Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇANAKKALE’NİN TÜRKİYE’DEKİ KONUMU Çanakkale ili, Türkiye Cumhuriyetinin kuzeybatısında, topraklarının büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde kalan,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇANAKKALE’NİN TÜRKİYE’DEKİ KONUMU Çanakkale ili, Türkiye Cumhuriyetinin kuzeybatısında, topraklarının büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde kalan,"— Sunum transkripti:

1

2 ÇANAKKALE’NİN TÜRKİYE’DEKİ KONUMU

3 Çanakkale ili, Türkiye Cumhuriyetinin kuzeybatısında, topraklarının büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde kalan, 25° 40' - 27° 30' do ğ u boylamları ve 39° 27' - 40° 45' kuzey enlemleri arasında 9.887 km²'lik bir alan kaplayan, Asya (Anadolu) ve Avrupa (Trakya) kıtalarında toprakları bulunan, kendi adını ta ş ıyan bo ğ az ile ikiye bölünmü ş bir ş ehirdir.

4 Anadolu'nun en batı noktası olan Baba Burnu ile Türkiye'nin en batı noktası Gökçeada'daki İ ncir burnu il sınırları içindedir. Ege Denizi'nde Türkiye'ye ait en büyük adalar, Bozcaada ve Gökçeada, Çanakkale iline ba ğ lıdır. 2010 TUIK verilerine göre ilde merkez ilçeyle beraber 12 ilçe, 22 belde ve 565 köy vardır.

5

6

7 Çanakkale, Cumhuriyetin ilk yıllarında Biga ve Gelibolu sancaklarının kaldırılması ve her ikisinin ortasında bulunan Çanak köyünün il ilan edilmesiyle meydana gelmi ş tir. 1927 Nüfus sayımında Çanakkale'nin merkez nüfusu sadece 8.500 ki ş i idi.. Eski ça ğ larda, Hellespontos ve Dardanelles olarak da adlandırılan ilde 3000 yıldan beri yerle ş im oldu ğ u bilinmektedir. Bugün bile kalıntıları bulunan Truva (Troia, Troy) Antik kenti M.Ö 2500 yılında büyük bir depremle yıkılmı ş ve bölge uzun yıllar Lidya'lılarca yönetilmi ş tir. Milattan önce 336 yılında bölgede en önemli güç haline gelen Pers İ mparatorlu ğ u Helenizm'i tüm dünyaya yaymak amacındaki Büyük İ skender Granikos Çayı (Biga Çayı) kıyılarında büyük bir bozguna u ğ ratılmı ş tır. Osmanlı Devleti döneminde de Karesio ğ ulları Beyli ğ inin yıkılması ile ilin bugünkü topraklarının büyük bir bölümü ele geçirilmi ş, Bizans'a sayesinde ilin fethi daha da kolayla ş mı ş ve Bo ğ azlar ile birlikte kontrol Osmanlı Devleti'ne geçmi ş tir.

8 Çanakkale ilinin topraklarının bütününe bakıldı ğ ında, üzerinde kurulmu ş oldu ğ u yarımada Biga Yarımadası olarak adlandırılır. İ l içindeki en kayda de ğ er yükselti Biga Da ğ ları'dır. Biga adının bu denli çok kullanımının sebebi, Cumhuriyet döneminden önce, Osmanlı idari sisteminde Sanca ğ ın Biga ilçesi olmasıdır. Yani ilin eski merkezi Biga olup, Cumhuriyet döneminde, kazanılmı ş olan ba ş arılardan dolayı ilin ismi ve merkezi Çanakkale olarak de ğ i ş tirilmi ş tir. İ lin isminin kökeni yörede çok geli ş mi ş olan çanak - çömlek zanaatine dayanır. Ş ehrin iki simgesi haline gelen Kale-i Sultaniye ile çanakçılık özde ş le ş ince de ş ehir Çanakkale olarak adlandırıldı.

9

10

11

12 Çanakkale iline ba ğ lı 568 köy, 21 bucak, 12 ilçe belediyesi ve 22 belde belediyesi vardır. Merkezden sonra en büyük ilçe Biga'dır. İ lin en küçük ilçesi Bozcaada'dır. Adaların nüfusu yazları iki katını a ş sa da kı ş ın yerlilerden ba ş ka ya ş ayan kalmaz.

13

14 İ l topraklarının yarısından fazlası ormanlar ile kaplıdır. Ormanlar il topraklarının % 53.9'unu olu ş turur. Ormanlık alanlar 536.964 hektar olup bunun 449.024 hektarı koru, 87.969 hektarı ise köylülere da ğ ıtılan ve ticaret yapılan, kesilmeye hazır ormanlardır. Ormanlık arazinin yarısından fazlasını kızılçam ve me ş e kaplar.

15 İ lin kıyı ilçelerinde ve adalarda iklim hemen hemen aynıdır. Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçi ş iklimin ya ş andı ğ ı Çanakkale topraklarında iklim daha çok Akdeniz iklimine paralellik gösterir. İ ç bölgelerde denizden yükseklik artar ve bu nedenle kıyı bölgelere oranla aradaki sıcaklık ortalaması oldukça açılır. Yılın büyük bölümü hemen her ilçede rüzgârlı günler ya ş anır.

16 Çanakkale'de önem arz eden bir su kütlesi bulunmaz. Gelibolu Yarımadası'nda Tuzla Gölü, Biga ilçesi sınırlarında Hoyrat Gölü ve Ece Gölü ile di ğ er ilçelerde yer alan bazı ufak baraj gölleri ve göletler vardır. Biga'ya ba ğ lı Yeniçiftlik beldesinde yer alan yakla ş ık 10,000 hektarlık Ece Gölü son birkaç yıl içinde kurutularak tarıma uygun hâle getirilmeye çalı ş ılmaktadır.

17

18

19 Çanakkale, yüzyıllar boyunca farklı toplumların egemenli ğ inde kalmı ş, gerek mimarisinde gerek ya ş amda onlardan izler ta ş ımaktadır. 70'li yıllardan itibari ile (itibaren) yapılmaya ba ş layan ticari yatırımlarla ildeki geleneksel toplum yapısı yerini hızla modernize bir yapıya bırakmı ş tır. Ticari yatırımlar ile ula ş ım kolayla ş mı ş ve ş ehrin görünümünün de ğ i ş mesi böylece ba ş lamı ş tır. Bugün Çanakkale Türkiye'nin en modern ş ehirlerinden biridir. Geni ş kaldırımları, temiz caddeleri, bakımlı binaları ile örnek bir ş ehirdir. Henüz altyapısı tam oturmamı ş sa da kültürel anlamda Çanakkale ili Türkiye'de önde gelen çevrelerdendir. Toplumda çekirdek aile yaygındır. Toplum, Göçmenler, Türkmenler, Pomaklar, Yörükler, Çerkezler ve az sayıda Bo ş nak'tan olu ş ur. Pomak ve Yörükler genelde tarım ile u ğ ra ş ırlar. Bir Yörük ki ş isi ile Pomak farklı biçimde geleneksel giysiler giyer.

20 İ l ve ilçe merkezlerinde büyük ölçüde modern giyim örnekleri benimsenmi ş tir. Kırsal kesimden gelen bayanlar, beyaz Yemenî adı verilen e ş arp ve ş alvar ile siyah naylonumsu kuma ş tan pardösü (ferace) giyerler, kırsal kesim erkeklerinde ise baskın giyim türü, pantolon, ceket ve kaskettir. Yörede erkeklerin ş alvar giydi ğ i pek görülmez. Yöre mutfa ğ ı ise birbirinden lezzetli tatlara sahiptir. Çanakkale mutfa ğ ını anlatacak kilit sözcükler; zeytinya ğ, zeytin, sardalya, peynir helvası ve ke ş kektir. Adalar ba ğ cılık ve ş arapçılık konusunda ba ş ı çekmektedir.

21

22

23 Çanakkale ile birçok ilçesi tarihi ve do ğ al güzellikler bakımından oldukça zengin olmasına ra ğ men, bölge olması gerekenden oldukça az turist çekmektedir. İ l merkezinin çevresinde bulunan yerlerin hemen hemen her yeri sit alanı ilan edilmi ş tir. Çanakkale'nin büyüyememesinin asıl sebeplerinden biride budur. Birçok alan yerle ş ime kapalıdır.

24 Çanakkale'nin Başlıca Turistik Yerleri Gökçeada ( İ mroz) Bozcaada (Tenedos) Harp Eserleri Müzeleri Antik Yunan Ş ehirleri Kazda ğ ı Kaplıca ve Termal Tesisler Anıtlıklar Kaleler Çimenlik Kalesi Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlı ğ ı Çanakkale Bo ğ azı Çanakkale Abideleri Truva Atı Assos

25 Gökçeada Daha fazla bilgi için.. Gökçeada, Çanakkale'nin bir ilçesi ve Türkiye'nin en büyük adasıdır. Ege Denizi'nin kuzeyinde, Saros Körfezi giri ş inde yer almaktadır. 91 km. kıyı ş eridine sahiptir. Yıllık ya ğ ı ş miktarı metrekareye 950 – 1050 mm arasında de ğ i ş mektedir.

26 Bozcaada Daha fazla bilgi için.. Bozcaada, Türkiye'nin 3. büyük adası, bu ada üzerinde yer alan, Çanakkale iline ba ğ lı ilçe. Adanın (ve ilçenin) yüzölçümü 40 km², anakaraya uzaklı ğ ı 6 km'dir. Resmi nüfusu 2.543 olup, kı ş ları 1.500 civarına dü ş er, yazları ise bu sayı 5.000'e kadar çıkmaktadır.

27 Harp Eserleri Müzeleri

28 Antik Yunan Şehirleri

29 Kazdağı Daha fazla bilgi için.. Kaz Da ğ ı ya da İ da Da ğ ı, Edremit Körfezi’nin kuzeyinde Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında yer alan bir da ğ masifidir. Kaz Da ğ ı ya da Kaz Da ğ ları olarak iki biçimde adlandırılan da ğ büyük ölçüde Biga Yarımadası'nda uzanmaktadır.

30 Kaplıca ve Termal Tesisler

31 Anıtlıklar Daha fazla bilgi için.. Çanakkale Ş ehitleri Anıtları, Çanakkale il sınırları içindeki Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Bo ğ azı'nın ucunda Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe üzerinde yer alan anıtlardır. 1915 yılında I. Dünya Sava ş ı sırasında Çanakkale Sava ş ları'nda hayatını kaybeden 253.000 Türk askerin anısına yaptırılmı ş tır.

32 Kaleler Daha fazla bilgi için.. Çanakkale ve çevresi, tarihin bütün uygarlıkları için stratejik bir önem ta ş ımı ş tır. Bu yüzden Antik Ça ğ ’da Hellespontus adını ta ş ıyan bugünkü Çanakkale Bo ğ azı’nın iki yanına çok sayıda kale yapılmı ş. Nice emeklerle in ş a edilen bu eserler, bazen ş ehirlerin etrafını çeviren sur duvarları bazen de denize ve ovaya hakim yüksek tepeler üzerinde in ş a edilmi ş kale ve surlar halinde kar ş ımıza çıkıyor. Çanakkale ve çevresindeki kaleler, genellikle denizden gelecek saldırıları önlemek üzere in ş a edilmi ş tir.

33 Çimenlik Kalesi Daha fazla bilgi için.. Çanakkale’nin varolu ş nedeni, bo ğ az kenarındaki Kala-i Sultaniye günümüzdeki adıyla Çimenlik Kalesi’dir. Kaleyi, Fatih Sultan Mehmet İ stanbul’u fethettikten sonra 1462 yılında yaptırmı ş tır. Piri Reis, Kitab-ı Bahriye’sinde kitabını burada tamamladı ğ ından bahseder.

34 Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Daha fazla bilgi için.. Çanakkale’de, Çimenlik Kalesi etrafında ve kale içinde yer alan eserlerin ve tarihi e ş yaların sergilenmesinden ve korunmasından sorumlu olan komutanlıktır. Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlı ğ ı muhtelif kısımlardan olu ş maktadır: 1)Nusret Mayın Gemisi 2)Çanakkale Sava ş ları İ htisas Kütüphanesi 3)Çimenlik Kalesi (Kale-i Sultaniye) 4)Hediyelik E ş ya Binası 5)Resim ve Foto ğ raf Galerisi

35 Çanakkale Boğazı Daha fazla bilgi için.. Çanakkale Bo ğ azı, Marmara Denizi'ni Ege Denizi'ne ba ğ layan bo ğ azdır. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine ba ğ layan bo ğ azda köprü yoktur. Kıtalar arasında ula ş ım feribotlarla sa ğ lanır.

36 Çanakkale Abideleri Daha fazla bilgi için.. Çanakkale Abideleri Türk’ün tükenmezli ğ inin simgesi, birlik ve beraberli ğ imizin kanıtıdır. Çanakkale sava ş larında ş ehit dü ş en yakla ş ık 253 bin ş ehidimizi simgeleyen abidelerin en görkemlisidir. Bu anıt, hepimizin gönlünde gelece ğ e güven yansıtan, Türk milletinin en zor döneminde bile yedi düveli dize getirebilece ğ ini ve yüz binlerce ş ehit pahasına vatan topraklarını ebediyen koruyaca ğ ını gösteren anıtımızdır.

37 Truva Atı Daha fazla bilgi için.. Truva atı, Odysseus'un Truva surlarını a ş mak ve ş ehre gizlice girmek için yaptırdı ğ ı tahtadan at maketidir. Sava ş yakla ş ık 10 yıldır sürmü ş tür. Askerler bıkkın ve yorgundur. Zekası yüzünden Athena tarafından da sevilen Odysseus'un aklına tahtadan bir at yapma fikri gelir. Plana göre Akhalılar sava ş tan çekiliyor gibi gözüküp, geride çok büyük bir tahta at bırakırlar.

38 Assos Daha fazla bilgi için.. Assos, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Edremit Körfezi’nin kıyısında yer alan bir antik kent. Tarih boyunca Yunan, Makedon, Pers dönemlerinde yerle ş im gören bölge Orta Ça ğ 'da terk edilmi ş tir.

39 KAYNAK: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_% 28il%29 TOLGA YİĞİT


"ÇANAKKALE’NİN TÜRKİYE’DEKİ KONUMU Çanakkale ili, Türkiye Cumhuriyetinin kuzeybatısında, topraklarının büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde kalan," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları