Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 17.05.2002 TARİH VE 24758 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞ OLUP, 17.11.2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 17.05.2002 TARİH VE 24758 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞ OLUP, 17.11.2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR."— Sunum transkripti:

1 OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 17.05.2002 TARİH VE 24758 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞ OLUP, 17.11.2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

2 OYUNCAK DİREKTİFİ 1/95 sayılı T ü rkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ’ nın 8 ila 11 inci maddeleri T ü rkiye ’ nin AB ’ nin ortak mevzuatını ulusal mevzuata uyumunu ö ng ö rm ü şt ü r. Oyuncakların G ü venliği İle İlgili ü ye Devletlerin Kanunlarının yakınlaştırılması Hakkındaki 3 Mayıs 1988 tarihli Konsey direktifi (88-378-EEC) ve onu tadil eden 22 temmuz 1993 tarihli Konsey direktifi (93-68) uyumlaştırılmış ve Oyuncaklar Hakkında Y ö netmelik hazırlamıştır. OYUNCAK Y Ö NETMELİĞİNİN AMACI NEDİR? Y ö netmelik, i ç piyasanın fonksiyonunu geliştirmek, piyasaya g ü venli oyuncak girişini sağlamak, ç ocuklara en ü st d ü zeyde g ü venlik sağlamak ve yeni teknik gelişmelerinde g ü venli bir şekilde aktarımını sağlamayı ama ç lamaktadır.Y ö netmelikte oyuncaklar, 14 yaşından k üçü k ç ocukların oyunlarında kullanılmak amacıyla tasarlanan ve imal edilen her t ü rl ü ü r ü nleri ve oyun ara ç ve gere ç leri olarak tanımlanmaktadır.

3 YÖNETMELİK -Amaç, -Kapsam, - Tanımlar - Oyuncakların piyasaya arzı, -Uygunluk değerlendirme işlemleri, -Piyasa gözetimi ve denetimi, -Oyuncağın piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması - Üreticinin sorumluluğu ile, -Oyuncak kabul edilmeyen ürünler, temel gerekler ve etiketleme bölümlerinden oluşmaktadır. Temel gerekler; Yönetmeliğin EK II’ sinde yer almaktadır ve zorunludur. CE işaretlemesinin temelini teşkil etmektedir.

4 PİYASA G Ö ZETİMİ VE DENETİMİNDEKİ GENEL ESASLAR: Piyasa g ö zetimi ve denetimi; - Ü r ü n ü n piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ü r ü n piyasada iken, ilgili teknik d ü zenlemeye uygun olarak ü retilip ü retilmediğini, -G ü venli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; -G ü venli olmayan ü r ü nlerin g ü venli hale getirilmesini temin etmek, -Gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından yapılacak her t ü rl ü faaliyeti kapsar. Genel M ü d ü rl ü ğ ü m ü z piyasa g ö zetimi ve denetimini re ’ sen veya şikayet ü zerine İl M ü d ü rl ü klerindeki denet ç ileri aracılığıyla y ü r ü t ü r, piyasa g ö zetimi ve denetimi sonucunda gerekli ö nlemleri alır ve cezai m ü eyyideleri uygular. Yasal Dayanak -4703 sayılı Kanun ve ilgili Y ö netmelikleri; *CE Uygunluk İşaretinin Ü r ü ne İliştirilmesine Ve Kullanılmasına Dair Y ö netmelik * Ü r ü nlerin Piyasa G ö zetimi ve Denetimine Dair Y ö netmelik, *Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İle Onaylanmış Kuruluşlara Dair Y ö netmelik -Oyuncaklar Hakkında Y ö netmelik

5 DENETİMDE; -Denet ç iler ve diğer kamu kuruluşlarının yaptıkları denetimler sonucunda ortaya ç ıkan ü r ü ne ilişkin mevzuata uygunsuzluklar; -Bir kazanın nedenleri araştırılırken ortaya ç ıkan bilgiler; -T ü ketici, kullanıcı, -Rakip ü retici, dağıtıcı, -Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar, -Diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum ö rg ü tleri tarafından ü r ü n ü n teknik d ü zenlemeye uygunsuzluğu ve g ü vensizliği konusunda yapılan ihbarlar, şikayetler ve bu ç er ç evede elde edilen bilgiler piyasa g ö zetimi ve denetimi amacıyla kullanılabilir. - Bilgi, ihbar ve şikayetlerin en kısa s ü rede sonu ç landırılması gerektiğinden İl M ü d ü rl ü kleri tarafından bu bilgilerin aynı g ü n veya takip eden g ü n i ç erisinde Bakanlığa g ö nderilmesi gerekir.

6 DENETİM YAPILACAK YERLER: Denetim, ü r ü nlerin; 1) Mağaza, d ü kkan, ticarethane, depo, ambar ve nakil ara ç ları ve benzeri gibi her t ü rl ü depolandığı ve/veya satıldığı yerlerde, 2) Gerekli hallerde, ü r ü nlerin ü retildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları veya montaj yapıldıkları yerlerde, re ’ sen veya şikayet ü zerine yapılır. DENETİMDE KİM MUHATAP ALINIR? Denetlemede ü reticinin muhatap alınması esastır. Bu husus, dağıtıcının (4703 sayılı) Kanunun 5 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında d ü zenlenen y ü k ü ml ü l ü klerini ortadan kaldırmaz. Yani, Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler ç er ç evesinde, g ü venli olmadığını bildiği ü r ü nleri piyasaya arz edemez. Dağıtıcı, faaliyetleri ç er ç evesinde, ü r ü nlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak i ç in alınması gereken ö nlemler hakkında ilgililere bilgi verir. Dağıtıcının iş yerinde yapılan denetimde, dağıtıcı malı tedarik ettiği ü retici/ithalat ç ının adı ve adresi ni vermek zorundadır. Ü reticinin tespit edilemediği durumlarda, Genel M ü d ü rl ü k ç e belirlenecek süre içinde üreticinin/ithalatçının kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir.

7 DENETİMDE UYGULANMASI GEREKENLER: Piyasa g ö zetimi ve denetimi, durumun gereklerine g ö re, aşağıdaki hususlardan bir veya birka ç ını kapsayacak şekilde yapılır: a) Ü retici/İthalat ç ıya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat ç er ç evesinde incelenmesi yani; Teknik d ü zenlemenin ö ng ö rd ü ğ ü işaretler ve/veya belgeler ü zerinde yapılacak inceleme, (CE işareti, Uygunluk beyanı ve teknik dosya) b) Denet ç i kontrol listesine g ö re duyusal inceleme ve muayene, c) Test ve muayene. Test ve kontrol sonucuna g ö re karar verme yetkisi Genel M ü d ü rl ü ğe aittir, Denetlenmiş ü r ü nler Genel M ü d ü rl ü k gerekli g ö rd ü ğ ü taktirde yeniden denetlenebilir,

8 NUMUNE ALINMASI -Denet ç i, ü r ü n ü n test ve muayenesi gerekli g ö r ü ld ü ğ ü takdirde, her t ü rl ü testi yaptırmak ü zere denetlenen ü r ü nlerden numune alabilir. -Numune, miktarı ile alınma şekli ve usullerini kapsayan Numune alma rehberi El Kitaplarında yer almaktadır. -Numune miktarı, her hal ü karda, ü r ü n ü n yapısına ve ö zelliğine g ö re, test ve muayenelerin gerektirdiği ö l çü y ü aşmamak ü zere, şahit numune alınması fiilen m ü mk ü n olmayan haller hari ç, biri şahit numune olmak ü zere 3 takımı ge ç meyecek şekilde alınır. -Denetleme sırasında alınan numuneler i ç in tutanağın Numune Alma kısmı d ü zenlenir. -Tutanağa numunesi alınmış olan ü r ü n ü n bulunduğu yer ve miktarı ile cinsi/tipi, varsa ü retim seri numarası, faturaların tarih ve numaraları ile ü reticinin adı ve adresi, iş yeri sicil ve vergi numarası yazılır ve tutanakta numune alma gerek ç esi belirtilir. -Numuneler ö zelliklerine g ö re m ü h ü rleri bozulmadan a ç ılmayacak şekilde denet ç i tarafından ü retici veya dağıtıcı ile birlikte m ü h ü rlenir ve ü zerlerine tutanakla bağlantılarını a ç ık olarak g ö steren ve tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan etiketler konulur. -Alınan numunelerin bir takımı ile birlikte Numune Alma Tutanağının bir n ü shası ü reticiye veya dağıtıcıya verilir. -Test ve muayene yapılması i ç in alınan numunenin bir takımı ile birlikte tutanağın bir n ü shası,İl M ü d ü rl ü ğ ü kanalı ile Genel M ü d ü rl ü ğe Genel M ü d ü rl ü k tarafından da belirlenen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna g ö nderilir. -Denet ç i alınan şahit numuneyi ise İl M ü d ü rl ü ğ ü ne teslim eder.

9 Test ve muayene sonucunda, teknik d ü zenlemesine uygun ve g ü venli olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu husus ü reticiye/ithalat ç ıya Genel M ü d ü rl ü k tarafından bildirilir. Ü retici/ithalat ç ı bu bildirinin yapıldığı tarihten itibaren on beş g ü n i ç inde şahit numuneleri geri alabilir veya aldırabilir. Bu s ü re i ç inde alınmayan ü r ü nler, Bakanlık ç a tasarruf edilir. Test ve muayene masrafları ü r ü n ü n uygun olması durumunda Bakanlık tarafından karşılanır. Ancak, bu kapsamda ü r ü n ü n teknik d ü zenlemesine uygun ve/veya g ü venli olmadığının, tespit edildiği durumlarda masraflar ü retici/ithalat ç ıya aittir.

10 DENET Ç İNİN G Ö REV VE YETKİLERİ: 1) İlgili mevzuat h ü k ü mleri uyarınca, g ö rev alanına giren konularda piyasa g ö zetimi ve denetimini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak, 2) Kanunda belirtilen ceza ve ö nlemler hari ç olmak ü zere, denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadığında, durumu Genel M ü d ü rl ü ğe yazılı olarak bildirmek, 3) G ö rev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya ç ıkan ihtiya ç lar ç er ç evesinde inceleme ve araştırma yapmak, g ö r ü ş ve ö nerilerini Genel M ü d ü rl ü ğe iletilmek ü zere İl M ü d ü rl ü ğ ü ne sunmak, 4) Denetlenecek ü r ü nlerden gerektiğinde numune almak, 5) Y ü r ü tt ü ğ ü denetim g ö revi i ç in gerekli g ö rd ü ğ ü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış ö rneklerini almak, fabrika, mağaza, d ü kkan, ticarethane, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, araştırmak, bunları m ü h ü rlemek, bu konularda her derecede yetkili ve ilgiliden her t ü rl ü yardım ve bilgi talep etmek, 6) Ü retici/ithalat ç ı veya dağıtıcının piyasa g ö zetimi ve denetimi faaliyetini engellemesi durumunda, g ü venlik g üç lerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak, 7) Yaptığı denetimlerde denetlenen her ü r ü n i ç in ayrı ayrı olmak ü zere başlangı ç tan sonuca kadar yapılan t ü m işlemlerin (Yazışmalar, tutanak ö rnekleri vb.) dosyasını tutmak,

11 DENET Ç İNİN Y Ü K Ü ML Ü L Ü KLERİ 1) Bakanlık tarafından verilen kimlik ile g ö revlendirme belgesini, denetimden ö nce ü retici/ithalat ç ı veya dağıtıcıya ibraz etmek 2) Oyuncaklarla ilgili olarak piyasa g ö zetim ve denetimini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak, 3)Denetlediği ü retici veya dağıtıcı kuruluşların y ö netim ve y ü r ü tme işlerine karışmamak, 4) Piyasa g ö zetimi ve denetimi g ö revini, mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız y ü r ü tmek, 5) Piyasa g ö zetimi ve denetimi sırasında elde ettiği her t ü rl ü bilgi ve belgelere ilişkin olarak gizlilik ilkesine riayet etmek. 6) İlgili mevzuatın uygulanmasında ortaya ç ıkan ihtiya ç lar ç er ç evesinde araştırma ve inceleme yapmak, g ö r ü ş ve ö nerilerini Genel M ü d ü rl ü ğe bildirmek, 7) Gerektiğinde denetim yapılan ü r ü nlerden numune almak 8) Denetimlerde gerekli g ö r ü ld ü ğ ü nde dosya ve belgeleri denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, 9) Denetimlerde ü retici/ithalat ç ı veya dağıtıcılar tarafından engellenmeleri halinde g ü venlik g üç lerinden yardım isteyerek, denetimlerini ger ç ekleştirmek, 10) Denetimi yapılan ü r ü nlerin oyuncak olup olmadığı hususunda teredd ü te d ü ş ü lmesi halinde Genel M ü d ü rl ü ğ ü n g ö r ü ş ü n ü almak.

12 Ü RETİCİ/İTHALAT Ç ININ Y Ü K Ü ML Ü L Ü KLERİ * Ü r ü n ü n ilgili Y ö netmelik veya Y ö netmeliklerde belirlenen temel gereklere uygun olarak tasarlanması ve ü retilmesinden, * Ü r ü n ü n uygunluk değerlendirmesinin ilgili Y ö netmelik veya Y ö netmeliklerde belirlenen prosed ü rlere uygun olarak ger ç ekleştirilmesinden, * İlgili teknik d ü zenlemede belirtilen t ü m belgeleri(Teknik Dosya) muhafaza etmek ve istenilmesi halinde denet ç iye ibraz etmekten sorumludur.

13 DAĞITICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ -Dağıtıcı lazım gelen ö zenle hareket etmeli ve uygulanan ilgili direktifler hakkında temel bir bilgi sahibi olmalıdır. - Ö rneğin; hangi ü r ü nlerin CE işareti taşımak zorunda olduğunu, - Ü r ü ne hangi bilgilerin eşlik etmesi gerektiğini, -Uygunsuzluğunun a ç ık g ö stergesinin ne olduğunu bilmelidir. -Buna g ö re, uygunsuz olduğunu bildiği veya sahip olduğu bilgiler ç er ç evesinde bilmesi gerektiği varsayılan ü r ü nleri piyasaya arz edemez. -Ayrıca, bu riskleri azaltacak veya ö n ü ne ge ç ecek adımları atmada işbirliği yapmalıdır. - Ü reticiyi, ithalat ç ıyı veya ü r ü n ü kendisine tedarik eden kişiyi istenmesi halinde denetim esnasında veya denet ç i tarafından verilen s ü re i ç erisinde bildirebilmelidir.

14 OOYUNCAKLAR İ Ç İN DENET Ç İ KONTROL LİSTESİ Kontrol ü yapılan ü r ü n ü n oyuncak olup olmadığının tespiti i ç in Y ö netmeliğin EK-1 ’ ne bakılır. Ü r ü n oyuncak ise ü zerinde CE İşareti bulunmalıdır. C C E işareti y ö netmeliğin EK-V ’ de belirtildiği şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. ÜÜ reticinin adı ve/veya ticaret ü nvanı ve/veya markası ve adresi, oyuncağın etiketi veya ambalajına yerleştirilmiş olmalıdır. K K ullanma talimatı gerektiren bir oyuncak ise kullanma talimatı olmalıdır. Ü retim yerlerinde yapılacak kontrollerde oyuncaklarda kullanılan malzeme ö zellikle g ö zle g ö r ü n ü r derecede temiz ve b ö ceklenmemiş olmalıdır. O O yuncaklar, herhangi bir enfeksiyon, hastalık ve mikrop kapma riskini ö nleyici hijyen ve temizlik şartlarına uygun tasarlanmalı ve ü retilmelidir.

15 36 aydan k üçü k ç ocuklara y ö nelik oyuncaklarda yaş grubuna uygun uyarıları bulunmalıdır. 36 ayın altındaki ç ocukların kullanması i ç in tasarlanan oyuncaklar,oyuncak par ç aları ve ayrılabilir par ç aları emme ve/veya nefesle ç ekilmesini ö nleyecek boyutta olmalıdır. 36 aydan k üçü k ç ocukların nesneleri ağızlarına g ö t ü rme alışkanlıkları iyi bilindiğinden bu yaş kategorisine giren oyuncaklar ile oyuncak b ö l ü mlerinin, asfiksiye (oksijensiz kalmak, boğulmak) sebep olmayacak asgari boyutta olmaları gereklidir. Oyuncaklar, maruz kalacakları kayda değer yıpranma ve yırtılmalara da karşı koyacak yeterli dayanıklılıkta olmalıdır. Birbirine yapıştırılmış oyuncaklarda ç ocuğun s ü rekli oyuncağı ağzına g ö t ü receği d ü ş ü n ü lerek ıslatıldığında ayrılmayacak şekilde yapıştırılmış olması gerekmektedir.

16  36 aydan k üçü k ç ocuklar i ç in d ü zenlenen oyuncaklar k üçü k par ç aların birleştirilmesinden oluşuyorsa bunların kayda değer yıpranma ve eskime sonucunda ayrılmaması gerekmektedir. ( Ç ıngırak gibi oyuncakların ise kaplamalarının da dayanıklı olması gerekir.)  Oyuncakların par ç aları ve ambalajları boğulma riski i ç ermemelidir.( ö zellikle yumuşak naylondan olan ambalajlarda ç ocuklar başlarına ge ç irdiklerinde boğulmalara sebep olmaktadır.) 

17  36 aydan k üçü k ç ocuklar i ç in tasarlanmayan ancak cazip ve tehlikeli olabilecek oyuncaklarda, bu kısıtlamayı gerektiren ö zel zararlarla birlikte “ Yaş uyarı sembol ü” veya “ 36 aydan/3 yaşından k üçü k ç ocuklar i ç in uygun değildir. ” İfadeleri yer almalıdır. Ancak bu ö zellik fonksiyonları, boyutları, karakteristikleri, ö zellikleri veya diğer bakımlardan 36 aydan k üçü k ç ocuklar i ç in uygun olmadığı a ç ık ç a belli olan oyuncaklara uygulanmaz.

18  Maskeler ve kasklarda uygun havalandırma bulunmalıdır. Esnek maskelerin nefes almayı zorlaştıracak şekilde ç ocuğun y ü z ü ne yapışmaması gerekmektedir. Y ü z ü kaplayan ve ge ç irgen olmayan malzemeden yapılan Maskeler ve kasklar, birbirinden en az 150 mm arayla yerleştirilmiş olan ve tıkanmamış olan iki hava deliklerinin olması gerekir.  Ağız ile ilgili oyuncakların veya bu oyuncakların ağız par ç alarının kasıtlı olmadan yutulması ve kullananda asfiksi ile ö l ü me sebep olmaması i ç in i ç e ç ekilebilecek k üçü k par ç alardan oluşmaması gerekir. Bu gibi oyuncaklar kadar oyuncağın hareketli veya ç ıkartılabilir ağız par ç alarının (bir trompetteki ağız par ç ası gibi) kasıtlı olmadan yutulabilecek veya i ç e ç ekilebilecek kadar k üçü k olmaması gerekir. Bu ö zellik oyuncağın d ü ş ü n ü ld ü ğ ü ç ocuğun yaşı dikkate alınmaksızın uygulanır.

19  OOyuncağın bir ç ocuğu kaplayacak veya kaplayamayacak şekilde tasarlanmış olmasına bakılmaksızın, bir ç ocuğun girebileceği ç er ç evelenmiş boşluk oluşturan b ü t ü n oyuncaklarda ( Ç adırlar, oyuncak sandıklar v.b ve uzay başlıkları gibi başı kaplayıcı oyuncaklar) havalandırma sağlanmalı ve ç ocuğun dışarıdan yardım almaksızın bu boşluktan ç ıkması m ü mk ü n olmalıdır.  Kullanıcıyı hareket ettiren oyuncaklarda m ü mk ü n olabildiği ö l çü de uyarlanmış ve oluşturduğu kinetik enerji ile orantılı bir firen sistemi olmalı ve bu sistem kullanıcının fırlatılma ve yaralanma ve üçü nc ü kişilerin yaralanma riski olmaksızın kolayca kullanılmalıdır.   IIsıtıcı par ç alar i ç eren oyuncaklarda her hangi bir iletken y ü zeyin azami sıcaklığı dokunulduğunda yanmaya neden olmamalıdır,ayrıca oyuncağın i ç inde bulunan sıvı ve gazlar oyuncağın fonksiyonlarına uygun nedenler dışında oyuncaktan sızması halinde, yanma, buhar yanığı veya diğer fiziksel yaralanmaya neden olabilecek şekilde sıcaklık ve basınca sebep olmamalıdır. 

20  Fonksiyonel ısı kaynağı ihtiva eden oyuncaklar s ü rekli olarak ç alıştırıldığında alev almamalıdır.   Oyuncak patlayıcı olmamalı veya patlamaya m ü sait madde veya par ç acıklar i ç ermemelidir.   Oyuncaklar b ü t ü n durumlarda, belli ü r ü n kategorilerine ilişkin mevzuata veya belli tehlikeli madde veya preparatların etiketlenmesi, kullanımının yasaklanması veya kısıtlanmasına ilişkin hukuk î d ü zenlemelere uygun olmalıdır ve Oyuncaklar, onları kullanan ç ocukların sağlığına zarar verebilecek olan ve Tehlikeli Kimyasallar Y ö netmeliğinde belirtilen tehlikeli maddeleri i ç ermemelidir.

21   Elektrikli oyuncaklar, 24 voltu ge ç en anma gerilimiyle donatılmamalı ve oyuncağın hi ç bir par ç ası 24 voltu ge ç memelidir.   · Oyuncağın, kablolarla veya bu kablolara elektrik ileten diğer iletken maddelerle birlikte elektrik şokuna neden olabilecek elektrik kaynağıyla bağlantılı veya bağlantı kurabilecek par ç aları, b ö yle şok riskini ö nlemek amacıyla uygun bir şekilde izole edilmeli ve mekanik olarak korunmalıdır.   Elektrikli oyuncaklar, doğrudan temas edilebilecek y ü zeylerinin ulaştığı azami sıcaklıkları dokunulduğunda yanmaya neden olmayacak şekilde tasarlanmalı ve ü retilmelidir. 

22 Kau ç uk balonların ambalajında “ Dikkat Şişirilmemiş veya patlak balonlar, ö zellikle bebekler ve ç ocuklarda tıkanma veya boğulma tehlikesine sebep olabilir. ” “ Balonları yetişkinler şişirmeli ve sekiz (8) yaşından k üçü k ç ocukların balonla oynamaları izlenmelidir. Patlak balonlar hemen atılmalıdır. ” Uyarıları yer almalıdır.   Suda oynanan oyuncaklar ile ambalajları aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır.  “ Dikkat! Sadece ç ocuğun boyunu ge ç meyen derinlikteki suda ve g ö zlem altında kullanılmalıdır ”  Bu uyarı sabit ve oyuncağın g ö vdesi ile zıt renkte olmalıdır. Harflerin boyu en az 3 mm ve işaret, valflerin birinden 100 mm uzakta olmalıdır.   · Suda oynanan şişirilebilir oyuncaklarda, oyuncağa sabit olarak bağlanmış geri d ö n ü şs ü z valfler bulunmamalıdır. Oyuncak şişirildiğinde tapa, oyuncağın y ü zeyinden ç ıkıntı yapmayacak şekilde, oyuncağın i ç ine itilebilmelidir. (Geniş şişirilebilir botlar gibi, boyutları ve tasarımları gereği derin sularda kullanılacağı tasarlanan diğer mamuller kapsam dışındadır Kol bantları oyuncak olarak değil de y ü zme aracı olarak kabul edildiğinden, hari ç tutulmuştur. Genel olarak Kapalı mekanlarda, banyo k ü vetinde kullanılan banyo oyuncakları ile su i ç inde değil de, esas olarak kumda oynanan şişirilebilir deniz topları bu kapsamda değerlendirilmiyor.)

23 OYUNCAKLARLA KARIŞTIRILAN ÜRÜNLERE ÖRNEKLER -Çata-patlar Genellikle basında bu ürünlerle oluşan yaralanmalar “oyuncak-çata-patlar yaralanmaya sebep oldu” başlığı ile yer almaktadır. Ancak Yönetmeliğin EK:I sayılı listesine göre de bu ürünler oyuncak sınıfında değildir. -Sürülebilir makyaj malzemeleri Çocuklara yönelik tasarlanmış makyaj setleri iki ayrı tipte piyasada yer almaktadır. - Tamamen plastik olanlar(Oyuncak sınıfındadır.) - Sürülebilir olanlar(Oyuncak sınıfında değildir.) -Su Oyuncakları -Kolluklar oyuncak olmayıp yüzme yardımcısı olarak değerlendirilmektedir. -Deniz yatağı; eğer çocuklar için tasarlanmış küçük boyutlu ise oyuncaktır. -Çocuğun bacaklarını geçirmek suretiyle içine oturabileceği yüzme araçları oyuncak değildir.

24  Fonksiyonel oyuncaklar veya ambalajlarında aşağıdaki uyarılar bulunmalıdır:  ” Dikkat! Bir yetişkinin doğrudan g ö zlemi altında kullanılmalıdır. ”  B B una ilaveten, bu t ü r oyuncaklar, ç alışma tariflerinin yanı sıra gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, oyuncağın maket modeli veya taklidi olduğu alet veya mamule tabii olarak bağlantılı olan zararlara maruz kalınabileceğine dikkat ç eken bir uyarı ile birlikte, kullanıcı tarafından alınması gerekli tedbirleri de a ç ıklamalıdır.  O O yuncağın ç ok k üçü k ç ocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edilmesi gerektiği de belirtilmelidir.  F F onksiyonel keskin kenarları veya sivri u ç ları olan oyuncaklarda, bu gibi u ç ların ve kenarların potansiyel zararlarına, ambalaj ü zerinde ve oyuncakla birlikte verilen kullanım kılavuzlarında dikkat ç ekilmelidir.(Oyuncağın foksiyonu i ç in gerekli olması halinde 36 aylıkdan b ü y ü k ç ocuklar i ç in tasarlanan oyuncaklarda sivri u ç lar kullanılabilinir.) 

25  Yaylar ve oklarda kullanılan u ç lar metalden yapılmamalıdır.   Mermili oyuncaklarda ü retici tarafından sağlanan veya tavsiye edilen dışındaki mermileri kullanmanın zararlarına ve mermileri ç ok yakından ateşlemenin tehlikelerine dikkat ç ekecek uyarılar bulunmalıdır.   B ü t ü n katı Mermilerin u ç yarı ç apları en az 2mm olmalıdır. Fırlatma mekanizmalarının oyuncak ile birlikte verilenler dışındaki maddeleri de fırlatabilmesi halinde, yanlış madde kullanmanın potansiyel zararlarına, kullanıcıların dikkati ç ekilmelidir.

26  Patlama kaps ü llerinin ambalajı, aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır.  “ Dikkat ! Kapalı yerlerde veya g ö z ve kulakların yakınında ateşlenmemelidir. Kaps ü ller a ç ık olarak cepte taşınmamalıdır. ”  Akustikler: Y ü ksek darbeli ses seviyeleri ç ıkartan oyuncaklarda veya ambalajlarında aşağıdaki uyarılar bulunmalıdır.  “ Dikkat ! Kulağa yakın olarak kullanmayınız. ! Bu oyuncak işitme kaybına sebep olabilir. ” 

27  Bisikletler aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır.  “ Dikkat ! daima Koruyucu kask giyilerek kullanılmalıdır. ”  Ek olarak kullanım talimatlarında, araba yolunda ç ocuklara daima bir b ü y ü ğ ü n eşlik etmesi gerektiğini hatırlatıcı bir ibare bulunmalıdır. İlave olarak ebeveynler ç ocukların, ö zellikle fren sistemlerini g ü venli kullanımı olmak ü zere, bisiklet kullanımı ile ilgili olarak uygun şekilde bilgilendirildiklerinden emin olmalıdır. İfadesi yer almalıdır.  Ç ocuk k ü tlesini taşıması i ç in tasarlanan oyuncaklar (Bisikletler, üç tekerlekliler, motosikletler ve arabalar) Keskin kenarlar ve sivri u ç lar bulundurmamalı.ve serbest tekerlek tertibatı bulunan b ü t ü n ü zerine binilebilir oyuncakların, bir frenle te ç hiz edilmesi gerekmektedir.Pedalları ö n tekerlekte olan üç tekerlekli bisikletler ile arabalar ve elektrikle s ü r ü len arabalar gibi doğrudan transmisyonlu oyuncaklar, ç ocuğun ayakları serbest kalındığından ve aracı frenlemek ü zere kullanılabileceğinden hari ç tutulmalıdır.

28  Oyuncak olarak satışa sunulmuş paten ve kaykaylar aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır. “ Dikkat ! koruyucu te ç hizat giyilmelidir. ” Kullanım tariflerine ilaveten, oyuncağın b ü y ü k yetenek gerektirmesinden ö t ü r ü kullanıcının ve üçü nc ü şahısların yaralanmasına sebep olan d ü şmeler veya ç arpışmalardan ka ç ınılması i ç in dikkatle kullanılması hususunda bir uyarıda bulunmalıdır. Tavsiye edilen koruyucu te ç hizat (Kasklar, eldivenler, Dizlikler, dirseklikler, v.b.)

29  Kaydıraklar, asılmış salıncaklar ve bir kirişe tutturulmuş halkalar, trapezler, ipler ve benzeri oyuncakların (askılar, bağlamalar, ankrajlar v.b.) belirli aralıklarla bakım ve onarımının yapılması ihtiyacına dikkat ç eken ve bu bakımlarının yapılmaması halinde, oyuncağın d ü şebileceğini veya devrilebileceğini belirtilen uyarılar bulunmalıdır. Pratik olması halinde, uyarılar oyuncağın ü zerine yapıştırılmalıdır. Bu uyarılar, yanlış montaj halinde tehlike arz edecek par ç aları da belirterek, oyuncağın doğru montajı hakkında bilgi verilmelidir.  Kaydıraklar, salıncaklar vb.:  Salıncaklar : Ç ocuk bah ç elerinde kullanılan te ç hizatlar değildir. Kişisel kullanım i ç in kullanılan oyuncaklardır. Salıncaklarda ç ocuğun oturaktan d ü şmesini ö nleyen arkalık ile g ü venlik tertibatı bulunması gerekmektedir. K üçü k ç ocukların bu gibi salıncaklardan, oturağın devrilmesi ile d ü şmeler sonucu kazalar meydana gelmektedir. Bu nedenle asma halatlarının, ç ocuğun ağırlık merkezini tutabilmeleri i ç in oturağın k ö şelere en yakın yerlerden tutturulması ö nem taşımaktadır. Salıncakların yapısında halatlar veya kordonlar kullanıyorsa bunlar, ç ocuğun başının iplere dolanmasından doğacak boğulma riskini azaltacak şekilde tasarımlanmalıdır. ( Ç ocuk bah ç elerinde kullanılan te ç hizatın oyuncaklar hakkında y ö netmeliğin kapsamında olmayıp oyuncak te ç hizatı ile ilgili standart kapsamında değerlendirilmektedir.)

30  Ç ıkıntı şeklinde borular ve par ç aların ç ocuğa batmaması i ç in tedbir alınmalıdır. ( ö rn:Şemsiye tellerinin u ç ları korunmalıdır.) · Potansiyel oturma genişliği 140mm ü zerinde olan katlama ve kayma mekanizmaları olan oyuncaklar aşağıdaki ö zelliklere sahip olmalıdır. · Ç ocuğun ü zerine katlanabilecek bir tutamak veya diğer yapısal elamanı olan ç ocuk arabası ve pusetle, kilit tertibatı ve emniyet mandalı bulundurmalıdır. (oyuncak olanlar burada kast edilmiştir) · Emniyet durdurma veya kilit tertibatı, oyuncak tam (Oyuncak puset veya bebek arabasının kilitleme tertibatı birbirine ge ç meden kısmen a ç ılanları da var bunlar y ö netmeliğe aykırı değil) a ç ıldığında otomatik olarak birbirine ge ç melidir. · Katlanabilir oyuncaklardaki (oyuncak ü t ü tahtası, katlanır sandalye ve masalar gibi) katlama mekanizmalarında bir emniyet durdurma veya kilit tertibatı bulunmalıdır. ·

31 Kırık camlardan meydana gelebilecek kesik riskini azaltmak i ç in 36 aylıktan b ü y ü k ç ocukların oyuncakların yapısında, sadece oyuncağın fonksiyonu bakımından gerekli olduğunda (optik oyuncaklar, cam ampuller, vb) takviye etmek i ç in, cam elyafında, sert cam bilyelerde ve bebeklerin sert cam g ö zlerinde cam kullanılabilinir. Porselen ö rnek olarak oyuncak ç ay setlerinde kullanılmakta ve halen 36 aylıktan b ü y ü k ç ocuklar i ç in izin verilmektedir.

32 TTEKNİK DOSYA Ü retici/ithalat ç ı teknik dosyayı hazır bulundurmak zorundadır. Bu dosya ü r ü n ü n oyuncak y ö netmeliğinin sağlık ve g ü venlik gereklerini karşıladığını g ö steren bilgi ve belgeleri i ç ermelidir. Ü retici veya onun yetkili temsilcisi uygunluk deklarasyonu da dahil olmak ü zere b ü t ü n d ö k ü masyonu hazırlayarak g ö zetim ve denetim otoritesinin denetimi i ç in hazır bulundurmak zorundadır. İthalat ç ı firma teknik dosyayı ü reticisinden temin etmek ve hazır bulundurmak zorundadır. ÜÜ retici tarafından hazırlanan teknik dosya ü r ü n ü n oyuncak y ö netmeliğinin temel gereklerine uygun olduğunu kanıtlayan aşağıdaki belgeleri i ç ermelidir. · Ü r ü n ü n genel tanımı, planlanıyorsa varyantları · Dizayn ç izimleri, planlama metodları ve par ç alarının diagramları, · Yukarıda bahsedilen ç izim ve diagramların anlaşılabilmesi i ç in gerekli a ç ıklamalar ve tanımlar, · Test raporları, · Toksisite raporları, · Kullanma talimatları, · Paketleme şekli ve etiketler, · Ü retici, onun yetkili temsilcisi veya ithalat ç ısının adresi,

33 PİYASA G Ö ZETİMİ VE DENETİMİ TUTANAĞI 19.04.2004 tarih ve 25438 sayılı Resmi yayımlanan 2004/24 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde bir ö rneği b ulunmaktadır.

34 PİYASA G Ö ZETİMİ VE DENETİMİ TUTANAĞI Yetkili Kuruluş (1) : Dosya (2) No : I. PİYASA G Ö ZETİMİ VE DENETİMİNİN NEDENİ: 1.Olağan Denetim [ ] 2.İhbar ve Şikayetler [ ] 3.Kamu Kuruluşları tarafından yapılan Bildirimler (3) [ ] 4.Avrupa Birliği Tarafından Yapılan Bildirimler (3) [ ] 5.Tespit Edilen Aykırılığın İzlenmesi (4) [ ] 6.Diğer (Belirtiniz) [ ] (......................................) II. Ü RETİCİ (5) /DAĞITICIYA (6) İLİŞKİN BİLGİLER: Ü RETİCİ DAĞITICI 1.Adı/Ticari Unvanı : 2.Vergi No : 3.Adresi : 4.Kayıtlı Olduğu Oda : 5.Oda Kayıt No : 6.Ticaret Sicil No (7) : 7.Telefon No : 8.Fax No : 9.E-Posta :

35 III. Ü R Ü NE İLİŞKİN BİLGİLER: İTHAL YERLİ 1. Ü r ü n ü n Tanımı (8) 2. Ü retim No (9) 3.Fatura Tarihi ve No (10) 4.İlgili Teknik D ü zenleme (11) 5.Tip Onay No (12) 6.Belgelendirme Kuruluşunun Adı ve Kimlik No (13) Onaylanmış kuruluş (14) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu (15) 7.G ü mr ü k Beyannamesi Tarih ve Kimlik No (16) 8.G.T.İ.P (17) 9.Menşe Ü lke (16) 10.İhracat ç ı Ü lke (16)

36 IV. PİYASA G Ö ZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TESPİTLER: Aykırılık Nedeni (4) : Ü r ü n ü n, ilgili teknik d ü zenlenmesinde ö ng ö r ü len işareti ve /veya belgeleri (18) taşımadığı veya ilgili teknik d ü zenlemede belirtilen h ü k ü mlere uygun olarak d ü zenlenmediği tespit edilmiştir. Tespit edilen aykırılıkların giderilmesi i ç in …… s ü re verilmiştir Usuls ü zl ü k Nedeni : İlgili teknik d ü zenlemesinde ö ng ö r ü len işareti ve/veya belgelerin (18) tahrif veya taklit edildiği veya usuls ü z olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. G ü vensizlik Ş ü phesi (19) Nedeni (20) : Ü r ü n ü n, ilgili teknik d ü zenlenmesinde ö ng ö r ü len işareti ve/veya belgeleri (18) taşımaması veya teknik d ü zenlemede belirtilen hususlara uygun olmaması yada anılan işaret veya belgelerin tahrif veya taklit edildiği veya usuls ü z olarak kullanılması, ü r ü n ü n g ü vensizliğine dair ciddi bir ş ü pheye yol a ç mıştır. G ü vensizlik Belirtisi (21) Nedeni (20) : Yapılan İncelemelerde ü r ü n ü n g ü vensiz (22) olduğuna dair kesin belirti tespit edilmiştir. G ü vensizlik (23) Nedeni (24) : Yapılan duyusal inceleme/test/muayene sonucunda ü r ü n ü n g ü venli olmadığı tespit edilmiştir. Uygunluk Teyidi (25) : Ü r ü n ilgili mevzuatına uygun bulunmuştur.

37 V. NUMUNE ALIMINA İLİŞKİN BİLGİLER (26) 1. Numunenin Alındığı Yerin Adı/Ticari Unvanı : 2. Numunenin Alındığı Tarih ve Saat : 3. Numune Alma Gerek ç esi : 4. Numunenin Alındığı Yerde Bulunan Toplam Ü r ü n Miktarı (27) : 5. Alınan Numune Miktarı (28) : 6. Numunenin Temin Edilme Şekli (29) : İşbu tutanak 4703 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Ü r ü nlerin Piyasa G ö zetimi ve Denetimine Dair Y ö netmelik ’ te ve ilgili teknik d ü zenlemelerde belirtilen usul ve esaslar ç er ç evesinde 3 ( üç ) n ü sha olarak a ç ık adı ve adresi belirtilen yerde d ü zenlenmiş, okunarak imza altına alınmış ve bir ö rneği firma yetkilisine bırakılmıştır. TARİH...../...../...... DENET Ç İ(LER) DENET Ç İ(LER) FİRMA YETKİLİSİ Adı: Adı G ö revi: Soyadı: Soyadı: Adı Soyadı: Ü nvanı: Ü nvanı T.C. Kimlik No: Kurumu: Kurumu: Baba adı: İmzası: İmzası: Doğum yeri ve yılı: Nufusa Kayıtlı olduğu yer: İkametgah adresi: İmza ve Kaşe

38 AYKIRILIK NEDENİ Denet ç i, ü r ü n ü n teknik d ü zenlemesine uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla, ö ncelikle ü r ü n ü n, ilgili teknik d ü zenlemede ö ng ö r ü len işaret veya belgeleri taşıyıp taşımadığına bakmalıdır. -CE işaretinin olmaması -CE işaretinin yanlış yerleştirilmesi -Gerekli uyarıları ü zerinde olmaması -- Etiket/ambalaj bilgilerinde eksiklik ( ö rneğin 0-3 yaş grubuna uygun oyuncağın ü zerine 0-3 yaşa uygun değildir işaretinin olması v.b ) İZLENECEK YOL Bu uygunsuzluğun insan sağlığı, can ve mal g ü venliğine bir tehdit arz etmemesi koşuluyla; -Aykırı ü r ü nler yedd-i emine alınır. Ü retici/İthalat ç ının adı/adresi tespit edilir. Satış yerinde satıcıya ü retici/ithalat ç ının adı/adresinin tespiti i ç in 1 hafta s ü re verilir. -Aykırılığın giderilmesi i ç in ü retici/ithalat ç ıya s ü re verilir. -Aykırılık izleme s ü reci başlar. -Aykırılık giderilmemiş ise Genel M ü d ü rl ü k ç e 4703 sayılı Kanuna g ö re idari para cezası uygulanır.

39 USULS Ü ZL Ü K NEDENİ -CE işareti/veya teknik dosyadaki belgelerin tahrif ve taklit edilmesi veya usul ü ne uygun olarak kullanılmaması durumudur. ( ö rneğin ü retmekte olduğu bir oyuncak i ç in yapmış veya yaptırmış olduğu analiz ve diğer belgeleri diğer bir oyuncak i ç in de kullanıyor olması). İZLENECEK YOL Genel M ü d ü rl ü k tarafından 4703 sayılı Kanuna g ö re idari para cezası uygulanır.

40 G Ü VENSİZLİK Ş Ü PHESİ NEDENİ G ü vensizlik Ş ü phesi: tek başına kullanılmaz. Bu tespitin yapılabilmesi i ç in, aynı ü r ü nle ilgili olarak Aykırılık ya da Usuls ü zl ü k Tespiti bulunması gerekir. Aykırılık ve/veya usuls ü zl ü ğ ü n varlığı oyuncak hakkında ciddi ş ü phe uyandırması halinde g ü vensizlik ş ü phesi oluşur. Ş ü phenin giderilmesi i ç in duyusal inceleme yapılır Duyusal incelemenin yeterli olmadığı durumlarda tutanağın g ü vensizlik belirtisi nedeni kısmı doldurulur ve numune alınır. Numune alma kısmı da doldurulur Numune işleme alınmak ü zere Genel M ü d ü rl ü ğe oradan da lab. G ö nderilir. Analiz sonucu ü r ü n g ü venli ç ıkmazsa tutanağın g ü vensizlik nedeni b ö l ü m ü doldurulur ve Genel M ü d ü rl ü k ç e 4703 e g ö re gerekli yasal işlemler uygulanır. G ü vensizlik ş ü phesi ile g ü vensizlik belirtisi arasındaki farkı a ç ıklamak i ç in bir ö rnek vermek gerekirse, oyuncağın teknik dosyasındaki herhangi bir eksiklik, ü r ü n ü n g ü vensizliği konusunda bir ş ü phe doğmasına yol a ç ar.(aykırılık ve usuls ü zl ü k yol a ç acak eksikliklerin ç ok fazla sayıda olması). Ancak 36 ayın altındaki ç ocukların kullanması i ç in tasarlanan oyuncakların par ç aları ve ayrılabilir par ç aları emme ve/veya nefesle ç ekilmesini ö nleyecek boyutta olmaması ise direk g ü vensizlik belirtisidir.

41 Ü retici, g ü venli olmadığı tespit edilen ü r ü n ü n kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya ü r ü n ü n g ü venli olmaması halinin ilgili teknik d ü zenlemeye uymaktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur. İl M ü d ü rl ü kleri, y ü r ü tt ü kleri piyasa g ö zetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin aylık kayıt tutarlar. Bu kayıtlar, denetlenen firmanın adı, denetlenen ü r ü n ü n adı, denetlenen ü r ü n ü n yerli mi ithal mi olduğu, ithal ü r ü nlerin GTİP numaraları, menşei ve giriş g ü mr ü ğ ü denetimin hangi teknik d ü zenleme ç er ç evesinde yapıldığı, denetimin re ’ sen mi şikayet ü zerine mi olduğu, denetimin şekli, denetim sonucu uygulanan ö nlem ve yaptırımlara ilişkin bilgileri i ç erir. NOT: Piyasa denetim ve g ö zetim tutanağını firma yetkilisinin imzadan imtina etmesi durumunda tutanağın firma yetkilisinin imzalaması gereken kısmına kişinin imzadan imtina ettiği yazılır ancak, tutanağın bir ö rneği firmaya bırakılmaz İl Sağlık M ü d ü rl ü ğ ü tarafından firmaya resmi yazışma ile g ö nderilir.


"OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 17.05.2002 TARİH VE 24758 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞ OLUP, 17.11.2003 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları