Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Göğüs Cerrahları ve Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Sorumlulukları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Göğüs Cerrahları ve Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Sorumlulukları"— Sunum transkripti:

1 Göğüs Cerrahları ve Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Sorumlulukları
Dr.Ali Rıza Tümer Genel Cerrahi ve Adli Tıp Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

2 Amaç Yeni TCK hekimlik mesleğine getirdiği değişiklikler,
2. Hekiminin sorumlulukları ve Bilirkişilik Kurumu, Komplikasyon – Malpraktis ayrımında dikkat edilecek hususlar.

3 X X İtalyan Ceza Kanunundan çevrilip Türk toplumuna uyarlanmaya çalışılan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 79 yıldır yürürlükte idi. - Zaman içinde ihtiyacı karşılayamamış, - Dili yeni nesil tarafından anlaşılamaz hale gelmiş, - Yargıtay’ın kabul ve uygulamalarının da eklenmesi ile sistematiği bozulmuş, - Taksirli suçlara verilen cezalar yetersiz kalmıştır

4 x Yeni Türk Ceza Kanunu çalışmaları 1987 yılında başlamış ve yaklaşık 18 yıl üzerinde çalışılmış ancak; - Bu çalışmalar dikkate alınmadan, - Toplumsal tartışma ortamı sağlanmadan, - Üniversite Hukuk Fakültelerinden geniş bir konsensüs sağlanmadan, - Sivil toplum kuruluşlarının önerileri dikkate alınmadan kanun yasalaştı.

5 x x TBMM Yeni Türk Ceza Kanununun uygulama geçiş zamanı olarak 1 Nisan 2005 tarihi uygun gördü.

6 x x x 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verildi.

7 x x x Özellikle, Taksir cezalarındaki artış, Kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi ve Adli vakaların ihbarı konusunda hekimlere getirilen cezai yükümlülükler hekimler arasında tepki ile karşılandı, Hekimler kendilerini koruma amacı ile; - Doğru olarak, “ Sorumluluklarını öğrenme konusunda istekli oldular” - Yanlış olarak, “ Sigorta şirketlerinin taleplerine olumlu yanıt vermeye başladılar, Aydınlatılmış onam formları abartılarak hazırlanamaya başladı, Riskli hastalara el atma konusunda çekince ( defans ) olmasından korkulmaktadır.”

8 Eski TCK Yeni TCK --------------------------------------------
Hekimleri devlet memuru olarak ilgilendiren kanun maddeleri; Yeni TCK Ceza oranları belirgin derecede arttı. Meslekten men cezası getirildi. Hasta sırrının saklanması ve hastanın ihbarı konusunda ciddi etik ve hukuki problemler ortaya çıktı.

9 Eski TCK Hekimlik Mesleğinden Kaynaklanan Hayata ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar; Taksir Madde 455, 459 Yeni TCK a) Taksirli suç kavramı genişletildi ve suç oranları belirgin derecede artırıldı, b) Taksirli suçlarda cezanın tecil edilmesi zorlaştırıldı.

10 Türkiye’ de Suçlanan “Göğüs Cerrahı veya Göğüs hastalıkları Uzmanı”
sayısı nedir?

11 Kesin bir rakama ulaşmanın imkanı yoktur. Nedenleri:
Türkiye’ de Suçlanan “Göğüs Cerrahı veya Göğüs hastalıkları Uzman sayısı nedir? ” Kesin bir rakama ulaşmanın imkanı yoktur. Nedenleri: a) Mahkeme kaynaklarına ulaşılmadaki güçlükler, b) Mahkeme ve savcıların tercih ettiği bilirkişilik kurumlarının birbirinden farklı olması, c) Suçlanan hekimlerin, topluma ve mesleğine küsmesi nedeni ile yaşadığı olayları meslektaşları ile paylaşma ihtiyacı göstermemesidir.

12 Sağlık Bakanlığı verileri

13 1995 – 2000 Yılları arasında Yüksek Sağlık Şurasına gelen Cerrahi vakalar
Tümer AR, Evaluation of surgical malpractice in Turkey. Leg Med Sep 10

14 Yüksek Sağlık Şurası, doktorlar aleyhine açılan davalarla ilgili dosyaları görüşecek Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığında toplanan 241`inci Yüksek Sağlık Şurası, 30 adli dosyayı görüşecek                                                                          (Haber Sağlık :33:29 )                                                                                                                                                                                           Necdet Ünüvar, şuranın açılışında yaptığı konuşmada, iki gün sürecek çalışmalarda, 30 adli dosyanın değerlendirileceği ve karara bağlanacağını bildirdi. Ünüvar, değerlendirmelerin tamamen objektif kirterlerle yapıldığını ve dosya incelemesinin esas alındığını belirtti. Ünüvar, şahısların muayenesi veya konuyla ilgili kişilerin dinlenmesi gibi bir soruşturma şeklinin ise mümkün olmadığını kaydetti. Yüksek Sağlık Şurası şu üyelerden oluşuyor: Prof. Dr. Sedat Işık (Gazi Üniversitesi; Radyoloji), Prof. Dr. Erdal Işık (Gazi Üniversitesi; Psikiyatri), Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök (Atatürk Üniversitesi; Adli Tıp), Prof. Dr. M. Mesut Çetin (GATA Haydarpaşa Hast.; Psikiyatri), Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu (Atatürk Üniversitesi; Beyin Cerrahi), Prof. Dr. Ahmet Özenç (Hacettepe Üniversitesi; Genel Cerrahi), Prof. Dr. A. Hikmet Süer (GATA; Anestezi), Doç. Dr. Mücahit Görgeç (İstanbul H. Paşa Numune Eğit. Araş.; Ortopedi), Doç. Dr. Ferit Saraçoğlu (Numune Hast.; Kadın Doğum), Doç. Dr. Derya Balbay (Atatürk Eğit. Araşt. Hast.; Üroloji).

15

16 Suçlanma Oranında Artış Nedenleri;
Beklentilerin teknolojinin ilerlemesi ile birlikte artmış olmasıdır. (Romesberg TL, Futile Care and the neonate, Advances in Neonatal Care, Vol 3, No 5,2003: )

17 Suçlanma Oranında Artış Nedenleri;
İnsanın bir değer olarak toplumda yeri artmaya başladı. Bunun en iyi göstergesi tarihinde yürürlülüğe giren “Yeni TCK” dır. - Yeni TCK nu 1. Madde

18 TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası : 765 Kabul Tarihi : 1/3/1926
Madde Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilmez Kanunda yazılı cezalardan başka bir ceza ile de kimse cezalandırılamaz. Suçlar; cürüm veya kabahattir. TÜRK CEZA KANUNU  Kanun Numarası : Kabul Tarihi:26/9/2004 MADDE1. Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir.

19 Suçlanma Nedenleri;

20 - Yapması gerekip, yapmadığı bir uygulamanın olup olmadığı ?
Suçlanma Nedenleri; Bakımda ve tedavide kusur olduğu iddiası, - Yapması gerekip, yapmadığı bir uygulamanın olup olmadığı ? - Mesleki olarak bilmesi gerekip bilmediği bir hususun olup olmadığı ? - Dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak bir zarar verip vermediği ?

21 Suçlanma Nedenleri; Ailenin ve \ veya kişinin uygulanan tedaviyi yeterli bulmaması; - Ailenin özür dilenme ihtiyacı, - Neyin yanlış gittiğinin açıklanma ihtiyacı, - Hangi sağlık kuruluşunda olur ise olsun bu istenmeyen sonucun ortaya çıkabileceği güvencesini alabilmek, - Maddi kazanç sağlamak, (Lester GW, Smith SG. Listening and talking to patients. A remedy for malpractice suits? The western Journal of medicine 1993; 158(3):268 – 72)

22 Suçlanma Nedenleri; Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Meslek Kuralları, Kurum çalışma şartlarına aykırı hareket etme. - Memur hekim olarak uyması gereken kurallara uyup uymadığı; - İrtikap (Haksız kazanç elde etme) - Rüşvet - Görevi kötüye kullanma, vb. - Ülkede uygulanan kanunlara uyup uymadığı; - Ceza Kanununa - Hukuk \ Tazminat kanununa Sayılı Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun Sayılı Nüfus Planlanması Hakkında Kanun

23 - Tüzüklere uyup uymadığı; - Tıbbi deontoloji tüzüğü,
Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Meslek Kuralları, Kurum çalışma şartlarına aykırı hareket etme. - Tüzüklere uyup uymadığı; - Tıbbi deontoloji tüzüğü, - Tababet Uzmanlık Tüzüğü, - Genelgelere uyup uymadığı; - Hekimlik Meslek Kurallarına uyup uymadığı; - Türk Tabipler Birliği Kanunu, - Uluslar arası bildirgeler, - Hekimlik meslek etiği kuralları ( TTB, )

24 Göğüs hastalıkları Uzmanının” Sorumlulukları nelerdir?
“Göğüs Cerrahı veya Göğüs hastalıkları Uzmanının” Sorumlulukları nelerdir?

25 Sorumluluklar Mesleki sorumluluk İdari sorumluluk Hukuki sorumluluk
Cezai Sorumluluk

26 Hatalarını değerlendirecek bilirkişi kurumları
Hekimin Hatalarını değerlendirecek bilirkişi kurumları Mesleki sorumluluk Türk Tabipler Birliği İdari sorumluluk İlgili Kurum Hukuki sorumluluk Hukuk Mahkemesi Cezai Sorumluluk Ceza Mahkemesi Tabip Odaları Onur Kurulları

27 Hatalarını değerlendirecek bilirkişi kurumları
Hekimin Hatalarını değerlendirecek bilirkişi kurumları Mesleki sorumluluk Türk Tabipler Birliği İdari sorumluluk İlgili Kurum Hukuki sorumluluk Hukuk Mahkemesi Cezai Sorumluluk Türk Ceza Kanunu İlgili Kurumun Atayacağı soruşturmacı

28 Hatalarını değerlendirecek bilirkişi kurumları
Hekimin Hatalarını değerlendirecek bilirkişi kurumları Mesleki sorumluluk Türk Tabipler Birliği İdari sorumluluk İlgili Kurum Hukuki sorumluluk Hukuk Mahkemesi Cezai Sorumluluk Hukuk Mahkemesi Mahkemenin atayacağı hekim / hekimler, Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesi, Üniversite Adli Tıp Anabilim Dalları, Yüksek Sağlık Şurası

29 Hekimin Sorumlulukları
Mesleki sorumluluk Türk Tabipler Birliği İdari sorumluluk İlgili Kurum Hukuki sorumluluk Hukuk Mahkemesi Cezai Sorumluluk Türk Ceza Kanunu Tabip Odaları Onur Kurulları İlgili Kurumun Atayacağı soruşturmacı Mahkemenin atayacağı hekim / hekimler, Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesi, Üniversite Adli Tıp Anabilim Dalları, Yüksek Sağlık Şurası

30 “HEKİM HATASI” SUÇLAMASI
HAKLI VEYA HAKSIZ “HEKİM HATASI” SUÇLAMASI Mesleki sorumluluk Türk Tabipler Birliği İdari sorumluluk İlgili Kurum Hukuki sorumluluk Hukuk Mahkemesi Cezai Sorumluluk Ceza Mahkemesi Her Sorumluluk sahası özeldir. Bir sorumluluğun göz ardı edilmesi diğer sorumluluklarında göz ardı edilmesini gerektirmez. Bilirkişi kararları yalnızca “karar vereni” yönlendiricidir. Bağlayıcı tarafı yoktur.

31 Vaka 60 yaşında kadın hasta, diabetik, sigara içen Hemoptizi ve öksürük şikayeti var,

32 Bronkoskopi yapılıyor
( - Hastanede aylık rotasyon, - Dr.AT rotasyonel uzman, - Hastadan aydınlatılmış onam alınıyor, - Genel anestezi altında rijit endoskop), Sağ alt bronşta malign tümör tanısı konuluyor,

33 Lezyondan biopsi alınıyor,
( - Bronkoskopi sonrası 5 saat gözlenen hasta aynı gün taburcu ediliyor.)

34 Bronkoskopi sonrası 2 gün öksürük, ateş, halsizlik şikayetleri artıyor ve doktora tekrar başvuruyor,
Doktor A.T. kendisinin bu ay bronkoskopi polikliniğinde görevli olduğunu ve bu şikayetleri için normal polikliniğe başvurmasını söylüyor,

35 Bronkoskopi sonrası 3. gün hasta ateş, takipne, taşikardi, istahsızlık, hiperglisemi, konfüzyon şikayetleri ile acil polikliniğine getiriliyor, Yapılan muayene ve çekilen grafilerde akciğer sağ lob da yaygın abse tanısı konuluyor ve hasta yoğun tedavi altına alınıyor,

36 Diabet komasına giren hastada ketoasidoz tablosu gelişiyor ve sepsis tablosu çok hızlı ilerleyerek endoskopi sonrası 5. günde hasta kaybediliyor, Hasta yakınlarının şikayetine bağlı olarak otopsi yapılıyor ve sağ ana bronşta, tümoral bölgeye yakın bir mesafede perforasyon saptanıyor,

37

38 Hasta yakınları endoskopi yapan hekimi dava ediyor.

39 “HEKİM HATASI” SUÇLAMASI
HAKLI VEYA HAKSIZ “HEKİM HATASI” SUÇLAMASI Mesleki sorumluluk Türk Tabipler Birliği İdari sorumluluk İlgili Kurum Hukuki sorumluluk Hukuk Mahkemesi Cezai Sorumluluk Ceza Mahkemesi Ceza Mahkemesinin atadığı bilirkişi: “Yapılan işlem bir komplikasyon olarak kabul edilemez ve uzman doktorun hastayı her halükarda kabul ederek tedavisini veya kontrolünü yerine getirme yükümlülüğü vardır”

40 “HEKİM HATASI” SUÇLAMASI
HAKLI VEYA HAKSIZ “HEKİM HATASI” SUÇLAMASI Mesleki sorumluluk Türk Tabipler Birliği İdari sorumluluk İlgili Kurum Hukuki sorumluluk Hukuk mahkemesi Cezai Sorumluluk Ceza Mahkemesi Ceza Mahkemesinin atadığı bilirkişi: “Yapılan işlem bir komplikasyon olarak kabul edilemez ve uzman doktorun hastayı her halükarda kabul ederek tedavisini veya kontrolünü yerine getirme yükümlülüğü vardır” Hukuk Mahkemesinin atadığı bilirkişi: “Hastada Endoskopi sırasında meydana gelen perforasyon bronş tümörlerinde görülen en sık komplikasyonlardan biridir ve böyle bir istenmeyen durumun açığa çıkmasında hastanın bronkoskopiyi yapan doktorun yönlendirmelerine uymamasının neden olduğundan hekimin gelişen olayda kusuru yoktur”

41 “HEKİM HATASI” SUÇLAMASI
HAKLI VEYA HAKSIZ “HEKİM HATASI” SUÇLAMASI Mesleki sorumluluk Türk Tabipler Birliği İdari sorumluluk İlgili Kurum Hukuki sorumluluk Hukuk mahkemesi Cezai Sorumluluk Ceza Mahkemesi Ceza Mahkemesinin atadığı bilirkişi: “Yapılan işlem bir komplikasyon olarak kabul edilemez ve uzman doktorun hastayı her halükarda kabul ederek tedavisini veya kontrolünü yerine getirme yükümlülüğü vardır” Hukuk Mahkemesinin atadığı bilirkişi: “Hastada Endoskopi sırasında meydana gelen perforasyon bronş tümörlerinde görülen en sık komplikasyonlardan biridir ve böyle bir istenmeyen durumun açığa çıkmasında hastanın bronkoskopiyi yapan doktorun yönlendirmelerine uymaması neden olduğundan hekimin gelişen olayda kusuru yoktur” Meslek Odası: “Meydana gelen hadise endoskopi sırasında sık görülen bir komplikasyon olmak ile beraber endoskopi uygulayan hekimin hastayı mutlaka değerlendirmesi gerekmekte idi”

42 Yüksek Sağlık Şurasına gelen dosyaların 224 adedinin (% 66,6) Ceza mahkemeleri tarafından ikinci bir bilirkişiye de gönderildiği ve %9.5 (21 dosyada) YSŞ ve ikinci bilirkişinin farklı karar verdiği gözlenmiştir.

43 Sorular; Hastaya yapılacak bu işlem için aydınlatma yapılmış mı? EVET
Endoskopi sonrası böyle bir komplikasyon gelişebileceği dikkate alınarak hasta gözlemde tutulmuş mu? EVET Doktor böyle bir durumun oluşmasını istemektemidir ? HAYIR Kendisine başvuran hastada endoskopi sonrası perforasyon gelişebileceğini düşünmelimiydi ? EVET Ölüm ile endoskopi arasında sebep-sonuç ilişkisi varmıdır? EVET Hekim kusurlumudur?

44 Sorular; Hastaya yapılacak bu işlem için aydınlatma yapılmış mı? EVET
Endoskopi sonrası böyle bir komplikasyon gelişebileceği dikkate alınarak hasta gözlemde tutulmuş mu? EVET Doktor böyle bir durumun oluşmasını istemektemidir ? HAYIR Kendisine başvuran hastada endoskopi sonrası perforasyon gelişebileceğini düşünmelimiydi ? EVET Ölüm ile endoskopi arasında sebep-sonuç ilişkisi varmıdır? EVET Hekim kusurlumudur? EVET

45 HUKUKDA SORUMLULUK ÇEŞİTLERİ
Kusura dayanan sorumluluk: - Haksız Fiil Sorumluluğu Kusursuzluk Sorumluluğu:

46 KUSURSUZLUK SORUMLULUĞU
BAŞKASINI ÇALIŞTIRANLARIN SORUMLULUĞU BK m.55: “Başkalarını istihdam eden (çalıştıran) kimse, mahiyetinde (emrinde) istihdam ettirdiği (çalıştırdığı) kimselerin hizmetlerini ifa ettikleri esnada yaptıkları zarardan mesuldür(sorumludur). Hastane başhekimi; Klinik Şefi; Eğitim hastanelerinde nöbetçi uzman; Ameliyattan sorumlu olan uzman; ...

47 KUSURSUZLUK SORUMLULUĞUNUN
KALKTIĞI DURUMLAR 1.Çalıştıranın, zararın doğmaması için hal ve şartların gerektirdiği bütün dikkat ve özeni göstermiş olması 2. Hal ve şartların gerektirdiği bütün dikkat ve özeni göstermiş olsaydı bile zararın doğmasını önleyemeyeceğini ispat etmesidir.

48 KUSURSUZLUK SORUMLULUĞUNU KALDIRMAK AMACI İLE
Ünitelerin standart bakım özelliklerini sağlamalıdır, - Hasta bakımı için yeterli ve güvenli alet ve ekipman, - Cerrahi vakayı takip edebilmek için yeterli, uygun tarama ve tetkik fasiliteleri, - Takip edilen cerrahi hastaların problemleri için tam eğitimli, yeterli sayıda ve kolay ulaşılabilen personel, - Hasta, anne, baba ve diğer kuruluşlar ile kolay iletişime girebilecek sistemler, - İyi tutulmuş kayıt sistemine ihtiyaç vardır. ( Cowan PJ. Litigation, Seminars in Fetal and Neonatal Medicine (2005) 10, 11-21)

49 Malpraktis – Komplikasyon Ayrımında Dikkat Edilecek Durumlar;

50 YSŞ OLGULARIN KUSUR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.

51 YSŞ ölüm olgularında yapılan otopsi oranları.

52 MALPRAKTİS NEDİR ?

53 “Bilgisizlik, deneyimsizlik yada ilgisizlik nedeni ile hastanın zarar görmesi”

54 İhmal “Bir kimsenin kendi yeteneğine ve mevcut araçlara göre somut ve
Türkçe Sözlük “Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, önem vermeme” “Bir kimsenin kendi yeteneğine ve mevcut araçlara göre somut ve bireysel olarak yapması mümkün olan belli bir iradi hareketi yapmamasıdır.”

55 KOMPLİKASYON NEDİR ? (izin verilen risk)

56 risk ve sapmalar nelerdir ?
Tıbbın normal kabul ettiği risk ve sapmalar nelerdir ? Tıbbi eylemi gerçekleştiren sağlık personelinin eşdeğeri statüde bulunan, ortalama düzeydeki bir sağlık personelinin, aynı hal ve şartlar altında göstereceği özendir. Hekim mesleği ve uzmanlığı ile ilgili tıpta uygulanması benimsenmiş ve kabul edilmiş klasik bilgileri bilmek ve bunları uygulamak zorundadır. Tıbbın normal kabul ettiği risk ve sapmalar çerçevesinde hareketleri dolayısı ile belirli neticeler meydana gelebilse bile hekim cezalandırılmamaktadır.

57 Vakalar

58 .....Hastanesine trafik kazası nedeni ile
Vaka 1 .....Hastanesine trafik kazası nedeni ile başvuran hasta “Hayati tehlike” kaydı konularak hastanede gözleme alınmış. ..SSK Hastanesi gözlem evrağı; Trafik kazası nedeni ile gelen hastanın Ortopedi asistanı tarafından gözleme alındıktan sonra ilgili dallardan konsültasyon talebinde bulunduğu, Dr....(Genel Cerrahi asistanı); Hastanın cerrahi açıdan bir patolojinin olmadığı, Dr...(Göğüs Cerrahi asistanı); Hastanın göğüs cerrahi yönünden bir patolojinin olmadığı, Olay tarihinden 48 saat sonra taburcu edilen hasta taburcu edildikten 5 saat sonra evinde ölüyor. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonucunda; “...trafik kazasına bağlı künt karın travması sonucu kalın barsak yırtılması ile müterafik peritonitten müteveffanın öldüğü...”

59 Oluşan Kötü Sonuç Komplikasyonmudur ? Tıbbi uygulama hatasımıdır ?

60 “ ...tıpta uzmanlık eğitimi görmekte olan
Vaka 1 YSŞ ..../ .....kararı; “ ...tıpta uzmanlık eğitimi görmekte olan asistanların esasen tek başlarına tedavi konusunda yetkisiz oldukları ve esasen hastayıbir uzmanın görmediği, konsültasyonların uzmanlara veya klinik şeflerine yapılmasının uygun olacağı, ancak sanık genel cerrahi asistanının ilgili konsültasyonları yaptırmayarak ve branş uzmanını çağırmayarak kusurlu davrandığı ve sonuçta hastanın ölümüne neden olduğu anlaşıldığından nöbetçi genel cerrahi asistanı ve genel cerrahi uzmanının kusurlu oldukları oybirliğince karar verilmiştir.”

61 Vaka 2 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DAVA KONUSU : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek DOSYANIN TETKİKİNDE : * 1998 doğumlu / tarihinde Adenoid vejetasyon tanısı ile inhalasyon anestezisi ile ameliyata alındığı, * indikasyon sırasında aniden bradikardi ve siyanoz geliştiği ameliyathaneye çocuk hastalıkları uzmanının çağrıldığı ve hastaya rezüstiasyon uygulandığı, * Anestezi cihazına bağlı O2 gazının kullanılması ile hastanın durumunun kötüye gittiği anlaşıldığı ve yeni O2 tüpü takılarak hastanın siyanozunun açıldığı ve kalbin çalışmaya başladığı gözlenmiş, * Bunun üzerine eski O2 tüpü içerisindeki gazın koklanması sonucunda O2 den farklı bir kokunun alındığı saptanarak Gaz tüpü korumaya alınmış.

62 Vaka 2 * Siyanoz ve kardiak aritmi gelişen hasta entübe edilerek Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon kliniğine sevk edilmiş ancak burada yapılan tıbbi ve yaşam destek tedavisine rağmen 11 gün sonra hasta kaybedilmiştir. * Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas kurulunun sayılı raporunda; “Kişinin ameliyat edilmek üzere genel anestezi uygulamasında kullanılan ve oksijen olmadığı ifade edilen yanlış gaz bağlanması ve inhalasyon neticesinde hipoksemi ve anoksemiye maruz kalarak kardiak arrest neticesinde beyin ödemi ve buna bağlı komplikasyonlar neticesinde öldüğü ve ölümün yanlış gaz kullanılmasına bağlı olduğu mütalaa edilmiştir.

63 Vaka 2 Olaya karışan kişiler incelendiğinde; (Tüpçü): devlet hastanesinin O2, CO2 ve narkoz tüplerinin sağlanması ihalesini bir yıl önce almış. Hastanenin gaz tüplerini da bulunan ...gaz adı verilen gaz doldurma şirketinden sağlamakta olduğunu bildirmiş. (...gaz A.Ş. Şirket Müdürü ve sorumlusu): Çalıştığı kurumda TSE belgesinin olmadığı, O2 ve CO2 tüplerinin ventilelerinin aynı olduğu ve dolum sırasında yanlışlıkla tüpler aynı dolum yerlerine gider ise ve gözden kaçar ise teknik olarak dolum yapılabileceğini bildirmiş. . (...gaz A.Ş. çalışanı ve sevk irsaliyesinde imzası var) : Gerekli dikkati gösterdiğini ancak O2 ve CO2 başlıklarının aynı olduğunu belirtmektedir. ( Anestezi Teknisyeni): ( Anestezi uzmanı):

64 Oluşan Kötü Sonuç Komplikasyonmudur ? Tıbbi uygulama hatasımıdır ?

65 Vaka 2 HÜTF Adli Tıp Ad Kararı
Dosyada adı geçen Anestezi Teknisyeni ve Anestezi uzmanı TSE standartlarına göre O2 tüpü kabul edilen boyutlarda tüpü sisteme sokarak anestezi uyguladığı, anestezi uzmanının ve emrinde çalışan anestezi teknisyenlerinin gaz tüplerini koklama sorumluluğu olmadığı, gaz tüplerinin karışmasının önlenmesi için TSE’ nin standartları bulunduğu (O2 ve CO2 tüplerini farklı boyutlarda ve renkte) bilinmesinden meydana gelen ölüm olayında kusurlarının bulunmadığı, Karaman devlet hastanesinin tüplerini sağlayan (Tüpçü) hastanede kullanılan tüplerin dolumun dan sorumlu olduğu ve bu görevi yerine getirir iken gerekli özeni göstermediğinden dolayı 8 de 3 oranında kusurlu olduğu, ...gaz A.Ş. Şirket Müdürü ve sorumlusu kurduğu ve işlettiği tesiste, uyması gereken asgari standartlara uymaması sonucunda böylesi istenmeyen bir sonucun oluşmasına katkıda bulunmasından dolayı 8 de 4 oranında kusurlu olduğu, ......gaz A.Ş. çalışanı olan ve sevk irsaliyesinde imzası olan gazların doldurulmasında gerekli özeni göstermediğinden dolayı 8 de 1 oranında kusurlu olduğu, kanaatinde olduğumuzu bildirir bilirkişi raporudur.

66 (ŞİKAYET ORANINI AZALTABİLMEK İÇİN)
MALPRAKTİS - KOMPLİKASYON AYRIMINDAKİ ÇELİŞKİLERİ HEKİM LEHİNE EN AZA İNDİREBİLMEK; (ŞİKAYET ORANINI AZALTABİLMEK İÇİN) 1. Kanun, Yönetmelik ve Tüzükleri çok iyi bilinmeli, 2. Hastanın aydınlatılması ve rızasının alınmasında çok titiz davranılmalı, 3. Pre. - Per. - Postoperatif kayıtlar çok iyi tutulmalı, 4. Şikayet edilme olasılığı bulunan ölüm olgularında hekimin kendisi tıbbi veya adli otopsi isteminde bulunmalı, 5. Hekimler, kendi uzmanlık içerisindeki girişimleri uygulamalı, 6. Bilirkişilik görevi önemsenmelidir.


"Göğüs Cerrahları ve Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Sorumlulukları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları