Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üretim Planlama ve Programlama

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üretim Planlama ve Programlama"— Sunum transkripti:

1 Üretim Planlama ve Programlama
Üretim yöneticileri, belli bir ürünün gelecekte Ne zaman ve Ne kadar talep edileceğini belirlemek ve buradan hareketle ileride ihtiyaç duyulacak üretim faktörlerini de Zaman Miktar ve Nitelikler yönünden planlamak durumundadırlar 1

2 Rekabet edebilmek için, Pazar talebi ile uzun dönemli üretim planlaması arasında bir denge kurulmalıdır. Uzun ve orta dönemli planların yapılması, stokların etkin kullanımı, işgücü atamaları ve iyi bir kapasite planlaması talepteki değişikliğin etkilerini azaltır. Üretim kaynaklarının gelecekte nasıl kullanılacağı, örgütün başarısını direk etkiler ve burada üretim planlama sistemi yardımcı bir araçtır. 2

3 İşletmelerde amaçları gerçekleştirebilmek için birtakım planlar yapılır.
İşletme politikası-stratejisi diye tanımlanan uzun zaman dilimini kapsayan planların yanı sıra Daha kısa zaman dilimini kapsayan, mal ve hizmetlerin miktar ve türünü belirleyen, talep öngörülerini esas alan planlar da söz konusudur. 3

4 Planlama dönemleri ve sorumluluklar
Bugün 3 Ay 1 yıl 5 yıl Planlama Ufku Kısa-dönem planlar Görev atamaları Sipariş verme Görev programlama sevkiyatlar Orta-dönem planlar Satış planlama Üretim planlama ve bütçeleme İşgücü, stok ve taşaron düzeylerini saptama Üretim-iş planlarını analiz etme Uzun-dönem planlar AR-GE Yeni ürün planları Sermaye harcamaları Tesis kuruluş yeri ve yayılma Sorumlu: Üretim yöneticileri, nezaretçiler, ustabaşı Sorumlu: Üretim Yöneticileri Sorumlu: Üst yönetim 4 4

5 Üretim planlama Gelecek belli bir dönem boyunca üretim düzeyinin belirlenmesi çabasıdır. Yani üretilecek ürünlerin ne miktarda ve ne zaman üretilmesi gerektiği, üretim kapasitesinin kullanımı ve kapasite ile çıktıların dengelenmesi konularını kapsamaktadır. Plan ayrıntılara girmez, kesinlik taşımaz, gerekirse düzeltilir. 5

6 Üretim programlama Hangi ürünün ne zaman, ne miktarda ve nerelerde işlem görerek üretileceği üretim programlamanın kapsamına girer. Programlar bağlayıcıdır, zorunlu olmadıkça değiştirilmez. Üretim planlama ve programlama üretim öncesi faaliyetleri, üretim kontrolü ise üretim esnası ve sonrası faaliyetleri kapsar. 6

7 Üretim planlama Üretim planlamasının amacı üretim sürecinde yapılmakta olan faaliyetleri minimum maliyetle gerçekleştirerek ve zamanında üretim yaparak tüketici taleplerini karşılamaktır. Üretim planı, işletme planı ile uyumlu olmalı ve; pazarlama ve finans planlarını etkilediğinden bölümler arasında birlik sağlayabilmelidir. Kötü veya hatalı bir üretim planlaması fazla stok bulundurmaya-stoklama maliyetlerinin artmasına veya stoksuzluğa-tüketici isteklerinin karşılanamamasına yol açar. Verimlilik azalır. 7

8 Üretim planlama ve programlama süreci
Talep öngörümü Bütünleşik-toplam üretim planlaması (Aggregate production planning) 3. Ana üretim programlaması→genel kapasite planlaması ile birlikte (Master production scheduling) 4. Malzeme ihtiyaç planlaması →detaylı kapasite planlaması (Material Requirements Planning) (MRP) 5. Kısa dönem programlama →kısa dönem kapasite kontrolü Faaliyetlerin tümü birbiriyle uyumlu olmalı, faaliyetlerin detayı aşağı doğru artarken, kapsanan süre azalmalıdır. 8

9 Bütünleşik Üretim Planlaması
BÜP genellikle bir yıl gibi orta dönemde, beklenen talebi karşılayabilecek üretimi sağlama çabasıdır. Arzı talebe uydurma çalışmalarının tümüdür. Öngörülen talep ile üretimi birbirine uydurabilme çalışmaları genellikle tek grup çıktı veya birkaç birleştirilmiş ürün grubu için yapıldığından bütünleşik ya da toplam planlama deyimi kullanılır. (ayakkabı imalatında renk ve tür ayrımı yapmadan imal edilen ayakkabı adedi, kaç ton çelik, kaç litre boya, kaç metre kumaş vs.. gibi) 9

10 Bütünleşik üretim planlaması
Ne kadar kapasiteye ihtiyaç var? İhtiyaç duyulan kapasite nasıl temin edilecek? Dönemler arasındaki farklı talepler nasıl dengelenecek? sorularını cevaplanmaya çalışır. 10

11 Bütünleşik üretim planlaması
Bu amaçla şu sorular cevaplanır: İşletme gelecek yıl ne kadar üretmelidir? Kaynak kapasitesi ne kadardır? Talebi karşılamak için üretim aylık ne kadar değiştirilmelidir? Hangi mal ve hizmetlerden ne kadar satın alınmalıdır? 11

12 Bütünleşik plan ve ilişkileri
talep öngörüleri, siparişler Ana üretim programı Ve MRP sistemleri Detaylı iş programları Dış kapasite Taşeron, fason Eldeki stok Eldeki hammaddeler işgücü Pazar Ve talep Araştırma ve teknoloji Ürün kararları Süreç planlama ve kapasite 12 12

13 Bütünleşik üretim planının özellikleri
Genellikle 3-12 aylık bir süre için üretimin miktar ve zamanını saptar. Plan aylık dönemler itibariyle hazırlanır. Üretimi adet, saat, lira gibi ortak birimlerle ifade eder. Kapasite ve talep değişkenlerini kullanır. Arz veya talep değişkenlerini değiştirebilme imkanı verir. Plan döneminde işletmenin fiziki kapasitesi sabittir, değiştirilemez varsayar. Talebin değişken veya mevsimsel olduğu durumda planı hazırlamak anlamlı olur. Talep değişmez olsa plan kolaylıkla hazırlanır. 13 13

14 Amaçları Talebi karşılamak Kapasiteyi etkin kullanmak
Envanter politikasına uymak Maliyetleri minimize etmek işgücü envanter Tesis ve ekipman taşeron 14 14

15 Bütünleşik planlama stratejileri
Kapasiteyi veya talebi değiştirme stratejileri izlenebilir: Kapasite seçenekleri- kapasiteyi değiştir Üretim miktarını değiştirmek Fazla mesai Eksik çalışma Taşeron Fason İşgücü miktarını değiştirme İşe alma , işten çıkarma Part-time Geçici işgören Stok düzeylerini değiştirme Stoklama stoksuzluk 15 15

16 Bütünleşik planlama stratejileri
Talep seçenekleri- talebi değiştir: Talebi etkilemek (fiyatlama, reklam, satış geliştirme) Farklı ürün üretme (mevsimlik talep durumunda tamamlayıcı ürünler üretme) Yüksek talep dönemlerinde talebi geç karşılama (talep edenin beklemesi) 16 16

17 Stok düzeyini değiştirme ile: işgücü düzeyindeki değişimler dereceli olur, ani işe alma, işten çıkarma olmaz, ani üretim değişiklikleri olmaz. Stok tutma maliyeti artar, stoksuzluk durumunda satış kaybı olabilir. İmalat sektörüne uygun, hizmette uygun değil. İşe alma ve işten çıkarma ile işgücü düzeyini değiştirme: Diğer seçenekleri kullanma zorunda kalmayız, işe alma, çıkarma ve eğitim maliyetleri olur.İşgücü arzının piyasada bol olduğu durumda kullanılır.

18 Fazla mesai veya eksik çalışma ile üretim miktarını değiştirmek: işe alma ve eğitme maliyeti olmadan talepteki mevsimlik değişimler karşılanır. Fazla mesai ücretleri, işgücünün yorgun olması sonucu kalite problemleri oluşur. Fazla mesai dahi talebi karşılayamayabilir. Planda esnekliğe izin verir. Taşeron/fason kullanmak: firmanın çıktı düzeyini düzgünleştirir, esneklik sağlar, kalite kontrol gücü kaybolur, kar azalabilir, ileride işletme pozisyonunu kaybedebilir, iş yapma kapasitesi azalabilir. Yeni üretim yaparken, üretim miktarını ayarlamada uygulanır.

19 Part-time işgücü kullanma: full-time dan daha az maliyetli ve esneklik fazla. İşgücü devri ve eğitim maliyetleri fazla, kalite etkilenebilir, programlama güçtür. Geçici işçilerin çok olduğu beceri istemeyen işler için uygundur. Talebi etkilemek: fazla kapasiteyi kullanmaya çalışır. İndirimler yeni müşteri çeker. Talepte belirsizlik olması, arz ile talebi her zaman dengeleyememek dezavantajdır. Yeni pazarlama fikirleri ortaya çıkabilir. Fazla yer satma (overbooking) bazı işletmelerde kullanılabilir.

20 Siparişleri geç karşılama: fazla mesai yapılmamış olur
Siparişleri geç karşılama: fazla mesai yapılmamış olur. Kapasite sabitlenir. Müşteri beklemeye razı olmalı, ancak iyi niyet kaybolabilir. Çoğu firma uygular. Zıt mevsimlik ürünler/hizmet sunma: kaynakların kullanımını artırır. Dengeli, sabit işgücüne olanak verir. Firmanın uzman olduğu alanın dışından beceri ve ekipman gerektirebilir. Farklı dönemlerde zıt talebe sahip ürünleri bulmak zordur.

21 Üretimin talebi izlemesi
İki zıt strateji Level Strategy Chase Strategy Üretimin talebi izlemesi Sabit üretim hızı 21 21

22 Bütünleşik Planlama Stratejileri İki Zıt Strateji
Sabit Üretim Hızı Stratejisi (Level Strategy) Üretimin Talebi İzlemesi Stratejisi (Chase Strategy) Karma Strateji (Mixed-Hybrid Strategy)

23 Bütünleşik planlama stratejileri
Chase-talebi izleme stratejisi Üretim hızının talebi çok yakından izlemesi ve stok düzeyinin sıfıra yakın olması (işe alma ve işten çıkarma maliyeti artar) Level-sabit üretim hızı stratejisi Her gün aynı miktarı üretmek İşgücü düzeyi aynı kalır Stok bulundurma veya bulundurmama maliyetleri artar kolay Mixed-hybrid-karma strateji İlk iki stratejinin sakıncalarını gidermek için orta yol izlenir. örneğin üretim hızı birkaç ayda bir değiştirilir. 23 23

24 Bütünleşik planlama yöntemleri
Grafik & şema yöntemleri Anlaşılması kolay, popüler deneme & yanılma yaklaşımına dayanır Kantitatif-matematiksel yöntemler Doğrusal programlama Ulaştırma modeli Doğrusal karar kuralı Yönetim katsayılar modeli Simülasyon ....vs 24 24

25 Grafik yaklaşım Planlamacılar tecrübe, sezgi ve maliyet verilerini kullanarak bütünleşik planlar ortaya çıkarabilirler. Alternatif planları göstermek için grafikler kullanılır. Grafikte talep ile üretim kapasitesi karşılaştırılır. Deneme yanılmayı esas alan basit, popüler bir planlama tekniğidir. 25

26 Grafik yaklaşım Talebi her dönem için öngörüle
Her dönem için kapasiteyi; normal çalışma, fazla mesai ve taşeron kullanma durumunda belirle İşgücü, işe alma ve çıkarma, stoklama maliyetlerini belirle Stok düzeyleri ve işgücü için firma politikasını dikkate al. Alternatif planlar hazırla ve toplam maliyetlerini karşılaştır. 26 26

27 örnek Plan 1 sabit üretim stratejisi, ayda 2200 birim üretmek ise
Aşağıdaki talep öngörülerine sahip ABC işletmesinde: Normal üretim kapasitesi ayda 2200 Dönem başı stok 1000 ise ve her ay normal kapasite kadar üretilirse::: Plan 1 sabit üretim stratejisi, ayda 2200 birim üretmek ise 27

28 Ocak ayı için dönem sonu stok=
Ocak ayı dönem başı stok + Ocak ayı üretim – Ocak talebi Ocak DSS= – 1500 = 1700 olur Şubat DSS= – 1000= 2900 olur

29 Örnek-ABC işletmesi talep öngörüsü ve plan1
ay talep Küm talep üretim Küm üretim Dönem sonu stok satış kaybı Ocak 1500 2200 3200 1700 Ş 1000 2500 5400 2900 M 1900 4400 7600 N 2600 7000 9800 2800 My 12000 H 3100 12900 14200 1300 T 16100 16400 300 3000 19100 18600 500 Ey 2000 21100 21300 200 Ek 22100 23500 1400 K 1800 23900 25700 A 26100 27900 29

30 30

31 maliyetler Birim maliyet: 7.000 pb Birim aylık satış kaybı: 9.000 pb
Birim başına aylık stoklama maliyeti: 140 pb Birim aylık satış kaybı: pb Fazla mesai mal(ilave birim başına):650 pb Eksik çalışma mal(birim başına): 300 pb Üretim miktarını değiştirme mal (birim başına): 500 pb

32 Üretim planı1(level) için maliyetler
ay üretim Üret.mal (7000) DS stok Stok mal (140) Satış kaybı Sat.kay. M (9000) Ocak 2200 1700 Ş 2900 M 3200 N 2800 My H 1300 T 300 42.000 500 Ey 200 28.000 Ek 1400 K 1800 A TOP 26.400 32

33 Plan 2 Plan 2 , alternatif bir plan olarak; daha az talebe sahip olan ocak, şubat, mart aylarında 1500 er birim, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarında 2800 er birim, eylül, ekim, kasım aylarında 2200 er birim ve aralık ayında 1500 birim üretileceği varsayılırsa…dönem sonu stoklar şöyle olur:

34 Üretim planı2(karma) Ocak 1500 Ş M 4400 N 7000 My 9800 H 12900 T 16100
ay Küm talep üretim Küm üret D. S stok Satış kaybı Ocak 1500 2500 1000 Ş 4000 M 4400 5500 1100 N 7000 2800 8300 1300 My 9800 11100 H 12900 13900 T 16100 16700 600 19100 19500 400 Ey 21100 2200 21700 Ek 22100 23900 1800 K 26100 A 27600 34

35 35

36 Ocak, şubat , mart aylarında normal üretim miktarı 2200 birimden ( = 700) 700 birim eksik üretim vardır. Nisan-ağustos arası normal miktar 2200 den ( =600) 600 birim fazla üretim vardır. Eylül, Ekim, kasım aylarında normal miktarda üretim Aralıkta ( =700 ) 700 birim eksik üretim vardır. Ayrıca bu dönemlere geçişte üretim miktarını ayarlamaktan ötürü üretimi değiştirme maliyetleri oluşur.

37 Üretim planı 2(karma) maliyetler
ay üretim Ür.mal (7000) D. S stok St.mal (140) Ür.mik. Değ(500) Fazla mesai(650) Eksik çalışma (300) O 1500 1000 - Ş M 1100 N 2800 1300 H T 600 84.000 400 56.000 Ey 2200 Ek 1800 K A 26600 37

38 Planları karşılaştırma
Plan1-level maliyet= Plan2-karma maliyet= 38

39 Örnek:Densepack ocak-haziran talebi
Şubat: 640 Mart: 900 Nisan:1200 Mayıs:2000 Haziran: 1400 Aralık sonunda çalışan :300 kişi Aralık sonunda eldeki stok:500 Haziran sonunda eldeki stoğun:600 olması istenir İşe alma maliyeti:500 $/işgücü İşten çıkarma mal.:1000$/işgücü Envanter mal:80$/birim/ay K= işgücü başına günlük üretim 22 işgününde 76 işçi 245 birim üretmiş ise K=245/22=11,1364/76=0, birim/işgücü/gün 39

40 ay talep Net talep Küm talep işgünü Ocak 1280 780 20 Şubat 640 1420 24
=780 780 20 Şubat 640 1420 24 Mart 900 2320 18 Nisan 1200 3520 26 Mayıs 2000 5520 22 haziran 1400 =2000 7520 15 40

41 Plan 1-chase-üretimin talebi izlemesi
Sıfır stok, işe alma ve işten çıkarma ile ay işgünü Net talep İşgücü başına aylık üretim Gerekli işgücü Ocak 20 780 20x0,14653= 2,931 780/2,931= 267 Şubat 24 640 3,517 182 Mart 18 900 2,638 342 Nisan 26 1200 3,810 315 Mayıs 22 2000 3,224 621 Haziran 15 2,198 910 41

42 Aralık sonunda 300 çalışan var ise
Ay işgücü İşe alma İşten çıkarma İşgücü başına aylık üretim Top üretim Küm üretim Küm talep stok O 267 =33 2,931 267x2,931=783 783 780 3 Ş 182 =85 3,517 640 1423 1420 M 342 =160 2,638 902 2325 2320 5 N 315 =27 3,810 1200 3525 3520 621 =306 3,224 2002 5527 5520 7 H 910 =289 2,198 2000 7527 7520 top 755 145 30 42

43 maliyetler M= 755x x x80= Haziran sonunda 600 birim stok istenir: mal=600x80=48.000 Top mal= = Dönem başı stok(500) maliyete girmez Martta ve mayısta elde stok olduğu için 1 er işçi azaltılabilir =753 işçi işe alınırsa, işten çıkarma 144 olur. Envanter 13 e iner. Maliyet olur… 43

44 Plan2-level-sabit işgücü-stoksuzluk yok
İşe alma işten çıkarma yok, satış kaybı yok. Minimum kaç kişi gerekli? ay Küm talep İşgücü başına küm. üretim Gerekli kişi sayısı O 780 2,931 780/2,931=267 Ş 1420 6,448 221 M 2320 9,086 256 N 3520 12,896 273 5520 16,120 343 H 7520 18,318 411max 44

45 411 KİŞİ GEREKLİ- aralık sonu 300 kişi var ise 111 kişi işe alınacak, dönem sonu stoklar ise aşağıdaki gibi: Ay İşgücü başına aylık üretim (1) Aylık top. Üretim (2) (2)= (1)x411 Küm. Üretim Küm. Net talep stok O 2,931 1205 780 425 Ş 3,517 1445 2650 1420 1230 M 2,638 1084 3734 2320 1414 N 3,810 1566 5300 3520 1780 3,224 1325 6625 5520 1105 H 2,198 903 7528 7520 8 top 5962 45

46 Dönem sonu envanter: 5962+600=6562 Maliyet=envanter mal+ işe alma mal.
Maliyet=6562x x500= Plan idi Plan ikisi birbirine yakın İşe al, çıkar yerine 2. plan uygulanır 46

47 Plan 3- karma strateji Küm talep O Ş M N H
Sadece 1 kez kişi sayısını değiştirsek Ocak-nisan arası 1 dönem, mayıs –haziran arası 2. dönem olsa İlk 4 ay kümülatif talep 3520 İlk 4 ay kişi başı küm. Üretim: 2,931+3,517+2,638+3,810=12,896 3520/12,896=272,95 kişi≈273 5-6 aylar için Küm talep=4000 Üretim:3,224+2,198=5,422 4000/5,422=737,7 kişi gerekli Ay Küm talep İşgücü başına aylık üretim O 780 2,931 Ş 1420 3,517 M 2320 2,638 N 3520 3,810 5520 3,224 H 7520 2,198 47

48 Karma strateji O 273 27 20 Ş 340 M 160 N 738 465 379 H 1 top 900 Ay
Küm talep İşgücü (1) İşe alma İşten çıkarma Kişi başı üretim(2 Üretim (1).(2) Küm üretim stok O 780 273 27 2,931 800 20 Ş 1420 3,517 960 1760 340 M 2320 2,638 720 2480 160 N 3520 3,810 1040 5520 738 465 3,224 2379 5899 379 H 7520 2,198 1622 7521 1 top 900 48

49 Karma strateji maliyeti
İşten çık.+işe alma+stok 27x x500+( )x80= Bu sonuç aynı zamanda doğrusal programlama sonucu elde edilen optimal strateji 49

50 Örnek: çatı malzemeleri imalatçısı
Çatı malzemeleri imalatçısı, 6 aylık çatı kaplama malzemesi öngörülerini tablodaki gibi hazırladı. Ort. Talep= 6200/124 Ort. Talep=50 birim/gün ay talep gün Günlük talep O 900 22 41 Ş 700 18 39 M 800 21 38 N 1200 57 May 1500 68 H 1100 20 55 top 6200 124 50

51 Öngörülen talep ve ortalama talep
51

52 Plan 1: 6 ay boyunca talebi karşılayacak sabit işgücü
üretim 50.Gün Küm üretim talep Küm talep stok Dönem sonu stok O 1100 900 200 Ş 2000 700 1600 400 M 1050 3050 800 2400 250 650 N 4100 1200 3600 -150 500 5200 1500 5100 -400 100 H 1000 6200 -100 1850 52

53 Kümülatif talep grafiği Plan 1
Jan Feb Mar Apr May Jun Cumulative forecast requirements Cumulative level production using average monthly forecast requirements Reduction of inventory Excess inventory Cumulative Demand (Units) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 53

54 Maliyet verileri Stoklama mal= 5 pb/birim/ay Fason mal= 10 pb/birim
Ortalama ücret= 5 pb/saat (40 pb/gün) Fazla mesai= 7 pb/saat (8 saatin üstüne) Üretim miktarını artırma mal= 10pb/birim Üretim miktarını azaltma mal= 15pb/birim Bir birim üretim için gerekli işgücü saat = 1,6 saat 54

55 Plan 1 maliyeti Günde 50 birim sabit üretim için, sabit işgücü istenirse (fazla mesai yok, dönem başı stok yok, fason yok..) Günde 50 birim üretim için gerekli işgücü: 50 birimx 1,6 saat=80 saat gerekli 80 saat/ 8 saat/işgücü = 10 işçi Stok maliyeti=1850 birimx5pb=9250 pb Normal çalışma=10 kişix124günx40pb=49600 Toplam maliyet= = pb 55

56 Plan 2: günlük talebin en düşük olduğu dönemdeki kadar işgücü tutup, kalanını fason karşılamak
ay talep gün Günlük talep O 900 22 41 Ş 700 18 39 M 800 21 38 min N 1200 57 My 1500 68 H 1100 20 55 top 6200 124 56

57 Plan 2 maliyet 38 adet x 1,6 saat= 60,8 saat gerekli
60,8/8= 7,6 kişi gerekli 7 full-time , 1 part-time İşletme içi üretim= 38birim/günx124 gün=4712 = 1488 birim fason İşgücü mal= 7,6kişix40 pb/günx124gün=37696 Fason mal=1488 birimx 10pb/birim=14880 Toplam maliyet= =52576 57

58 Plan 3: işe alma ve çıkarma ile üretimi talebe eşitleme
ay talep Üretim mal Üretimi art. (işe alma) İşten çıkarma toplam O 900 900x1,6x5= 7200 --- 7200 Ş 700 5600 200x15= 3000 8600 M 800 6400 100x10= 1000 ---- 7400 N 1200 9600 4000 13600 My 1500 12000 3000 15000 H 1100 8800 6000 14800 top 6200 49600 8000 9000 66600 58

59 karşılaştırma Plan 1 Plan 2 Plan 3 Stoklama 9250 Norm çalış. 49600
Norm çalış. 49600 37696 Fazla çal. İşe alma 8000 İşten çık. 9000 Fason 14880 toplam 58850 52576 66600 59

60 ödev Aynı örnekte 8 kişi ile çalışılıp, gerektiğinde fazla mesai yapılması halinde planı hazırlayıp maliyetini hesaplayınız 60

61 ödev2 ay talep Ocak 400 Şubat 500 Mart 550 Nisan 700 Mayıs 800 haziran
Buzdolabı imalatçısı firma Ocak-Haziran arası için bütünleşik plan hazırlamak istemektedir. Firma aşağıdaki verileri hazırlamıştır. Üretimin öngörülen talebi karşılaması için işgücünü değiştirerek bir plan hazırlayınız. (aralıkta 8 işgören var) Planın maliyetini hesaplayınız. ay talep Ocak 400 Şubat 500 Mart 550 Nisan 700 Mayıs 800 haziran 61

62 Maliyetler: Diğer veriler: Stoklama m=8 pb/buzdolabı/ay
İşgücü ücreti=12 pb/saat (8 saat normal çalışma) İşe alma (üretimi artırma)= 40 pb/kişi İşten çıkarma= 80 pb/kişi Diğer veriler: Mevcut işgücü (aralık)= 8 kişi İşçilik saati/buzdolabı=4 saat Aylık işgünü=20 gün Dönem başı stok=250 buzdolabı Dönem sonu stok= 0 buzdolabı 62

63 Örnek Bir fabrika üretim, talep, kapasite ve maliyete ilişkin verileri aşağıdaki gibi toplamıştır. D.P. nin ulaştırma yöntemi ile ulaştırma tablosunu ve başlangıç uygun çözümü hazırlayınız. Mart Nisan Mayıs Talep 800 1.000 750 Kapasite Normal 700 Fazla Mesai 50 Fason 150 130 Dönem Başı Stok 100 Maliyetler Normal Çalışma 40 pb/br 50 pb/br 70 pb/r Stoklama 2 pb/br/ay 63


"Üretim Planlama ve Programlama" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları