Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Asitler ve Bazlar T47KQ8QX45 SP1RX7HNQE. Asit ve Bazlar AsitBaz Ekşi tatları vardır Metalleri ve Karbonat tuzlarını çözerler Turnusol kağıdını kırmızıya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Asitler ve Bazlar T47KQ8QX45 SP1RX7HNQE. Asit ve Bazlar AsitBaz Ekşi tatları vardır Metalleri ve Karbonat tuzlarını çözerler Turnusol kağıdını kırmızıya."— Sunum transkripti:

1 Asitler ve Bazlar T47KQ8QX45 SP1RX7HNQE

2

3 Asit ve Bazlar AsitBaz Ekşi tatları vardır Metalleri ve Karbonat tuzlarını çözerler Turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler Acı tatları vardır Kayganlık hissi verirler Metal iyonları ile Çökelti verirler Turnusol kağıdıı maviye çevirirler.

4 Asit- Baz Tanımları Arrhenius Asit-Baz TanımıBase (1884) Brønsted-Lowry Asit-Baz Tanımı (1923) Lewis asit-baz Tanımı :

5 Asit- Baz Tanımları Arrhenius Asit-Baz Tanımı (1884) Hidrojen içeren ve Suda çözüldüğünde H + iyonu oluşturan maddelere Asit denir. HCl (aq)  H + (aq) + Cl - (aq) OH iyonu içeren ve suda çözüldüğünde OH – iyonu oluşturan maddelere Baz denir. NaOH (aq)  Na + (aq) + OH - (aq)

6 Brønsted-Lowry Asit-Baz Tanımı (1923) H + iyonu verme eğiliminde olan maddelere asit denir.. HCl + H 2 O  Cl – + H 3 O + Asit + Baz  Baz + Asit H + iyonu alma eğiliminde olan maddelere baz denir.. NH 3 + H 2 O  NH 4 + + OH - Baz + Asit  Asit + Baz

7 Konjuge Asit ve Baz çiftleri HF + H 2 O  F – + H 3 O + H 2 PO 4 – + OH –  HPO 4 2– + H 2 O NH 4 + + CO 3 2–  NH 3 + HCO 3 –

8 Lewis asit-baz Tanımı : Baz elektron çifti veren tür, Asit ise elektron çifti alan maddedir B + H +  B - H +

9

10

11 Nötralleşme.Bir asit ile bazın reaksiyona girerek birbirlerinin asit ve bazlığını nötürleştirmesidir. HCl + NaOH  H 2 O + NaCl Reaksiyon sonucunda su ve tuz adı verilen iyonik bileşik oluşur

12 Asit ve bazların Kuvvetliliği Elektrolit Suda (ve bazı çözücülerde) çözündüğü zaman iyonlaşarak elektriği ileten çözeltilere elektrolit denir. Kuvvetli elektrolitler bir çözücüde tamamen, zayıf elektrolitler kısmen iyonlaşır. Kuvvetli AsitZayıf Asitler Suda tamamen iyonlaşan asitlere kuvvetli asit denir. Suda kısmen iyonlaşan asitlere zayıf asit denir HCl (aq) + H 2 O  H 3 O + (aq) + Cl - (aq) CH 3 COOH (aq) + H 2 O  CH 3 COO - (aq +H 3 O (aq) HCl, HBr, ve HI HNO 3, H 2 SO 4, HClO 4 gibi Oksiasitler HF. HCN, H 2 S HClO, HNO 2, ve H 3 PO 4 Organik asitler (RCOOH), CH 3 COOH C 6 H 5 COOH

13

14 Kuvvetli bazZayıf baz Suda tamamen iyonlaşan bazlar kuvvetli bazdır Suda kısmen iyonlaşan bazlara zayıf baz denir NaOH (aq)  Na + (aq) + OH - (aq NH 3(g) +H 2 0 (l)  NH 4 + (aq) + OH - (aq) M 2 O or MOH, M= 1A(1) metalleri (Li, Na, K, Rb, Cs) MO or M(OH) 2, M = Group 2A metalleri (Ca, Sr, Ba) [MgO and Mg(OH) 2 Amonyak (:NH 3 ) Aminler (RNH 2, R 2 NH, R 3 N), CH 3 CH 2 NH 2, (CH 3 ) 2 NH, (C 3 H 7 ) 3 N, C 5 H 5 N

15

16 İyonlaşma derecesi HA + H 2 O ↔ H 3 O + + A - İyonlaşma derecesi = HA dan oluşan [H 3 O + ] başlangıçta [HA] İyonlaşma yüzdesi = HA dan oluşan [H 3 O + ] başlangıçta [HA] x 100

17

18 pHHidrojen iyonu konsantrasyonun eksi logaritmasıdır. (logaritma on tabanına göre ) pH = - log[H 3 O + ] pH = - log [H + ] pOHpOH = -log [OH - ]

19 H 2 O (l) + H 2 O (l) H 3 O + + OH - K [H 2 O] 2 = K su = [H 3 O + ][OH - ] = 1.0 x 10 -14 (25°C) Saf suda Hidronyum iyonu ve hidroksil iyonu konsantrasyonları eşittir. H 3 O + ]=[OH - ]= 1.0 x 10 -7 (25°C) pH = 7.00nötr çözeltiler pH < 7.00asidik çözeltiler pH > 7.00Bazik çözeltiler

20 pH Hesaplamaları Kuvvetli Asit ve BazlardaZayıf Asit ve Bazlarda Kuvvetli Asitlerde pH direkt kuvvetli asitten gelen H + iyonu konsantrasyonu kullanarak hesaplanır. Burada suyun iyonlaşmasından gelen H + ve OH - iyonları genelde ihmal edilir. Zayıf Asit ve bazlarda Asitlik veya Bazlık denge sabiti kullanılır Burada suyun iyonlaşmasından gelen H + ve OH - iyonları genelde ihmal edilir.

21 Kuvvetli Asit ve Bazlarda Kuvvetli Asitlerde pH direkt kuvvetli asitten gelen H+ iyonu konsantrasyonu kullanarak hesaplanır. Burada suyun iyonlaşmasından gelen H+ ve OH- genelde iyonları ihmal edilir. HCl (aq) + H 2 O (l)  H 3 O + (aq) + Cl - (aq) pH = - log[H 3 O + ]

22 Soru: 10 -2 M hydron y um iyonu içeren çözeltinin pH ı nedir ? pH = -log[H 3 O + ] = (-1)log 10 -2 = (-)(-2) = 2 soru : 25°C deki 0.0024 M hidroklorik asit çözeltisini n [H 3 O + ], pH, pOH ını hesaplayınız.

23 Zayıf Asit ve Bazlarda Zayıf Asit ve bazlarda Asitlik veya Bazlık denge sabiti kullanılır HA (aq) + H 2 O (l)  H 3 O + (aq) + A - (aq) [H 3 O + ] [A - ] Ka = ------------------------- [HA] [H + ] = ( Ka. [HA] ) ½ CH 3 COOH + H 2 O  H 3 O + + CH3COO - [H 3 O + ] [CH3COO - ] Ka= ------------------------------- [CH 3 COOH]

24

25

26 soru : 0.100 M NH 3 çözeltisinin H + konsantrasyonunu ve pHını hesaplayınız. K b = 1.76 x 10 -5 soru : 0.0 10 M Ba(OH) 2 çözeltisini n pH, pOH ını hesaplayınız.

27 soru : 0.125 M CH 3 COOH çözeltisinin H + konsantrasyonunu ve pHını hesaplayınız. K a = 1.8 x 10 -5 Çözüm: CH 3 COOH + H 2 O  H 3 O + + CH3COO - K on san ntra sy on (M) CH 3 COOH + H 2 O  H 3 O + + CH3COO - başlangıç 0.125 ---- 0 0 değişim -x ---- +x +x denge 0.125 - x ---- x x x x K a = ------------ 0.125-x Kabul 0.125 - x = 0.125 x 2 = 2.25 x 10 -5 x = 1.5 x 10 -3 pH= 2.82

28

29 0.125 M HClO çözeltisindeki [H 3 O+] konsantrasyonu nedir? Ka = 3.5 x 10 -8

30

31 soru : 0. 2 5 0 M CH 3 COOH çözeltisinin H + konsantrasyonunu ve pHını hesaplayınız. K a = 1.8 x 10 -5

32 Poliprotik Asitler Yapısında iki veya daha fazla iyonlaşabilen proton bulunan asitlere poliprotik asit denir. Bu asitlerin birden fazla iyonlaşma denge sabitleri vardır. H 2 SO 3 + H 2 O ↔ HSO 3 - + H 3 O + K a1 HSO 3 - + H 2 O ↔ SO 3 - + H 3 O + K a2

33 Ionization Constants of Some Polyprotic Acids

34 3.0 M H 3 PO 4 çözeltisinde; (a)[H 3 O + ]; (b) [H 2 PO 4 - ]; c [HPO 4 2- ] (d) [PO 4 3- ] konsantrasyonları nedir? H 3 PO 4 + H 2 O ↔ H 2 PO 4 - + H 3 O + Initial conc.3.0 M00 Changes-x +x M +x M Eqlbrm conc.(3.0-x) M x Mx M

35 Tampon çözelti zayıf asit ve zayıf asitin tuzunu veya zayıf bir baz ve zayıf bazın tuzunu aynı anda içeren çözeltilere tampon çözelti denir. Tampon çözeltiler seyrelme ve az miktarda kuvvetli baz ve asit ilavesine karşı pH ta değişmeye direnç gösterir. Tampon kapasitesi 1 L tampon çözeltisinin pH sını 1 birim değiştirmek için eklenmesi gereken kuvvetli asit veya bazın mol sayısıdır. Tampon çözeltilerde pH ortamda bulunan asit (baz) ve tuzun konsantrasyonu zayıf asit veya zayıf bazın iyonlaşma denge sabitin ifadesinde (Ka veya Kb) yerine konarak hesaplanır. Tampon çözeltilerde pH = pKa ± 1 aralığında değişir.

36

37

38 Soru 0.246 M NH 3 ve 0.0954 M NH 4 Cl içeren tampon çözeltini pHının hesaplayınız. (NH 3 için K b = 1.80 x 10 -5 ) NH 3 +H 2 O  NH 4 + + OH -

39 Hidroliz zayıf asit veya zayıf bazların tuzlarının su ile reaksiyona girerek tuzun asit veya bazını oluşturmasıdır. Tuz + Su ↔ zayıfAsit + OH - reaksiyon denge sabiti Kh=Ksu/Ka ya eşittir. Çözeltinin pH ı bu ifadeden hesaplanır.

40 Soru: 0.1 M sodyum asetat çözeltisinin pH ını hesaplayınız. Asetik asit için Ka= 1.8x10 -5


"Asitler ve Bazlar T47KQ8QX45 SP1RX7HNQE. Asit ve Bazlar AsitBaz Ekşi tatları vardır Metalleri ve Karbonat tuzlarını çözerler Turnusol kağıdını kırmızıya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları