Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRES İNKONTİNANSTA CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr Vedat ATAY GATA İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRES İNKONTİNANSTA CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr Vedat ATAY GATA İstanbul."— Sunum transkripti:

1 STRES İNKONTİNANSTA CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr Vedat ATAY GATA İstanbul

2 SÜİ Operasyon  Yaşam kalitesini artıran operasyon Minimal invazif Kısa ve uzun dönemde ciddi komplikasyonsuz  Hasta memnuniyeti önemli Klinik başarı (subjektif ) > Ürodinamik başarı (objektif)  Kalıcı başarı  Hastaya özel operasyon (Her hastaya uygun bir operasyon henüz tarif edilmemiştir)

3

4 Pelvik Organ Prolapsı Üriner İnkontinans Üriner İnkontinans Konstipasyon Anal İnkontinans Konstipasyon Anal İnkontinans Seksüel Disfonksiyon Seksüel Disfonksiyon

5 Stres İnkontinansda Operasyon Kondüsyonları  Doğru tanı konmalı  Önce konservatif tedavi denenmeli  Fertilite arzusu olmamalı (+/-)

6 Operatif Tedavi Endikasyonları Konservatif tedavinin etkili olmaması Şiddetli inkontinans Günde ikiden fazla idrar kaçırma 5 yıldan uzun süren inkontinans Öksürük stres test ile kolayca idrar kaçırma Prolaps ile birlikte inkontinans Mobil olmayan üretra

7 Ürodinami Kullanım Amaçları  Ürodinamik stres inkontinans tanısı (klinik tanı PPV %74)  Üretral hipermobilite ile ISD ayırıcı tanısı  İnkontinans şiddetinin objektif gösterilmesi

8 Ürodinami Kullanımındaki Kısıtlamalar  Preoperatif rutin kullanımının klinik faydası kesin değil  Cost effektif değil  İnvazif yapısı minimal operasyon uygulanımına ters düşmekte  Methodoloji problemleri var  Sonuçların değerlendirilmesi uzmanlık gerektirmekte

9 Ürodinami Endikasyonları  Rekürrens  İleri yaş  Semptomlar ile klinik muayene uyumsuzluğu  Rezidiv idrar  Miks inkontinans  İdrar yapma güçlüğü  Prolaps

10 Kolporafi anterior, Burch ve Pereyra prosedürü randomize klinik çalışma postoperatif kür oranlarının karşılaştırılması

11 Operasyon Seçimi: Başarı Oranları  Burch kolposüspansiyonu %68-97 (ortalama %84)  Pubovaginal sling %77-89 (ortalama %81)  TVT, TOT %81-100 (ortalama %88)

12

13

14

15

16 TVT vs L/S Burch Klinik Başarı Jelovsek JE ve ark, BJOG 2008

17 Ward ve Hilton, 2002: Açık Burch ve TVT’nin Karşılaştırıldığı Prospektif Randomize Çalışma  14 merkezden 344 hasta randomize edildi.  6 ay sonunda kür oranları arasında belirgin farklılık yok: TVT - %66; Burch - %57  TVT’de mesane yaralanması daha sık  Burch’te idrar yapma ve iyileşme süreleri daha uzun

18 Fascial Sling vs Burch  N:655, çok merkezli randomize kontrollü çalışma  24 ayda başarı oranları - Sling %66 - Burch %49 ; p<0.001  Sling operasyonu ile üriner enfeksiyon, idrar yapmada zorluk ve postoperatif urge inkontinans daha fazla Albo ve ark.(2007)

19 Burch Operasyonu Seçimi Laparotomi /laparoskopi gerekliliği Kalıcı meş istemeyen olgular TVT/TOT erozyonu, enfeksiyonu, ağrısı olan rekürren stres inkontinans

20 Midüretral Sling (sentetik) vs Subüretral Sling (biyolojik)

21

22 Sling Prosedürleri AHCPR Review Çalışması Fascial Sentetik Çalışmalar 9 6 n 434 298 Kür/Başarı %89/%92 %78/%84 Komplikasyon oranı Daha yüksek Daha düşük

23

24 Sentetik Midüretral Sling  Birinci nesil: RETROPUBİK  İkinci nesil: TRANSOBTURATOR  Üçüncü nesil: TEK İNSİZYON MİNİ SLİNG Hangi hasta için hangi sling?

25 Midüretral Slingler  Monoflament / multiflament  Değişik por aralıkları  Polypropilen / silikon vb değişik materyaller Monoflament büyük por aralıklı polypropilen

26 Sentetik Slinglerin Avantajları  Lokal anestezi altında uygulanabilir.  Operasyon süresi kısadır.  Ayaktan prosedürdür.  Tape gevşek olarak yerleştirilir; anatomik distorsiyon minimaldir.  Postoperatif işeme disfonksiyonları insidansı daha azdır.

27

28

29

30

31

32

33 TVT Komplikasyonları  Mesane perforasyonu %3.8  Minör işeme zorlukları %7.6  Retansiyon %2.3  Retropubik hematom %1.9  Majör damar yaralanması %0.07  Komplikasyon nedeniyle %0.3 postop laparatomi ihtiyacı ( Kuuva ve Nilsson, 2002 )

34

35

36 TVT de Yukarıdan Aşağı Geçiş Tekniği Muhtemel avantajlar  Rektus fasciası yakınında (damarsal yapılara ve obturator sinire daha yakın alan) iğnenin daha rahat kontrolü  ? Bağırsak yaralanması riski daha az Muhtemel dezavantajlar  ? Daha fazla vaginal diseksiyon ihtiyacı  Üretral yaralanma riski daha fazla

37 TOT ve Normal Puboüretral Ligament

38 Transobturator Sling Tercih Nedenleri  Doğal süspansiyon mekanizması oluşturur (Hammock) - Aşırı düzeltme, urgency, disüri riski daha az  Güvenli geçiş - Damar, bağırsak, mesane yaralanması riski daha az - Sistoskopiye gerek yok  Öğrenmesi ve öğretmesi kolay

39 Transobturator İğnenin Geçişi  İğnenin giriş yeri, iskiopubik ramusun lateral kenarı boyunca, adduktor longus tendonunun insersiyon yerinin hemen altından başlar.

40 TOT tape yerleşimi

41

42 Transobturator İğnenin Geçiş Düzlemi İğnenin yolu iskiopubik ramusun etrafındadır. İğne grasilis, adduktor brevis, obturator eksternus kaslarını, obturator membranı, obturator internus kasını, periüretral endopelvik fasciayı geçer ve vaginal insizyondan çıkar.

43

44

45

46

47

48 Transobturator Yaklaşım DIŞTAN İÇE veya İÇTEN DIŞA

49

50

51

52

53

54 Obturator / Pudendal (nörovasküler)

55 Transobturator Yaklaşımda TVT ye göre kontinans oranları benzer, ancak postop ağrı ve urgency şikayetleri daha az

56

57

58 MD Barber Cleveland Clinic, 2006 TOT vs TVT TOT TVT p Majör kanama %4 %2.16 Retropubik hematom %2 %1.44 Mesane yaralanması %0 %5.1.004 Bağırsak yaralanması %0 %0 1.00 Sinir yaralanması %2 %1.44

59 TOT TVT p Bacak komplikasyonu %0.5 %0.5.89 İşeme disfonksiyonu %2.9 %8.9.01 Postop antikolinerjik %6.3 %14.05 Üriner enfeksiyon %7.4 %12.7.08 Meş erozyonu %0.5 %1.99 Stres inkontinans için reop %1.5 %2.4.51

60 TOT vs TVT  TOT ve TVT’de komplikasyon oranı düşüktür.  TOT TVT’ye göre daha az mesane yaralanmasına, işeme disfonksiyonuna ve postoperatif antikolinerjik kullanımına neden olur.  TVT ya da TOT ile aynı anda pelvik organ prolaps cerrahisi yapılması, mesane yaralanması veya işeme disfonksiyonu riskini artırmaz.

61 ISD’de TOT ile TVT’nin Randomize Kontrol Çalışması, Schierlitz ve ark, 2008  USUI’li ve MUCP<21cmH2O ve/veya VLPP<61cmH2O olan 164 hasta, TVT ve TOT için randomize edildi.  6 ay sonra, TVT yapılan hastaların %21’i, TOT yapılanların %45’inde tekrar stres inkontinans gelişti (p=.004)  ISD hastalarında nüks eden stres inkontinans için yeniden cerrahi uygulama riski, TOT sonrası 2.6 kat daha yüksek  ISD hastalarında TVT tercih edilir

62

63

64

65 Kolposuspansiyon azalmakta Midüretral slingler artmakta SUI cerrahisi artmakta

66 Stres İnkontinansda Operasyon Seçimi Durum Cerrahi - Primer stres inkontinans TOT, TVT, Burch Hipermobil üretra - Rekürren stres inkontinans TVT, Burch Hipermobil üretra + ISD

67 Stres İnkontinansda Operasyon Seçimi Durum Cerrahi - SUI ve vajinal prolaps tamiri TOT - Rekürren SUI TVT Hipermobil + ISD pubovaginal sling

68 Stres İnkontinansda Operasyon Seçimi Durum Cerrahi - Rekürren SUI Periüretral bulking; Mobilite yok Tight TVT SECUR Herhangi bir LPP - Prolapsın azalttığı TOT veya mini sling ‘Potansiyel’ SUI Vaginal tamir

69 Stres İnkontinansda Operasyon Seçimi Durum Cerrahi - Tıbbi tedavinin başarısız olduğu TOT mikst stres ve urge inkontinans - Hafif işeme disfonksiyonu veya TOT düşük debili idrarı olan SUI

70 Stres İnkontinansda Operasyon Seçimi

71 Sonuç Burch ancak seçilmiş olgularda uygulanabilir Pubovajinal sling en başarılı, ancak morbiditesi fazla Preoperatif Ürodinami, komplike olgularda kesinlikle yapılmalı Midüretral sling en sık yapılan gold standart operasyon * Tip I monoflament tape TVT veya TOT yapılmalı * Midüretral sling komplikasyonlarına karşı duyarlı olmalı * Sling pür stres inkontinansda miks inkontinansa göre daha etkili Özel Durumlarda üretral enjeksiyon


"STRES İNKONTİNANSTA CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr Vedat ATAY GATA İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları