Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Temel Kavramlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Temel Kavramlar."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Temel Kavramlar

2 Eğitim; bireyin davranışlarında, kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı olarak, istendik yönde değişiklik meydana getirme sürecidir. Davranış: Organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen örtük ya da açık tüm etkinliklerine verilen ad. Yaşanılmış Yaşantı: Bireylerin birbirleriyle olan etkileşiminden doğan etkinliklerin tümü Kazanılmış Yaşantı: Bireyde iz bırakan, davranış değişikliği oluşturan etkinlikler Süreç: Olgu ya da olayların belli bir taslağa uygun, belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri Eğitim programlarınca belirlenmiş olan hedef davranışlar (öğrenci kazanımları) Formal Eğitim İnformal Eğitim Asimilasyon, Beyin Yıkama Genellik ve Eşitlik Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları Yöneltme Eğitim Hakkı Fırsat ve İmkân Eşitliği Süreklilik Atatürk İlke ve İnkılâpları Demokrasi Eğitimi Laiklik Bilimsellik Planlılık Karma Eğitim Okul Aile İşbirliği Her Yerde Eğitim

3 Eğitim Ülkemizdeki en yaygın tanıma göre eğitim; Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik yönde değişiklik meydana getirme süreci olarak ifade edilmiştir.

4 1)Davranış Değişikliği: Eğitim bir davranış değiştirme sürecidir. Organizmanın gözlenebilen ya da gözlenemeyen örtük ya da açık etkinliklerinin tümüne davranış denilmektedir.3 türlü davranıştan söz edilebilir: Doğuştan Getirilen (Refleks, İçgüdü) Geçici (Hastalık, Bağımlılık) Sonradan Kazanılan (Öğrenme Ürünü) i)İstendik (Planlı Eğitim, Gelişigüzel Kültürleme) ii) İstenmedik (Eğitimin Hatalı Yan Ürünleri)

5 Eğitim Türleri Formal eğitim ve informal eğitim olmak üzere iki tür eğitim vardır. 1)Formal Eğitim: Okulda ve eğitim kurumlarında verilen eğitimdir. Özellikleri: Uzmanlarca profesyonelce yürütülür. Planlı ve programlıdır. Gelişimin yönü bellidir ve olumlu davranışlar kazandırmak esastır. Kurumsal yapısı (belirli bir ortam) vardır. Kontrollüdür. Öğretim yoluyla gerçekleştirilir. Belirli aşamalarında ve sonunda değerlendirme vardır. Formal eğitim kendi içinde ikiye ayrılır.

6 i) Örgün eğitim: Okul eğitimidir. Birbirini takip eden kesitlerden örülmüş eğitim türüdür. Belirli bir yaş grubundaki bireylere, Milli Eğitimin temel amaçları doğrultusunda okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim basamakları; Okul Öncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim

7 ii) Yaygın Eğitim: Her yaş grubuna yayılmış olan eğitim dir. Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, bu sistemin herhangi bir basamağından ayrılmış olan ya da örgün eğitime devam edip bir meslek kazanmak isteyen bireylere, kendi ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda verilen eğitimdir. Halk Eğitim Merkezleri Hizmet İçi Eğitim Kurslar (ÖSS,KPSS vb.) Çıraklık Okulları

8 İnformal Eğitim

9 2) İnformal Eğitim: Aile ve çevrede, yani yaşamın içerisinde kendiliğinden oluşan eğitim sürecidir. Özellikleri: Öğreticiler profesyonel değildir. Plan ve program yoktur. Gelişimin yönü belli değildir ve olumsuz yönde de gelişebilir. Kurumsal yapı yoktur. (Doğal ortamda kendiliğinden gelişebilir.) Kontrolü sağlanamaz. Herhangi bir değerlendirme aracı yoktur. Başlıca öğrenme yolları gözlem ve taklittir. Telkin ve tenkitler de informal öğrenmenin oluşmasına neden olur. Eğitim ailede başlar sözüyle kastedilen eğitim informal eğitimdir.

10 FORMAL EĞİTİMİNFORMAL EĞİTİM Planlı ve programlıdır.Planlı – programlı değildir. Varılmak istenen hedefler önceden belirlenmiştir. Doğal ortamda kendiliğinden oluşur. Belli bir ortam, mekan ve zaman gerektirir. Yer, mekan, ortam ve zaman önceden belirli değildir. Amaca yönelik olarak hazırlanmış ders araç ve gereçleri kullanılır. Profesyonelce hazırlanmış ders araç ve gereçleri yoktur. Ölçme ve değerlendirme süreci belirlidir. Süreç içerisinde ölçme ve değerlendirme yapılmaz. Eğitim profesyonel (özel öğretici) kişiler tarafından yapılır. Öğreticiler profesyonel değildir. Eğitim sürecinin sonunda katılımcılara belge verilir. Eğitim süreci bir belgeyle sonuçlandırılmaz.

11 Öğrenme kişide oluşan kalıcı – izli davranış değişikliğidir. Öğretme ise öğrenmeyi yönlendirme yani kılavuzlama işidir. Planlı – programlı öğretme etkinliklerine ise öğretim adı verilir. Bir başka deyişle öğretim, öğretme işinin gerçekleştirildiği süreçtir. Öğretme, etkinlikler ve işlerdir. Öğretim bu etkinlik ve işlerin gerçekleştirildiği süreçtir. Öğrenme – Öğretme İlişkisi:

12 TEKNOLOJİ

13 Teknoloji Nedir? Bilimin, üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır (Alkan, 1987). Teknoloji, bilim ile uygulama arasında köprü görevi gören bir disiplindir.

14 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ

15 Eğitimde Teknolojinin Rolü

16 Teknoloji öğretimde yardımcı bir rol üstlenmelidir, öğretimin amacı haline getirilmemelidir. Teknoloji sadece var olduğu için kullanılmaya çalışılmamalı ya da teknoloji kullanılmadığında çağ dışı kalınacakmış gibi bir korkuya kapılmamalıdır.

17 İnsanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç- gereçleri, düzenlemeleri vb.) işe koşarak uygun tasarımlar geliştirip uygulayan, değerlendiren, ve yöneten karmaşık bir süreçtir. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ

18 18 Etkili Öğrenme ve Öğretme Öğretmen Öğrenci Kuram Araç ve Gereç Yöntem ve Teknik İletişim Etkili Öğretme Etkili Öğretme Etkili Öğrenme Etkili Öğrenme Ortam Değerlendirme Öğrenim Kazanımları

19 19 Eğitim Teknolojisinin Kapsamı Kuram Yöntem ve Teknik Öğrenci Kazanım Öğretmen Değerlendirme Ortam Araç Gereç

20 Süreç ve kaynakları öğrenme için tasarlama, geliştirme, kullanma, yönetme ve değerlendirme teorisi ve uygulamasıdır (Seels & Richey, 1994). ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ

21 Eğitim Teknolojisi – Öğretim Teknolojisi 21 İnsanların nasıl öğrendiği hakkındaki bilimsel bilgilerin, öğrenme ve öğretme problemlerini çözümü için uygulanması (Heinich vd, 1993) “İnsanın öğrenmesi” olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri Belirli öğretim alanlarının (fen, tarih, vb) kendine özgü yönlerini dikkate alarak

22 Öğretimde Teknoloji Bu yönüyle öğretimde teknolojileri, araç, gereç, yöntem, teknik, materyal ve uygulamaların bütünü olarak düşünülebilir.

23 Araç-gereç: Öğretme, öğrenme etkinliklerinde kullandığımız yardımcı kaynaklar araç-gereç ikilisinden oluşur. Araç: Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne. Gereç ise; Aracın oluşturulmasına yarayan parça, öge Örnek: Tepegöz asetatı, bilgisayar ve televizyon programları Araç-Gereç kavramları

24 1.Görsel Araçlar-Gereçler: Sadece görme duyusuna hitap ederler. Ör: Tepegöz, slayt projeksiyon makinası. (Her türlü basılı-yazılı gereçler, hareketsiz resimler, afişler, slaytlar, film şeritleri görsel gereçlerdir). 2.İşitsel Araçlar-Gereçler: Sadece işitme duyusuna hitap ederler. Ör: Radyo, teyp 3.Görsel- İşitsel Araçlar-Gereçler: Hem görme, hemde işitme duyusuna hitap ederler. Ör: Bilgisayar, televizyon Araç-Gereçlerin Sınıflaması

25 GEREÇLER ARAÇ

26 1.Zamandan ve sözden ekonomi sağlar 2.Belli bir fikrin gözönünde canlandırılmasına yarar 3.Karmaşık fikirleri basite indirgeyerek açıklarlar 4.Öğretimi canlı ve açık hale getirirler 5.Öğrencilerin ilgi ve dikkatini arttırırlar 6.Öğrenme arzusu meydana getirirler 7.Öğretimi zenginleştirirler. Araç-Gereç Kullanmanın Faydaları

27 Demografik Faktör: Eğitime yönünden daha çok öğrenci artışı şeklinde belirmektedir. Eğitimi etkileme şekli ise, yeni tesis ihtiyacı,ek finansman, program değişikliği, öğretme- öğrenme süreçleri ve örgütsel yapıda değişiklik şeklinde olmaktadır. Bilgi Patlaması: Mevcut bilgiler gerek miktar gerekse ayrıntı yönünden hızla artmaktadır. Bu durum, öğretim programlarının ve materyallerinin sürekli olarak yenilenmesini gerektirmekte; gerekli olan öğretim süresinin uzatılmasını ve devamlı öğrenme kavramının benimsenmesini zorunlu kılmaktadır. Eğitime Etki Eden Faktörler

28 Eğitimin ve Sosyo Ekonomik İlişkiler Değerinin Artması: Ülkelerin sosyo-ekonomik yönden kalkınmalarında eğitim, gerekli insan gücünün yetiştirilmesinde temel araçtır. İletişim araçları vasıtasıyla toplum adeta “Okul” haline gelmiş, okullarda öğretilen soyut bilgiler bu yolla somut yaşantılara dönüştürülmektedir. Okul-çevre ilişkileri artmaktadır. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler ile Eğitim ve Toplum Arasındaki İlişkiler: Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, toplumda sosyal, ekonomik, kültürel bir çok değişmelere yol açmaktadır. Eğitim sisteminin de kendini yenilemesi gerekmektedir. Eğitim ve Sosyal Talep: Tüm toplumlarda öğrenim yapma arzusu artmaktadır. Eğitime Etki Eden Faktörler

29 ... Bu faktörlerin hepsi, eğitimi büyük ölçüde etkilemekte; eğitimde köklü değişiklikleri ve önlemleri gerektirmektedir. Eğitim, bu faktörlerin etkisi altında yeni işlevler ve boyutlar kazanmaktadır.  Günümüzde, “okulların gereksinim duyduğu ideal eğitim ve öğretimin nasıl gerçekleştirileceği” tartışılmaktadır. Okullar, 20 yıl sonra yararlı olabilecek bilgileri nasıl vermeleri gerektiğini kendilerine sormaları gerekmektedir.  Tv. de her şeyi gören öğrenci, kitabî olmaktan çıkmıştır. Herkesin yararlandığı kitaplar, dergiler, radyo, televizyon, bilgisayar vs. çeşitli eğitim ortamları; eğitimi sadece okula bağlı olmaktan çıkarmıştır. Eğitime Etki Eden Faktörlerin SONUÇLARI

30  Eğitimciler, daha çok öğrenciye, daha az zamanda, daha fazla bilgi öğretmek zorundadır. Bu nedenle öğrenimin daha verimli olmasını sağlayacak yeni öğretim teknik ve yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  Sonuç olarak; öğrenci ve öğretmenlerin gereksinim duydukları bilgileri, kendi kendilerine arayıp bulma ve kullanma yeteneği geliştirmeleri zorunlu olmaktadır. Eğitime Etki Eden Faktörlerin SONUÇLARI

31 4 Büyük Ölçüde karşılanamamakta olan eğitim talepleri (sayı ve kalite yönünden) 4 Kalabalık sınıflar,yetersiz öğretmenli okullar 4 Bireysel ilgi ve yardımdan yoksun öğrenciler 4 Çeşitli teknolojik imkânlara ve yeni öğretim ortamlarına rağmen geleneksel öğretme-öğrenme süreçlerini yaygın olarak kullanmak 4 Özel eğitim sorunu olan milyonlarca gence gerekli fırsat ve imkânları sağlayamamak Eğitim Sorunları

32 4 Mâlî kaynak yetersizliği içinde bulunduğu halde, genel bütçe imkânlarıdışında değişik kaynaklardan yararlanamamak 4 Yetersiz eğitim-öğretim tesisleri,araç ve gereçleri ile verimsiz, kalitesiz bir uygulama içinde bulunmak 4 Yapay,subjektif öğrenci başarı yöntemleriyle ve çok düşük bir verimle eğitim hizmeyi götürmek 4 Sosyal talep, bireysel gereksinim, sosyal adalet ve fırsat eşitliği yönündendengesiz dağılım Eğitim Sorunları

33 Endüstri, ticaret, tarım ve diğer hizmet sektörlerinde, teknoloji vasıtasıyla önemli gelişmeler olmuştur. Eğitim alanında da bu yolla olumlu gelişmeler sağlanabilir Hızla artan eğitim taleplerini geleneksel sınıf öğretmenleriyle ve daha fazla okul inşa etmekle karşılayamayız. 21. Yüzyılda eğitim sistemlerinin ve uygulamalarının farklı olması zorunludur. Yeni Teknoloji Gereği

34  Yetişmiş personel sorunu  Araç-gereç kaynakların üretimi  Finansman sorunu  Yönetim personeli  Okul binaları  Okul kütüphaneleri  Yetişmiş personel sorunu  Araç-gereç kaynakların üretimi  Finansman sorunu  Yönetim personeli  Okul binaları  Okul kütüphaneleri Eğitim Teknolojisi Açısından Okullarımızın Durumu

35 1.Daha geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek 2.Eğitim kurumlarındaki öğretme-öğrenme süreçlerini verimli hale getirmek 3.Öğretme-öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek Eğitim teknolojisine dayalı uygulamaların temel amacı

36 Eğitim Teknoloji İle İlgili Birimler Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi (DAYM) Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Md. Milli Eğitim Basımevi Md. İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi İlçe Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi O k u ll a r Bölge ŞeflikleriMilli Eğitim Yayınevleri Eğitim Teknolojileri Gen. Md.

37 1.Araç ve malzemelerin dağıtımı 2.Bakım ve onarım işleri 3.Görsel işitsel araçların çoğaltımı 4.Kurs ve seminerler 5.Gösteri etkinlikleri 6.Radyo ve televizyon yayınları 7.Basit ders araçları üretmek 8.Ödünç verme işleri ve bunların izlenmesi 1.Araç ve malzemelerin dağıtımı 2.Bakım ve onarım işleri 3.Görsel işitsel araçların çoğaltımı 4.Kurs ve seminerler 5.Gösteri etkinlikleri 6.Radyo ve televizyon yayınları 7.Basit ders araçları üretmek 8.Ödünç verme işleri ve bunların izlenmesi İl Eğitim Araçları ve Donatım Merkezinin Görevleri

38 Eğitek, eğitim ve öğretimin teknolojik gelişmelerle desteklenmesi, eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaşması için plânlama, araştırma, projelendirme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapar. Uzaktan eğitim yoluyla yurt genelinde ve bazı yurtdışı merkezlerde eğitim olanağı sunar. Açıköğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu, Mesleki Teknik Açıköğretim Okulu gibi. EğiTek örgün, yaygın ve uzaktan eğitimin gereksinimi olan görsel, işitsel, basılı ve bilgisayar tabanlı eğitim materyali üretir ya da değerlendırerek satın alır. Merkezi sistemle yürütülen resmi ve özel yerleştirme, bitirme sınavları EğiTek tarafından plânlanır, uygulanır, değerlendirilir. Bakanlığın merkez ve taşra örgütü birimlerinin bilgi işlem etkinliklerini yürütür. EğiTek, Temel Eğitim Projesi kapsamında ilköğretim okullarında Bilgi Teknolojisi sınıfları oluşturur. EğiTek, Bilgiye erişmek isteyen herkese açık bir bilgi evini, Bilgiye Erişim Merkezi'ni hizmete sunar. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (Eğitek) Görevleri

39 İhtiyaç Dürtü Güdü BİREY Etkileşim ÇEVRE Bilgi Beceri Tutum Öğrenme Nedir ?

40 Zaman sabit tutulmak üzere insanlar; 4Okuduklarının% 10’unu 4İşittiklerinin% 20’sini 4Gördüklerinin% 30’unu 4Hem görüp hem işittiklerinin % 50’sini 4Söylediklerinin% 70’ini 4Yapıp söylediklerinin% 90’ını Hatırlamaktadırlar!!! Öğrenilenlerin Hatırlanması

41 Öğrendiklerimizin... GÖRME İŞİTME DOKUNMA KOKLAMA TATMA % 83’ü % 11’i % 3.5’u % 1’i Yolu İle Öğrenilir Beş Duyunun Öğrenmedeki Yeri Ve Önemi

42 Doğrudan doğruya edinilen maksatlı yaşantılar Model ve numunelerle edinilen yaşantılar Dramatizasyonla edinilen yaşantılar Gösteriler yoluyla edinilen yaşantılar Geziler yoluyla edinilen yaşantılar Sergiler yardımıyla edinilen yaşantılar Televizyonla edinilen yaşantılar Hareketli resimlerle edinilen yaşantılar Radyo, plak, şerit, resimlerle edinilen yaşantılar Görsel sembollerden edinilen yşt. Sözel semboller-den edinilen yşt. Yaşantı Konisi Basitten Karmaşığa Soyuttan Soyuta Göz ya da kulakla Gözle Göz ya da kulakla Göz ve kulakla Bütün duyu organlarıyla Kendi kendine edinilen Başkalarının yardımıyla edinilen Çok sayıda duyu organıyla edinilen Az sayıda duyu organıyla edinilen

43 Materyallerin somut/soyut özelliklerine göre sınıflandırılması Kelimeler Diyagramlar Haritalar Resimler Slaytlar İşitsel Araçlar Filmler Modeller Nesneler Yaşantı SOYUT SOMUT

44 Eğitim Teknolojisinin İlkeleri Amaç Tam öğrenmeyi sağlamak

45 Eğitim Teknolojisinin İlkeleri İşlev Eğitsel sorunları çözümlemek

46 Eğitim Teknolojisinin İlkeleri Konu ve Yöntem Eğitsel sorunları bilimsel araştırma konusu yapmak

47 Eğitim Teknolojisinin İlkeleri Kapsam Eğitim kuramlarını uygulamaya dönüştürmek

48 Eğitim Teknolojisinin İlkeleri Program Programların içeriğinde devamlılığı sağlamak

49 Eğitim Teknolojisinin İlkeleri Süreç Öğrenici farklılıkları ve yeteneklerini dikkate almak

50 Eğitim Teknolojisinin İlkeleri Çevre Eğitsel-öğretimsel çevreyi kontrol etmek

51 Eğitim Teknolojisinin İlkeleri Başarı Başarısızlık nedenlerini analiz etmek, başarıyı artıracak düzenlemeler getirmek

52 Eğitim Teknolojisinin İlkeleri Değerlendirme Duyarlı ve objektif bir ortam geliştirmek

53 Eğitim Teknolojisinin Yararları Serbesti Öğrenciyi ve öğretmeni serbest hale getirmek

54 Eğitim Teknolojisinin Yararları Birinci kaynaktan bilgi Birinci kaynak olan olay, olgu ve nesne vb. ses ve görüntüleri sınıfa getirmek

55 Eğitim Teknolojisinin Yararları Fırsat Eşitliği Eğitim teknolojilerini geniş kitlelere ulaştırmak

56 Eğitim Teknolojisinin Yararları Çeşitlilik ve kalite Çok sayıda, çeşitte ve kalitede eğitsel uygulamalar sunmak

57 Eğitim Teknolojisinin Yararları Yaratıcılık Bağımsız çalışma ve çoklu-seçenekli öğrenme olanakları sunmak

58 Eğitim Teknolojisinin Yararları Bireysel öğretim Bireysel öğretim ve öğrenme hızına uygun öğrenme olanakları sunmak

59 Eğitim Teknolojisinin Yararları Motivasyon Öğrenme isteğini artırmaya yönelik nitelikli öğrenmeyi sağlamak

60 Eğitim Teknolojisinin Yararları Kopya edilen sistem Kitle eğitimine uygun uygulamalar geliştirmek

61 EĞİTİMDE İLETİŞİM

62 -62- Öğretme-Öğrenme ve İletişim Süreçleri Bir öğretim etkinliği sırasında öğrenen bireylere herhangi bir konuda bir şeyin öğretilebilmesi için öğreticiyle öğrenenler arasında o konuda bir iletişimin kurulması gerekmektedir. Öğretme-öğrenme süreçlerinde gerçekleştirilen tüm etkinliklerin temelde birer iletişim etkinliğidir.

63 -63- İletişim-Öğrenme-Öğretme Başarılı bir öğretim etkinliği için etkili bir iletişim gereklidir. Öğrenme - Öğretme Süreci, en genel anlamıyla bir iletişim sürecidir. İletişim ise, iki birim arasındaki anlamlı mesaj alış verişi süreci olarak tanımlanabilir. İletişim iki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alışverişidir.

64 -64-

65 -65- Sınıfta İletişim Süreci Yöntem Mesaj ÖğretmenÖğrenci KAYNAK Mesajın ileti birimi MESAJ İletişimin içeriği KANAL Mesajın sunuluş biçimi ALICI Mesajın gönderildiği birim DÖNÜT Alıcının mesaja verdiği tepki Kanal

66 -66- Öğretme-Öğrenme Süreci ile İletişim Süreci Arasındaki Benzerlik Öğretmen Öğretim İçeriği Öğretim İçeriği Öğretim araç ve yöntemleri Öğretim araç ve yöntemleri Öğrenci Öğrenme Tepkileri (Dönüt) (Kaynak)(Mesaj)(Kanal)(Alıcı)

67 -67- Öğretmenin Yanıtlayacağı Sorular Öğretmenin iletişim becerisini artırmak amacıyla iletişim olgusunu çözümlerken öncelikle kendi kendisine şu gibi soruları sorması ve yanıtlaması gerekir; – İleteceğim mesaj sonrasında ne olmasını bekliyorum? – Ortamı etkileme anlamında neyi başarmak istiyorum? – Gerçekleştireceğim iletişim sonucunda öğrencilerimin neye inanmalarını, ne söylemelerini, ne yapmalarını istiyorum? – Psikolojik anlamda, öğrencilerimde hangi etkileri oluşturmak ve onlardan hangi tepkileri almak istiyorum?

68 -68- İletişim Sürecinin Etkililiği Bir iletişim sürecinin etkililiğini belirleyen koşullar: – Simgelerin benzer biçimde tanımlanması – Dilin anlaşılır bir şekilde kullanılması – Çoklu kanal kullanılması – Dönüt sisteminin sağlanması

69 -69- İletişim Süreçleri ve Sonuçları… İletişim süreçleri – Ortama yaptığı olumlu katkılar, – Bıraktığı etkiler, – Başvurulduğunda/kullanıldığında yarattığı etkileşim açısından aynı niteliklere sahip değildir.

70 -70- Materyal Nedir? Materyallerin, hedeflere ulaşmak için seçilip, belli ilkeler doğrultusunda düzenlenen içeriğin, görsel ya da yazılı formları oldukları söylenebilir. İletmek istediğimiz içeriği ya da mesajı; – görsel, – işitsel, – yazılı ya da – dokunsal formlarda taşıyan öğrenme ortamı unsurları olarak tanımlanabilir. Bir slayt, bir tepegöz saydamı, bir film şeridi, bir teyp ya da video kaseti, bir CD gibi.

71 -71- Öğretim Materyallerinin Getirileri Soyut fikirleri somutlaştırırlar. Zamandan ekonomi sağlarlar. İçeriğin tutarlı biçimde sunulmasını olanaklı kılarlar. Bireysel farklılıklara hizmet etmeyi kolaylaştırırlar. Öğretim ortamını zenginleştirirler.

72 72 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

73 73 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

74 74 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

75 75 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

76 76 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

77 77 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

78 78 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

79 79 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

80 80 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

81 81 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

82 82 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

83 83 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

84 84 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

85 85 ÖRNEK MATERYAL FOTOĞRAFLARI:

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90


"ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Temel Kavramlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları