Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜN 2 Bakanlık bünyesinde hesap verebilirlik  1) Etik hesap verebilirlik  2) Planlama ve izleme yöntemleri – günlük aktiviteler  3) İç kontrol & denetim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜN 2 Bakanlık bünyesinde hesap verebilirlik  1) Etik hesap verebilirlik  2) Planlama ve izleme yöntemleri – günlük aktiviteler  3) İç kontrol & denetim."— Sunum transkripti:

1 GÜN 2 Bakanlık bünyesinde hesap verebilirlik  1) Etik hesap verebilirlik  2) Planlama ve izleme yöntemleri – günlük aktiviteler  3) İç kontrol & denetim Yönergeler  İç raporlama ve hesap verebilirlik güvenilir bir dış raporlama ve hesap verebilirliğin temelini oluşturur.  Toplu ve bireysel hesap verebilirlik Niina Kiviaho10.10.11

2 1) Hesap verebilirlik, tutum ve yönetim  Yönetişime ilişkin Avrupa Komisyonu Beyaz Kitabı (2001)  Kamu Sektörü için etik çerçeve (teklif 2004) Gönüllü yasal bağlayıcılığı olmayan Avrupa Etik Kuralları Öngördüğü temel değerler:  Hukukun üstünlüğü  Tarafsızlık /objektiflik  Güvenilirlik /şeffaflık  Bakım yükümlülüğü  Nezaket; saygılı bir biçimde yardım etmeye isteklilik  Profesyonellik /hesap verebilirlik Niina Kiviaho10.10.11

3 1) Günlük işteki değerler – kamu çalışanları ahlaki değerleri – kamu yönetimi el kitabı  Maliye Bakanlığı yayını  “Etkililik verimli ve ekonomik faaliyet anlamına gelir. Kamu yönetiminin işlevleri etkin bir biçimde yürütülür. Faaliyetlerinin üretken olduğunu ve kaynaklarının verimli şekilde kullanıldığı, muhafaza edildiği ve geliştirildiğini temin etmek kamu hizmetindeki herkesin görevidir.”  Ödevlerini uygun şekilde ve gecikme olmadan yerine getirmek ve denetim ve gözetime ilişkin emirlere uymak görevidir. Üstler herkesin işte kendisinden beklenenleri bilmesini sağlar. ” Niina Kiviaho10.10.11

4 1) Günlük işteki değerler  Şeffaflık:  “Kamu bilgisinin temel ilkesi vatandaşlarla ilgili faaliyetlerimizin açık olması demektir. Vatandaşların bilgi ve birikim ihtiyaçlarına hizmet veririz. Şeffaflık vatandaşlarımıza faaliyetlerimizi kontrol etme fırsatı verir. ”  Güven:  “İşimizde, kamu hizmetinin güvenilirliğini koruruz ki böylece vatandaşların kamusal hizmetin tarafsızlığına ve bağımsızlığına olan güveni muhafaza edilir. Görevlerimizi kanunlar ve iyi idari uygulamanın ilkeleriyle uyumlu olarak yerine getirmekteyiz. Faaliyetimiz harici bir değerlendiricinin gözünde iyi idari uygulamanın gerektirdiği şartları yerine getirmek olarak da görülebilir.” Niina Kiviaho10.10.11

5 Araçlar  İzleme matrisleri  Diğer matrisler ve anketler  Öz-değerlendirme  Diyalog ve tartışma Niina Kiviaho10.10.11

6 2) Bakanlık planlama ve izleme yöntemleri  Gelecek yıl için yıllık eylem planı ve sonraki dört yıl için bir eylem ve ekonomi planı 2011 yılı eylem planı ve 2012-2015 eylem ve ekonomi planı.  Eylem planının temeli Hükümet programı ve harcama limitleri Bakanlık program uygulama planı ve bakanlık stratejisi  YPD (Yönetim ve Planlama Dairesi) koordinasyonu sağlayan birimdir; ana esasları ve zaman çizelgesini dairelere gönderir  Birimler planlarını dairelere sunar Niina Kiviaho10.10.11

7 A5 01/2007/tao/paht Sosyal İşler ve Sağlık Bakanı Devlet Müsteşarı Sağlık ve sosyal İşler Bakanı Devlet Müsteşarı Daimi Müsteşar Uluslararası İlişkiler Birimi Bilgi ve İletişim Birimi Yönetim ve Planlama Dairesi Refah ve Sağlığı Geliştirme Dairesi Sosyal ve Sağlık Hizmetler Dairesi İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Sigorta Dairesi Tıbbi Ürünler Fiyatlandırma Kurulu Danışman Personel Birimi Ombudsman Makamı (Çocuklar için) Hazırlık Birimi İç Denetim 2) Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Ombudsman Makamı (Eşitlik için) 10.10.11 Niina Kiviaho

8 Eylem planı süreci Niina Kiviaho10.10.11 Hükümet Programı, strateji, bütçe Birimin teklifi Dairenin teklifi (Bakanlık Kurulu) (Yönetim Kurulu) Bakanlık eylem planı YPD: Stratejik projeleri birleştirme ve seçme Şube müdürü ve çalışan görüşmeleri Daire Başkanlığı

9 2) Daire’nin planı  Daire kendi eylem planını hazırlar Eylem planı: tedbir ve kaynakların planı  Önsöz;Daire başkanı  Genel taslak  Temel görevler ve kaynakları  Bakanlığın stratejik projeleri Yasama meclisi Strateji projeleri Diğer projeler  Dairenin diğer stratejik projeleri  Diğer önemli projeler  Kaynakların özeti  Toplumsal cinsiyet eşitliği projesi  Personel eğitim planı  Yayın planı Niina Kiviaho10.10.11

10 2) Eylem planı Hedef/ ölçü SonuçSorumluluk (birim) Kaynaklarİzleme 1/3 2/3 3/3 Niina Kiviaho10.10.11

11 2) Bakanlık eylem planı  Bakanlık eylem planı bütünüyle dairenin eylem planlarını içermez  Bakanlık eylem planı dairenin tekliflerinin bir derlemesi/özetidir Sadece stratejik ve odaksal öncelikler, projeler ve programlar Performans prizması düzeninde sunulur Niina Kiviaho10.10.11

12 2) Eylem planı izleme  Yılda üç kez izleme gerçekleşir 1/3 Mayıs ayı izleme 2/3 Eylül ayı izleme ve 3/3 nihai i zleme aslında mali beyandır.Ocak ayında yapılır ve performans raporunun oluşturulmasını devam ettirir.  Vurgu her seferinde farklı konular üzerindedir.  1/3 izleme bir kontroldür: Yıl planlandığı gibi başlamış mıdır ? Eylem planında halihazırda bazı sapmalar ya da değişiklikler var mıdır? Niina Kiviaho10.10.11

13 2) 2/3 izleme raporu  1/3 raporundan daha geniş kapsamlıdır  Ele aldığı konular: Stratejik projelerin durumu Diğer projelerin durumu Kaynaklar ve personel Performans yönetiminin durumu Kanun yapma durumu  Birimler tarafından Duruma genel bir bakış ve geliştirmeye yönelik olası öneriler Daire başkanlığı tarafından yürütülür YPD > yönetim kurulu

14 2) 3/3 Mali beyan  Hazine’nin yönergeleri (Huovinen)  Yıllık faaliyet raporu ve mali beyanını içerir.  Hesapların sözlü analizi  İç kontrol sistemlerinin yıllık değerlendirmesi  Hedef kazanım matrisi Bakanlık eylem planında bahsedilen her proje  Sözlü değerlendirme  Puanlama

15 3) İç kontrol  Hükümet Bütçe Yasası; Bölüm 4; Kısım 24 b:  Alt bölüm 1) Kamu kurumları kendi faaliyetlerinde ve sorumlu oldukları faaliyetlerdeki iç kontrole uygun düzenlemeler bulmak için bakmalıdır.  Alt bölüm 2) İç kontrol için düzenlemeler, her kurumun uygunluğu ve yeterliliğini sağlamadan sorumlu yönetimi tarafından yürütülür. Niina Kiviaho10.10.11

16 3) İç Kontrol  İç kontrol; yönergeler ve faaliyet yürütülen süreçlerde, organizasyonel çözümlerde yer alan prosedürler ve aşağıdakiler hakkında makul kesinlik elde etmek için kullanılabilen işletme yöntemleri anlamına gelir. Faaliyetlerin, maliyenin ve bütçe gözleminin yasallığı Fonların güvenliği Operasyonel performans Mali durum ve performansa dair doğru ve adil bilginin üretimi.  Nasıl sağlanır? - taahhüt & iletişim  Bakanlıklar ve ajanslar yıllık faaliyet raporunun bir kısmı olarak bir iç kontrol sistemleri yıllık değerlendirmesi yazmalıdır Maliye Bakanlığı: İç kontrol ve risk yönetimi için genel çerçeve Daireler değerlendirir ve Bakanlığın değerlendirmesi bunu temel alır

17 3) Günlük aktivitelerde iç kontrol  Hükümet istihdam biriminin (Maliye Bakanlığı bünyesinde) sahip olduğu ana esaslar: Temek görev ve haklar Kamu ödeme sistemleri Seyahat masrafları Çalışma süresi Yılık tatil İzinler Emekli maaşları Mesleki sağlık hizmetleri İşçi sağlığı koruması Niina Kiviaho10.10.11

18 3) Uygulama  Yönergeler belirli bir bakanlık için değiştirildiği takdirde daha ulaşılabilirdir İç yönergeler  Seyahat masrafları  Kurul ve çalışma gruplarının ücret ve masrafları  Temsili masraflar  Tedarik/satın alma  Yönergeler sadece ilk aşamadır – bunları takip etmemiz gerekir  Bazen can çıkar huy çıkmaz  Anlaması kolay  Merkezileşmenin faydaları Niina Kiviaho10.10.11

19 3) İç denetim  İç denetim bağımsız ve tarafsız bir değerlendirmedir.  Amacı, kurumların faaliyetlerini korumak ve geliştirmektir  İç kontrolün uygunluğu iç denetimle onaylanabilir  Danışarak ve yaparak da gerçekleştirilebilir  Başdenetçi: Simula  İç denetim, iç denetim planı ve denetim raporu verir Dış hizmetler alma ihtimali  Doğru uygulama: İç denetim ağı Başdenetçi bu konularla uğraşan kamu çalışanlarını bir araya getiren bir iç denetim ağı kurmaktadır Kurumlardan sadece biri tam zamanlı iç denetçiye sahiptir Niina Kiviaho10.10.11

20 3) Özet & sorular  Hesap verebilirlik bilinci nasıl uyandırılır?  Herkesin görevi; fakat yönetimin sorumluluğu (?)  Taahhüt ve iletişim Gereksiz masrafları kısmak  Riskli görevler ve bileşimlerden nasıl kaçınılır?  Belirli görevleri merkezileştirme ya da ademi merkezileştirme? Çoklu veri sistemleri Niina Kiviaho10.10.11

21 GÜN 4 Çalıştay  Ödev bölüm 1) İç hesap verebilirlik  evraklar  prosedürler  güçlü & zayıf noktalar  Ödev bölüm 2) Dış hesap verebilirlik  evraklar  prosedürler  güçlü & zayıf noktalar Niina Kiviaho10.10.11

22 Gün 4 Matris : Hesap verebilirlik farklılıkları Hesap verebilirlikİçDış Resmi Gayri resmi Niina Kiviaho10.10.11


"GÜN 2 Bakanlık bünyesinde hesap verebilirlik  1) Etik hesap verebilirlik  2) Planlama ve izleme yöntemleri – günlük aktiviteler  3) İç kontrol & denetim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları