Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Yrd. Doç. Dr. Serhat Bahadır KERT Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2 Ders Akışı

3 Ders Akışı 1. Hafta Aktivite 1 Ders hakkında bilgi 2. Hafta Aktivite 2
Ders hakkında bilgi 2. Hafta Aktivite 2 -Öğretim Teknolojileri ile ilgili tanımlar, -Temel kavramlar -Sistem Yaklaşımı -Analiz Tasarım ve Geliştirme süreçleri - Değerlendirme süreci 3. Hafta Aktivite 3 -İletişim ile ilgili temel kavramlar 4. Hafta Aktivite 4 - Öğretim Analizi 5. Hafta Aktivite 5 -Öğretim hedefleri ve Ölçme araçlarını geliştirme -Tartışma: Araç-Gereçlerin Öğretimdeki Yeri, Önemi ve Seçimi irdelenecektir. 6. Hafta Aktivite 6 Öğretim durumlarını düzenleme -Tartışma: Tasarım Öğeleri ve İlkeleri tartışılacak ve irdelenecektir. -Görsel Tasarım Öğeleri ve İlkeleri ile öğretme materyali hazırlama ve değerlendirme

4 Ders Akışı 7. Hafta 1.Vize 8. Hafta Aktivite 7
- Öğrenme ortamalarında kullanılan araç gereçler -Görsel araç gereçler -İşitsel araç gereçler -Görsel-işitsel araç gereçler 9. Hafta Aktivite 8 - Öğrenme ortamlarında kullanılan akıllı teknolojiler - Akıllı tahta uygulamaları -Akıllı sınıflar 10. Hafta Aktivite 9 Eğitim yazılımı uygulamaları -Öğretici yazılımlar -Simülasyon yazılımları Eğitsel oyunlar -Tartışma: Aktivitede öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar ve eğitim amaçlı kullanılan yazılım türleri tartışılacaktır -Özel ders yazılımı planı hazırlama ve değerlendirme: Kağıt üzerinde bir özel ders yazılımı hazırlanacak ve değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilecektir 11. Hafta Aktivite 10 Öğrenme süreçlerinde internet kullanımı -Temel internet servisleri -Web 2.0 teknolojileri (Wiki,Blog vb.) -İçerik Yönetim ve Öğrenme Yönetim sistemleri  -Tartışma: Öğrencilerin Aktivitede sorulara verdikleri cevaplar tartışılacak. 12. Hafta 2. Vize 13. Hafta -Tartışma: Süreç ve Ürün Değerlendirmesi ile ilgili kavramlar tartışılacak. -Dersi Süreç ve Ürün Değerlendirme yöntemine göre değerlendirmek: ÖTMT dersini öğrenciler süreç ve ürün açısından değerlendirecekler. 14. Hafta -Üretilen materyallerin sunumu ve değerlendirilmesi

5 Kaynaklar Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Dr. Halil İbrahim Yalın Dr. Sadi Seferoğlu Eğitimde İnternet uygulamaları Dr. Arif Altun

6 Değerlendirme Vize %20 Aktiviteler %20 Final %40

7 Hafta 1 Teknoloji Nedir? Öğretim Teknolojisi Nedir?
Eğitim teknolojisi mi? Öğretim Teknolojisi mi? Sistem Nedir? Öğretimde Sistem Yaklaşımı Nedir? Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci -Analiz -Tasarım ve Geliştirme -Değerlendirme

8 Teknoloji Nedir? «Baba, neden 5 tane parmağa ihtiyacımız var, farenin sadece 2 düğmesi var»

9 Teknoloji Nedir? Bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulanmasıdır. İnsanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir.

10 Teknoloji Nedir? Teknik yönden yeterli küçük bir grubun örgütlü bir hiyerarşi yardımıyla bütünün geri kalanı (insanlar, olaylar, makineler vb.) üzerinde denetimi sağlamasıdır.

11 Teknolog Temel kuram ve araştırmaları anlar Görev ve uygulamalar hakkında yeterince bilgi sahibidir. Kuramsal açıklamalar ve araştırma bulgularını uygulayıcıların görevlerini tamamlayabilmeleri için kullanabilecekleri bir biçime dönüştürebilir.

12 Eğitim Teknolojisi Nedir?
«Hiçbir şeyi doğru yapamaz mısın?»

13 Eğitim Teknolojisi Nedir?
Genelde eğitime, özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme veya eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırılmasıdır. Öğrenme-öğretme süreçlerinin tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi işidir.

14 Eğitim Teknolojisi Nedir?
Araçların etkililiğini ve öğrenci başarı durumunu değerlendirmek için uygun yöntemlerin kullanılması Öğrenme sürecini geliştirmek için oluşturulan her türlü sistemi, tekniği ve yardımı içerir. Konunun aktarılması İçin uygun ortamın seçilip kullanılması Öğrencinin ulaşması hedeflenen amaçların tanımlanması Öğrenilecek konunun öğretim ilkelerine göre analiz edilip, öğrenilmeye uygun şekilde yapılandırılması

15 Eğitim Teknolojisi Nedir?
Eğitim ortamlarının gerçek yaşamla tutarlılık göstermesi, yani somutlaştırılması ve öğrenci için anlamlı hale getirilmesi, öğrenci başarısına katkıda bulunan etkenlerin başında gelmektedir.

16 Eğitim Teknolojisinin Amaçları
Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere götürmek Öğretme ve öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirmek Öğretme ve öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek Öğretme ve öğrenme ile ilgili uygulama süreçlerini düzenlemek Eğitim gereksinimlerini ve olanaklarını bilimsel araştırma konusu yapmak

17 Eğitim Teknolojisinin Amaçları
Eğitim kurumlarını uygulamalı hale dönüştürmek Öğretim programlarında sürekliliği sağlamak Eğitim personelinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak Çevre faktörlerini düzenlemek ve kontrol etmek Öğretme - öğrenme süreçlerini öğrenci yeteneklerine uyarlamak Eğitimle ilgili sorunların çözümünde uygulamaya koymak

18 Öğretim Teknolojisi Nedir?
Belirlenmiş hedefler uyarınca, daha etkili bir öğretim elde etmek için öğrenme ve iletişim konusundaki araştırmaların ve ayrıca insan kaynakları ve diğer kaynakların beraber kullanılmasıyla tüm öğrenme-öğretme sürecinin sistematik bir yaklaşımla tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.

19 Öğretim Teknolojisi Nedir?
Süreç ve kaynakları öğrenme için tasarlama, geliştirme, kullanma, yönetme ve değerlendirme teorisi ve uygulamasıdır.

20 Öğretim Teknolojisi Eğitim Teknolojisi

21 Öğretim Teknolojisi Eğitim Teknolojisi Öğretim Teknolojisi: Öğretimin, eğitimin bir alt kavramı olduğu anlayışına dayalı olarak ve belirli öğretim disiplinlerinin kendine özgü yönlerini dikkate alarak düzenlenmiş teknolojiyle ilgili bir kavramdır. (Alkan, 1995)

22 Öğretim Teknolojisi Eğitim Teknolojisi Eğitim Teknolojisi: İnsanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları (insan gücünü, bilgileri, yöntemleri, teknikleri, araç-gereçleri, düzenlemeleri vb.) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren uygulayan, değerlendiren, ve yöneten karmaşık bir süreçtir.

23 Sistem Yaklaşımı Sistem, karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan unsurların, tasarlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir bütün meydana getirecek şekilde organize edilmesidir.

24 Öğretimde Sistem Yaklaşımı
Öğretimin sisteminin en önemli unsurları Öğrenciler Öğreticiler Öğretim materyalleri Öğretme-öğrenme ortamları

25 Öğretimde Sistem Yaklaşımı
ANALİZ TASARIM VE GELİŞTİRME DEĞERLENDİRME

26 Analiz Öğretim amaçları Amaçlara ilişkin davranışlar Ön yeterlilikler Öğrenme etkinliklerinin sıralanması Sahip olunan araç gereçlerin analizi

27 Tasarım ve Geliştirme Öğrencilere istenilen davranışlar en etkili nasıl kazandırılabilir Öğrenilenlerin farklı durumlara transferini sağlamak Öğrenci motivasyonu Yeni davranışlar için etkili araç-gereçler Uygun öğretim materyalleri Materyallerin uyarlanma ve geliştirilme gereklilikleri

28 Değerlendirme Öğrenme düzeyleri nasıl belirlenir
Yardımcı veya zenginleştirici etkinlikler Etkinlik ve materyallerin iyileştirilmesi

29 İletişim

30 İletişim Süreci İletişim Communicatio (Latince) Communis: Bir çok kişiye yada nesneye ait olan/ortaklaşa yapılan Communication (İngilizce) Communication(Fransızca)

31 İki birim arasındaki bilgi alışverişi
İletişim Süreci İletişim İki birim arasındaki bilgi alışverişi Çeşitli semboller yardımı ile bilgi, duygu, fikir, davranış, düşünce ve becerilerin paylaşılması süreci.

32 İletişim Süreci Kim Ne Nasıl Kime

33

34 İletişim Sürecinin Temel Öğeleri
Kaynak Mesaj Kanal Alıcı Davranışlar Fikir Bilgi Duygu Tutum Beceri Semboller Gerçek Eşya Modeller Resim Yazı İşaretler Hareket Ses Çizim İletici araç ve Yöntemler Sözsüz iletişim Ses ileten araçlar Sözlü iletişim, Resim ileten araçlar Basılı ve yazılı araçlar Yöntemler Dönüt

35 İletişim Süreci Kim Ne Nasıl Kime

36 İletişim Süreci Öğretmen Kanal Araç-gereçler Mesaj Yöntem Öğrenci

37 İletişim Süreci ve Yaşantı alanı
Kaynak Kodlama Mesaj Kodlama Kodlama Geri bildirim

38 Sağlıklı İletişim Sağlıklı iletişimin Engelleri Psikolojik Engeller
Semantik Engeller Statü Korunma Alan Hiyerarşi Uyutma Sınırlama Sağlıklı İletişim

39 Mesaj Düzenleme İlkeleri
Öğrenenin Özelliklerine Uygun olmalıdır Basit sade ve anlaşılı olmalıdır Amaç ve davranışlara uygun düzenlenmelidir Öğrenme ilkelerine uygun düzenlenmelidir Çoklu materyal ve etkinlikleri içermelidir Görsel unsurlara dikkat edilmelidir

40

41 Yaşantı Konisi Öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğrenir o kadar geç unuturuz En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimizin ayrdımıyla öğreniriz. En iyi öğretim somuttan soyuta ve absitten karmaşığa doğru giden öğretimdir.

42 Yaşantı Konisi İnsanlar Öğrendiklerinin, %83 ünü görme %11 ini işitme
% 3.5 ini koklama % 1.5 ini dokunma %1 ini tatma Duyularıyla edindikleri yaşantılarından öğrenirler.

43 Yaşantı Konisi Zaman sabit olmak üzere insanlar, Okuduklarının %10 unu
Işittiklerinin % 20 sini Gördüklerinin % 30 unu Hem görüp hem işittiklerinin % 50 sini Söylediklerinin % 70 ini Yaparak söylediklerinin ise % 90 ının hatırlamaktadırlar.


"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları