Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK"— Sunum transkripti:

1 OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞ OLUP, TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

2 OYUNCAK DİREKTİFİ 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)’nın 8 ila 11 inci maddeleri Türkiye’nin AB’nin ortak mevzuatını ulusal mevzuata uyumunu öngörmüştür. Oyuncakların Güvenliği İle İlgili üye Devletlerin Kanunlarının yakınlaştırılması Hakkındaki 3 Mayıs 1988 tarihli Konsey direktifi ( EEC) ve onu tadil eden 22 temmuz 1993 tarihli Konsey direktifi (93-68) uyumlaştırılmış ve Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik hazırlamıştır. OYUNCAK YÖNETMELİĞİNİN AMACI NEDİR? Yönetmelik, iç piyasanın fonksiyonunu geliştirmek, piyasaya güvenli oyuncak girişini sağlamak, çocuklara en üst düzeyde güvenlik sağlamak ve yeni teknik gelişmelerinde güvenli bir şekilde aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır.Yönetmelikte oyuncaklar, 14 yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanılmak amacıyla tasarlanan ve imal edilen her türlü ürünleri ve oyun araç ve gereçleri olarak tanımlanmaktadır.

3 YÖNETMELİK -Amaç, -Kapsam, - Tanımlar - Oyuncakların piyasaya arzı, -Uygunluk değerlendirme işlemleri, -Piyasa gözetimi ve denetimi, -Oyuncağın piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması - Üreticinin sorumluluğu ile, -Oyuncak kabul edilmeyen ürünler, temel gerekler ve etiketleme bölümlerinden oluşmaktadır. Temel gerekler; Yönetmeliğin EK II’ sinde yer almaktadır ve zorunludur. CE işaretlemesinin temelini teşkil etmektedir.

4 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDEKİ GENEL ESASLAR:
-Ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, -Güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; -Güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek, -Gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar. Genel Müdürlüğümüz piyasa gözetimi ve denetimini re’sen veya şikayet üzerine İl Müdürlüklerindeki denetçileri aracılığıyla yürütür, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda gerekli önlemleri alır ve cezai müeyyideleri uygular. Yasal Dayanak 4703 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikleri; *CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine Ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik *Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik, *Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İle Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik -Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

5 DENETİMDE; -Denetçiler ve diğer kamu kuruluşlarının yaptıkları denetimler sonucunda ortaya çıkan ürüne ilişkin mevzuata uygunsuzluklar; -Bir kazanın nedenleri araştırılırken ortaya çıkan bilgiler; -Tüketici, kullanıcı, -Rakip üretici, dağıtıcı, -Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar, -Diğer kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından ürünün teknik düzenlemeye uygunsuzluğu ve güvensizliği konusunda yapılan ihbarlar, şikayetler ve bu çerçevede elde edilen bilgiler piyasa gözetimi ve denetimi amacıyla kullanılabilir. - Bilgi, ihbar ve şikayetlerin en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğinden İl Müdürlükleri tarafından bu bilgilerin aynı gün veya takip eden gün içerisinde Bakanlığa gönderilmesi gerekir.

6 DENETİM YAPILACAK YERLER:
 Denetim, ürünlerin; 1) Mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar ve nakil araçları ve benzeri gibi her türlü depolandığı ve/veya satıldığı yerlerde, 2) Gerekli hallerde, ürünlerin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları veya montaj yapıldıkları yerlerde , re’sen veya şikayet üzerine yapılır. DENETİMDE KİM MUHATAP ALINIR?  Denetlemede üreticinin muhatap alınması esastır. Bu husus, dağıtıcının (4703 sayılı) Kanunun 5 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında düzenlenen yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Yani, Dağıtıcı, sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez. Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir. Dağıtıcının iş yerinde yapılan denetimde, dağıtıcı malı tedarik ettiği üretici/ithalatçının adı ve adresi ni vermek zorundadır. Üreticinin tespit edilemediği durumlarda, Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde üreticinin/ithalatçının kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir.

7 DENETİMDE UYGULANMASI GEREKENLER:
Piyasa gözetimi ve denetimi, durumun gereklerine göre, aşağıdaki hususlardan bir veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılır: a) Üretici/İthalatçıya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi yani; Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinde yapılacak inceleme, (CE işareti, Uygunluk beyanı ve teknik dosya) b) Denetçi kontrol listesine göre duyusal inceleme ve muayene , c) Test ve muayene. Test ve kontrol sonucuna göre karar verme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir, Denetlenmiş ürünler Genel Müdürlük gerekli gördüğü taktirde yeniden denetlenebilir,

8 NUMUNE ALINMASI -Denetçi, ürünün test ve muayenesi gerekli görüldüğü takdirde, her türlü testi yaptırmak üzere denetlenen ürünlerden numune alabilir. -Numune, miktarı ile alınma şekli ve usullerini kapsayan Numune alma rehberi El Kitaplarında yer almaktadır. -Numune miktarı, her halükarda, ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve muayenelerin gerektirdiği ölçüyü aşmamak üzere, şahit numune alınması fiilen mümkün olmayan haller hariç, biri şahit numune olmak üzere 3 takımı geçmeyecek şekilde alınır. -Denetleme sırasında alınan numuneler için tutanağın Numune Alma kısmı düzenlenir. -Tutanağa numunesi alınmış olan ürünün bulunduğu yer ve miktarı ile cinsi/tipi, varsa üretim seri numarası,  faturaların tarih ve numaraları ile üreticinin adı ve adresi, iş yeri sicil ve vergi numarası yazılır ve tutanakta numune alma gerekçesi belirtilir. -Numuneler özelliklerine göre mühürleri bozulmadan açılmayacak şekilde denetçi tarafından üretici veya dağıtıcı ile birlikte mühürlenir ve üzerlerine tutanakla bağlantılarını açık olarak gösteren ve tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan etiketler konulur. -Alınan numunelerin bir takımı ile birlikte Numune Alma Tutanağının bir nüshası üreticiye veya dağıtıcıya verilir. -Test ve muayene yapılması için alınan numunenin bir takımı ile birlikte tutanağın bir nüshası,İl Müdürlüğü kanalı ile Genel Müdürlüğe Genel Müdürlük tarafından da belirlenen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşuna gönderilir. -Denetçi alınan şahit numuneyi ise İl Müdürlüğüne teslim eder.

9 Test ve muayene sonucunda, teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu husus üreticiye/ithalatçıya Genel Müdürlük tarafından bildirilir. Üretici/ithalatçı bu bildirinin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde şahit numuneleri geri alabilir veya aldırabilir. Bu süre içinde alınmayan ürünler, Bakanlıkça tasarruf edilir. Test ve muayene masrafları ürünün uygun olması durumunda Bakanlık tarafından karşılanır. Ancak, bu kapsamda ürünün teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olmadığının, tespit edildiği durumlarda masraflar üretici/ithalatçıya aittir.

10 DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
1) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, görev alanına giren konularda piyasa gözetimi ve denetimini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak, 2) Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadığında, durumu Genel Müdürlüğe yazılı olarak  bildirmek, 3) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmak, görüş ve önerilerini Genel Müdürlüğe iletilmek üzere İl Müdürlüğüne sunmak, 4) Denetlenecek ürünlerden gerektiğinde numune almak, 5) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, araştırmak, bunları mühürlemek, bu konularda her derecede yetkili ve ilgiliden her türlü yardım ve bilgi talep etmek, 6) Üretici/ithalatçı veya dağıtıcının piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetini engellemesi durumunda, güvenlik güçlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak, 7) Yaptığı denetimlerde denetlenen her ürün için ayrı ayrı olmak üzere başlangıçtan sonuca kadar yapılan tüm işlemlerin (Yazışmalar, tutanak örnekleri vb.) dosyasını tutmak, 

11 DENETÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) Bakanlık tarafından verilen kimlik ile görevlendirme belgesini, denetimden önce üretici/ithalatçı veya dağıtıcıya ibraz etmek 2) Oyuncaklarla ilgili olarak piyasa gözetim ve denetimini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak, 3)Denetlediği üretici veya dağıtıcı kuruluşların yönetim ve yürütme işlerine  karışmamak, 4) Piyasa gözetimi ve denetimi görevini, mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız yürütmek, 5) Piyasa gözetimi ve denetimi sırasında elde ettiği her türlü bilgi ve belgelere ilişkin olarak gizlilik ilkesine riayet etmek. 6) İlgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, görüş ve önerilerini Genel Müdürlüğe bildirmek, 7) Gerektiğinde denetim yapılan ürünlerden numune almak 8) Denetimlerde gerekli görüldüğünde dosya ve belgeleri denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, 9) Denetimlerde üretici/ithalatçı veya dağıtıcılar tarafından engellenmeleri halinde güvenlik güçlerinden yardım isteyerek, denetimlerini gerçekleştirmek, 10) Denetimi yapılan ürünlerin oyuncak olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi halinde Genel Müdürlüğün görüşünü almak.

12 ÜRETİCİ/İTHALATÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
* Ürünün ilgili Yönetmelik veya Yönetmeliklerde belirlenen temel gereklere uygun olarak tasarlanması ve üretilmesinden, * Ürünün uygunluk değerlendirmesinin ilgili Yönetmelik veya Yönetmeliklerde belirlenen prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesinden, * İlgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri(Teknik Dosya) muhafaza etmek ve istenilmesi halinde denetçiye ibraz etmekten sorumludur.  

13 DAĞITICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
-Dağıtıcı lazım gelen özenle hareket etmeli ve uygulanan ilgili direktifler hakkında temel bir bilgi sahibi olmalıdır. -Örneğin; hangi ürünlerin CE işareti taşımak zorunda olduğunu, -Ürüne hangi bilgilerin eşlik etmesi gerektiğini, -Uygunsuzluğunun açık göstergesinin ne olduğunu bilmelidir. -Buna göre, uygunsuz olduğunu bildiği veya sahip olduğu bilgiler çerçevesinde bilmesi gerektiği varsayılan ürünleri piyasaya arz edemez. Ayrıca, bu riskleri azaltacak veya önüne geçecek adımları atmada işbirliği yapmalıdır.  -Üreticiyi, ithalatçıyı veya ürünü kendisine tedarik eden kişiyi istenmesi halinde denetim esnasında veya denetçi tarafından verilen süre içerisinde bildirebilmelidir.

14 OOYUNCAKLAR İÇİN DENETÇİ KONTROL LİSTESİ
  Kontrolü yapılan ürünün oyuncak olup olmadığının tespiti için Yönetmeliğin EK-1’ne bakılır. Ürün oyuncak ise üzerinde CE İşareti bulunmalıdır. CCE işareti yönetmeliğin EK-V’de belirtildiği şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. ÜÜreticinin adı ve/veya ticaret ünvanı ve/veya markası ve adresi, oyuncağın etiketi veya ambalajına yerleştirilmiş olmalıdır. KKullanma talimatı gerektiren bir oyuncak ise kullanma talimatı olmalıdır. Üretim yerlerinde yapılacak kontrollerde oyuncaklarda kullanılan malzeme özellikle gözle görünür derecede temiz ve böceklenmemiş olmalıdır. OOyuncaklar, herhangi bir enfeksiyon, hastalık ve mikrop kapma riskini önleyici hijyen ve temizlik şartlarına uygun tasarlanmalı ve üretilmelidir.

15 36 aydan küçük çocuklara yönelik oyuncaklarda yaş grubuna uygun uyarıları bulunmalıdır.
 36 ayın altındaki çocukların kullanması için tasarlanan oyuncaklar,oyuncak parçaları ve ayrılabilir parçaları emme ve/veya nefesle çekilmesini önleyecek boyutta olmalıdır. 36 aydan küçük çocukların nesneleri ağızlarına götürme alışkanlıkları iyi bilindiğinden bu yaş kategorisine giren oyuncaklar ile oyuncak bölümlerinin, asfiksiye (oksijensiz kalmak, boğulmak) sebep olmayacak asgari boyutta olmaları gereklidir. Oyuncaklar, maruz kalacakları kayda değer yıpranma ve yırtılmalara da karşı koyacak yeterli dayanıklılıkta olmalıdır. Birbirine yapıştırılmış oyuncaklarda çocuğun sürekli oyuncağı ağzına götüreceği düşünülerek ıslatıldığında ayrılmayacak şekilde yapıştırılmış olması gerekmektedir.

16 36 aydan küçük çocuklar için düzenlenen oyuncaklar küçük parçaların birleştirilmesinden oluşuyorsa bunların kayda değer yıpranma ve eskime sonucunda ayrılmaması gerekmektedir. (Çıngırak gibi oyuncakların ise kaplamalarının da dayanıklı olması gerekir.) Oyuncakların parçaları ve ambalajları boğulma riski içermemelidir.(özellikle yumuşak naylondan olan ambalajlarda çocuklar başlarına geçirdiklerinde boğulmalara sebep olmaktadır.)

17 36 aydan küçük çocuklar için tasarlanmayan ancak cazip ve tehlikeli olabilecek oyuncaklarda, bu kısıtlamayı gerektiren özel zararlarla birlikte “Yaş uyarı sembolü” veya “36 aydan/3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.” İfadeleri yer almalıdır. Ancak bu özellik fonksiyonları, boyutları, karakteristikleri, özellikleri veya diğer bakımlardan 36 aydan küçük çocuklar için uygun olmadığı açıkça belli olan oyuncaklara uygulanmaz.

18 Maskeler ve kasklarda uygun havalandırma bulunmalıdır
Maskeler ve kasklarda uygun havalandırma bulunmalıdır. Esnek maskelerin nefes almayı zorlaştıracak şekilde çocuğun yüzüne yapışmaması gerekmektedir. Yüzü kaplayan ve geçirgen olmayan malzemeden yapılan Maskeler ve kasklar, birbirinden en az 150 mm arayla yerleştirilmiş olan ve tıkanmamış olan iki hava deliklerinin olması gerekir. Ağız ile ilgili oyuncakların veya bu oyuncakların ağız parçalarının kasıtlı olmadan yutulması ve kullananda asfiksi ile ölüme sebep olmaması için içe çekilebilecek küçük parçalardan oluşmaması gerekir. Bu gibi oyuncaklar kadar oyuncağın hareketli veya çıkartılabilir ağız parçalarının (bir trompetteki ağız parçası gibi) kasıtlı olmadan yutulabilecek veya içe çekilebilecek kadar küçük olmaması gerekir. Bu özellik oyuncağın düşünüldüğü çocuğun yaşı dikkate alınmaksızın uygulanır. 

19 OOyuncağın bir çocuğu kaplayacak veya kaplayamayacak şekilde tasarlanmış olmasına bakılmaksızın, bir çocuğun girebileceği çerçevelenmiş boşluk oluşturan bütün oyuncaklarda (Çadırlar, oyuncak sandıklar v.b ve uzay başlıkları gibi başı kaplayıcı oyuncaklar) havalandırma sağlanmalı ve çocuğun dışarıdan yardım almaksızın bu boşluktan çıkması mümkün olmalıdır. Kullanıcıyı hareket ettiren oyuncaklarda mümkün olabildiği ölçüde uyarlanmış ve oluşturduğu kinetik enerji ile orantılı bir firen sistemi olmalı ve bu sistem kullanıcının fırlatılma ve yaralanma ve üçüncü kişilerin yaralanma riski olmaksızın kolayca kullanılmalıdır. IIsıtıcı parçalar içeren oyuncaklarda her hangi bir iletken yüzeyin azami sıcaklığı dokunulduğunda yanmaya neden olmamalıdır,ayrıca oyuncağın içinde bulunan sıvı ve gazlar oyuncağın fonksiyonlarına uygun nedenler dışında oyuncaktan sızması halinde, yanma, buhar yanığı veya diğer fiziksel yaralanmaya neden olabilecek şekilde sıcaklık ve basınca sebep olmamalıdır.    

20 Fonksiyonel ısı kaynağı ihtiva eden oyuncaklar sürekli olarak çalıştırıldığında alev almamalıdır.
Oyuncak patlayıcı olmamalı veya patlamaya müsait madde veya parçacıklar içermemelidir. Oyuncaklar bütün durumlarda, belli ürün kategorilerine ilişkin mevzuata veya belli tehlikeli madde veya preparatların etiketlenmesi, kullanımının yasaklanması veya kısıtlanmasına ilişkin hukukî düzenlemelere uygun olmalıdır ve Oyuncaklar, onları kullanan çocukların sağlığına zarar verebilecek olan ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde belirtilen tehlikeli maddeleri içermemelidir.      

21 ·        Elektrikli oyuncaklar, 24 voltu geçen anma gerilimiyle donatılmamalı ve oyuncağın hiçbir parçası 24 voltu geçmemelidir. · Oyuncağın, kablolarla veya bu kablolara elektrik ileten diğer iletken maddelerle birlikte elektrik şokuna neden olabilecek elektrik kaynağıyla bağlantılı veya bağlantı kurabilecek parçaları, böyle şok riskini önlemek amacıyla uygun bir şekilde izole edilmeli ve mekanik olarak korunmalıdır.    Elektrikli oyuncaklar, doğrudan temas edilebilecek yüzeylerinin ulaştığı azami sıcaklıkları dokunulduğunda yanmaya neden olmayacak şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.    

22 Kauçuk balonların ambalajında “Dikkat Şişirilmemiş veya patlak balonlar, özellikle bebekler ve çocuklarda tıkanma veya boğulma tehlikesine sebep olabilir.” “Balonları yetişkinler şişirmeli ve sekiz (8) yaşından küçük çocukların balonla oynamaları izlenmelidir. Patlak balonlar hemen atılmalıdır.” Uyarıları yer almalıdır.    Suda oynanan oyuncaklar ile ambalajları aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır. “Dikkat! Sadece çocuğun boyunu geçmeyen derinlikteki suda ve gözlem altında kullanılmalıdır” Bu uyarı sabit ve oyuncağın gövdesi ile zıt renkte olmalıdır. Harflerin boyu en az 3 mm ve işaret, valflerin birinden 100 mm uzakta olmalıdır. ·Suda oynanan şişirilebilir oyuncaklarda, oyuncağa sabit olarak bağlanmış geri dönüşsüz valfler bulunmamalıdır. Oyuncak şişirildiğinde tapa, oyuncağın yüzeyinden çıkıntı yapmayacak şekilde, oyuncağın içine itilebilmelidir. (Geniş şişirilebilir botlar gibi, boyutları ve tasarımları gereği derin sularda kullanılacağı tasarlanan diğer mamuller kapsam dışındadır Kol bantları oyuncak olarak değil de yüzme aracı olarak kabul edildiğinden, hariç tutulmuştur. Genel olarak Kapalı mekanlarda, banyo küvetinde kullanılan banyo oyuncakları ile su içinde değil de, esas olarak kumda oynanan şişirilebilir deniz topları bu kapsamda değerlendirilmiyor.)

23 OYUNCAKLARLA KARIŞTIRILAN ÜRÜNLERE ÖRNEKLER
-Çata-patlar Genellikle basında bu ürünlerle oluşan yaralanmalar “oyuncak-çata-patlar yaralanmaya sebep oldu” başlığı ile yer almaktadır. Ancak Yönetmeliğin EK:I sayılı listesine göre de bu ürünler oyuncak sınıfında değildir. -Sürülebilir makyaj malzemeleri Çocuklara yönelik tasarlanmış makyaj setleri iki ayrı tipte piyasada yer almaktadır. - Tamamen plastik olanlar(Oyuncak sınıfındadır.) - Sürülebilir olanlar(Oyuncak sınıfında değildir.) -Su Oyuncakları -Kolluklar oyuncak olmayıp yüzme yardımcısı olarak değerlendirilmektedir. -Deniz yatağı; eğer çocuklar için tasarlanmış küçük boyutlu ise oyuncaktır. -Çocuğun bacaklarını geçirmek suretiyle içine oturabileceği yüzme araçları oyuncak değildir.

24 ”Dikkat! Bir yetişkinin doğrudan gözlemi altında kullanılmalıdır.”
Fonksiyonel oyuncaklar veya ambalajlarında aşağıdaki uyarılar bulunmalıdır: ”Dikkat! Bir yetişkinin doğrudan gözlemi altında kullanılmalıdır.” BBuna ilaveten, bu tür oyuncaklar, çalışma tariflerinin yanı sıra gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, oyuncağın maket modeli veya taklidi olduğu alet veya mamule tabii olarak bağlantılı olan zararlara maruz kalınabileceğine dikkat çeken bir uyarı ile birlikte, kullanıcı tarafından alınması gerekli tedbirleri de açıklamalıdır. OOyuncağın çok küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edilmesi gerektiği de belirtilmelidir. FFonksiyonel keskin kenarları veya sivri uçları olan oyuncaklarda, bu gibi uçların ve kenarların potansiyel zararlarına, ambalaj üzerinde ve oyuncakla birlikte verilen kullanım kılavuzlarında dikkat çekilmelidir.(Oyuncağın foksiyonu için gerekli olması halinde 36 aylıkdan büyük çocuklar için tasarlanan oyuncaklarda sivri uçlar kullanılabilinir.)

25 Yaylar ve oklarda kullanılan uçlar metalden yapılmamalıdır.
Mermili oyuncaklarda üretici tarafından sağlanan veya tavsiye edilen dışındaki mermileri kullanmanın zararlarına ve mermileri çok yakından ateşlemenin tehlikelerine dikkat çekecek uyarılar bulunmalıdır. Bütün katı Mermilerin uç yarıçapları en az 2mm olmalıdır. Fırlatma mekanizmalarının oyuncak ile birlikte verilenler dışındaki maddeleri de fırlatabilmesi halinde, yanlış madde kullanmanın potansiyel zararlarına, kullanıcıların dikkati çekilmelidir. 

26 Patlama kapsüllerinin ambalajı, aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır.
“Dikkat ! Kapalı yerlerde veya göz ve kulakların yakınında ateşlenmemelidir. Kapsüller açık olarak cepte taşınmamalıdır.” Akustikler: Yüksek darbeli ses seviyeleri çıkartan oyuncaklarda veya ambalajlarında aşağıdaki uyarılar bulunmalıdır. “Dikkat ! Kulağa yakın olarak kullanmayınız. ! Bu oyuncak işitme kaybına sebep olabilir.”

27 Bisikletler aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır.
“Dikkat ! daima Koruyucu kask giyilerek kullanılmalıdır.” Ek olarak kullanım talimatlarında, araba yolunda çocuklara daima bir büyüğün eşlik etmesi gerektiğini hatırlatıcı bir ibare bulunmalıdır. İlave olarak ebeveynler çocukların, özellikle fren sistemlerini güvenli kullanımı olmak üzere, bisiklet kullanımı ile ilgili olarak uygun şekilde bilgilendirildiklerinden emin olmalıdır. İfadesi yer almalıdır. Çocuk kütlesini taşıması için tasarlanan oyuncaklar (Bisikletler, üç tekerlekliler, motosikletler ve arabalar) Keskin kenarlar ve sivri uçlar bulundurmamalı.ve serbest tekerlek tertibatı bulunan bütün üzerine binilebilir oyuncakların, bir frenle teçhiz edilmesi gerekmektedir.Pedalları ön tekerlekte olan üç tekerlekli bisikletler ile arabalar ve elektrikle sürülen arabalar gibi doğrudan transmisyonlu oyuncaklar, çocuğun ayakları serbest kalındığından ve aracı frenlemek üzere kullanılabileceğinden hariç tutulmalıdır.

28 “Dikkat ! koruyucu teçhizat giyilmelidir.”
  Oyuncak olarak satışa sunulmuş paten ve kaykaylar aşağıdaki uyarıyı taşımalıdır. “Dikkat ! koruyucu teçhizat giyilmelidir.” Kullanım tariflerine ilaveten, oyuncağın büyük yetenek gerektirmesinden ötürü kullanıcının ve üçüncü şahısların yaralanmasına sebep olan düşmeler veya çarpışmalardan kaçınılması için dikkatle kullanılması hususunda bir uyarıda bulunmalıdır. Tavsiye edilen koruyucu teçhizat (Kasklar, eldivenler, Dizlikler, dirseklikler, v.b.)

29 Kaydıraklar, asılmış salıncaklar ve bir kirişe tutturulmuş halkalar, trapezler, ipler ve benzeri oyuncakların (askılar, bağlamalar, ankrajlar v.b.) belirli aralıklarla bakım ve onarımının yapılması ihtiyacına dikkat çeken ve bu bakımlarının yapılmaması halinde, oyuncağın düşebileceğini veya devrilebileceğini belirtilen uyarılar bulunmalıdır. Pratik olması halinde, uyarılar oyuncağın üzerine yapıştırılmalıdır. Bu uyarılar, yanlış montaj halinde tehlike arz edecek parçaları da belirterek, oyuncağın doğru montajı hakkında bilgi verilmelidir. Kaydıraklar, salıncaklar vb.:   Salıncaklar :Çocuk bahçelerinde kullanılan teçhizatlar değildir. Kişisel kullanım için kullanılan oyuncaklardır. Salıncaklarda çocuğun oturaktan düşmesini önleyen arkalık ile güvenlik tertibatı bulunması gerekmektedir. Küçük çocukların bu gibi salıncaklardan, oturağın devrilmesi ile düşmeler sonucu kazalar meydana gelmektedir. Bu nedenle asma halatlarının, çocuğun ağırlık merkezini tutabilmeleri için oturağın köşelere en yakın yerlerden tutturulması önem taşımaktadır. Salıncakların yapısında halatlar veya kordonlar kullanıyorsa bunlar, çocuğun başının iplere dolanmasından doğacak boğulma riskini azaltacak şekilde tasarımlanmalıdır. (Çocuk bahçelerinde kullanılan teçhizatın oyuncaklar hakkında yönetmeliğin kapsamında olmayıp oyuncak teçhizatı ile ilgili standart kapsamında değerlendirilmektedir.)

30 ·        Çıkıntı şeklinde borular ve parçaların çocuğa batmaması için tedbir alınmalıdır. (örn:Şemsiye tellerinin uçları korunmalıdır.) ·        Potansiyel oturma genişliği 140mm üzerinde olan katlama ve kayma mekanizmaları olan oyuncaklar aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır. ·        Çocuğun üzerine katlanabilecek bir tutamak veya diğer yapısal elamanı olan çocuk arabası ve pusetle, kilit tertibatı ve emniyet mandalı bulundurmalıdır. (oyuncak olanlar burada kast edilmiştir) ·        Emniyet durdurma veya kilit tertibatı, oyuncak tam (Oyuncak puset veya bebek arabasının kilitleme tertibatı birbirine geçmeden kısmen açılanları da var bunlar yönetmeliğe aykırı değil) açıldığında otomatik olarak birbirine geçmelidir. ·        Katlanabilir oyuncaklardaki (oyuncak ütü tahtası, katlanır sandalye ve masalar gibi) katlama mekanizmalarında bir emniyet durdurma veya kilit tertibatı bulunmalıdır. ·         

31 Kırık camlardan meydana gelebilecek kesik riskini azaltmak için 36 aylıktan büyük çocukların oyuncakların yapısında, sadece oyuncağın fonksiyonu bakımından gerekli olduğunda (optik oyuncaklar, cam ampuller, vb) takviye etmek için, cam elyafında, sert cam bilyelerde ve bebeklerin sert cam gözlerinde cam kullanılabilinir. Porselen örnek olarak oyuncak çay setlerinde kullanılmakta ve halen 36 aylıktan büyük çocuklar için izin verilmektedir.

32 TTEKNİK DOSYA Üretici/ithalatçı teknik dosyayı hazır bulundurmak zorundadır. Bu dosya ürünün oyuncak yönetmeliğinin sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını gösteren bilgi ve belgeleri içermelidir. Üretici veya onun yetkili temsilcisi uygunluk deklarasyonu da dahil olmak üzere bütün dökümasyonu hazırlayarak gözetim ve denetim otoritesinin denetimi için hazır bulundurmak zorundadır. İthalatçı firma teknik dosyayı üreticisinden temin etmek ve hazır bulundurmak zorundadır. ÜÜretici tarafından hazırlanan teknik dosya ürünün oyuncak yönetmeliğinin temel gereklerine uygun olduğunu kanıtlayan aşağıdaki belgeleri içermelidir. ·        Ürünün genel tanımı, planlanıyorsa varyantları ·        Dizayn çizimleri, planlama metodları ve parçalarının diagramları, ·        Yukarıda bahsedilen çizim ve diagramların anlaşılabilmesi için gerekli açıklamalar ve tanımlar, ·        Test raporları, ·        Toksisite raporları, ·        Kullanma talimatları, ·        Paketleme şekli ve etiketler, ·        Üretici, onun yetkili temsilcisi veya ithalatçısının adresi,

33 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TUTANAĞI 19. 04
PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TUTANAĞI tarih ve sayılı Resmi yayımlanan 2004/24 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde bir örneği bulunmaktadır.

34 PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TUTANAĞI
 Yetkili Kuruluş(1) : Dosya(2) No : I. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN NEDENİ: Olağan Denetim [ ] İhbar ve Şikayetler [ ] Kamu Kuruluşları tarafından yapılan Bildirimler(3) [ ] Avrupa Birliği Tarafından Yapılan Bildirimler(3) [ ] Tespit Edilen Aykırılığın İzlenmesi(4) [ ] Diğer (Belirtiniz) [ ] ( ) II. ÜRETİCİ(5)/DAĞITICIYA(6) İLİŞKİN BİLGİLER: ÜRETİCİ DAĞITICI 1.Adı/Ticari Unvanı : 2.Vergi No : 3.Adresi : 4.Kayıtlı Olduğu Oda : 5.Oda Kayıt No : 6.Ticaret Sicil No(7) : 7.Telefon No : 8.Fax No : 9.E-Posta :

35 III. ÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER: İTHAL YERLİ
1.Ürünün Tanımı(8) 2.Üretim No(9) 3.Fatura Tarihi ve No(10) 4.İlgili Teknik Düzenleme(11) 5.Tip Onay No(12) 6.Belgelendirme Kuruluşunun Adı ve Kimlik No(13) Onaylanmış kuruluş(14) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu(15) 7.Gümrük Beyannamesi Tarih ve Kimlik No(16) 8.G.T.İ.P(17) 9.Menşe Ülke(16) 10.İhracatçı Ülke(16)

36 IV. PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN TESPİTLER:
Aykırılık Nedeni(4) : Ürünün, ilgili teknik düzenlenmesinde öngörülen işareti ve /veya belgeleri(18) taşımadığı veya ilgili teknik düzenlemede belirtilen hükümlere uygun olarak düzenlenmediği tespit edilmiştir. Tespit edilen aykırılıkların giderilmesi için ……süre verilmiştir Usulsüzlük Nedeni : İlgili teknik düzenlemesinde öngörülen işareti ve/veya belgelerin(18) tahrif veya taklit edildiği veya usulsüz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Güvensizlik Şüphesi(19) Nedeni(20) : Ürünün, ilgili teknik düzenlenmesinde öngörülen işareti ve/veya belgeleri(18) taşımaması veya teknik düzenlemede belirtilen hususlara uygun olmaması yada anılan işaret veya belgelerin tahrif veya taklit edildiği veya usulsüz olarak kullanılması,ürünün güvensizliğine dair ciddi bir şüpheye yol açmıştır. Güvensizlik Belirtisi(21) Nedeni(20) : Yapılan İncelemelerde ürünün güvensiz(22) olduğuna dair kesin belirti tespit edilmiştir. Güvensizlik(23) Nedeni(24) : Yapılan duyusal inceleme/test/muayene sonucunda ürünün güvenli olmadığı tespit edilmiştir. Uygunluk Teyidi(25) : Ürün ilgili mevzuatına uygun bulunmuştur.

37 V. NUMUNE ALIMINA İLİŞKİN BİLGİLER(26)
1. Numunenin Alındığı Yerin Adı/Ticari Unvanı : 2. Numunenin Alındığı Tarih ve Saat : 3. Numune Alma Gerekçesi : 4. Numunenin Alındığı Yerde Bulunan Toplam Ürün Miktarı(27) : 5. Alınan Numune Miktarı(28) : 6. Numunenin Temin Edilme Şekli(29) : İşbu tutanak 4703 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’te ve ilgili teknik düzenlemelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 3 (üç) nüsha olarak açık adı ve adresi belirtilen yerde düzenlenmiş, okunarak imza altına alınmış ve bir örneği firma yetkilisine bırakılmıştır. TARİH...../...../...... DENETÇİ(LER) DENETÇİ(LER) FİRMA YETKİLİSİ Adı: Adı Görevi: Soyadı: Soyadı: Adı Soyadı: Ünvanı: Ünvanı T.C. Kimlik No: Kurumu: Kurumu: Baba adı: İmzası: İmzası: Doğum yeri ve yılı: Nufusa Kayıtlı olduğu yer: İkametgah adresi: İmza ve Kaşe

38 AYKIRILIK NEDENİ Denetçi, ürünün teknik düzenlemesine uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla, öncelikle ürünün, ilgili teknik düzenlemede öngörülen işaret veya belgeleri taşıyıp taşımadığına bakmalıdır. -CE işaretinin olmaması -CE işaretinin yanlış yerleştirilmesi Gerekli uyarıları üzerinde olmaması - Etiket/ambalaj bilgilerinde eksiklik (örneğin 0-3 yaş grubuna uygun oyuncağın üzerine 0-3 yaşa uygun değildir işaretinin olması v.b ) İZLENECEK YOL Bu uygunsuzluğun insan sağlığı, can ve mal güvenliğine bir tehdit arz etmemesi koşuluyla; -Aykırı ürünler yedd-i emine alınır.Üretici/İthalatçının adı/adresi tespit edilir. Satış yerinde satıcıya üretici/ithalatçının adı/adresinin tespiti için 1 hafta süre verilir. -Aykırılığın giderilmesi için üretici/ithalatçıya süre verilir. -Aykırılık izleme süreci başlar. -Aykırılık giderilmemiş ise Genel Müdürlükçe 4703 sayılı Kanuna göre idari para cezası uygulanır.

39 USULSÜZLÜK NEDENİ -CE işareti/veya teknik dosyadaki belgelerin tahrif ve taklit edilmesi veya usulüne uygun olarak kullanılmaması durumudur. (örneğin üretmekte olduğu bir oyuncak için yapmış veya yaptırmış olduğu analiz ve diğer belgeleri diğer bir oyuncak için de kullanıyor olması). İZLENECEK YOL Genel Müdürlük tarafından 4703 sayılı Kanuna göre idari para cezası uygulanır.

40 GÜVENSİZLİK ŞÜPHESİ NEDENİ
Güvensizlik Şüphesi: tek başına kullanılmaz. Bu tespitin yapılabilmesi için, aynı ürünle ilgili olarak Aykırılık ya da Usulsüzlük Tespiti bulunması gerekir. Aykırılık ve/veya usulsüzlüğün varlığı oyuncak hakkında ciddi şüphe uyandırması halinde güvensizlik şüphesi oluşur. Şüphenin giderilmesi için duyusal inceleme yapılır Duyusal incelemenin yeterli olmadığı durumlarda tutanağın güvensizlik belirtisi nedeni kısmı doldurulur ve numune alınır. Numune alma kısmı da doldurulur Numune işleme alınmak üzere Genel Müdürlüğe oradan da lab. Gönderilir. Analiz sonucu ürün güvenli çıkmazsa tutanağın güvensizlik nedeni bölümü doldurulur ve Genel Müdürlükçe 4703 e göre gerekli yasal işlemler uygulanır. Güvensizlik şüphesi ile güvensizlik belirtisi arasındaki farkı açıklamak için bir örnek vermek gerekirse, oyuncağın teknik dosyasındaki herhangi bir eksiklik, ürünün güvensizliği konusunda bir şüphe doğmasına yol açar.(aykırılık ve usulsüzlük yol açacak eksikliklerin çok fazla sayıda olması). Ancak 36 ayın altındaki çocukların kullanması için tasarlanan oyuncakların parçaları ve ayrılabilir parçaları emme ve/veya nefesle çekilmesini önleyecek boyutta olmaması ise direk güvensizlik belirtisidir.

41 Üretici, güvenli olmadığı tespit edilen ürünün kendisi tarafından piyasaya arz edilmediğini veya ürünün güvenli olmaması halinin ilgili teknik düzenlemeye uymaktan kaynaklandığını ispatladığı takdirde sorumluluktan kurtulur. İl Müdürlükleri, yürüttükleri piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin aylık kayıt tutarlar. Bu kayıtlar, denetlenen firmanın adı, denetlenen ürünün adı, denetlenen ürünün yerli mi ithal mi olduğu, ithal ürünlerin GTİP numaraları, menşei ve giriş gümrüğü denetimin hangi teknik düzenleme çerçevesinde yapıldığı, denetimin re’sen mi şikayet üzerine mi olduğu, denetimin şekli, denetim sonucu uygulanan önlem ve yaptırımlara ilişkin bilgileri içerir. NOT: Piyasa denetim ve gözetim tutanağını firma yetkilisinin imzadan imtina etmesi durumunda tutanağın firma yetkilisinin imzalaması gereken kısmına kişinin imzadan imtina ettiği yazılır ancak, tutanağın bir örneği firmaya bırakılmaz İl Sağlık Müdürlüğü tarafından firmaya resmi yazışma ile gönderilir.


"OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları