Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI UYUM Ç ALIŞMALARI 1/95 sayılı T ü rkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ’ nın 8 ila 11 inci maddeleri T ü rkiye ’ nin AB ’ nin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI UYUM Ç ALIŞMALARI 1/95 sayılı T ü rkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ’ nın 8 ila 11 inci maddeleri T ü rkiye ’ nin AB ’ nin."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI UYUM Ç ALIŞMALARI 1/95 sayılı T ü rkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ’ nın 8 ila 11 inci maddeleri T ü rkiye ’ nin AB ’ nin ortak mevzuatını ulusal mevzuata uyumunu ö ng ö rm ü şt ü r. Avrupa Birliği Ü lkeleri ticarette teknik engellerin kaldırılması amacıyla ü r ü n grupları i ç in direktifler hazırlamış ve her ü ye Ü lke bu direktifleri uygulamakla y ü k ü ml ü olmuştur. Ü lkemiz Avrupa Birliği ü yesi olamamakla birlikte bu birliğe katılabilmek i ç in ve G ü mr ü k Birliği anlaşması gereği s ö z konusu direktifleri uyumlaştırarak kendi mevzuatına aktarmak zorundadır. Oyuncaklar direktifi de yeni yaklaşım direktifi olduğundan bu ü r ü nlerin CE işareti iliştirmek suretiyle piyasaya arz edilmeleri gerekmektedir. Bu uyum ç alışmaları ç er ç evesinde *4703 sayılı “Ü r ü nlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ” ( Ç er ç eve Kanun) *CE Uygunluk İşaretinin Ü r ü ne İliştirilmesine Ve Kullanılmasına Dair Y ö netmelik * Ü r ü nlerin Piyasa G ö zetimi ve Denetimine Dair Y ö netmelik, *Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları İle Onaylanmış Kuruluşlara Dair Y ö netmelik *Teknik Mevzuatın Ve Standardların T ü rkiye İle AB Arasında Bildirimine Dair Y ö netmelik hazırlanmış ve DTM tarafından y ü r ü rl ü ğe koyulmuştur. Bu kapsamda Bakanlığımız da oyuncaklarla ilgili gerekli mevzuatı hazırlamıştır. Oyuncakların G ü venliği İle İlgili ü ye Devletlerin Kanunlarının yakınlaştırılması Hakkındaki 3 Mayıs 1988 tar i hli Konsey direktifi (88-378-EEC) ve onu tadil eden 22 temmuz 1993 tarihli Konsey direktifi (93-68) uyumlaştırılmıştır.

2 Ç ER Ç EVE KANUN Bu kanun esas itibarıyla piyasaya sadece teknik d ü zenlemesine uygun ve g ü venli ü r ü nlerin arz edilebilmesi i ç in Devletin, ü reticilerin ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının ü zerine d ü şen vazifeleri belirlemek amacıyla ç ıkarılmıştır Devletin y ü k ü ml ü l ü kleri Devletin birinci y ü k ü ml ü l ü ğ ü ;s ö z konusu ü r ü n ü retimini yapan ü reticilerin, ü r ü n ü n t ü keticiler ve risk altındaki diğer varlıklar a ç ısından azami g ü venlik sağlayacak şekilde ü retilmesi i ç in uymaları gereken kuralları belirlemektedir. Devletin ikinci y ü k ü ml ü l ü ğ ü ; ü r ü n ü n piyasaya arz edilmeden ö nce etkin bir şekilde denetimini üçü nc ü taraf değerlendirme kuruluşu olarak nitelendirilen uygunluk değerlendirme kuruluşları/onaylanmış kuruluşlar aracılığıyla yapabilecektir. B ö ylece, g ü venli olmayan ü r ü nlerin t ü keticilere ulaştıktan sonra yol a ç acakları zararların ortadan kaldırılması i ç in yapılacak harcamalarda bir azalma s ö z konusu olacak ve t ü keticilerin g ü vensiz ü r ü n kullanmalarını engelleyebilmenin bir diğer yolu olan piyasaya arz sonrası g ö zetim ve denetim faaliyetleri i ç in devletin ü zerine binen mali y ü k ü n makul seviyelerde tutulması m ü mk ü n olacaktır. Devletin son y ü k ü ml ü l ü ğ ü ; ü r ü n piyasaya arz edildikten sonra yapacağı g ö zetim ve denetim faaliyetleridir.

3 · Üreticilerin yükümlülükleri: Ç er ç eve Kanun, piyasadaki diğer bir akt ö r olan ü reticilerin hak ve y ü k ü ml ü l ü klerini de ş ö yle belirlemiştir: · Ü retici piyasaya mutlaka g ü venli ü r ü n arz etmek zorundadır. · Ü retici ü r ü n ü n mevzuata uygunluğunu bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna test ettirmek suretiyle teyid edebilir ancak ü r ü n g ü vensiz ç ıkarsa yine de nihai sorumlu ü reticidir. · Ü reticilerin g ü venli ü retim yapmalarını zorlayacak ve t ü keticilerin g ü venliğini maksimize edecek en ö nemli unsur ise, g ü vensiz ü r ü n ü n piyasaya arz sonrası g ö zetim ve denetim esnasında tespit edilmesi durumunda, ü r ü n ü satın almış ve kullanmakta olan t ü keticilerin, ü r ü n ü n taşıdığı g ü vensizlik unsurlarından haberdar edilmesi y ü k ü ml ü l ü ğ ü n ü n ü reticilere verilmesi, bu ç er ç evede ü reticinin basın yayın organlarında g ü vensiz ü r ü n ü rettiğini ilan edecek olmasıdır. Bu durum, doğal olarak, ü reticilerin ticari itibar kaybı riskini g ö ze alamayacakları i ç in ü retim esnasında azami dikkati g ö stermelerine vesile olacaktır. Ayrıca, ilgili kamu kurumlarının denetimleri esnasında g ü vensiz bulunan ü r ü nlerin piyasadan toplatılması, g ü vensizliklerinin giderilmesi ve gerekiyorsa imha edilecek olmaları da olduk ç a pahalı s ü re ç ler olduğu i ç in, ü reticinin teknik mevzuata uyum i ç in azami dikkati g ö stermesini sağlayacaktır.

4 Piyasadaki bir diğer akt ö r olan uygunluk değerlendirme kuruluşlarının y ü k ü ml ü l ü kleri de ş ö yle belirlenmiştir: Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ü retici ü r ü n ü n ü piyasaya vermeden ö nce ilgili teknik d ü zenlemesine uygun olup olmadığını test eden kuruluştur. Bu testleri ü reticinin talebi ü zerine yapar. Bu nedenle bir anlamda Uygunluk değerlendirme kuruluşları ilgili kamu kuruluşları tarafından belirlenecek kurallar ç er ç evesinde, kamu adına piyasaya arz ö ncesi denetim g ö revini ü stlenecektir. İdari para cezaları: Çerçeve Kanunda idari para cezaları hükümlerine yer verilmiştir, ancak bu hükümler sistemin belkemiği değildir. Para cezaları konusunda ilgili kamu kuruluşlarınca ilgili ürün ya da ürün grupları için mevcut mevzuatta aynı fiil için herhangi bir idari para cezası öngörülmüyorsa Çerçeve Kanun’da yer verilen cezaî müeyyideler devreye girmektedir.

5 Ç er ç eve Kanunun uygulama Y ö netmeliklerinden; 1- Ü r ü nlerin Piyasa G ö zetimi ve Denetimine Dair Y ö netmelik · Ü r ü nlere ilişkin teknik d ü zenlemelerin hazırlanması ile teknik d ü zenlemelere uygunluk ve ü r ü n g ü venliğine ilişkin esasları, · Ü r ü nlerin piyasaya arzında ü retici ve dağıtıcıların y ü k ü ml ü l ü klerini, piyasa g ö zetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, · Ü r ü nlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ü r ü nler piyasada iken ilgili teknik d ü zenlemelere uygun ve g ü venli olup olmadığının tespiti konusunda yetkili kuruluşların yetki ve sorumluluklarını, · Piyasa g ö zetimi ve denetimi ç er ç evesinde alınacak ö nlemleri ve yetkili kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasını teminen Piyasa G ö zetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulunun teşkili ile bu Kurulun g ö revleri ve ç alışma usul ve esaslarını belirlemektedir. 2- “ CE ” Uygunluk İşaretinin Ü r ü ne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Y ö netmelik, 4703 sayılı Kanun ile belirlenen sistem i ç erisinde bazı ü r ü nlerinin ilgili teknik d ü zenlemelerine uygun olarak ü retildiklerini ve bu uygunluğun ü retici ya da onaylanmış kuruluşlar tarafından doğrulandığını ifade eden “ CE ” uygunluk işaretinin ü r ü ne iliştirilmesinde izlenecek y ö ntemler ile bu işaretin kullanılmasında riayet edilecek kuralların belirlenmesini ama ç lamaktadır.

6 3- Ü r ü nlerin Piyasa G ö zetimi ve Denetimine Dair Y ö netmelik, ü r ü nlere ilişkin teknik d ü zenlemelerin hazırlanması ile teknik d ü zenlemelere uygunluk ve ü r ü n g ü venliğine ilişkin esasları, ü r ü nlerin piyasaya arzında ü retici ve dağıtıcıların y ü k ü ml ü l ü klerini, piyasa g ö zetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları, ü r ü nlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ü r ü nler piyasada iken ilgili teknik d ü zenlemelere uygun ve g ü venli olup olmadığının tespiti konusunda yetkili kuruluşların yetki ve sorumluluklarını, piyasa g ö zetimi ve denetimi ç er ç evesinde alınacak ö nlemleri ve yetkili kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanmasını teminen Piyasa G ö zetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulunun teşkili ile bu Kurulun g ö revleri ve ç alışma usul ve esaslarını belirlemektedir. UYGUNLUK DEĞERLENDİRİLMESİ Ü r ü n piyasaya arz edilmeden ö nce ilgili teknik d ü zenlemesinde belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığının, diğer bir ifade ile teknik d ü zenlemeye uygun olarak ü retilip ü retilmediğinin test ve muayene edilmesi ve bu işlemlerin sonucunun belgelenmesi faaliyeti uygunluk değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır.

7 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ü retici ü r ü n ü n ü piyasaya vermeden ö nce ilgili teknik d ü zenlemesine uygun olup olmadığını test eden kuruluştur. Bu testleri ü reticinin talebi ü zerine yapar. ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR Yeni Yaklaşım Y ö netmelikleri kapsamında yer alan ve y ü ksek risk taşıyan ü r ü nleri, piyasaya arz edilmeden ö nce uygunluk değerlendirmesi işlemine tabi tutan bağımsız, üçü nc ü taraf, atanmış Test Muayene ve Belgelendirme kuruluşlardır. Bir Test Muayene ve Belgelendirme Kuruluşunun Onaylanmış Kuruluş Olabilmesi İ ç in : -Yetkili Kuruluş tarafından atanması, -AB Komisyonunca bu atamanın kabul g ö rmesi, -Komisyonun vereceği bir kimlik kayıt numarası ile AB Resmi Gazetesinde atamanın duyurulması gerekmektedir.

8 CE UYGUNLUK İŞARETİ CE işareti, Avrupa Birliği ’ nin, teknik mevzuat uyumu ç er ç evesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ü r ü nlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli b ü t ü n uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden ge ç tiğini g ö steren bir Birlik işaretidir CE işareti, ü r ü nlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal g ü venliği, bitki ve hayvan varlığı ile ç evreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ü r ü n ü n g ü venli bir ü r ü n olduğunu g ö steren ve aşağıdaki şekilde sembolize edilen bir işarettir: Bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ü r ü n ü n AB ü yesi ü lkelere ihracatı m ü mk ü n değildir. Oyuncak Y ö netmeliği gereğince piyasada yer alan oyuncakların ü zerinde mutlaka CE işaretinin yer alması gerekmektedir.

9 MODÜL Modül, ürünlerin ilgili teknik düzenlemelerine uygun olup olmadığının tespiti amacıyla ürünlerin özellikleri ve taşıdıkları risk oranları dikkate alarak belirlenen test, muayene ve belgelendirme yöntemidir. A’dan H’ye kadar sınıflandırılan sekiz farklı modül vardır. Düşük risk taşıyan ürünler için öngörülen modüller uygunluk değerlendirmesinin üreticinin kendisi tarafından yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Yüksek risk taşıyan ürünlerde ise modüller uygunluk değerlendirmesi için üretici tarafından onaylanmış kuruluşa başvurulmasını öngörmektedir. Oyuncaklar düşük risk grubuna girdiklerinden genellikle A modülüne girerler ve üreticiler uygunluk değerlendirmesini kendileri yaparlar.Üretici; Bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna gerekli testleri yaptırır, Teknik Dosyasını hazırlar, Oyuncağa CE işaretini iliştirir. Yüksek risk grubuna giren oyuncaklar için Onaylanmış Kuruluşa gitme mecburiyeti vardır.

10 Onaylanmış Kuruluşa gitmesi gereken( AT Tip İncelemesi yapılması gereken oyuncaklara örnek): -Bazı emme kapları olan oyuncaklar -Küçük toplar bulunduran oyuncaklar -Oyuncak skooterler Yukarıda bahsedile ürünleri oyuncak standardları tam olarak karşılamadığından bu ürünleri üreten üreticiler ürünleri piyasada yer almadan önce mutlaka Onaylanmış Kuruluşa giderek AT tip incelemesi yaptırması ve bundan sonra CE işaretini iliştirmesi gerekmektedir.

11 “ CE ” uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve kullanılmasına dair genel esaslar; I.Bir ü r ü n ü n, CE işaretinin iliştirilmesini gerektiren birden fazla teknik d ü zenlemeye tabi olması durumunda, CE uygunluk işareti, ü r ü n ü n, ilgili t ü m teknik d ü zenlemelerin h ü k ü mlerine uygun olduğunu g ö sterir. II.CE uygunluk işareti; a) İlgili teknik d ü zenlemede aksi belirtilmediği takdirde, en az 5 mm boyunda "CE" harflerinden oluşur. b) Bu işaret i ç in ö ng ö r ü len oranlara ve şekle bağlı kalınmak ü zere, k üçü lt ü lebilir veya b ü y ü t ü lebilir. c) Ü r ü ne veya veri levhasına iliştirilir. Ü r ü n ü n yapısı gereği bunun m ü mk ü n olmaması halinde, etiketine, ambalajına ve ilgili teknik d ü zenlemenin ü r ü n ü n beraberinde herhangi bir dok ü manın b ulunmasını gerektirdiği durumlarda, bu dok ü manlara iliştirilir. d) G ö r ü n ü r, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir.

12 III) CE uygunluk işareti, ü retim kontrol safhasının sonunda iliştirilir. IV) İlgili teknik d ü zenlemenin gerektirdiği durumlarda, CE uygunluk işaretinin yanında, ü retim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun Komisyon tarafından verilen kimlik kayıt numarası yer alır. (Oyuncaklarda uygulamaz) V) Belirli ü r ü nlerin kullanımına ilişkin ö zelliklerin belirtilmesinin gerektiği durumlarda, CE uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra bir piktogram veya kullanma kategorisini g ö steren başka bir işaretleme yer alabilir. VI) Ü r ü nlere, CE uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçü nc ü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştirilemez. ( Ö r:CE-Chine export,Caveat Emptor veya Check Everything ifadeleri de CE olarak ama yanlış olarak kullanılmakta) VII) Ulusal veya uluslararası bir standarda uygunluğu belirten işaretler CE uygunluk işaretinin g ö r ü nebilirliğine ve okunabilirliğine zarar vermemek kaydıyla, ü r ü ne, ambalajına veya ekli dok ü manına iliştirilebilir. VIII) CE uygunluk işareti, ü retici tarafından iliştirilir. Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kendi sorumluluğu altında, kendisi veya ü retici tarafından iliştirilir.

13 MEVZUAT UYUMU Ç ALIŞMALARI KAPSAMINDA OYUNCAKLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN UYUM Ç ALIŞMALARI -Oyuncaklar Hakkında Y ö netmelik (17.05.2002 tarih ve 24758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 17.11.2003 tarihinde y ü r ü rl ü ğe girmiştir.) -Oyuncaklar Hakkında Y ö netmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Y ö netmelik (18.11.2003 tarih ve 25293 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak y ü r ü rl ü ğe girmiştir.) -5.12.2003 tarih ve 25307 sayılı Resmi Gazetede Mekanik ve fiziksel ö zellikler standardı ile -Elektrikli g ü venlik kuralları standardı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından mecburi uygulamadan kaldırılmıştır. -15.11.2003 tarih ve 25290 sayılı Resmi Gazetede Alevlenebilirlik, Bazı elementlerin g öçü, Deney setleri dışındaki kimyasal oyuncaklar, Yaş uyarı etiketlemesi i ç in grafik sembol standardı Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi uygulamadan kaldırılmıştır. Aynı Resmi Gazetede Oyuncak y ö netmeliğinin 4 ü nc ü maddesi (j) bendi gereğince ilgili standartların isimleri yayınlanmıştır.

14 -Onaylanmış Kuruluş Kriterleri Tebliği 28.02.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete ’ de yayımlanmıştır Halen Ü lkemizde mevcut herhangi bir Onaylanmış Kuruluş yoktur. - Piyasa denetimi ve g ö zetimi Sağlık Bakanlığı tarafından y ü r ü t ü lmektedir. Ancak, i ç piyasadan alınacak numunelerin analizleri yine Sağlık Bakanlığı ile T ü rk Standartları Enstit ü s ü Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği TSE tarafından yapılacaktır. - Oyuncakların İthalatında g ü mr ü klerdeki işlemler ise Oyuncak İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2005/35) tebliği gereği DTM tarafından yapılmaktadır.Oyuncak İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2005/35 Bu Tebliğ gereğince AB ü yesi ü lkelerde serbest dolaşıma girmiş CE işareti taşıyan oyuncakların ithalatına doğrudan izin verilmekte olup, AB ü yesi olmayan diğer ü lkelerden gelen oyuncaklar da ise s ö z konusu tebliğ gereğince Oyuncaklar Hakkındaki Y ö netmelik kapsamında t ü m kontrolleri DTM tarafından yapılmaktadır.


"AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI UYUM Ç ALIŞMALARI 1/95 sayılı T ü rkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ’ nın 8 ila 11 inci maddeleri T ü rkiye ’ nin AB ’ nin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları