Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Kamu ekonomisinin varlık nedeni nedir?  Milli ekonomi içinde piyasa ekonomisi dışında neden ayrı bir kamu ekonomisine ihtiyaç duyulur?  Should the.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Kamu ekonomisinin varlık nedeni nedir?  Milli ekonomi içinde piyasa ekonomisi dışında neden ayrı bir kamu ekonomisine ihtiyaç duyulur?  Should the."— Sunum transkripti:

1

2  Kamu ekonomisinin varlık nedeni nedir?  Milli ekonomi içinde piyasa ekonomisi dışında neden ayrı bir kamu ekonomisine ihtiyaç duyulur?  Should the goverment own and run the railways?

3  Piyasa Başarısızlığı › Dışsallıklar › Kamu Malları › Doğal Tekeller

4  Tatmin edilmesi halinde toplumun tümüne yarar sağlayan ihtiyaçlara sosyal ihtiyaçlar denir.  Sosyal ihtiyaçlar toplumsal mal ve hizmet üretimi ile tatmin edilir.  Devlet anlayışında yaşanan değişimler kamu hizmetlerinin sunumunda etkili olmuştur.  Devlet yapmış olduğu kamu hizmetlerini vergiler yolu ile finanse eder.

5  Toplumsal (Kollektif )Mal ve Hizmetler  Yarı Toplumsal Mal ve Hizmetler  Özel Mal ve Hizmetler  Erdemli Mal ve Hizmetler

6  Toplumsal ihtiyaçları karşılamaya yöneliktirler  Faydalarının toplum bireyleri arasında bölünemez ve toplum bireyleri faydasından yoksun bırakılamaz  Bireylet tüketimlerinde birbirlerine rakip değildirler  Piyasada alınıp satılamazlar  Üretim ile ilgili kararlar siyasi süreç içinde alınır.

7  Topluma faydaları toplumsal mal hizmetlerdeki gibi, bireysel faydaları ise özel mal ve hizmetlerdeki gibi olan mallar  YTM yararlananlara direkt yararları yanında, toplum üyelerine olan marjinal ya da ek katkılarıdır.  YTP nitelik olarak piyasa tarafından üretilebilir ancak; › Toplum açısından taşıdığı önem › Toplumsal faydası › Yeterince üretilemezler ise yaratacakları toplumsal maliyetler  Devlet tarafından da üretilme nedenidir. "...Toplumumuzu hakikat hedefine, mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, öteki milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu”

8  Faydaları toplum bireyleri arasında bölünebilir  Piyasa koşulları içinde ve üretici kararı ile üretilir  Fiyat mekanizması içinde tüketilir  Kamu bazen özel ve pazarlanabilir malları üretimi ile ilgilenmek zorunda kalabilir, › Özel sektör doğal tekel veya dışsal fayda nedeniyle optimal düzeyde üretim yapamayabilir. Elektrik, su ve doğalgaz

9  Gerek toplumsal gerekse bireysel açıdan özellikli ve öncelikli mal ve hizmetler.  Bedelsiz olarak devlet tarafından sunulur veyapiyasa fiyatının altında pazarlanır.  Finansmanı vergiler tarafından karşılanır.  Kamu sağlık tesisleri,  sakatların sosyal açıdan korunmaları,  yaşlı ve kimsesizlere devlet tarafından yardım edilmesi.

10  Bir ekonomik birimin faaliyetleri dolayısıyla diğer ekonomik birim veya birimler üzerinde dolaylı olarak görülen olumlu veya olumsuz etkidir.  Bir tüketim veya üretim faaliyetine bağlı olarak diğer üretim veya tüketim faaliyeti üzerinde ortaya çıkmaktadır.

11  Externalities create a market failure, that is, a competitive market does not yield the socially efficient outcome.  Alfred Marshall (1842 – 1924)  Herhangi mal veya hizmet piyasalarında endüstrilerin yoğunlaşması sonucunda, endüstriye yeni giren firma, önceki firmaların ortalama üretim maliyetlerinde bir azalmaya neden olur

12  Herhangi bir faaliyet gerçekleştiği zaman bu faaliyeti gerçekleştiren kişi ve kuruluşlara olan faydası yanında, diğer kişi ve kuruluşlara da fayda sağlıyor ise buna “dışsal ekonomi” denir.  Dış fayda, dış kazanç  Dışlanamaz ve fiyatlandırılamaz  Dış zarar, dış kayıp, dışsal ekonomisizlik

13  Üreticiden Üreticiye  Üreticiden Tüketiciye  Tüketiciden Üreticiye  Tüketiciden Tüketiciye

14  Externalities › External costs of production  MSC > MC › External benefits of production  MSC < MC › External costs of consumption  MSB < MB › External benefits of consumption  MSB > MB

15  Devletin dışsal ekonomiye iki yönlü etkisi olabilir  1. Devlet bu ürünü bizzat kendi üretebilir  2. Üretim faaliyetlerine dolaylı etki edebilir › 1. Pozitif dışsal ekonomilerde, üretimin devamı için sübvansiyon verebilir › 2. Negatif dışsal ekonomilerde düzenleyici vergi önlemini alabilir.

16  Bir ekonomik birimin faaliyetleri dolayısıyla diğer ekonomik birim veya birimler üzerinde dolaylı olarak görülen olumlu veya olumsuz etkidir.  Bir tüketim veya üretim faaliyetine bağlı olarak diğer üretim veya tüketim faaliyeti üzerinde ortaya çıkmaktadır.

17  Herhangi bir faaliyet gerçekleştiği zaman bu faaliyeti gerçekleştiren kişi ve kuruluşlara olan faydası yanında, diğer kişi ve kuruluşlara da fayda sağlıyor ise buna “dışsal ekonomi” denir.  Dış fayda, dış kazanç  Dışlanamaz ve fiyatlandırılamaz  Dış zarar, dış kayıp, dışsal ekonomisizlik

18  Üreticiden Üreticiye  Üreticiden Tüketiciye  Tüketiciden Üreticiye  Tüketiciden Tüketiciye

19  Bireylerin kolektif mallardan yararlanma imkânı ile satın alma gücü arasında doğru orantılı bir iliş-ki olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi-dir?  A) Adil bir gelir dağılımı yaratmaya yönelik talep  B) Bireylerin sadece kendi ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet talep etmeleri  C) Bütün bireylerin oy hakkına sahip olmaları ve ihtiyaçları doğrultusunda mal ve hizmet talep et- meleri  D) Bireylerin farklı ekonomik güçlere sahip olmalarına karşılık eşit oy hakkına sahip olmaları  E) Sadece belirli bir gelir düzeyindeki kişilerin kamu mal ve hizmetlerinden yararlanması

20  Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin mali-yetini belirleyen unsurlardan biri değildir?  A) Hizmetlerden yararlananların sayısı  B) Hizmet sunulan alanın genişliği  C) Sunulan hizmet miktarı  D) Hizmet üretiminde kullanılan teknoloji  E) Toplanan vergiler

21  Erdemli - erdemsiz mallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  A) Belirli kalite koşullarını sağlayan mallar erdemli, düşük kalitede sunulan kamu malları ise erdemsiz olarak adlandırılır.  B) Devlet tarafından daha etkin sunulan mallar erdemli, devlet tarafından etkin sunulamayan mallar ise erdemsiz mallardır.  C) Toplum tarafından beğenilen kamu malları erdemli, beğenilmeyen mallar ise erdemsiz mallardır.  D) Erdemli - erdemsiz mallarda devlet müdahalesi olmadığı takdirde bir kısım mala karşı tercih çarpıklığı ortaya çıkabilir.  E) Erdemli - erdemsiz mallar ayrımı tamamen kişilerin öznel tercihleri ile belirlenir.

22  Dışsallıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  A) Üretim veya tüketim sürecinde ortaya çıkabilirler.  B) Kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına yol açarlar.  C) Neden oldukları fayda ve zararlar piyasa dışıdır.  D) Pozitif veya negatif olabilirler.  E) Pazarlanabilirler.

23  Kamu iktisadi teşebbüslerinin yaptıkları harcamalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  A) Mülkiyeti Devlete ait olduğu için yaptıkları harcamaların konsolide bütçeden yapılan harcamalardan farkı yoktur.  B) Ürettikleri mal ve hizmetler açısından özel kesimdeki firmalardan farklı olmadıklarından, yaptıkları harcamalar hiçbir şekilde kamu harcaması sayılamaz.  C) Bu girişimler başa baş noktasında faaliyet gösterdiklerinden ek bir harcamadan söz edilemez.  D) Devletin bu girişimler aracılığıyla piyasada ek talep yaratması hâlinde yaptıkları harcamalar kamu harcamalarına benzer.  E) Bu girişimler harcama yapmaktan çok mal ve hizmet ürettiklerinden yaptıkları harcamalar önemsizdir.

24  Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimini özel kesimden ayıran özelliklerden biri değildir?  A) Kamusal mal ve hizmet sunulması  B) Sunulacak mallarda arz ve talep koşullarının belirleyici olması  C) Üretimin bürokrasi aracılığıyla gerçekleştirilmesi  D) Finansmanının vergilerle yapılması  E) Sunulacak mal ve hizmet miktarının siyasal karar mekanizmasınca belirlenmesi

25  Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide dışsal ekonomiler söz konusu olduğunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri değildir?  A) Olumsuz dışsallıklarda fazla üretimin ortaya çıkması  B) Dışsallıklarda eksik veya fazla üretimin ortaya çıkması  C) Olumsuz dışsallıklarda marjinal sosyal maliyetin marjinal özel maliyeti aşması  D) Olumlu dışsallıklarda marjinal sosyal faydanın marjinal özel faydadan büyük olması  E) Olumsuz dışsallık yaratan firmaların marjinal sosyal maliyetin marjinal sosyal faydaya eşit olduğu yerde üretim yapmaları

26  Kamu hizmetlerinin maliyetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  A) Devletin girdi talebini artırması girdi fiyatlarının düşmesine neden olur.  B) Saf kamusal malların sunumunda hizmetten yararlananların sayısının artması maliyetlerde artışa yol açar.  C) Yarı kamusal malların sunumunda hizmetten yararlananların sayısının artması maliyetleri değiştirmez.  D) Hizmet sunulan alanın genişlemesi toplam maliyeti azaltır.  E) Hizmet üretim teknolojisi kamu hizmetlerinin maliyet yapısını doğrudan etkiler.


" Kamu ekonomisinin varlık nedeni nedir?  Milli ekonomi içinde piyasa ekonomisi dışında neden ayrı bir kamu ekonomisine ihtiyaç duyulur?  Should the." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları