Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2010 yılı Teklif Çağrısı İktisadi Kalkınma ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programları PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ

2 PROJE DÖNGÜSÜ

3 PROJE NEDİR? Belirli bir süre içinde [zaman]
Belli hedeflere ulaşmak için [hedef] Planlanmış faaliyetler topluluğu [faaliyet]

4 NEDEN PROJE YAPARIZ? Mevcut sistemde değişiklik yaratmak ! Sistem
Yani, İyi bir proje planlaması, Mevcut sistemin iyi analizini gerektirir..

5 KÖKLERİ POLİTİKA PROGRAM PROJE FAALİYET

6 Bir projenin fikir olarak doğuşundan hazırlanmasına, analizine, onaylanmasına, uygulanması ve değerlendirilmesine kadar geçen sürece PROJE DÖNGÜSÜ, bu döngü çerçevesinde yapılan faaliyetlerin bütününe ise PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ denmektedir.

7 Sorun / İhtiyaç Analizi
PROJE DÖNGÜSÜ Sorun / İhtiyaç Analizi İzleme / Değerlendirme Planlama Uygulama

8 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ, FAALİYET PLANI VE BÜTÇENİN HAZIRLANMASI

9 PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI
Hedeflenen sonuçların elde edilmesi ve bu sonuçların etkilerinin değerlendirilmesi için birbirini takip eden karar verme aşamaları MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Proje planlama ve yönetimini desteklemek üzere kullanılan analitik bir süreç ve araç seti

10 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI
ANALİZ ANALİZ PLANLAMA PLANLAMA

11 Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Nedir?
PLANLAMA AŞAMASI ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorunların Analizi Hedeflerin Analizi Strateji Analizi Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması Faaliyet planlaması Bütçe

12 ANALİZ Paydaş analizi- potansiyel olarak önem taşıyan ilgili tarafların belirlenmesi ve analizi Sorun analizi- anahtar sorunların, engellerin & fırsatların belirlenmesi; sebep & sonuç ilişkilerinin saptanması Hedef oluşturma – belirlenen sorunlara ilişkin çözümlerin geliştirilmesi; sonuca götüren yöntemler ve bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi Strateji seçimi- hedeflere ulaşmak için alternatif stratejilerin geliştirilmesi; en uygun stratejinin belirlenmesi

13 PAYDAŞ ANALİZİ PAYDAŞ:
Bir proje ya da programdan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenebilecek kişi ve kurumlardır. Hedef grup(lar): Projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek grup Nihai faydalanıcılar: Projeden dolaylı olarak ve uzun vadede etkilenecekler NEDEN YAPILIR? Paydaşları projeyle ilgilerine göre belirlemek Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak

14 Paydaş Analizi Paydaşlar Birincil Paydaşlar İkincil Paydaşlar
Uygulayan Fon Sağlayan Yararlanıcılar Destekleyen Olumlu Birincil Paydaşlar İkincil Paydaşlar Olumsuz Hedef Grup Karşıtlar

15 Sorun Analizi Müdahale konusu durumun ortaya konması ve buna neden olan ana sorunlar ile alt sorunlar arasında ‘sebep-sonuç’ ilişkisini kurar. Sorun analizi nasıl yapılır? Belirlenen sorunlar arasında bir neden-sonuç hiyerarşisi belirlenip bir ‘sorun ağacı’ oluşturulur. Mevcut durumdaki ana sorunlar tanımlanır. Ana sorun ve buna sebep olan alt sorunlar belirlenir.Başlangıç sorunun sonucu olan sorunlar, bunların üzerine yerleştirilir. Aralarında sebep-sonuç ilişkisi olmayan sorunları aynı seviyeye yerleştirilir.

16 SORUN ANALİZİ ANALİZ_2

17 Sonuçlar Sebepler Örnek Sorun Ağacı ANALİZ_2 08.04.2017 Gelirler düşük
Ürün fiyatları düşük İthalat arttı Verimlilik düşük Pazarlara erişim sağlanamıyor Gümrük vergileri azaldı Ürün maliyeti yüksek Pazarlama elemanı mevcut değil Pazar araştırması yapılmıyor Modern ekipman yok Talep düşük Sonuçlar Ürün kalitesi düşük Nitelikli eleman yok TL değer kazandı Mesleki eğitim kursları yetersiz Sebepler

18 Örnek Sorun Ağacı ANALİZ_2 Yollar bakımsız
Trafik polisleri yeterince eğitimli değil Araba kullanmaya ilişkin kurallar kamuoyunda yeterince bilinmiyor Sürücü belgesi testlerine ilişkin yasal düzenleme zayıf Yollar bakımsız Yol yapım standartları ve buna ilişkin denetim yetersiz Yol onarım ve bakımı yapılmıyor Yollarda meydana gelen yüksek sayıda ciddi trafik kazaları Sürücüler yeteri kadar eğitimli değil ve trafik kural ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi değiller Trafik kuralları uygulanmıyor Yüksek sayıda ölümcül ve ağır yaralılar ve bunun sonucunda ortaya çıkan sağlık hizmetleri ve diğer ekonomik maliyetler Trafik polislerinin kaynakları yeterli değil

19 HEDEF ANALİZİ Hedef Analizi
Yapılacak müdahalelerle tanımlanan sorunların tamamen ortadan kalkmasıyla gelecekte olması hedeflenen durumun analizidir. Hedef analizi nasıl yapılır ? Sorun analizinde ortaya konan “olumsuz durumları”, “arzu edilen, olumlu durumlar” şeklinde ifade edilir. Bu olumlu durumların, aynı zamanda gerçekçi olmasına dikkat edilir. Sorun ağacıyla yapılacak kıyaslamalar sonucu yapılması gerekenler yeniden tanımlanır. Hedefler arasında bir ‘araç-amaç’ ilişkisi oluşturularak bu hiyerarşi resmedilir. Araç ve amaçlar arasındaki bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek hedef ağacı oluşturulur.

20 HEDEF ANALİZİ K Ö K HEDEFLER AMAÇ ARAÇ ANALİZ_3 ANA HEDEF ALT HEDEF1

21 HEDEF ANALİZİ ANALİZ_3 08.04.2017 Gelirler arttı
Ürünün piyasa değeri arttı İthalat azaldı Verimlilik arttı Yeni pazarlar tanındı Gümrük vergileri arttı Ürün maliyetleri azaldı Pazarlama elemanı istihdam edildi Pazar araştırması yapılıyor Modern ekipman alındı Talep arttı Ürün kalitesi yükseldi Nitelikli eleman mevcut TL değer kaybetti Mesleki eğitim kursları düzenlendi

22 Örnek Hedef Ağacı ANALİZ_3 Trafik polisleri yeterince eğitimli
Araba kullanmaya ilişkin kurallar kamuoyunda yeterince biliniyor Sürücü belgesi testlerine ilişkin yasal düzenleme güçlü Yollar bakımlı Yol yapım standartları ve buna ilişkin denetim yeterli Yol onarım ve bakımı yapılıyor Ciddi trafik kazası sayısında azalma Sürücüler yeteri kadar eğitimli ve trafik kural ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi Trafik kuralları uygulanyor Ölümcül ve ağır yaralı sayısında azalma ve bunun sonucunda ekonomik tasarruflar Trafik polislerinin kaynakları yeterli

23 HEDEFLER HİYERARŞİSİ Genel Hedef Ana Amaç Proje amacı Alt Amaç
Beklenen sonuçlar Alt Amaç Alt Amaç Faaliyetler Alt Amaç Alt Amaç

24 STRATEJİ SEÇİMİ ANALİZ_4 Hedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine strateji denir. Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefleri ele Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefleri ele Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefleri ele Bir proje oluşturacak alternatif stratejiler belirle Bir proje oluşturacak alternatif stratejiler belirle Bir proje oluşturacak alternatif stratejiler belirle Maliyetler / Kaynaklar Paydaşların Bakış Açıları Zaman planı Yapılabilirlik (Fizibilite) Verimlilik ve Etkinlik Tamamlayıcılık Aciliyet En uygun stratejiyi tespit et En uygun stratejiyi tespit et

25 STRATEJİ SEÇİMİ ANALİZ_4 Seçilen Strateji

26 Strateji Analizi Seçilen Strateji Gelirler arttı
Ürünün piyasa değeri arttı İthalat azaldı Verimlilik arttı Yeni pazarlar tanındı Gümrük vergileri arttı Ürün maliyetleri azaldı Pazarlama elemanı istihdam edildi Pazar araştırması yapılıyor Modern ekipman alındı Talep arttı Ürün kalitesi yükseldi Nitelikli eleman mevcut Strateji Analizi TL değer kaybetti Mesleki eğitim kursları düzenlendi Seçilen Strateji

27 Hedeflerin nasıl yazılacağına karar verilir. Uygun strateji seçilir.
Strateji Analizinden Mantıksal Çerçeveye Hedeflerin nasıl yazılacağına karar verilir. Uygun strateji seçilir. Seçilen stratejilerden strateji ağacı oluşturulur. Hedeflerin nasıl ifade edileceğinin kararı verilir. Belirlenen hedeflerin mantıksal çerçeveye genel hedef,proje amacı,sonuçlar ve faaliyetler şeklinde aktarımı yapılır.

28 Üretim maliyetleri düştü Modern ekipman alındı Nitelikli eleman mevcut
Gelirler arttı Verimlilik arttı Üretim maliyetleri düştü Modern ekipman alındı Nitelikli eleman mevcut Mesleki eğitim kursları düzenlendi Ürün kalitesi arttı Talep arttı Yeni pazarlar tanındı Pazarlama elemanı istihdam edildi Pazar araştırması yapıldı GENEL HEDEF PROJE AMACI SONUÇLAR FAALİYETLER

29 MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI
ANALİZ PLANLAMA

30 Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması
PLANLAMA Mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması Faaliyet planlaması: Faaliyetlerin sırasının ve birbirlerine bağlarının tespit edilmesi, sürelerinin belirlenmesi, kilometre taşlarının tespit edilmesi ve sorumlulukların dağıtılması Bütçeleme: Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması

31 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ
MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI Paydaş ve sorun analizi, hedef belirleme ve strateji seçimi aşamalarını içeren analitik süreç MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ Hedeflerin, bunlara nasıl ulaşılacağının ve potansiyel risklerin analizi ve analitik sürecin (MÇY) “Çıktısı”

32 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ
Proje veya programın hedeflerinin sistematik olarak ve mantıksal tutarlılık içinde verilmesi Değişik düzeyler arasında nedensellik bağının kurulması Hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolü Proje dışında hangi faktörlerin projenin başarısını etkileyebileceğinin görülmesi 32

33 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ
Proje Tanımı Başarı göstergeleri Doğrulama kaynakları Varsayımlar Genel amaç için gösterge Genel amaç göstergesinin doğrulama kaynağı Genel amaç için varsayım Genel Amaç Proje Amaç(lar)ı Özel amaç(lar) için gösterge(ler) Özel amaç göstergesinin doğrulama kaynağı Proje amaçları için varsayımlar Sonuçlar Sonuçlar için göstergeler Sonuç göstergelerinin doğrulama kaynakları Sonuçlar için varsayımlar Faaliyetler Araç ve Yöntemler Maliyetler (Bütçe) Ön koşullar

34 Projenin doğrudan hedefini aşan, daha geniş kapsamlı üst amaç !
GENEL AMAÇ Projenin doğrudan hedefini aşan, daha geniş kapsamlı üst amaç ! Örnek: “ bölgesinde sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanması. 34

35 PROJE AMACI / AMAÇLARI Projenin gerçekleştirilmesiyle erişilecek olan ve hedef kitle üzerindeki faydalı etkilerin proje bittikten sonra da sürmesi beklenen durumu ! Örnek: “ ilinde organize sanayi sitesinin kapasitesinin artırılması.” 35

36 SONUÇLAR Bir araya geldiklerinde proje amacının gerçekleştirilmesini sağlayan faaliyetlerin “sonuçları / çıktılarıdır”. Alt projecikler ya da alt hedefler ! Örnek: S-1: Genişleme planlarının çıkarılması S-2: Mevcut altyapının iyileştirilmesi S-3: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi 36

37 Sonuçları / çıktıları elde etmek çin yapılması gereken işler.
FAALİYETLER Sonuçları / çıktıları elde etmek çin yapılması gereken işler. Örnek: S-1 için faaliyetler: “Genişleme planlarının çıkarılması” Mevcut kapasitenin değerlendirilmesi Potansiyel genişleme alanlarının tespiti Potansiyel genişleme alanlarına ait planların hazırlanması 37

38 BAŞARI GÖSTERGELERİ Proje sona erdiğinde erişilecek durumu yansıtan sayısal ve ölçülebilir açıklamalardır. Örnek: Proje hedefi için başarı göstergesi: Proje başlangıç yılından itibaren 3. yıl sonunda sanayi sitesinde yer alan işletmelerin sayısında % 40 lık artış. PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ – EK F 38

39 DOĞRULAMA KAYNAKLARI (KANITLAMA ARAÇLARI)
Sayısal ve ölçülebilir göstergelerin kontrol edilme ve doğrulama kaynaklarını belirtilir. Örnek: Proje izleme raporları, belediye istatistikleri ve ölçümleri, bağımsız raportörlere hazırlatılacak ara raporlar. 39

40 “dışsal faktörlerdir”.
VARSAYIMLAR Projenin doğrudan kontrolü dışında bulunan ancak projenin başarısını önemli ölçüde etkileyecek “dışsal faktörlerdir”. Örnek: Bölgenin ve ülkenin ekonomik koşullarında olağanüstü olumsuz koşulların gerçekleşmemesi. 40

41 Varsayımlar DİCLE KALKINMA AJANSI

42 VARSAYIMLAR – AMAÇLAR İLİŞKİSİ
Genel amaç + Proje Amacı Varsayımlar + Sonuçlar Varsayımlar + Varsayımlar Ön koşullar Faaliyetler 42

43 GÖSTERGE – KAYNAK İLİŞKİSİ
Belirli Ölçülebilir Uygun İlgili Zamanlı ve bu göstergeleri takip edebileceğimiz / doğrulayabileceğimiz

44 MÇY / MÇM ÖZET Projenin neye katkı sağlayacağı Ana Hedef
Projenin neyi başarmasının beklendiği Özel Hedef(ler) Projenin bunu nasıl başaracağı Faaliyet ve araçlar Projenin başarısının nasıl değerlendirileceği Başarı göstergeleri Projenin başarısının hangi kaynaklardan değerlendirileceği Doğrulama Kaynakları Projenin başarısına hangi dışsal faktörlerin etkisi olduğu Varsayımlar Projenin maliyetinin ne olacağı Bütçe Projenin başlayabilmesinin hangi şartlara bağlı olduğu Ön koşullar

45 MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ
Proje Mantığı Başarı göstergeleri Doğrulama kaynakları Varsayımlar Projenin katkıda bulunacağı genel kapsamlı hedefler nelerdir? Genel hedeflerle ilgili esas göstergeler nelerdir? Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? Genel hedefler Projenin genel hedefe katkı sağlamak için ulaşmak istediği özel amacı nedir? Proje amacının başarıldığı hangi göstergelerden açıkça anlaşılacaktır? Mevcut veya derlenebilir bilgi kaynakları nelerdir? Bu amacın başarılması için hangi dış faktör ve koşulların sağlanması gereklidir? Proje Amacı Projenin beklenen sonuçları nelerdir? Bu sonuçları sağlamak açısından başarılı olup olmadığı hangi göstergelerle ölçülecektir? Bu göstergeler için gerekli bilgi kaynakları nelerdir? Beklenen sonuçların zamanında elde edilmesi için,hangi harici koşullar sağlanmalıdır? Sonuçlar Beklenen sonuçların elde edilebilmesi için uygulanacak ana faaliyetler nelerdir? Araçlar: Bu faaliyetleri uygulamak için gerekli araçlar nelerdir? Maliyetler: Proje maliyetleri nelerdir? Nasıl sınıflandırılmıştır? Projenin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir? Faaliyetler

46 FAALİYET PLANI & BÜTÇE Mantıksal Çerçeve Faaliyet Planı ve Bütçe Ofice
5500 1750 4250 750 400 1100 3100 Bütçe Maaşlar Yolluklar Araç Gid. Ofice Tel/Fax Tohum Gübre

47 FAALİYET PLANI Mantıksal çerçevede yer alan faaliyetler, “ana faaliyetler” olarak listelenir. Ana faaliyetler kapsamında yer alan alt faaliyetler (hazırlık aşaması da dahil) tanımlanır. Tüm faaliyetler özet olarak faaliyet zaman planına yerleştirilir. Her bir faaliyete ilişkin sorumlular belirlenir Not: Bu faaliyetler yine başvuru formu kapsamında detaylı olarak anlatılır (ne, ne amaçla, ne zaman, kim tarafından)

48 FAALİYET ZAMAN PLANLAMASI
AYLAR Faaliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uygulama birimi Hazirlik faaliyeti 1 (baslik) Yerel ortak 1 Uygulama faaliyeti 1 (baslik) Basvuru sahibi Hazirlik Faaliyeti 2 (baslik) Yerel ortak 2 vs.

49 BÜTÇELEME Faaliyetlerden yola çıkılarak hazırlanmalıdır.
Bütçe formatına kesinlikle sadık kalınmalıdır. Mantıksal Çerçeve Matrisinde yer alan ana faaliyet gruplarının detaylandırıldığı Faaliyet Planı hazırlanmadan yapılacak bütçenin doğru olması olasılığı neredeyse yoktur.

50 Her 3 bölümün de doldurulması gerekmektedir.
BÜTÇE SAYFALARI A. BÜTÇE B. MALİYETLERİN GEREKÇELENDİRİLMESİ C. BEKLENEN FİNANSMAN KAYNAKLARI Her 3 bölümün de doldurulması gerekmektedir.

51 A. BÜTÇE İnsan Kaynakları Seyahat Makine, ekipman Yerel Ofis
Diğer Giderler, Hizmetler Diğer Giderler 8. İdari maliyetler 51

52 MALİYETLERİN UYGUNLUĞU
Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim maliyetleri hariç), Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da muhasebe belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir. Hatırlayalım!

53 BÜTÇELEMEDE BAZI KURALLAR
Her iki mali destek programı kapsamında sunulacak projelerde, bütçenin insan kaynakları ve seyahat başlıklarının toplamı için tahsil edilebilecek tutar projenin toplam uygun maliyetlerinin %10’unu aşamaz. İdari Maliyetler: İktisadi Kalkınma MDP için: proje toplam doğrudan maliyetlerinin %5 ini; Küçük Ölçekli Altyapı MDP için: proje toplam doğrudan maliyetlerinin %3 ünü geçemez!!

54 BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI, SUNUMU

55 BAŞVURU DOSYASI İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı:
EK A : Başvuru Formu (Word Formatında) – Doldurulacak EK B : Bütçe (Excel Formatında B1-B2-B3) – Doldurulacak EK C : Mantıksal Çerçeve (Excel Formatında) - Doldurulacak EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri - Doldurulacak EK E : İş Planı (Word Formatında) – Doldurulacak Bilgi Verme Amaçlı Sunulacak Belgeler EK F : Performans Göstergeleri – Bilgi İçin EK G : Standart Sözleşme ve Ekleri Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı: EK E : Standart Sözleşme (Word Formatında) - Bilgi İçin 55

56 EK A – BAŞVURU FORMU I. PROJE 1. TANIM 1.1. Başlık
1.2. Projenin uygulanacağı yerler 1.3. Proje maliyeti ve ORAN’dan istenen destek tutarı 1.4. Özet 1.5. Amaçlar 1.6. Gerekçelendirme 1.7. Faaliyetlerin ayrıntılı açıklaması 1.8. Yöntem 1.9. Süre ve Faaliyet Planı 1.10. Performans göstergeleri 56

57 EK A – BAŞVURU FORMU 2. BEKLENEN SONUÇLAR 2.1. Hedef gruplar /yararlanıcılar üzerinde beklenen etki 2.2. Somut çıktılar 2.3. Çarpan etkileri 2.4. Sürdürülebilirlik 2.5. Mantıksal çerçeve 2.6. Görünürlük faaliyetleri 57

58 EK A – BAŞVURU FORMU II. BAŞVURU SAHİBİ KİMLİK
BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ PROJE UYGULAMA VE YÖNETME KAPASİTESİ ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İLE ULUSAL YA DA ULUSLARARASI KURUM VE KURULUŞLARA DESTEK AMAÇLI YAPILAN DİĞER BAŞVURULAR 58

59 EK A – BAŞVURU FORMU III. BAŞVURU SAHİBİNİN ORTAKLARI IV. BAŞVURU SAHİBİNİN PROJEYE KATILAN İŞTİRAKÇİLERİ V. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI KONTROL LİSTESİ 59

60 EK DESTEKLEYİCİ BELGELER (İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için)
1. Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun resmi kayıt belgeleri (İlgili Meslek Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi İlanı veya Ticaret ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicili Kayıt Sureti) 2. Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun Kuruluş Sözleşmeleri 3. Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun; -Üç yıl veya daha uzun süredir faaliyette olan işletmeler için son üç mali yıla ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylanmış nüshası - Bir ila üç yıl arası bir sürede faaliyette bulunan işletmeler için faaliyette oldukları yıllara ait gelir tablosu ve bilançosunun onaylanmış nüshası - Geçen mali yıl hesapları henüz tasdik edilmemiş olan yeni kurulan işletmeler için ilgili vergi dairesine en son sunulan kâr-zarar hesabı veya cari mali yıl içerisindeki en son mali durum tahmini 4. Bilançosu olmayan şahıs şirketleri için bilanço yerine onaylı hesap özeti 5. Başvuru sahibi tarafından proje uygulama kararının alındığı ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(lerin) belirlendiği yetkili yönetim organı kararı 6. Ortakların yetkili kişi veya kurulları tarafından projeye ortak olunması kararının alındığı ve proje ortağını temsil ve ilzama yetkili kişi(lerin) belirlendiği yetkili yönetim organı kararı 60

61 EK DESTEKLEYİCİ BELGELER (İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için)
7. Başvuru Sahibi’ni ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge (imza sirküleri) 8. Başvuru Sahibi ve ortakları için proje başvuru tarihi itibari ile en geç bir ay önce alınmış sosyal sigorta primi ve vergi borcu ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve borcun bulunmadığını veya varsa borcunun yapılandırıldığına dair belge 9. Vergiden muaf olan Başvuru Sahipleri ve ortaklar için ise, muafiyet durumunu gösterir belge 10. Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun istihdam ettiği personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan belge 11. Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış varsa gerekli yetki belgesi ve diğer izinler (ÇED Raporu, ÇED Raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren ilgili kurumdan alınmış yazı, inşaat ruhsatı, sağlık ruhsatı vb.) (Bu izin ve belgelerin son başvuru tarihine kadar alınamadığı durumlarda ruhsat ve izin işlemlerinin devam ettiğini ve eksiklerin tamamlanması halinde bu izin ve belgeleri almaya herhangi bir mani bulunmadığına dair ilgili kurumdan alınan resmi yazı) 12. Proje kapsamında birim maliyeti TL’yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için en az 2 proforma fatura 61

62 EK DESTEKLEYİCİ BELGELER (İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için)
Proje konusu faaliyet alanına ilişkin aşağıdaki belgelerin Başvuru Formu’nda belirtmek şartıyla destekleyici belgelere eklenmesi, mali ve teknik değerlendirmede Başvuru Sahibinin lehine olacaktır. Kalite sertifikası belgeleri (Basvuru Formu’nda bahsedilmiş ise) Gerekli olan hallerde fizibilite çalışması Gerekli olan hallerde teknik tasarımlar Gerekli olan hallerde kesif özeti (malzeme/metraj ve kesif listesi) ve maliyet tahmini 62

63 EK DESTEKLEYİCİ BELGELER (Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı için)
Başvuruların, ön inceleme aşamasında kabul edilebilmesi ve projenin Mali ve Teknik Değerlendirme aşamasına alınabilmesi için Başvuru Formu ve diğer ekler yanında aşağıdaki belgelerle birlikte sunulması zorunludur: Başvuruda bulunan kuruluşun ve her bir ortak kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi (Alternatif olarak, kuruluş yasasını referans gösteren resmi yazı) Başvuru Sahibinin bağımsız bir denetim şirketi/serbest muhasebeci mali müşavir veya yerel vergi dairesi tarafından onaylanmış en son hesapları (önceki mali yıla ait kar ve zarar hesabı ve bilanço). Bilançosu olmayan kurumlar sadece onaylanmış en son kesin hesaplarını sunacaklardır. Bilançosu olmayan belediyeler ve diğer yerel yönetimler sadece onaylanan en son bütçelerini sunmalıdır Başvuru Sahibi tarafından proje uygulama kararının alındığı ve başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(lerin) belirlendiği yetkili yönetim organı kararı, (Karar metninde özellikle temsil ve ilzam kelimelerinin yer alması istenecektir) Ortakların yetkili kişi veya kurulları tarafından projeye ortak olunması kararının alındığı ve proje ortağını temsil ve ilzama yetkili kişi(lerin) belirlendiği yetkili yönetim organı kararı Başvuru sahibini ve ortaklarını temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını noter tarafından tasdik eden belge (imza sirküleri) Yapım işlerini içeren projelerde; Gerekli olan hallerde fizibilite çalışması, Gerekli olan hallerde teknik tasarımlar, - Gerekli olan hallerde keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif lisatesi) ve maliyet tahmini 63

64 EK DESTEKLEYİCİ BELGELER (Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı için)
Sözleşme İmzalanmadan Evvel Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler: İlgili vergi dairesinden alınmış vergi kaydını ve vergi numarasını içeren belge (Başvuru Sahipleri vergiden muafsa bu durumu ilgili belge ile ispatlamalıdırlar.) Gerekli durumlarda; toplam destek miktarının %10’u kadar teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubu Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler; -Gerekli görülüyorsa Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) veya böyle bir yatırım için ÇED’e ihtiyaç olmadığını gösteren yazı -Gerekli durumda arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu gösterir belge Kontrollük ile ilgili bilgiler: Başvuru Sahibinin kontrollük işlerini kendisi yürütmesi durumunda ise aşağıdaki bilgiler sağlanmalıdır: -Kontrollük işlerinde kullanılacak kaynaklar (personel, ekipman vb.) -Kontrollük için organizasyon şeması -Personelin görev ve sorumluluk dağılımı -Kilit personelin özgeçmişleri (kontrol amiri, kontrol mühendisi vb.) -Eğer kontrollük hizmetleri ihale edilecekse: -Kontrollük işleri için hazırlanan teknik şartname (mühendislerin niteliklerinin tarif edileceği şekilde) veya -Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile kontrollük hizmetlerine destek almak amacıyla imzalanmış anlaşma • Başvuru Sahibi ve ortaklarının sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeniyle haklarında haciz işlemleri devam etmediğine dair imzalı beyanı 64

65 BAŞVURU Küçük Ölçekli Altyapı MDP Son Başvuru Tarihi:
İktisadi Kalkınma MDP Son Başvuru Tarihi: 29 KASIM 2010 Saat 17:00 Küçük Ölçekli Altyapı MDP Son Başvuru Tarihi: 30 KASIM 2010 Saat 17:00 Başvuru Adresi: ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI Barbaros Mah. Sümer Yerleşkesi Kümeevler No: Kocasinan/KAYSERİ !!! BAŞVURU REHBERİNDE BELİRTİLEN DOSYA SUNUM KURALLARINA UYMALISINIZ. !!!Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 65

66 BAŞVURU DOSYASI SUNUM Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) yukarıdaki adrese yapılır. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Başvuru zarfının üstüne “TR72-10-İKP-01 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı” başlığı (VEYA “TR72-10-KÖA-01 Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı” başlığı ) ile “Başvuru Sahibi’nin tam adı ve adresi” ve "AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ" ibareleri açık bir şekilde yazılmalıdır. 66

67 Tam olmayan başvurular reddedilecektir!!!
BAŞVURU DOSYASI SUNUM Başvurular (Başvuru Formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asıl dosya kırmızı renkli dosyaya, suretler ise mavi renkli dosyalara yerleştirilmelidir. Ayrıca dosyalar hazırlanırken sırasıyla Başvuru Formu, rehberde belirtilen sıralamasına göre diğer ekler ve destekleyici belgeler şeklinde sıralanmalıdır. Başvuru Formu, Bütçe ve Mantıksal Çerçeve; ayrıca elektronik formatta (CD) da sunulmalıdır. Elektronik format, matbu versiyonla tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır. Başvuru Sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını Başvuru Formunda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan başvurular reddedilecektir!!! 67

68 DEĞERLENDİRME SÜRECİ

69 DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1. Ön inceleme 2. Teknik ve mali değerlendirme
a) İdari kontrol (İdari kontrol listesi) b) Uygunluk kontrolü (Uygunluk kontrol listesi) 2. Teknik ve mali değerlendirme Sadece ön incelemeyi geçen projeler teknik ve mali değerlendirmeye alınır. 69

70 TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME
Mali kapasite ve yönetim kapasitesi en az 12/20 puan alınmalıdır!! İlgililik en az 18/25 puan alınmalıdır!! Yöntem Sürdürülebilirlik Bütçe ve maliyet etkinliği Teknik ve mali değerlendirmeden 65 ve üzeri puan alan projeler başarılı olarak kabul edilir. 70

71 DEĞERLENDİRME SONUCUNDAN NE ZAMAN HABERDAR OLACAKSINIZ?
27 ARALIK 2010 * Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir. 71

72 PROJE UYGULAMA - ÖZET

73 Sözleşme Raporlama Kayıt tutma
UYGULAMA KOŞULLARI Sözleşme Raporlama Kayıt tutma Denetim (destek miktarı İktisadi Kalkınma MDP için TL’den büyük, Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri MDP için TL’den büyük ise) Tanıtım ve Görünürlük Satınalma KİKe tabi yararlanıcılar: 4734 sayılı yasa; Diğerleri: Sözleşme - Ek IV

74 UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN BAZI BİLGİLER
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programında sözleşme imzalamaya hak kazanan tüm başvuru sahiplerinden, her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının % 10’u teminat alınır. Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri mali Destek Programında kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından, her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının % 10’u teminat alınır. 74

75 İZLEME İç İzleme: Proje uygulama sürecini, projeyi uygulayan kuruluşun takip etmesidir. Bilgi kaynakları: Hibe sözleşmesi, proje girdileri, proje çıktıları, satın almalar, iç raporlar Daha subjektiftir: İzlemeciler projeye ve iç işleyişe hakimdir Dış İzleme: ORAN veya ORAN’nın görevlendirdiği bağımsız uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Bilgi kaynakları: Hibe sözleşmesi, proje girdileri, proje çıktıları, satın almalar, iç ve dış raporlar Daha objektiftir: İzlemeciler projeye ve iç işleyişe hakim olmayabilir Hedeflerin ve çıktıların öngörülen faaliyetlerle ve bütçe ile uyumlu gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilir.

76 PROJE SAHİBİ OLARAK SİZ;
Proje başarısının sağlanması Projenin tüm sorumluluğu Proje ekibinin görevlendirilmesi Ekibin desteklenmesi Faaliyetlerin desteklenmesi Faaliyetlerin izlenmesi Kontrol, kontrol kontrol! 76

77 PROJENİZİN YÖNETİCİSİ;
Faaliyetlerin zamanında yapılması Bütçenin kullanılması Dokümantasyon ve raporlar Ekibin koordinasyonu Beklenen çıktıların elde edilmesi ve kalitesi Hesap verme İletişim 77

78 Faaliyetlerde gecikme Gerçekçi olmayan planlama
MUHTEMEL SORUNLAR Faaliyetlerde gecikme Gerçekçi olmayan planlama Bütçe hesaplamalarında eksiklik Belgelemelerde hatalar Satın almalarda yöntem hatası İletişimsizlik 78

79 SON OLARAK BİRKAÇ TAVSİYE
Proje yazma işini son günlere bırakmayın Tasarımı iyi yapın, somut bilgiler içersin Projenizin faydalarını vurgulayın Projenizi başka birine okutun ve tavsiyelerini alın Bu iş için zaman ayırın Düzgün hazırlanmış olarak sunun 79

80 DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN;
Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz. E-posta adresleri : (İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı için) (Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı için) Faks : 0 (352) Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde aşağıdaki adreste yayınlanacaktır: Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir Başvuru Sahibine sağlanan bilgi Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer Başvuru Sahiplerine de sunulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hiç bir bilgi Başvuru Sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır. 80

81 İYİ ŞANSLAR!


"PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları