Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sodyum bile ş ikleri; kimya, cam, metal, kâ ğ ıt, petrol, sabun, ve tekstil endüstrisinin vazgeçilmez ögeleridir. Sodyum, esterlerin ve organik bile ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sodyum bile ş ikleri; kimya, cam, metal, kâ ğ ıt, petrol, sabun, ve tekstil endüstrisinin vazgeçilmez ögeleridir. Sodyum, esterlerin ve organik bile ş."— Sunum transkripti:

1 Sodyum bile ş ikleri; kimya, cam, metal, kâ ğ ıt, petrol, sabun, ve tekstil endüstrisinin vazgeçilmez ögeleridir. Sodyum, esterlerin ve organik bile ş iklerin yapımında kullanılır. Yapılarını geli ş tirmek için bazı ala ş ımlarda, Ya ğ lı asitlerle birlikte sabunlarda, Metallerin yüzeyini temizleyip düzgünle ş tirme amacıyla, Erimi ş tuzları safla ş tırmada, Sodyum buharlı lambalarda aydınlatma amacıyla ve Bazı nükleer reaktörlerde ısı transfer akı ş kanı olarak ve yüksek performanslı, içten yanmalı motorlarda içi bo ş luklu valflerde kullanılır. β -galaktozidaz, α -amilaz enzimlerinin aktivatörüdür. 3,2 mg plazmada, 0,2 mg eritrositlerde normal halde bulunur. Günlük ihtiyaç 4-6 g kadardır. Hücre dı ş ı sıvılarında bulunur. Sodyum metabolizması, böbrek üstü bezinin korteks hormonları tarafından düzenlenir. İ drar yolu ile uzakla ş tırılır Sodyum. Periyodik cetvelde Na simgesi ile gösterilen, atom numarası 11 ve atom a ğ ırlı ğ ı 22,99 olan kimyasal elementtir.Alkali meteller grubunda, lityum ile potasyum arasında yer alır. 1807’de, sodyum hidroksidin elektrolizi sayesinde Davy tarafından ke ş fedildi. Sodyum yumu ş ak ve kaygan bir metal olup alkali metaller grubuna aittir. Yüksek reaktif özelli ğ inden dolayı, do ğ ada hiçbir zaman saf ve elementel halde bulunmaz. Do ğ al bile ş iklerin içinde (özellikle NaCl) bol miktarda bulunur. Parlak beyaz renktedir, fakat havada hızla oksitlenerek donukla ş ır. 0.97 g/mL, yo ğ unlu ğ undadır, 98 °C’ ta erir ve 880 °C’ta kaynar. Sodyum metali suda yüzer; ş iddetli bir ş ekilde reaksiyona girerek ısı çıkı ş ına, yanıcı hidrojen gazı çıkı ş ına ve kostik (NaOH) çözeltisi olu ş umuna yol açar. Sarı bir alevle yanar, su ile ş iddetli reaksiyon verir ve havada hızla oksitlenir. Dolayısıyla, vazelin, gazya ğ ı vb. gibi hava ve su ile temasını kesecek inert bir ortamda saklanması gerekir. Sodyum, 1807'de Sir Humphry Davy'nin kostik sodayı elektroliz ederek elementel formda ayrı ş tırmasına kadar uzun süre bile ş ikleri halinde kullanılmı ş tı. Ortaça ğ Avrupa'sında bir sodyum bile ş i ğ i (Latince adıyla sodanum) ba ş a ğ rısı ilacı olarak kullanılmaktaydı. Sodyumun simgesi, Na, yeni Latince natrium adı verilen bir sodyum bile ş i ğ inden gelmektedir. O da Yunanca do ğ al bir tuza verilen nítron adından gelmi ş tir. 19. yüzyılın sonlarında, sodyum; sodyum karbonat ile karbonun birlikte 1100 °C’a ısıtılması ile kimyasal olarak elde edilmi ş tir. Na 2 CO 3 (sıvı) + 2 C (katı, kok) → 2 Na (buhar) + 3 CO(gaz) Sodyum, oksijenle birle ş erek Na 2 O protoksit, ve Na 2 O 2 peroksit verir. Sodyum protoksit, su ile birle ş erek sodyum hidroksit (sud kostik, NaOH) veren bazik bir oksittir. Sodyum peroksit su etkisiyle oksijen vererek ayrı ş ır ve asitlerle oksijenli su (hidrojen peroksit) verir. Sodyum sülfat(Na 2 SO 4 ) tuzlu bataklıkların kristalle ş mi ş kısımlarından çıkarılır. Yapay olarak sülfürik asitin sodyum klorüre etkimesiyle de hazırlanır, 10 mol su alarak renksiz ve hacimli klinorombik prizmalar halinde (Glauber tuzu) kristalle ş ir. Sodyum nitrat (NaNO 3 ) ş ili güherçilesini meydana getirir. Gübre olarak kullanılır; ayrıca nitrik asit ve di ğ er nitratlar ile nitritlerin hazırlanmasında da kullanılır. Sodyum nitrit (NaNO 2 ), sodyum nitrattan hazırlanır ve 217 °C'ta eriyen renksiz bir katıdır. Diazo boyar maddelerinin hazırlanmasında kullanılır.. Deneyde Kullanılan Araç ve gereçler: Mesnet, mesnet kıskacı, piset, sodyum metali, su, fenolftalein ve gazya ğ ı. Deneyin Yapılı ş ı: Deney tüpü mesnet kıskacına tutturularak düzenek hazırlanır. Piset yardımıyla deney tüpüne bir miktar su konur. Üzerine 1-2 damla fenolftalein indikatörü damlatılır ve çalkalanır. Sonra bu deney tüpüne bir miktar gazya ğ ı ilave edilir. İ ki fazlı bir görünüm olu ş ur. Son olarak deney tüpüne küçük bir parça sodyum metali atılır. Deneydeki gaz çıkı ş ı ve renk de ğ i ş imi gözlenir. Deneyin Sonucu: Na metalinin su ile tepkimesinden hidrojen gazı ve sodyum hidroksit (NaOH) olu ş ur. Sodyum hidroksit bir baz oldu ğ u için fenolftalein pembe renge dönü ş tür. Na + H 2 O + fenolftalein (renksiz) -- → NaOH + H 2 + (renk pem be) KAYNAKLAR http://www.teknolojikarastirmalar.com/e-egitim/periyodik tr.wikipedia.org/wiki/Sodyum www.zephyrus.co.uk/sodium people.virginia.edu/.../sodium_soft. www.webelements.com/.../element_pictures/Na www.soloony.com/wp-content/uploads/2010/11/NA.png


"Sodyum bile ş ikleri; kimya, cam, metal, kâ ğ ıt, petrol, sabun, ve tekstil endüstrisinin vazgeçilmez ögeleridir. Sodyum, esterlerin ve organik bile ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları