Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Araş.Gör. Meltem KURTOĞLU Doç.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Araş.Gör. Meltem KURTOĞLU Doç.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU"— Sunum transkripti:

1 BÖTE Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Yöntem ve İçerik Açısından İncelenmesi
Araş.Gör. Meltem KURTOĞLU Doç.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012) 4-7 Mayıs 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İSTANBUL.

2 Sunu Planı Giriş Amaç Önem İlgili Alanyazın Yöntem Bulgular
Sonuç ve Öneriler Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

3 Giriş Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü YÖK tarafından 1998 yılında, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında eğitim fakültelerinde kurulan bir bölümdür ve bölüm ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. BÖTE bölümleri lisans mezuniyetleri de BÖTE olan ilk yüksek lisans mezunlarını 2004 yılında vermeye başlamıştır. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

4 Amaç Bu çalışmanın amacı,
Türkiye’de yılları arasında BÖTE alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler) ve içerik açısından incelenmesidir. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

5 Araştırmanın Önemi (1) Bir konu ile ilgili yapılmış olan bilimsel tezlerin incelenmesi ve analiz edilmesi, bir yandan o konunun derinliği ve yaygınlığı hakkında bilgiler verirken bir yandan da incelenen alanın genel görünümünü ortaya koyabilmektedir (Göktaş ve Erdem, 2006). Alanyazın incelendiği zaman, birçok alanda, yapılmış olan tezlerin ve akademik dergilerde yer alan makale çalışmalarının belirli ölçütler kullanılarak analiz edildiği çalışmaların var olduğu görülmektedir. Örneğin eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler birçok araştırmacı tarafından çalışılan bir konu olmuştur (Caffarella,1999; Costa, 2007, Şimşek ve ark., 2008; Şimşek ve ark., 2009; Sert, 2010; Göktaş ve ark., 2012). Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

6 Araştırmanın Önemi (2) Özellikle Caffarella, 1977 yılından itibaren ABD’de eğitim teknolojileri alanında tamamlanan doktora tezlerindeki eğilimleri incelemiştir. Costa (2007), yaptığı çalışmada yüksek lisans tezlerini incelemiştir. Araştırmacılar, ilk olarak eğitim teknolojileri alanındaki eğilimleri araştırmakla birlikte, araştırmalarda hangi yöntemlerin kullanıldığını, verilerin hangi araçlarla toplandığını, çalışma gruplarının kimlerden oluştuğunu, analizlerin nasıl yapıldığını inceleyerek güncel eğilimleri ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

7 Araştırmanın Önemi (3) Eğitim teknolojileri alanında Türkiye’de yapılan birtakım araştırmalar bulunmaktadır. Şimşek ve ark. (2008), ülkemizde son 10 yıl içerisinde eğitim teknolojileri alanında yapılan doktora tez çalışmalarını incelemişlerdir. Araştırmacılara göre eğitim teknolojileri alanında yapılan doktora tezleri öğrenme-öğretme yaklaşımları, çevrimiçi öğrenme ve çoklu ortam konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Akça-Üstündağ (2009), yüksek lisans tezi çalışmasında BÖTE alanında 2007 yılı sonuna kadar yapılmış olan 133 tezi incelemiştir. Tez sonucunda ise uzaktan eğitime olan ilginin arttığını, bilgisayar destekli öğretime olan eğilimiz giderek azaldığını vurgulamıştır. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

8 Araştırmanın Önemi (4) Eğitim teknolojileri alanında ise Türkiye’de yapılan birtakım araştırmalar bulunmaktadır. Şimşek ve ark. (2009), bir başka çalışmasında ise ülkemizde yılları arasında eğitim teknolojileri alanında yapılmış olam 259 yüksek lisans tezini incelemişlerdir. Erdoğmuş ve Çağıltay (2009) ise yine BÖTE alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını incelediklerinde ele alınan en yaygın üç konunun medya, medya karşılaştırmaları ve öğrenci değişkenleri olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

9 Araştırma Problemleri
BÖTE alanında yapılan tezlerde araştırılan konuların eğilimi ne yöndedir? BÖTE alanında yapılan tezler Araştırma türü Araştırma deseni Veri toplama araçları Çalışma grubu türü Çalışma grubunu belirleme yöntemi Çalışma grubu büyüklüğü Veri analiz yöntemleri (kullanılan istatistiksel yöntemler) bakımından nasıl bir dağılım göstermektedir? Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

10 Yöntem Bu çalışma kapsamında YÖK veri tabanına kayıtlı olan ve BÖTE alanında yapılmış olan 75 (22 tane doktora, 53 tane yüksek lisans) tane tez araştırmacılar tarafından belirlenerek içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

11 Yöntem (2) İçerik analizi, İçerik analizinin temel amacı
eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. İçerik analizinin temel amacı toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak olarak da ifade edilebilir. Cohen, Manion ve Morrison (2007)’a göre içerik analizi, eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi olarak da tanımlanmaktadır. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

12 Yöntem (3) Sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan içerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla kitap, kitap bölümü, mektup, tarihsel dokümanlar, gazete başlıkları ve yazıları gibi bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanabilir. İçerik analizi yoluyla verileri tanımlama ve verilerin içinde saklı gerçekleri ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır (Gülbahar ve Alper, 2009). Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

13 Yöntem (4) İçerik analizinde, dokümanlardan elde edilen nitel araştırma verilerinin işlenmesi, verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması şeklinde dört aşama bulunmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2006). Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

14 Yöntem (5) Bu çalışmada da ilk olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama aracı yoluyla ulaşılan tezlerden elde edilen veriler kodlanarak belirli temalar altında düzenlenmiş ve gruplanmıştır. Uygun olduğu durumlarda ise veriler sayısal hale getirilerek sunulmuştur ve son olarak da elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

15 Yöntem: Veri Toplama Aracı (1)
Bu çalışmada, ilk aşamada araştırmacılar tarafından tezlerin incelenmesinde kullanılmak üzere “Tez İnceleme Formu” oluşturulmuştur. Bu form 3 bölümden oluşmaktadır: Birinci bölüm teze ilişkin genel bilgiler, ikinci bölüm tezin içeriği, üçüncü bölüm ise tezin yöntem bölümüdür. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

16 Yöntem: Veri Toplama Aracı (2)
Veri toplama aracı oluşturulurken ilk olarak ilgili alanyazında daha önce kullanılan formlar incelenmiştir. Daha sonra araştırmacılarla görüş alışverişinde bulunulmuştur. Son olarak da uzman görüşü sonucunda forma son şekli verilmiştir. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

17 Yöntem: Tezlerin Belirlenmesi
Tez tarama amacıyla öncelikle Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veritabanına başvurulmuştur. Tez tarama sürecinde kullanılan ölçütlere bağlı olarak farklı sayıda tezlere ulaşılmıştır. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

18 Yöntem: Tezlerin Belirlenmesi (2)
Bölüm alanında “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü” seçildiğinde 109 adet tez listeleniyor. Bölüm alanında “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü” ve anabilim dalı alanında “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı” seçildiğinde 10 adet tez listelenmektedir. Bölüm aynı kalıp anabilim dalı “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” yapıldığında listelenen tez sayısı 95 olmaktadır. Bölüm seçimi yapmayıp anabilim dalı olarak “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı” seçildiğinde 63 adet tez listelenmektedir. Bölüm seçimi yapmayıp anabilim dalı olarak “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” seçildiğinde ise 310 adet tez listelenmektedir (Bkz. Tablo 1). Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

19 Tablo 1. YÖK Veritabanından Ulaşılan Tez Sayısı
Tarama Ölçütü Ulaşılan Tez Sayısı Bölüm Adı Anabilim Dalı Adı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü - 109 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı 10 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 95 63 310 Toplam tez sayısı 374 Diğer yollarla ulaşılan tezler 3 Genel Toplam 377 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

20 Tablo 2. Ulaşılan Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı
Üniversite Adı f % Anadolu üniversitesi 36 9,5 Ankara Üniversitesi 10 2,7 Atatürk Üniversitesi 13 3,4 Balıkesir 15 3,9 Çukurova 35 9,3 Dokuz Eylül 8 2,1 Ege 16 4,3 Fırat 1 0,7 Gazi 49 13,0 Hacettepe 53 14,0 Karadeniz Teknik 19 5,0 Marmara 9,8 ODTÜ 41 10,9 Sakarya 45 11,9 Toplam 377 100 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

21 Yöntem: Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında içerik analiziyle incelenen tezlerden elde edilen veriler betimsel istatistiki yöntemlerden olan yüzde ve frekans kullanılarak çözümlenmiştir. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

22 Yöntem: Geçerlik ve Güvenirlik
İlk aşamada her araştırmacı kendi incelediği tezlerin verilerini veri toplama aracı doğrultusunda oluşturulan forma girmiştir. İkinci aşamada ise girilen verilerin doğruluğu diğer bir araştırmacı tarafından tezler tekrar incelenerek kontrol edilmiştir. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

23 Yöntem: Tezlerin Dağılımı
Üniversite Tez Sayısı Hacettepe Üniversitesi 53 Gazi Üniversitesi 49 Sakarya Üniversitesi 45 ODTÜ 41 Anadolu Üniversitesi 36 Çukurova Üniversitesi 35 Not: Hacettepe Üniversitesi, araştırmacıların görev yaptıkları üniversite olduğu için YÖK veri tabanından ulaşılamayan tezlere bölümde ulaşılmıştır. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

24 Bulgular

25 İncelenen Tezlerde Çalışılan Konuların Dağılımları
f % İlköğretimde BİT entegrasyonu 3 4 Bilgisayar oyunlarının eğitsel amaçlı kullanımı İlköğretimde ve Yükseköğretimde BİT kullanımında karşılaşılan sorunlar 5,3 Yeni teknolojilerin eğitsel anlamda kullanımı (Blogların eğitsel amaçlı kullanımı, İnternetin eğitsel anlamda kullanılması, Farklı materyaller, Hiperortamların eğitimde kullanımı, Çevrimiçi sözlük kullanımı, Çevrimiçi öğrenme ortamları, Eğitsel materyallerin kullanımı, BDE, Eğitimde tek. kullanımı, Üç boyutlu materyaller) 15 20 Farklı öğretim yöntemlerinin kullanımının karşılaştırılması 6 8 Diğer (Bilgisayar kullanımına ilişkin anne-baba görüşü, Mesleki gelişim, Web tabanlı portfolyo, Bilgisayar etiği, Eğitimde teknoloji kullanım standardı, Sayısal okuryazarlık, Okul müdürleri ve teknoloji, Yeni bin yılın öğrencisi, BİT göstergeleri, Akademik usulsüzlük 10 13,3 BT sınıfları, BT dersi, BT programı, BT öğretmenleri, BT ölçme-değerlendirme Bilgisayar kaygısı özyeterlik algısı ve tutumu 5 6,7 Yeni bir ürün ortaya çıkarma (web portalı geliştirme, görme engelli bireyler için sistem tasarımı, öğrenme ortamı geliştirme vb.) Web sitelerinin özellikleri 2 2,7 Matematik ve teknoloji, matematik programlarının eğitimde kullanılması Çevrimiçi öğrenme ortamları, e-öğrenme, uzaktan eğitim, harmanlanmış öğrenme ortamları 7 9,3 Toplam 75 100 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

26 Tezlerde Kullanılan Araştırma Yöntemlerinin Dağılımı
Kullanılan Araştırma Türü Tez sayısı Nicel 45 Nitel 11 Karma (Nicel+Nitel) 16 Diğer (Ortam geliştirme, Tasarım Oluşturma, Alanyazın Taraması) 3 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

27 Tezlerde Kullanılan Araştırma Desenlerinin Dağılımı
Araştırma Deseni f % Betimsel 11 14,7 Deneysel Desen 17 22,7 Durum Çalışması 7 9,3 Tarama (İlişkisel, Tekil vb.) 34 45,3 Eylem araştırması 3 4 Diğer (Görüşme, alanyazın) Toplam 75 100 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

28 Tezlerde Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Dağılımı
Veri Toplama Aracı Tez Sayısı Anket 38 Ölçek 26 Başarı Testi 16 Doküman (Ağ günlükleri, web sitesi kayıtları, video kayıtları, yansıma yaprakları vb) 10 Görüşme Gözlem 4 Diğer (Kişisel Bilgi Formu, web sayfaları, forum mesajları) 12 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

29 Veri Toplama Araçlarının Geçerliği-Güvenirliği
Bilgi var Bilgi yok Toplam Veri Toplama Aracının Geçerlik Durumu 58 17 75 Veri Toplama Aracının Güvenirlik Durumu 50 25 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

30 Çalışma Gruplarının Dağılımı
Tez Sayısı Öğretmen 24 Öğretmen Adayı 14 Üniversite Öğrencileri 7 Uzaktan Eğitim Öğrencileri 3 Öğretim Elemanları İlköğretim öğrencileri (1. Kademe+2. Kademe) 10 Ortaöğretim öğrencileri Web sitesi 2 Diğer (Anne-Baba, Görme Engelliler, Başkomiserler ve emniyet memurları, bilgi işlem memurları, voleybol antrenörü, okul müdürleri, psikolojik danışmanlar) Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

31 Çalışma Gruplarını Belirleme Yöntemleri
Çalışma Grubu Belirleme Türü f % Amaçlı Örnekleme 16 21,3 Elverişli (Kolay Ulaşılabilir) Örnekleme 11 14,7 Seçkisiz örnekleme 3 4 Tabakalı örnekleme Küme Örnekleme 6 8 Evrenin tamamı Belirtilmemiş 30 40 Toplam 75 100 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

32 Çalışma Gruplarının Büyüklükleri
Çalışma Grubu Büyüklükleri f % 10-30 10 13,3 31-100 31 41,3 8 10,7 11 14,7 6 1000’den fazla 9 12 Toplam 75 100 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

33 Veri Analiz Yöntemlerinin Dağılımları
Veri Analiz Yöntemi f Betimsel İstatistikler (Aritmetik ortalama, standart sapma,frekans, yüzde) 41 t-testi 20 ANOVA/ ANCOVA 25 MANOVA/MANCOVA 3 Faktör Analizi 4 Nanparametrik Betimsel Analiz 8 İçerik Analizi 13 Korelasyon 6 Diğer (Tümevarım, doküman analiz, regresyon) Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

34 Sonuçlar (1) Bu çalışmada BÖTE alanında 2004 yılından beri yapılmış olan 377 tezden tesadüfi olarak seçilen 75 tanesi içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. En fazla çalışılan konular: Yeni teknolojilerin (Ağ günlüklerinin eğitsel amaçlı kullanımı, İnternetin eğitsel anlamda kullanılması, Farklı materyaller, Hiperortamların eğitimde kullanımı, Çevrimiçi sözlük kullanımı, Çevrimiçi öğrenme ortamları, Eğitsel materyallerin kullanımı, BDE, Eğitimde teknoloji kullanımı, Üç boyutlu materyallerin eğitsel amaçlı kullanımının etkilerinin incelenmesi. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

35 Sonuçlar (2) En az çalışılan konular:
Bilgisayar kullanımına ilişkin anne-baba görüşü, bilgisayar etiği, eğitim teknolojisi standartları vb konular. Ayrıca uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme ve e-öğrenme gibi konularda çalışmaların sayısının artmaya başladığı dikkati çekmiştir. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

36 Sonuçlar (3) Tezlerde en fazla kullanılan araştırma yöntemlerinin
nicel araştırma yöntemleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan çalışma sayısının azlığı ve karma araştırmalara yönelik çalışma sayısının artmaya başlamış olması dikkati çekmektedir. Çalışmalarda en fazla kullanılan araştırma modeli 34 çalışmada kullanılan tarama modelidir. Tarama modelinden sonra en fazla kullanılan model deneysel desenler olmuştur. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

37 Sonuçlar (4) Tezlerde en fazla kullanılan veri toplama araçları sırasıyla anket, ölçek ve başarı testi olmuştur. Kullanılan ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik durumları: 17 tezde geçerlik, 25 tezde ise geçerlik durumunun belirtilmediği gözlenmiştir. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

38 Sonuçlar (5) Tezlerde uygulama yapılan çalışma grupları:
en fazla çalışılan grup öğretmenler ve öğretmen adaylarıdır. Çalışılan araştırma gruplarının belirlenme yöntemleri: 30 tane tezde araştırma grubunun nasıl belirlendiğine dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 16 tane tezde amaçlı, 11 tane tezde ise kolay ulaşılabilir örneklem seçme yoluna gidilmiştir. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

39 Sonuçlar (6) İncelenen tezlerde en fazla kullanılan veri analiz yöntemleri: betimsel istatistiki yöntemler, t-testleri, anova-ancova. En az kullanılan yöntemler: çok değişkenli istatistiksel yöntemler. Ayrıca incelenen tezlerde araştırmanın geçerliği- güvenirliği konusunda sadece 7 tane tezde geçerlikten ve sadece 5 tane tezde güvenirlikten bahsedildiği dikkati çekmiştir. Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

40 Öneriler Araştırmalarda yöntem bölümüne daha fazla önem verilmesi
Çalışma grupları belirlenirken yalnızca kolay ulaşılabilir örneklem gruplarıyla değil, araştırmanın güvenirliği ve dış geçerliğinin yükseltilmesini sağlayacak uygun sayıda birey veya gruplarla da çalışılması Araştırmalarda veri toplama aracı veya veri toplama yöntemi belirlenirken, araştırma problemine en uygun olan araç veya yöntemin seçilmesi Araştırmalarda önemli olanın yalnızca veri toplamak değil, aynı zamanda güvenilir ve gerçekçi veriler de toplamak olduğu gerçeğinden hareketle bir anda çok miktarda veriye ulaşmayı sağlayacak veri toplama araçlarına yönelimin azalması gerektiği Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

41 Öneriler (2) Nitel araştırmalara daha fazla yer verilerek ayrıntılı çalışmalar yapılması Kullanılan standart araştırma desenlerinin dışına çıkılması Verilerin analizi için kullanılan yöntemlerin çeşitlendirilmesinin sağlanması ve araştırmacıların veri analiz yöntemlerini etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli desteğin sağlanması Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

42 Öneriler (3) Lisansüstü düzeyde sunulan araştırma yöntemleri ve istatistik derslerinin zenginleştirilerek, uygulamaya yönelik daha fazla çalışmaya yer verilmesi Örneklemlerin belirlenmesi sürecinde bilimsel kurallara uyulması, tarafsız olunması Öğretmen, öğretmen adayı, üniversite öğrencisi vb. gibi sadece belli gruplar yerine farklı gruplarla çalışılarak daha geniş kitlelere ulaşılması önerilebilir… Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

43 Sorular??? Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL

44 Teşekkürler! Meltem KURTOĞLU <meltemkurtoglu[at]hacettepe.edu.tr> S. Sadi SEFEROĞLU <sadi[at]hacettepe.edu.tr> Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL


"Araş.Gör. Meltem KURTOĞLU Doç.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları