğ lı Vergi Dairelerince Tahsilinden Vazgeçilecek Alacaklar (Madde 17) 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere, (tütün mamüllerinin yasaklanan alanlarda tüketilmesine ilişkin) 31/12/2010 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildi ğ i halde; Kanunun yayımlandı ğ ı tarih itibarıyla ilgilisine tebli ğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 liranın (bu tutar dahil) altında kalan idari para cezalarının tebli ğ edilmeyece ğ i, tebli ğ edilmiş olanların ve bunlara ba ğ lı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilece ğ i Ayrıca 6001 sayılı Kanun gere ğ ince otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş sebebiyle verilen idari para cezaları ile birlikte ilgilisine tebli ğ i gereken ve tutarı 12 lira ve altında kalan geçiş ücretlerinin de tahsilinden vazgeçilece ğ i hüküm altına alınmıştır. 14.01.2015 09:34:3220Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

21 Maliye Bakanlı ğ ına Ba ğ lı Vergi Dairelerince Tahsilinden Vazgeçilecek Alacaklar (Madde 17) - Maliye Bakanlı ğ ına ba ğ lı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmekte olan, - Vadesi 31/12/2004 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan, - Her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 50 lirayı aşmayan (bu asıllara ba ğ lı fer’iler dahil), - Aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 100 lirayı aşmayan, - Kanunun yayımlandı ğ ı tarih itibarıyla (25 Şubat 2011) ödenmemiş olan, alacaklardan vazgeçilecektir. Bu fıkra kapsamına, alacak türü olarak Maliye Bakanlı ğ ına ba ğ lı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/12/2004 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan alacakların tamamı girmektedir. Örne ğ in; vergiler, vergi cezaları, kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları, ecrimisiller, adli para cezaları, idari para cezaları, yiyecek bedelleri, vb. 14.01.2015 09:34:3221Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

22 Belediyelerce Tahsilinden Vazgeçilecek Alacaklar (Madde 17) Belediyelerce Tahsilinden Vazgeçilecek Alacaklar (Madde 17) 31/12/2010 tarihine kadar belediyeler tarafından verilen ve kendi bütçelerine gelir kaydı gereken; - 4207 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile 5326 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre verilen idari para cezaları hariç olmak üzere (tütün mamüllerinin yasaklanan alanlarda tüketilmesine ilişkin) di ğ er kanunlara göre verilen, - Tutarı 145,-TL’nin (bu tutar dahil) altında kalan, idari para cezalarından vazgeçilecektir. Fıkra hükmü gere ğ ince kapsama giren idari para cezalarından Kanunun yayımlandı ğ ı tarih itibarıyla; - Tebli ğ edilmemiş olanların tebli ğ edilmemesi, - Tebli ğ edilmiş olanların ve bunlara ba ğ lı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmesi, gerekmektedir. 14.01.2015 09:34:3222Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

23 14.01.2015 09:34:3223 KES İ NLEŞM İ Ş ALACAKLAR KES İ NLEŞM İ Ş ALACAKLAR Kesinleşmiş ve ödeme süresi geçmiş alacaklar; oVadesi Kanunun yayımı (25 Şubat 2011) tarihinden önce olanlar, Ödeme süresi Kanunun yayımı tarihi itibarıyla geçmemiş alacaklar, oUzlaşma nedeniyle kesinleşmiş ödeme süresi geçmemiş, oDava açma süresi geçmiş ödeme süresi geçmemiş, oCeza indirimi talep edilmiş ödeme süresi geçmemiş vb. Asılları kısmen veya tamamen ödenmiş fer’i alacaklar, Dava açılıp açılmadı ğ ına bakılmaksızın ihtiraz ı kayıtla verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergiler Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

24 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR 2414.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

25 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR 2514.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

26 BAŞVURU SÜRES İ ve ŞEKL İ Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve Kanunun 2. maddesi kapsamına giren alacakları bu madde kapsamında ödemek isteyen borçluların 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için Kanundan yararlanma talebinde bulunmaları halinde, HER BİR VERGİ DAİRESİNE ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir. 2614.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

27 Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. 6111 sayılı Kanun hükmünden yararlanabilmek için dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması zorunlu olduğundan, bu Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvuran borçluların, tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan da vazgeçmeleri gerekmektedir. 2714.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

28 ALACAK TUTARININ TESPİTİ Madde kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için vergi asıllarına; - vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar gecikme zammı yerine, - daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır. 28 14.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

29 TEFE/ÜFE tutarının hesaplanmasında; 213 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme faizi ve 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme zammı/gecikme faizi oranı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır. Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacaktır. 2914.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

30 Vergi, Faiz ve Cezalarda Bazı Önemli Avantajlar YILLAR Y ı ll ı k Toplam TEFE/ÜFE Y ı ll ı k Toplam Gecikme Zamm ı Faiz Oran ı nda Avantaj 200313,58167,5 200413,174834,83 20052,663835,34 200611,123220,88 20075,793024,21 20088,13021,9 20095,7929,4523,66 20108,5922,313,71 Toplam Oran57,23310,75242,03

31 ÖRNEK: 6/4/2010 vadeli bir verginin Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olması halinde bu vergiye % 18,6906 oranında hesaplanması gereken gecikme zammı yerine toplam TEFE/ÜFE oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. TEFE/ÜFE Oranı Hesaplanacak Süre SÜRE ESAS ALINACAK ORAN 6/4/2010 - 6/5/2010 için Nisan ayına ait TEFE/ÜFE oranı 2,35 7/5/2010 - 6/6/2010 için Mayıs ayına ait TEFE/ÜFE oranı -1,15 7/6/2010 - 6/7/2010 için Haziran ayına ait TEFE/ÜFE oranı -0,50 7/7/2010 - 6/8/2010 için Temmuz ayına ait TEFE/ÜFE oranı -0,16 7/8/2010 - 6/9/2010 için Ağustos ayına ait TEFE/ÜFE oranı 1,15 7/9/2010 - 6/10/2010 için Eylül ayına ait TEFE/ÜFE oranı 0,51 7/10/2010 - 6/11/2010 için Ekim ayına ait TEFE/ÜFE oranı 1,21 7/11/2010 - 6/12/2010 için Kasım ayına ait TEFE/ÜFE oranı -0,31 7/12/2010 - 6/1/2011 için Aralık ayına ait TEFE/ÜFE oranı 1,31 7/1/2011 - 6/2/2011 için Ocak ayına ait TEFE/ÜFE oranı 2,36 7/2/2011 -24/2/2011 için Ocak ayına ait TEFE/ÜFE oranı (18 gün) 1,4166 TOPLAM TEFE/ÜFE ORANI % 8,1866 Toplam TEFE/ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.

32 ÖDEME SÜRESİ ve ŞEKLİ Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan,(Mayıs 2011) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan (Haziran 2011) başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. 3214.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

33 Örnek 26/1/2008 vadeli 2.500,-TL gelir (stp) vergisi süresinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 2.050,11 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 4.550,11 TL dir. Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam TEFE/ÜFE oranı ve TEFE/ÜFE tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır. Gecikme Zammı Hesaplanan Süre Alacak Aslı Tutarı Toplam Gecikme Zammı Oranı Gecikme Zammı Tutarı Toplam TEFE/ Ü FE Oranı TEFE/ Ü FE Tutarı* 26/1/2008- 24/02/2011 2.500,00% 82,00432.050,11% 24,7623619,06 26/1/2008-24/2/2011 arasındaki süre için hesaplanmıştır.

34 Buna göre, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı aşağıdaki gibi olacaktır. Ödenecek Tutar Gelir (stp) Vergisi : 2.500,00 TL TEFE/ ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) : 619,06TL TOPLAM : 3.119,06TL Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : 2.050,11 TL TOPLAM : 2.050,11 TL

35 Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : 2.050,11 TL TOPLAM : 2.050,11 TL Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan ödenecek toplam 3.119,06 TL tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde, toplam 2.050,11 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

36 - İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. -Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Taksit süresine ilişkin tercih yapılmamış olması halinde onsekiz taksit olduğu idarece kabul edilecektir. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. 3614.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı ÖDEME SÜRESİ ve ŞEKLİ

37 37 14.01.2015 09:34:3237 Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacaktır. Başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilecek, ödenmesi gereken yapılandırılmış tutar seçilen ödeme süresine ba ğ lı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir. Bu hesaplamada; o 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 o 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07 o12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10 o18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 katsayısı esas alınacaktır. KATSAYI UYGULAMASI Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

38 ÖZEL ÖDEME SÜRES İ İ l özel idareleri ve belediyeler borçlarını 6 yılda 36 taksitte, Spor kulüpleri ise 7 yılda 42 taksitte, Çiftçiler; orman kredileri, tarım kredileri, sulama birliklerine olan borçları ile arazi bedellerinden kaynaklanan borçlarını 5 yılda 5 eşit taksitte, ödeyecektir. 14.01.2015 09:34:3238Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

39 39 14.01.2015 09:34:3239 SÜRES İ NDE ÖDENMEYEN TAKS İ TLER Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. Ödenmemiş taksitler takibe alınmayacaktır. Süresinde ödenmeyen taksit (bir takvim yılında 2 veya daha az), son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. Ancak, ödenmeyen taksit gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Bir takvim yılında 2 ’den fazla taksi d in süresinde ödenmemesi halinde kanundan yararlanma hakkı kaybedilecektir. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

40 40 14.01.2015 09:34:3240 CAR İ DÖNEM VERGİLERİN ÖDEME YÜKÜMLÜLÜ ĞÜ Kanundan yararlanmanın bir di ğ er şartı, cari dönem ödeme yükümlülüklerinin gününde yerine getirilmesidir. Taksit ödeme süresince verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden oYıllık gelir/kurumlar vergisini, oGelir/kurumlar (stopaj) vergisini, oKatma de ğ er vergisini oÖzel tüketim vergisini çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin ödeme haklarını kaybedilecektir. Cari döneme ait alacak tutarları veya taksit tutarlarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

41 41 14.01.2015 09:34:3241 D İĞ ER HÜKÜMLER Kanunun yayımlandı ğ ı tarihten önce tecil edilip tecil şartlarına uygun ödenmekte olan alacakların kalan taksit tutarları için bu Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

42 Mahsuben Ödeme 6111 sayılı Kanunun 18/5. fıkrası; Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu talepleri yerine getirilebilir. Bu talebin yerine getirilebilmesi i için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Mükelleflerin bu hükümden yararlanmaları için başvurularını Tebliğe ekli (Ek:2/E) dilekçe ile yapmaları gerekmektedir. 4214.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

43 Kredi kartı ile ödeme (Mad. 18/4) 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesi mümkündür. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya birden fazla taksidin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir. Kredi kartıyla yapılan taksitli ödemenin Kanunun öngördüğü taksitli ödeme şekli olduğu dikkate alındığında, bu şekilde yapılan ödemelerde de katsayı uygulanacaktır. 4314.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

44 Kredi kartı ile ödeme - Borçlu tarafından Kanun kapsamında yapılan ödemelerin kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılması durumunda borç kredi kartı ile ödeme işleminin gerçekleştiği anda ödenmiş olacağından, bu şekilde yapılmış olan ödemeler yönünden de varsa ödenen alacaklara ilişkin tatbik edilmiş hacizler ödeme nispetinde kaldırılacak ve alınmış teminatlar iade edilecektir. 4414.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

45 Kredi kartı ile ödeme Kredi kartıyla son taksiti de içerecek şekilde ödeme yapılması halinde; -Kredi kartıyla yapılan ödemelerin ilişkin olduğu motorlu taşıtların satış ve devrine ait ilişik kesme belgesi verilebilecektir. - Kredi kartı ile yapılan ödeme tarihinden itibaren Kanunun cari dönem yükümlülüklerine ilişkin olarak taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenme şartı aranılmayacaktır. 4514.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı

46 Kanun kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran ve borçlarına karşılık ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların amme alacağını karşılayacak değerde olması halinde, ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Bu hüküm çerçevesinde, borçları Kanun hükmüne göre taksitlendirilen mükelleflerin teminat değişikliği talepleri de değerlendirilebilecektir. 6111 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunan ve borçları Kanuna göre taksitlendirilen mükellefler tarafından, vergi borçlarının olup olmadığına dair yazı istenilmesi halinde taksitlendirme ihlal edilmediği sürece vergi dairelerince, vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair yazı verilecektir. 4614.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı HACZİN KALDIRILMASI

47

48 KES İ NLEŞMEM İ Ş- İ HT İ LAFLI ALACAKLAR (I) Bu kanunun yayımlandı ğ ı 25.02.2011 tarihi itibarıyla dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan: İ kmalen, resen veya idarece tarh edilen vergilerde, düzenleme davanın bulundu ğ u safhaya göre yapılmıştır. İ HT İ LAF VERG İ MAHKEMES İ NDE ise, Alacak asıllarının % 50’si Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, ödenecektir. Kalan vergi asılları, vergi aslına ba ğ lı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. 14.01.2015 09:34:3248Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

49 49 14.01.2015 09:34:3249 KES İ NLEŞMEM İ Ş- İ HT İ LAFLI ALACAKLAR (II) Danıştay veya Bölge İ dare Mahkemesinde ise verilen en son karara bakılacaktır. En son karar TERK İ N kararı ise Alacak asıllarının % 20’si Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, ödenecektir. En son karar TASD İ K YA DA TAD İ LEN TASD İ K kararı ise Tasdik edilen alacak asıllarının tamamı Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, ödenecektir. Kalan vergi asılları, vergi aslına ba ğ lı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

50 KES İ NLEŞMEM İ Ş- İ HT İ LAFLI ALACAKLAR (III) Aynı esaslar çerçevesinde; Asla ba ğ lı olmayan vergi cezaları/gümrük idari para cezalarının % 25’i veya % 10’u, Kanun kapsamına giren idari para cezalarının % 50’si veya % 20’si ödenecektir. Kalan cezalar ile bu cezalara uygulanan fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Vergi dışı alacaklardan dava konusu edilmiş olanlar kesinleşmiş alacak olarak dikkate alınacak ve Kanunun 2 nci maddesinden faydalandırılacaktır. Uzlaşma için başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sa ğ lanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar da ihtilaflı alacak olarak de ğ erlendirilecektir. 14.01.2015 09:34:3250Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

51 İLK DERECE MAHKEME KARARI SONUÇLANMIŞ İTİRAZ TARİHİ GEÇMEMİŞ VEYA TEMYİZ SONUÇLANMAMIŞ İlk Derece Mahkememe Sonuçlanmamış Veya Dava açma süresi Geçmemiş ise (1) İlk Derece Mahkemesi Terkin Kararı vermiş ise (2) İlk Derece Mahkemesi Tasdik Kararı vermiş ise (3) İlk derece Mah.Tadilen Tasdik kararı vermiş ise Vergi 50%20%TAMAMI Tasdik edilen Kısmın Tamamı Vergi Cezası Vazgeçilir Vergi Aslına Bağlı Olmayan Ceza (İştirak ve Teşvik Cezaları Dahil) 25%10%25% Tasdik edilen kısmın %25'i Geçikme faizi-G. Zammı Vazgeçilir Tefe/Üfe Ödenir Sadece Vergi Aslına bağlı olan cezalara dava açılmış ise vergi aslının tamamının ödenmiş olması veya bu kanun kapsamında ödenmesi şartı ile cezanın tamamınından vazgeçilir İdari Para Cezaları(Md. 1/b) 50%20%50% Onaylanan kısmın %50'si Geçikme faizi-G. Zammı Vazgecilir Tefe/Üfe Ödenir Pişmanlık İhlalı İle Kendiliğinden Verilen Beyannameler için Kesilen ve dava açma süresi geçmemiş Cezalar da; vergi aslının ödenmesi şartıyla vergi aslına bağlı cezanın tamamı kaldırılır, asla bağlı olmayan cezanın %25'i 14.01.2015 09:34:3251Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

52 ÜST MAHKEME KARARI SONUCU BOZMA KARARI İSE KISMEN ONAMA KARARINDA ONANAN KISIM İÇİN KISMEN ONANAN KARARINDA BOZULAN KISIM İÇİN Vergi50%TAMAMI50% Vergi CezasıVazgeçilir Vergi Aslına Bağlı Olmayan Ceza 25% Geçikme faizi-G. ZammıVazgeçilir Tefe/ÜfeÖdenir 14.01.2015 09:34:3252Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

53 ÖZELL İ K ARZEDEN DURUMLAR(Md.3 İ çin) - İ htilaflı Alacaklarda Ödenecek Tutarın Tespitinde Esas Alınacak EN SON KARAR 25 Şubat 2011 tarihi itibarıyla taraflardan birine tebli ğ edilmiş karardır. - 25 Şubat 2011 tarihi itibarıyla Uzlaşma başvurusunda bulunmuş; - Uzlaşma Günü Verilmemiş - Uzlaşma Günü Gelmemiş - Uzlaşma Sa ğ lanamamış Ancak Dava Açma Süresi Geçmemiş İ se: VERG İ N İ N %50’si, + TEFE/ÜFE + ASLA BA Ğ LI OLMAYAN CEZANIN %25’ İ ÖDEN İ R, Kalanların tahsilinden vazgeçilir. - Bu madde hükmünden yararlanılması için kapsama giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması gerekir. -Ödeme Şartlarının İ hlali Halinde İ lk Tarhiyat Esas Alınarak, 25.02.2011 tarihi İ tibarıyla Yargı Kararı Olması Halinde; Tasdik Edilen Karar Üzerinden Takibat yapılır. 5314.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

54 İ NCELEME VE TARH İ YAT SAFHASINDAK İ ALACAKLAR (I) İ nceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklarda başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra; oTarh edilen verginin % 50’si, oKanunun yayımlandı ğ ı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, oKanunun yayımlandı ğ ı tarih ila ihbarnamenin tebli ğ tarihinden itibaren dava açma süresinin bitim tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi, oVergi aslına ba ğ lı olmayan cezalarda cezanın %25’i, ödenecektir. Kalan alacak asılları ve vergi cezaları ile gecikme faizi gibi fer’i alacaklardan vazgeçilecektir. 14.01.2015 09:34:3254Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

55 55 14.01.2015 09:34:3255 Yukarıdaki hükümlerden yararlanabilmek için 25.02.2011 tarihinden önce başlanan vergi İ ncelemeler i sonucu düzenlenen ihbarnamenin tebli ğ inden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunulacaktır. Ödemeler ihbarnamenin tebli ğ ini izleyen aydan başlayarak ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. İ NCELEME VE TARH İ YAT SAFHASINDAK İ ALACAKLAR (II) Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

56 P İ ŞMANLIK BEYANLARI Pişmanlıkla veya kendili ğ inden beyanname veren mükelleflerin tahakkuk eden; Vergilerin tamamını, Pişmanlık zammı, gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutarı, ödemeleri halinde vergi cezalarının, pişmanlık zammının, gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. Emlak vergisi bildirimini süresinde vermemiş olan mükelleflere bildirimde bulunma imkanı verilmekte, Vergiler ile taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı Gecikme faizi, gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmesi şartıyla, bu vergiye ba ğ lı gecikme faizi ve vergi cezalarınıntahsilinden vazgeçilmektedir. 14.01.2015 09:34:3256Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

57

58 MATRAH ve VERG İ ARTIRIMI Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri; Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Gelir – kurumlar (Stopaj) Vergisi Katma De ğ er Vergisi matrahlarını/vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve belli bir oranda vergi ödemeleri koşuluna ba ğ lı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır. Matrah artırımına başvuru süresi 2 Mayıs 2011’e kadar 14.01.2015 09:34:3258Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

59 59 14.01.2015 09:34:3259 GEL İ R VERG İ S İ MATRAH ARTIRIMI (I) MATRAH ARTIRIMI VE VERGİ ORANLARI İLE ASGARİ ARTIRIM TUTARI YIL ASGARİ MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI ( İŞLETME H.) ASGARİ ARTIRIM TUTARI (BİLANÇO ESASI VE SERBEST MESLEK KAZANCI) VERGİ ORANI 2006% 30 6.370 9.550 % 20 2007% 25 6.880 10.320 % 20 2008% 20 7.480 11.220 % 20 2009% 15 8.150 12.230 % 20 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

60 60 14.01.2015 09:34:3260 GEL İ R VERG İ S İ MATRAH ARTIRIMI (II) YIL BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER İÇİN ASGARİ ARTIRIM TUTARI GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ ARTIRIM TUTARI 2006 9551.910 2007 1.0322.064 2008 1.1222.244 2009 1.2232.446 GMSİ mükellefleri için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/5’idir. Basit usulde vergilendirilen mükellefler için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/10’udur. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

61 14.01.2015 09:34:3261 GEL İ R VERG İ S İ MATRAH ARTIRIMI (III) GEL İ R VERG İ S İ MATRAH ARTIRIMI (III) Gelirleri; Ücret, Menkul sermaye iradı, Di ğ er kazanç ve irat’lardan oluşan gelir vergisi mükellefleri, Bu gelirlerin yanında GMS İ elde eden gelir vergisi mükellefleri Basit usulde vergilendirilmekle birlikte yukarıda sayılan gelir unsurlarından birini veya birkaçını elde eden gelir vergisi mükellefleri için işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflere ait asgari matrah tutarları esas alınacaktır. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

62 62 14.01.2015 09:34:3262 KURUMLAR VERG İ S İ MATRAH ARTIRIMI (I) KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ORANLARI VE ASGARİ ARTIRILACAK MATRAH TUTARLARI YIL ASGARİ MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI VERGİ ORANI 2006% 30 19.110 % 20 2007% 25 20.650 % 20 2008% 20 22.440 % 20 2009% 15 24.460 % 20 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

63 14.01.2015 09:34:3263 KURUMLAR VERG İ S İ MATRAH ARTIRIMI (II) Kurumlar vergisi mükelleflerinin; oYatırım indirimi istisnası stopajı, oMenkul kıymet yatırım fon veya ortaklıklarının portföy işletmecilik kazançları üzerinden kurum bünyesinde yaptıkları stopaj, oAltın ve kıymetli madenler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmecili ğ i nedeniyle kurum bünyesinde yaptıkları stopaj bulunması halinde matrah artırımından yararlanabilmeleri için stopaj yoluyla ödedikleri bu vergileri de, ilgili yıllara ait matrah artırım oranlarında artırarak ödemeleri gerekmektedir. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

64 64 14.01.2015 09:34:3264 KURUMLAR VERG İ S İ MATRAH ARTIRIMI (III) (Mad. 6/6) Kurumlar vergisi mükelleflerinin; oYatırım indirimi istisnası stopajı, oYatırım fon veya ortaklıklarının portföy işletmecilik kazançları üzerinden kurum bünyesinde yaptıkları stopaj, nedeniyle beyanda bulunmamış olmaları halinde, Kurumlar vergisi mükellefleri için belirlenen asgari matrah artırım tutarlarının % 50’sinden az olmamak üzere matrah beyan ederek, bu tutarlar üzerinden % 15 oranında vergi ödemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda artırımda bulunulması halinde kurumlar vergisi yönünden de matrah artırılması zorunludur. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

65 GEL İ R VE KURUMLAR VERG İ S İ MATRAH ARTIRIMI NA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER Tevkif yoluyla ödenen vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilemeyecektir. Artırımında bulunulan yıllara ait zararların % 50’si, 2010 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edile mey ecektir. İ stisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllara devrolan zararlar ve geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan mahsup edilemeyecektir. Tevkif yoluyla ödenen vergilerin iadesinin talebi halinde, vergi incelemesi ve tarhiyat hakkı saklı tutulmaktadır. Kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında asgari matrahların tespitinde kıst dönem dikkate alınacaktır. Kanunun yayımlandı ğ ı tarihten önce kesinleşen tarhiyatlar matrah artırımında dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. Kar Da ğ ıtımına Ba ğ lı Stopaj Uygulaması Matrah Artırımı kapsamında de ğ ildir. 14.01.2015 09:34:3265Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

66 KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ ARTIRIMI (I) KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM ORANI YILVERGİ ARTIRIM ORANI 2006% 3,0 2007% 2,5 2008% 2,0 2009% 1,5 14.01.2015 09:34:3266 Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

67 67 14.01.2015 09:34:3267 KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ ARTIRIMI (II) KDV artırımı bir tam yıl için yapılacaktır. Kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler kıst dönem için yararlanacaklardır. Artırımda bulunulacak yılda KDV beyannamelerinin bir kısmı verilmemişse verilen beyannameler esas alınarak artırımda bulunulacaktır. Bunun belirlenmesinde; - Bir yıllık sürede 3 veya daha fazla beyanname veren mükelleflerin bu beyanlarında yer alan tutarlar tam yıla iblağ edilecektir. - Bir yıllık sürede 3 dönemden daha az sayıda beyanda bulunulmuş ise mükelleflerin KDV artırımından yararlanabilmesi için gelir/kurumlar vergisi matrah artırımında bulunması şarttır. Bu durumda beyan edilen tutar üzerinden % 18 oranında vergi ödenecektir. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

68 68 14.01.2015 09:34:3268 KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ ARTIRIMI (III) KDV BEYANNAMESİNDE; İstisnalar ve diğer nedenlerle yıl içinde hiç hesaplanan vergi bulunmuyorsa, Ya da, İşlemler sadece ihraç kaydıyla teslimlerden oluşuyorsa, KDV artırımından yararlanabilmesi için, gelir/kurumlar vergilerinde matrah artırımında bulunması ve % 18 oranında katma değer vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki mükelleflerin yılın bazı dönemlerinde hesaplanan vergisi bulunması halinde; hesaplanan vergi üzerinden artırılan vergi ile gelir/kurumlar vergisi matrah artırımı üzerinden hesaplanan vergi kıyaslanacak ve daha büyük olan tutar katma değer vergisi artırımı olacaktır. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

69 69 14.01.2015 09:34:3269 KATMA DE Ğ ER VERG İ S İ ARTIRIMI İNCELEME VE TARHİYAT HAKKI Katma değer vergisi artırımında bulunulan yıllar için, prensip olarak, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. İade talebi olanlar bakımından inceleme hakkı saklıdır. Sonraki dönemlere devreden vergiler bakımından da inceleme yapılabilir. Ancak, bu inceleme sonunda artırım talebinde bulunulan yıllara ilişkin olarak tarhiyat yapılamaz. SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ 2 numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gereken vergiler bakımından vergi artırımından yararlanılamaz. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

70 GEL İ R (STOPAJ) VERG İ S İ ARTIRIMI 14.01.2015 09:34:3270 Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri Ücret ödemeleri Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler Kira ödemeleri Çiftçilere yapılan ödemeler Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler üzerinden tevkif ederek beyan ettikleri gelir (stp) vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmıştır. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

71 71 14.01.2015 09:34:3271 ÜCRET STOPAJINDA ARTIRIM GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM ORANI YILVERGİ ARTIRIM ORANI 2006% 5 2007% 4 2008% 3 2009% 2 İlgili yıllarda muhtasar beyanname vermemiş mükellefler için bu maddede asgari işçi sayıları ve bu işçilere ilişkin asgari ücret tutarları belirtilerek düzenleme yapılmıştır. Ücretli olarak çalışanlardan vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların beyan ettikleri ücret ödemelerine ilişkin tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

72 ŞUBE İ Ş YER İ BULUNAN MÜKELLEFLER Vergi artırımı kapsamına giren dönemler için muhtasar beyanname yönünden merkez veya şubeleri için ayrı ayrı mükellefiyetleri bulunan ve vergi artırımından yararlanmak isteyen mükelleflerin, merkez ve her bir şube için ayrı ayrı vergi artırımında bulunmaları gerekmektedir.

73 73 14.01.2015 09:34:3273 SERBEST MESLEK VE K İ RA STOPAJINDA ARTIRIM GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIM ORANI YILVERGİ ARTIRIM ORANI 2006% 5 2007% 4 2008% 3 2009% 2 Muhtasar beyannamelerinde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden; aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. İlgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeyecektir.(Beyan edilen dönemler kadar artırım yapılacak) Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

74 SERBEST MESLEK STOPAJININ H İ Ç BEYAN ED İ LMEM İ Ş OLMASI HAL İ NDE ARTIRIM Yıllar Beyan Edilecek Matrah ( Bilanço esası için belirlenmiş asgari matrahın % 50’si) Ödenecek Vergi Tutarı (% 15) 20064.775716,25 20075.160774,00 20085.610841,50 20096.115917,25 7414.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

75 K İ RA STOPAJININ H İ Ç BEYAN ED İ LMEM İ Ş OLMASI HAL İ NDE ARTIRIM Yıllar Beyan Edilecek Matrah (GMSİ için belirlenmiş asgari matrah tutarı) Ödenecek Vergi Tutarı (% 15) 20061.910286,50 20072.064309,60 20082.244336,60 20092.446366,90 7514.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

76 76 14.01.2015 09:34:3276 YILLARA SAR İ İ NŞAAT İ ŞLER İ NE İ L İ ŞK İ N STOPAJ ARTIRIMI Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile u ğ raşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden 2006 ila 2009 yılları için her bir yıl itibarıyla % 1 oranında hesaplanacak vergiyi ödemeleri halinde bu tevkifat türü için de vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Bu kapsamda muhtasar beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte artırılması istenilen ödeme türünün beyannamede bulunmaması halinde ise bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş asgari matrah üzerinden 2006 ila 2009 yılları için her bir yıl itibarıyla % 3 oranında hesaplanacak vergi ödenerek artırım imkanından yararlanılacaktır. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

77 VERG İ DEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI Esnaf muaflı ğ ı kapsamında bulunanlara yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar bir yıla ibla ğ edilmeyecektir. Yıllar GVK 94/13-(a) ve (b) bentlerine göre yapılan ödemeler için(fason tekstil,turistik eşya imalatı vs hurda alımı) GVK 94/13-(c) bendine göre yapılan ödemeler için (diğer mal alımları GVK 94/13-(d) bendine göre yapılan ödemeler için (diğer hizmet alımları) 2006%0,5%1,25%2,5 2007%0,5%1,25%2,5 2008%0,5%1,25%2,5 2009%0,5%1,25%2,5 7714.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

78 VERG İ DEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELER İ N H İ Ç BEYAN ED İ LMEM İ Ş OLMASI HAL İ NDE ARTIRIM Yıllar Beyan Edilecek Matrah (Bilanço usulune göre gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah) Vergiden Muaf Esnafa yapılan Ödemeler İçin (GVK Madde 94/13 kapsamında yapılan ödemeler için) 2006 9.550%5 2007 10.320%5 2008 11.220%5 2009 12.230%5 7814.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

79 Ç İ FTÇ İ LERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI (GVK 94/11) Çiftçilere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden (bir yıla ibla ğ edilmeksizin) ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının % 25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. YıllarBorsada satışı yapılan hayvan ve mahsulleri Borsada satılan zirai mahsuller Borsa dışı satılan hayvan ve mahsuller Orman idaresine yapılan hizmetler Borsa dışı satılan zirai mahsuller ve diğer hizmetler 2006%0,25%0,50%1 2007%0,25%0,50%1 2008%0,25%0,50%1 2009%0,25%0,50%1 7914.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

80 Ç İ FTÇ İ LERE YAPILAN ÖDEMELER İ N H İ Ç BEYAN ED İ LMEM İ Ş OLMASI HAL İ NDE ARTIRIM Yıllar Beyan Edilecek Matrah (Bilanço usulünde gelir vergisi asgari matrahı) Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler Nedeniyle Yapılan Ödemeler İçin (GVK Madde 94/11 kapsamında yapılan ödemeler için) 2006 9.550%2 200710.320%2 200811.220%2 200912.230%2 8014.01.2015 09:34:32Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

81 Matrah ve Vergi Artırımına İ lişkin Ortak Hükümler (I) Matrah/vergi artırımı üzerinden hesaplanan vergiler, Kanunda belirtilen şekilde ödenmedi ğ i takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranının 1 katı oranında artırılarak gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir. Ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır. Artırılan matrahlar için geçici vergi hesaplanmayacak. Mükellefler defter ve belgeleri muhafaza ve istendi ğ inde ibraza mecburdurlar. Matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında bu Kanundan önce başlanılmış incelemenin 31 Mart 2011 tarihine kadar bitirilmemesi halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır.

82 82 14.01.2015 09:34:3282 Matrah ve Vergi Artırımına İ lişkin Ortak Hükümler (II) İ nceleme veya takdir komisyonu kararının vergi dairesine gelmesinden önce matrah artırımında bulunulursa inceleme ve takdir sonucu bulunan fark ile matrah artırımı mukayese edilerek gerekli tarhiyat yapılacaktır. Artırım için verilen beyannamelerden damga vergisi alınmayacaktır. 213 Sayılı VUK’un 359/(b) maddesinde belirtilen Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler artırım hükümlerinden yararlanamayacaktır. Matrah/vergi artırımında bulunulan yıllar için vermedikleri beyannamelere usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir. Matrah/vergi artırımdan kaynaklı eksik tahakkuk eden vergiler ilk taksit süresi sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve buna göre işlem yapılacaktır. Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

83

84 STOK BEYANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

85 85 İ ŞLETMEDE BULUNDU Ğ U HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR 6111 Sayılı Kanunla Kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların deftere kaydı imkanı getirilmektedir. ( 31/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar Tebliğin (VII/A-4) bölümünde belirtilen beyanname ve ekinde verecekleri envanter listesi ile katma değer vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildireceklerdir.) oGenel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden % 10 oranında, o İ ndirimli orana tabi di ğ er makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi oldu ğ u KDV oranlarının yarısı esas alınarak hesaplanacak katma de ğ er vergisi ödenecektir. Emtia üzerinden ödenen vergi indirim konusu yapılabilecektir. Bu mallar için KDV Kanunu uyarınca sorumluluk uygulaması yapılmayacaktır.(KDV 9/2) Bu mallardan ÖTV’ye tabi olanların vergisinin ödendi ğ i ispat edilemiyorsa cezasız ve faizsiz ÖTV ödemesi yapılabilecektir. Beyan edilen kıymetlerin satış bedeli bunların deftere kaydedilen bedelinden düşük olamayacaktır.

86 Örnek (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma de ğ er vergisine tabi olan bu malın kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli 20.000 TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşa ğ ıdaki şekilde olacaktır. ________________________ / __________________________ 153 T İ CAR İ MALLAR 20.000.-TL 191 İ ND İ R İ LECEK KDV 2.000.-TL 525 KAYDA ALINAN EMT İ A KARŞ. 20.000.-TL (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 360 ÖDENECEK VERG İ VE FONLAR 2.000.-TL (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) __________________________ / ___________________________ Bu malın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 20.000 TL’nin altında olamayacaK, normal satış kaydı yapılacak, kayda alınan emtia karşılı ğ ı bilançoda kalacak ve ortaklara da ğ ıtılması veya işletmenin tasfiyesi halinde sermayenin bir unsuru kabul edilerek vergilendirilmeyecektir.

87 KAYITLARDA YER ALMAYAN MAK İ NA VE DEM İ RBAŞLAR örn. Örnek 3- (B) Anonim Şirketi, kayıtlarında yer almayan makine ve demirbaşlarını kayda almak istemektedir. Genel oranda katma de ğ er vergisine tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli 40.000 TL olup, envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları aşa ğ ıdaki şekilde yapılacaktır. _______________________________ / _____________________ TES İ S MAK İ NA VE C İ HAZLAR 40.000.-TL D İĞ ER OLA Ğ ANDIŞI G İ D.VE ZAR 4.000.-TL ◦ 526 DEM İ RBAŞ MAK İ NE VE TEÇH İ ZAT 40.000.-TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 360 ÖDENECEK VERG İ VE FONLAR 4.000.-TL (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) ________________________________ / ____________________

88 SATIŞ ÖNCES İ VEYA 31.12.2011 TAR İ HL İ KAYIT: Mükellef, söz konusu makine ve demirbaşlarını 31/12/2011 tarihine kadar satarsa, bu satıştan önce, satmadı ğ ı takdirde 31/12/2011 tarihinde aşa ğ ıdaki muhasebe kaydını yapacaktır. ________________________________ / ____________________ 526 DEM İ RBAŞ MAK İ NE VE TEÇH İ ZAT 40.000.-TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi) 257 B İ R İ KM İ Ş AMORT İ SMANLAR 40.000.-TL _______________________________ / _____________________

89 Makine Demirbaş Satışında Peşin olarak 50.000,00 Tl’ye satılması halinde: -----------/----------- 100 Kasa H. 59.000,00 257 Birikmiş Amort. 40.000,00 253 Tesis Makine ve Cihazlar 40.000,00 391 Hesaplanan KDV 9.000,00 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 50.000,00 -------------/---------------------

90 Beyan Edilen Kıymetlerin Ba Formu Karşısındaki Durumu 6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında beyan edilen kıymetler üzerinden hesaplanarak beyan edilen kıymetlerin rayiç bedelleri, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (6111 sayılı Kanun Madde 10)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

91 91 KAYITLARDA YER ALDI Ğ I HALDE İ ŞLETMEDE BULUNMAYAN EMT İ A Mükelleflerin, kayıtlarda yer aldı ğ ı halde işletmede mevcut olmayan emtialarını fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarının düzeltilmesine imkan sa ğ lanmaktadır. Fatura düzenlenerek kayıtlara alınan emtia için geçmişe yönelik ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.

92 ÖRNEK Örnek 4- (Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldı ğ ı halde stoklarında mevcut olmayan emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptı ğ ı genel oranda KDV’ye tabi olan (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TL/Kg ve gayri safi karlılık oranı ise %10’dur. (Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyece ğ i faturada 330.000 TL satış bedeli ve 59.400 TL KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşa ğ ıdaki şekilde olacaktır. ________________________________ / ____________________________ 689 D İĞ ER OLA Ğ ANDIŞI G İ D. VE ZAR 389.400 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 600 YURT İ Ç İ SATIŞLAR 330.000 TL (6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi) 391 HESAPLANAN KDV 59.400 TL ________________________________ / _____________________________ Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı: ___________________________ / ________________________________ 950 KANUNEN KABUL ED İ LMEYEN 389.400 TL G İ DERLER ◦ 951 KANUNEN KABUL ED İ LMEYEN 389.400 TL ◦ G İ DERLER ALACAKLI HESABI ___________________________ / ________________________________

93 Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması halinde di ğ er hesaplardan; kasa, bankalar, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarından biri kullanılabilecektir. Örne ğ in, kayıtsız yapılan satış karşılı ğ ında alacak senedi alınmış olması halinde kayıt aşa ğ ıdaki şekilde olacaktır. ________________________________ / _____________________ 121 ALACAK SENETLER İ 389.400.-TL ◦ 600 YURT İ Ç İ SATIŞLAR 330.000.-TL (6111 sayılı Kanunun 11/1 maddesi) 391 HESAPLANAN KDV 59.400.-TL ________________________________ / _____________________ Fatura düzenlenmek suretiyle bu bölümde açıklandı ğ ı şekilde hasılatı kayıtlara intikal ettirilen emtianın daha önceki dönemlerde satıldı ğ ının tespit edilmesi halinde, düzeltmeye tabi tutulmuş stoklarla ilgili olarak geçmişe yönelik tarhiyat yapılmayaca ğ ı gibi ceza ve faiz de uygulanmayacaktır.

94 Kayıtlarda Yer Aldı ğ ı Halde İ şletmede Mevcut Olmayan Emtianın Bs Formu Karşısındaki Durumu 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre kayıtlarda yer aldı ğ ı halde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır. Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (6111 sayılı Kanun Madde 11/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

95 95 KAYITLARDA YER ALDI Ğ I HALDE İ ŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR 6111 Sayılı Kanunla Kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirilmelerine imkan verilmektedir. Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri 31/12/2010 tarihi itibarıyla işletmede olmayan kasa mevcutlarını ve ortaklardan alacak/ortaklara borç hesapları arasındaki net alacak tutarını düzeltebilecektir. Düzeltilen tutarlar için 31 MAYIS 2011 TAR İ H İ NE KADAR beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi ödenecektir. Ödenen vergiler gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler gider olarak dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen tutarlar nedeniyle herhangi bir tarhiyat yapılmayacaktır.

96 Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu 6111 Sayılı Kanunun stok beyanlarına ilişkin (madde 10,11) hükümlerinden yararlananların tam tasdik sözleşmesi kapsamında rapor düzenleyen yeminli mali müşavirler için bu işlemlerle sınırlı sorumlulukları aranmayacaktır.

97 5811 SAYILI KANUNLA İ LG İ L İ DÜZENLEME Geçici Madde 3 5811 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ancak, oYurt dışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye getiremeyenlere oSüresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara o oTarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlere oVarlık barışından yararlanabilmeleri için ilave süre verilmektedir. o(02 Mayıs 2011 tarihine kadar) Ayrıca, oVergi incelemesine ba ğ lı olarak takdire sevk edilenler hakkında takdir edilen matrahların, oVarlıkların tevsik şartını sonradan yerine getirenlerin geçmişe yönelik olarak 5811 sayılı Kanun avantajlarından yararlanmaları sa ğ lanmaktadır. 14.01.2015 09:34:3297Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı

98 “Teşekkürler” Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı 14.01.2015 09:34:3298Aydın Vergi Dairesi Başkanlı ğ ı


"6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YEN İ DEN YAPILANDIRILMASI MATRAH VE VERG İ ARTIRIMINA İ L İ ŞK İ N KANUN Kabul Tarihi: 13.02.2011 Resmi Gazete: 25.02.2011-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları