Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir"— Sunum transkripti:

1 İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir
ENVANTER ve DÖNEM SONU İŞLEMLERİ İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

2 1 Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

3 Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

4 KONU BAŞLIKLARI A- ENVANTER İŞLEMLERİ 1- DÖNEM SONU (BİLANÇO GÜNÜ)
2- ENVANTER TANIMI 3- ENVANTER TÜRLERİ 4- ENVANTER LİSTELERİ 5- ENVANTER İŞLEMLERİNDE SÜREÇ 6- YARGI KARARI Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

5 B- DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ
1- KASA MEVCUDU 2- BANKALARDAKİ MEVCUTLAR 3- MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ 4- ALACAK ve BORÇLAR 5- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI 6- ORTAKLAR CARİ HESABI 7- EMTİA 8- KIYMETİ DÜŞEN MALLAR Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

6 9- İNŞAAT İŞLERİNDE YAPILACAK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
10- TAKİP EDEN YILDA GELEN FATURALAR 11- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER 12- DURAN VARLIKLAR 13- AMORTİSMANLAR 14- KREDİ BORÇLARININ DEĞERLEMESİ 15- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARININ HESAPLANMASI 16- YANSITMALARIN YAPILMASI Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

7 1- DÖNEM SONU (BİLANÇO GÜNÜ):
“Dönem Sonu yada Bilanço Günü” deyimi, envanter ve bilançoların düzenlendiği hesap döneminin son gününü ifade etmektedir. İktisadi kıymetlere ilişkin envanter işlemi ne zaman tamamlanırsa tamamlansın, envanter sonuçları bilanço günündeki neticeleri gösterir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

8 Dönem Başı Bilançosu -------------/--------------
Yevmiye Defteri Kaydı / Defteri Kebir Hesaplarını Sınıflama GENEL GEÇİCİ MİZAN ENVANTER İŞLEMLERİ Gelir Tablosu Kesin Mizan Dönem Sonu Bilançosu

9 2- ENVANTER TANIMI: Türk Ticaret Kanunu’nun 73. maddesinde envanter çıkarmanın; saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları, kat’i bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmek olduğu, mevcutlar alacaklar ve borçların işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade ettiği hüküm altına alınmıştır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

10 Vergi Usul Kanunu’nun 186. maddesinde ise envanter çıkarmanın, bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmek olduğu şu kadar ki ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutad olmayan malların değerinin tahminen tespit olunacağı, mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dahil iktisadi kıymetleri ifade edeceği hüküm altına alınmıştır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

11 Bir diğer açıdan baktığımızda envanter, muhasebe kayıtlarının doğruluğunu ölçmek için muhasebe dışında, bu kayıtlardaki rakamların temsil ettikleri mevcutların, borç ve alacakların tespiti ve değerlenmesi suretiyle kontrolüdür. Yani, muhasebe kayıtlarıyla gerçek durum arasındaki farkın tespitidir. Görüldüğü üzere envanter, işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin hem miktar hem de tutar olarak tespitine yönelik bir işlemdir. Miktar tespiti fiili ve kaydi sayım ile, tutar tespiti ise, bulunan miktarlara VUK’da yer alan değerleme ölçüleri kullanılmak suretiyle yapılır. Ancak sadece geçici vergi dönemlerinde emtia mevcudunun kayıtlar üzerinden tespitine izin verilmiştir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

12 3- ENVANTER TÜRLERİ : a) Muhasebe Dışı Envanter: İşletmede kayıtlı bulunan varlık ve kaynakların kayıtlı değerleri ve miktarları dikkate alınmaksızın bilanço günü itibariyle tek tek sayılması, ölçülmesi, tartılması ve değerlenmesi işlemlerini kapsayan bir süreçtir. b) Muhasebe İçi Envanter: Tespit edilen miktar ve değerler doğrultusunda gerekli düzeltme kayıtlarının yapılmasıdır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

13 4- ENVANTER LİSTELERİ: Envanter esas itibariyle defter üzerine çıkarılır. Şu kadar ki, işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük müesseseler envanterlerini listeler halinde tanzim edebilir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

14 Bu takdirde envanter listelerinin:
Sayfa üzerinden numaralanarak sıralanması; Envanterin tanzim tarihine göre tarihlenmesi; Envanter çıkaran memur ile teşebbüs sahibi veya vekili tarafından imzalanması; Aynen envanter defteri gibi saklanması; şarttır. Yukarıdaki esaslara göre envanter listeleri tanzim edenler, envanter defterine listeler muhteviyatını icmalen kaydederler. ( VUK Madde: 188 ) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

15 5- ENVANTER İŞLEMLERİNDE SÜREÇ:
Muhasebe dışı envanterin yapılarak iktisadi kıymetlerin gerçek durumunun tespit edilmesi, Muhasebe dışı envanter sonuçları ile genel geçici mizandaki hesap kalanlarının karşılaştırılıp, farkların tespit edilmesi, Farkların nedenlerine göre gerekli düzenleyici kayıtlar ile, devir kayıtlarının yapılarak, muhasebe içi envanterin tamamlanması, Kesin mizanın düzenlenmesi, Envanter sonuçlarını yansıtan mali tabloların düzenlenmesi. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

16 6- YARGI KARARI: “Gerek bilanço esasına göre defter tutanların, gerekse de emtia üzerine iş yapan işletme hesabı esasına göre defter tutanların çıkarması zorunlu olan emtia envanterinin, emtia cins ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi içermesi gerektiğinden, emtia envanterine dahil edilen kıymetlerden bir veya bir kaçında cins veya miktar bakımından noksanlık saptanması, ilgililerin dönem kazançlarının gerçeğe uygun belirlenmediğine ilişkin delil bulunduğunu gösterir. Envanterlerden saptanan bu noksanlığın, yükümlüler tarafından hukuken geçerli nedenlerle açıklanabilmesi gerekir. Bu yolda yeterli açıklama yapılamaması halinde, noksanlık matraha alınmak suretiyle ilgilinin re’sen vergilendirilmesini gerektirir.” ( Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu ) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

17 B- DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ:
Değerleme, muhasebe dışı envanterin fiziki sayımdan sonraki ikinci aşamasını oluşturur ve fiziki sayımları yapılmış olan iktisadi kıymetlerin bilanço günündeki parasal kıymetlerinin belirlenmesidir. Kazancın tespitini özsermaye mukayesesine bağlayan sistemlerde vergi matrahı, dönem sonu ve dönem başında işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin değerleri esas alınmak suretiyle tespit edilir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

18 Vergi Usul Kanunu’nun 258. maddesinde değerleme, vergi matrahlarının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti şeklinde tanımlanmış ve aynı Kanunun 259. maddesinde, “Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulur.” ifadesine yer verilmiştir. Vergi Usul Kanunu’nun 258 ve müteakip maddelerinde, bilançoda yer alan aktif ve pasif kıymetlerin ne şekilde değerleneceği her bir iktisadi kıymet açısından hüküm altına alınmıştır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

19 Tanım uyarınca değerleme; a) Tespit b) Takdir şeklinde yapılmaktadır.
Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. Tanım uyarınca değerleme; a) Tespit b) Takdir şeklinde yapılmaktadır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

20 Tespit, mükelleflerce VUK’nunda yer alan değerleme ölçüleri kullanılarak yapılan değerleme işlemi,
Takdir ise, mutat değerleme ölçüleri kullanılarak değerleme yapılamadığı takdirde idare tarafından yapılan takdir işlemidir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

21 DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ Vergi Usul Kanunu’nun 261. maddesinde, değerlemenin, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılacağı belirtilmiştir. Maliyet bedeli Borsa rayici Tasarruf değeri Mukayyet değer İtibari değer Vergi değeri Rayiç bedel Emsal bedeli ve ücreti. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

22 1- KASA MEVCUDU (100): Kasa mevcutları itibari kıymetleriyle değerlenir. İtibari değer, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerdir. a) Kasa Fazlalıklarının Durumu Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

23 b) Yabancı Paraların Değerlemesi
Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Yabancı paranın borsa rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığı’nca tespit olunur. ( VUK Madde: 266, 280 ve 284 ) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

24 2- BANKALARDAKİ MEVCUTLAR (102):
Bankalardaki mevcutlar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mukayyet değer, muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. ( VUK Madde: 265 ve 281 ) a) Banka Hesap Durumunun Teyidi Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

25 b) Yabancı Para Mevcutlarının Değerlemesi
Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Yabancı paranın borsa rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığı’nca tespit olunur. ( VUK Madde: 266, 280 ve 284 ) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

26 c) Vadeli Mevduat Faizlerinin Hesabı
Mevduat ve kredi sözleşmelerine müstenit alacak ve borç tutarları, değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır. d) Banka Stopajlarının Belgelendirilmesi Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

27 3- MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ (110-111-112-118):
Menkul Kıymetler VUK’nun 279’uncu maddesine göre aşağıda belirtilen değerleme ölçülerine göre değerlenir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

28 MENKUL KIYMET DEĞERLEME ÖLÇÜSÜ * Hisse Senedi Alış Bedeli
Yatırım Fonu Katılma Belgesi (A Tipi) Yatırım Fonu Katılma Belgesi (B Tipi) Borsa Rayici (Dönem Sonu Değeri) Kar ve Zarar Ortaklığı Belgeleri Hazine Bonoları Borsa Rayici Devlet Tahvilleri Eurobondlar Borsa Rayici ( Kur Farkları Dahil) Gelir Ortaklığı Senetleri Kıst Getiri Özel Sektör Tahvilleri Borsa Rayici / Kıst Getiri Finansman Bonoları Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Banka Bonoları ve Banka Garantili Bonolar Gayrimenkul Sertifikaları Repo ve Ters Repo İşlemleri

29 4- ALACAK ve BORÇLAR (120-121-320-321…):
Alacak ve Borçlar mukayyet değerleriyle değerlenir. a) Yazılı Cari Hesap Mutabakatı T.T.K. Hükümlerine Göre Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

30 b) Yabancı Para Cinsinden Alacak/Borç Değerlemesi
Yabancı para cinsinden olan alacak ve borçlar borsa rayici ile değerlenir. Yabancı paranın borsa rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığı’nca tespit olunur. ( VUK Madde: 266, 280 ve 284 ) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

31 c) Çek/Senetli Alacaklarda Reeskont İşlemleri
d) Değerleme Kur Farklarının Muhasebeleştirilmesi Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

32 5- ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (128-129):
a) Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılması Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; şüpheli alacak sayılır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

33 Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

34 b) Önceki Yıllarda Ayrılan Karşılıkların Durumu
Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir. (VUK Madde: 373) Bu nedenle şirket avukatından önceki yıllarda ayrılan Şüpheli Alacak Karşılıklarının durumuna ilişkin yazılı bilgi alınmalıdır. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

35 6- ORTAKLAR CARİ HESABI (131-331):
a) Adatlandırma Yoluyla Faiz Yürütülmesi b) Katma Değer Vergisi Hesaplanması c) Fatura Kesilmesi Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

36 7- EMTİA ( ) : Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilimum giderlerin tamamını ifade eder. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

37 a) Kur Farklarından Pay Verilmesi
Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yılda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. ( VUK G.T. 238 ) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

38 b) Kredi Faizlerinden Pay Verilmesi
İşletmelerin finansman temini maksadıyla bankalardan veya benzeri kredi müesseselerinden aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu bulunmamaktadır. Buna göre mükellefler söz konusu ödemelerini doğrudan gider yazabilecekleri gibi, diledikleri takdirde stokta bulunan emtiaya isabet eden kısmı maliyete dahil edebileceklerdir. (VUK G.T. 238 ) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

39 c) Değerleme Yöntemleri
Fiili Maliyet İlk Giren İlk Çıkar (FİFO) Son Giren İlk Çıkar (LİFO) Ortalama Maliyet Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

40 d) Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesaplanması
Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267’nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. (VUK Madde: 262 ve 274 ) e) Dönem Sonu Muhasebe Kayıtlarının Yapılması Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

41 8- KIYMETİ DÜŞEN MALLAR (157):
Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması mutat olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile değerlenir. (VUK Madde:278) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

42 a) Hurdaların Değerlemesi
b) Hurdalarda KDV Uygulaması Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

43 9-İNŞAAT İŞLERİNDE YAPILACAK DÖNEM SONU İŞLEMLERİ :
a) Geçici Kabul Tutanaklarının Temin Edilmesi b) Stopaj Tutarlarının Ödendiğinin Teyid Edilmesi c) Müşterek Giderlerin Dağılımı d) Amortisman Dağılımı Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

44 10- TAKİP EDEN YILDA GELEN FATURALAR:
a) Muhasebe Kayıtlarına Alınma b) KDV’nin İndirim/Gider Yazılma Durumu Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

45 11- PEŞİN ÖDENEN VERGİLER (193):
a) Ödenen Geçici Vergi Tutarı b) Tevkif Yoluyla Ödenen Vergiler c) Dönem Sonu Muhasebe Kayıtları Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

46 12- DURAN VARLIKLAR (25-26-27 Grup):
İktisadi işletmeler dahil bilimum maddi ve gayri maddi duran varlıklar maliyet bedeli ile değerlenir. ( VUK Madde: 269, 270, 271, 272 ve 273 ) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

47 Makine ve tesisatın gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;
Maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler de girer; Makine ve tesisatın gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri; Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler. Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler. ( İlgili Madde: VUK 269, 271, 272) (İlgili G.T. 143, 163 ) İnşa edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen makine ve tesisatta, bunların inşa ve imal giderleri, satın alma bedeli yerine geçer. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

48 a) Kredi Faizleri Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte; işletme dönemine ait olanların ise, ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması yada maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması mümkündür. ( VUK G.T. 163 ) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

49 Ayrıca yatırım dönemi tamamlandıktan sonra işletme döneminde de söz konusu döviz kredileri nedeniyle ortaya çıkabilecek kur farkı gelirleriniz için ya ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gelir yazmanız ya da maliyete intikal ettirmek suretiyle maliyetten düşerek amortismana tabi tutmanız mümkün bulunmaktadır. (GİB. Özelgesi ) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

50 b) Kur Farkları Döviz kredisi kullanılarak yurt dışından sabit kıymet ithal edilmesi sırasında veya sonradan bu kıymetlere ilişkin borç taksitlerinin değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarından, sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların, kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta; aynı kıymetlerle ilgili söz konusu dönemden sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda doğrudan gider yazılması yada maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yapılması mümkündür. ( VUK G.T. 163 ) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

51 c)Faiz Giderleri İle Faiz Gelirlerinin Netleştirilmesi
Yatırımlarınızı yurt içi ve yurt dışı döviz kredisi ile yaptığınızdan dolayı makine teçhizat için malın ithal ve montajının yapılacağı tarihe kadar önceden verilmiş olan döviz cinsinden sipariş avansları yabancı para ile olan alacak niteliğinde olduğundan, dönem sonlarında Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yabancı paralar gibi değerlenerek oluşan kur farkları sipariş edilen makine teçhizatın maliyetiyle ilgilendirilmesi mümkün bulunmaktadır. (GİB. Özelgesi) c)Faiz Giderleri İle Faiz Gelirlerinin Netleştirilmesi Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

52 13- AMORTİSMANLAR ( ): a) Amortisman Tablolarının Oluşturulması b) Cari Yıl Amortismanlarının Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi c) Kıst Amortisman Uygulaması d) Sabit Kıymet Yenileme Fonu e) Satılan Varlıklardan Elde Edilen Kar / Zarar Kaydı Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

53 14- KREDİ BORÇLARININ DEĞERLEMESİ (300-400):
a) Yabancı Para Cinsinden Kredilerin Değerlemesi b) Devre Faizlerinin Tahakkuk Ettirilmesi Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

54 15- KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARININ HESAPLANMASI (372):
a) Cari Yıl Karşılıklarının Hesaplanması b) Fiilen Ödenen Kıdem Tazminatlarının Muhasebeleştirilmesi Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

55 16- YANSITMALARIN YAPILMASI:
Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

56 17- TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ İŞLEMLERİ:
a) Ticari Kara Eklenecek Unsurlar (K.K.E.G.) Ödenen G.Z., G.F., P.Z. ve Her Türlü Para Cezaları, Binek Oto M.T.V., Kıdem Tazminatı Karşılıkları, Özel İletişim Vergileri, Yapılan Bağış ve Yardımlar, Ödenmeyen S.G. Primleri, Geçmiş Yıl Vergileri / Özel Vergiler Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

57 b) Ticari Kardan İndirilecek Unsurlar Fiilen Ödenen S.G. Primleri,
Fiilen Ödenen Kıdem Tazminatı Karşılıkları, Vergiden İstisna Kazançlar, İştirak Kazançları, Emisyon Primi Kazançları, Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı, Yurtdışı İnş. ve Onarım İşlerinden Sağ. Kazançlar, Serbest Bölge Kazançları, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kazançları, Uluslararası Gemi Sicili Kazanç İstisnası, Ar-Ge İndirimi, Sponsorluk Harcamaları Bağış ve Yardımlar Yatırım İndirimi Geçmiş Yıllar Mali Zararları Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

58 18- VERGİ KARŞILIKLARININ HESAPLANMASI:
a) Dönem Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergi (370) b) Dönem Kazancından Mahsup Edilecek Vergi (371) Ödenen Geçici Vergi Tutarı Tevkif Yoluyla Ödenen Vergiler Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

59 19- DÖNEM SONUNDA DÜZENLENMESİ GEREKEN MALİ TABLOLAR:
a) Temel Mali Tablolar Gelir Tablosu Bilanço Satışların Maliyeti Tablosu Kar Dağıtım tablosu Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

60 Özvarlıklar Değişim Tablosu
b) Ek mali Tablolar Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Özvarlıklar Değişim Tablosu Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

61 c) Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunda Olanlar
Kuruluş şekli ne olursa olsun 2011 yılı Aktif Toplamı TL’nin ve Net Satışlar Toplamı TL’nin altında kalan işletmeler yukarıda belirtilen ek mali tabloları düzenlemek zorunda değildir. Ancak ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler, verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine söz konusu tablolardan sadece “Kar Dağıtım Tablosu”nu ekleyeceklerdir. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

62 20- MALİYET HESAPLARININ İZLENMESİ:
a) Bilanço Esasına Göre Defter Tutacak Mükellefler 2012 yılı için; Yıllık; Alış tutarı TL, - Satış tutarı TL, Yıllık gayrisafi iş hasılatı TL, İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı TL’yi aşan, mükellefler bilanço esasına göre defter tutmak zorundadırlar. (V.U.K. madde 177) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

63 b) Maliyetini 7/A Seçeneğine Göre İzleyecek Olanlar
VUK’nun 182 ve izleyen maddelerinde bilanço esasına göre defter tutmanın usulleri belirlenmiş bulunmaktadır. Bilanço usulüne göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; 2011 yılı Aktif Toplamı TL veya Net Satışları Toplamı TL’yi aşan üretim ve hizmet işletmelerinin 2012 yılında maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmaları zorunludur. Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

64 Diğer taraftan, ticaret şirketleri ile 2011 yılı Aktif Toplamı 1. 800
Diğer taraftan, ticaret şirketleri ile 2011 yılı Aktif Toplamı TL’nin ve Net Satışları Toplamı TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmelerinden isteyenler, giderlerin izlenmesinde 7/B seçeneğini uygulayabileceklerdir. İmalat defterine kaydolunan malumatı ihtiva edecek şekilde sınai muhasebe tutanlar, Maliye Bakanlığından müsaade almak şartıyla ayrıca imalat defteri tutmazlar. Ancak, muhasebe işlemlerini Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izleyen mükelleflerin imalat defteri tutma mecburiyetleri, tarihinden itibaren kaldırılmıştır. ( VUK: G.T. 246 ) Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.

65 === TEŞEKKÜRLER === Randıman Bağımsız Denetim A.Ş.


"İBRAHİM DEĞİRMENCİ Yeminli Mali Müşavir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları