Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖTE Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Yöntem ve İçerik Açısından İncelenmesi Araş.Gör. Meltem KURTOĞLU Doç.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖTE Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Yöntem ve İçerik Açısından İncelenmesi Araş.Gör. Meltem KURTOĞLU Doç.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi,"— Sunum transkripti:

1 BÖTE Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Yöntem ve İçerik Açısından İncelenmesi Araş.Gör. Meltem KURTOĞLU Doç.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012) 4-7 Mayıs 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İSTANBUL.

2 2 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Sunu Planı  Giriş  Amaç  Önem  İlgili Alanyazın  Yöntem  Bulgular  Sonuç ve Öneriler

3 3 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Giriş  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü YÖK tarafından 1998 yılında, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında eğitim fakültelerinde kurulan bir bölümdür ve bölüm ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir.  BÖTE bölümleri lisans mezuniyetleri de BÖTE olan ilk yüksek lisans mezunlarını 2004 yılında vermeye başlamıştır.

4 4 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Amaç  Bu çalışmanın amacı,  Türkiye’de 2004-2011 yılları arasında BÖTE alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin  yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler) ve  içerik açısından incelenmesidir.

5 5 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Araştırmanın Önemi (1)  Bir konu ile ilgili yapılmış olan bilimsel tezlerin incelenmesi ve analiz edilmesi,  bir yandan o konunun derinliği ve yaygınlığı hakkında bilgiler verirken bir yandan da  incelenen alanın genel görünümünü ortaya koyabilmektedir (Göktaş ve Erdem, 2006).  Alanyazın incelendiği zaman, birçok alanda, yapılmış olan tezlerin ve akademik dergilerde yer alan makale çalışmalarının belirli ölçütler kullanılarak analiz edildiği çalışmaların var olduğu görülmektedir.  Örneğin eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler birçok araştırmacı tarafından çalışılan bir konu olmuştur (Caffarella,1999; Costa, 2007, Şimşek ve ark., 2008; Şimşek ve ark., 2009; Sert, 2010; Göktaş ve ark., 2012).

6 6 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Araştırmanın Önemi (2)  Özellikle Caffarella, 1977 yılından itibaren ABD’de eğitim teknolojileri alanında tamamlanan doktora tezlerindeki eğilimleri incelemiştir.  Costa (2007), yaptığı çalışmada yüksek lisans tezlerini incelemiştir.  Araştırmacılar, ilk olarak eğitim teknolojileri alanındaki eğilimleri araştırmakla birlikte,  araştırmalarda hangi yöntemlerin kullanıldığını,  verilerin hangi araçlarla toplandığını,  çalışma gruplarının kimlerden oluştuğunu,  analizlerin nasıl yapıldığını inceleyerek güncel eğilimleri ortaya çıkarmaya çalışmışlardır.

7 7 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Araştırmanın Önemi (3)  Eğitim teknolojileri alanında Türkiye’de yapılan birtakım araştırmalar bulunmaktadır.  Şimşek ve ark. (2008), ülkemizde son 10 yıl içerisinde eğitim teknolojileri alanında yapılan doktora tez çalışmalarını incelemişlerdir. Araştırmacılara göre eğitim teknolojileri alanında yapılan doktora tezleri öğrenme-öğretme yaklaşımları, çevrimiçi öğrenme ve çoklu ortam konuları üzerine yoğunlaşmıştır.  Akça-Üstündağ (2009), yüksek lisans tezi çalışmasında BÖTE alanında 2007 yılı sonuna kadar yapılmış olan 133 tezi incelemiştir. Tez sonucunda ise uzaktan eğitime olan ilginin arttığını, bilgisayar destekli öğretime olan eğilimiz giderek azaldığını vurgulamıştır.

8 8 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Araştırmanın Önemi (4)  Eğitim teknolojileri alanında ise Türkiye’de yapılan birtakım araştırmalar bulunmaktadır.  Şimşek ve ark. (2009), bir başka çalışmasında ise ülkemizde 2000-2007 yılları arasında eğitim teknolojileri alanında yapılmış olam 259 yüksek lisans tezini incelemişlerdir.  Erdoğmuş ve Çağıltay (2009) ise yine BÖTE alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını incelediklerinde ele alınan en yaygın üç konunun medya, medya karşılaştırmaları ve öğrenci değişkenleri olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

9 9 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Araştırma Problemleri 1. BÖTE alanında yapılan tezlerde araştırılan konuların eğilimi ne yöndedir? 2. BÖTE alanında yapılan tezler  Araştırma türü  Araştırma deseni  Veri toplama araçları  Çalışma grubu türü  Çalışma grubunu belirleme yöntemi  Çalışma grubu büyüklüğü  Veri analiz yöntemleri (kullanılan istatistiksel yöntemler) bakımından nasıl bir dağılım göstermektedir?

10 10 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Yöntem  Bu çalışma kapsamında YÖK veri tabanına kayıtlı olan ve BÖTE alanında yapılmış olan 75 (22 tane doktora, 53 tane yüksek lisans) tane tez araştırmacılar tarafından belirlenerek içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.

11 11 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Yöntem (2)  İçerik analizi,  eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır.  İçerik analizinin temel amacı  toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak olarak da ifade edilebilir.  Cohen, Manion ve Morrison (2007)’a göre içerik analizi,  eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesi işlemi olarak da tanımlanmaktadır.

12 12 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Yöntem (3)  Sosyal bilimler alanında sıklıkla kullanılan içerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla kitap, kitap bölümü, mektup, tarihsel dokümanlar, gazete başlıkları ve yazıları gibi bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanabilir.  İçerik analizi yoluyla verileri tanımlama ve verilerin içinde saklı gerçekleri ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır (Gülbahar ve Alper, 2009).

13 13 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Yöntem (4)  İçerik analizinde, dokümanlardan elde edilen nitel araştırma verilerinin işlenmesi,  verilerin kodlanması,  temaların bulunması,  kodların ve temaların düzenlenmesi,  bulguların tanımlanması ve yorumlanması  şeklinde dört aşama bulunmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2006).

14 14 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Yöntem (5)  Bu çalışmada da ilk olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama aracı yoluyla ulaşılan tezlerden elde edilen veriler kodlanarak belirli temalar altında düzenlenmiş ve gruplanmıştır.  Uygun olduğu durumlarda ise veriler sayısal hale getirilerek sunulmuştur ve son olarak da elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

15 15 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Yöntem: Veri Toplama Aracı (1)  Bu çalışmada, ilk aşamada araştırmacılar tarafından tezlerin incelenmesinde kullanılmak üzere “Tez İnceleme Formu” oluşturulmuştur.  Bu form 3 bölümden oluşmaktadır:  Birinci bölüm teze ilişkin genel bilgiler,  ikinci bölüm tezin içeriği,  üçüncü bölüm ise tezin yöntem bölümüdür.

16 16 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Yöntem: Veri Toplama Aracı (2)  Veri toplama aracı oluşturulurken ilk olarak ilgili alanyazında daha önce kullanılan formlar incelenmiştir.  Daha sonra araştırmacılarla görüş alışverişinde bulunulmuştur.  Son olarak da uzman görüşü sonucunda forma son şekli verilmiştir.

17 17 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Yöntem: Tezlerin Belirlenmesi  Tez tarama amacıyla öncelikle Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veritabanına başvurulmuştur.  Tez tarama sürecinde kullanılan ölçütlere bağlı olarak farklı sayıda tezlere ulaşılmıştır.

18 18 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Yöntem: Tezlerin Belirlenmesi (2)  Bölüm alanında “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü” seçildiğinde 109 adet tez listeleniyor.  Bölüm alanında “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü” ve anabilim dalı alanında “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı” seçildiğinde 10 adet tez listelenmektedir.  Bölüm aynı kalıp anabilim dalı “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” yapıldığında listelenen tez sayısı 95 olmaktadır.  Bölüm seçimi yapmayıp anabilim dalı olarak “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı” seçildiğinde 63 adet tez listelenmektedir.  Bölüm seçimi yapmayıp anabilim dalı olarak “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi” seçildiğinde ise 310 adet tez listelenmektedir (Bkz. Tablo 1).

19 19 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Tablo 1. YÖK Veritabanından Ulaşılan Tez Sayısı Tarama Ölçütü Ulaşılan Tez Sayısı Bölüm AdıAnabilim Dalı Adı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü - 109 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı 10 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 95 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı 63 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 310 Toplam tez sayısı 374 Diğer yollarla ulaşılan tezler 3 Genel Toplam 377

20 20 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Tablo 2. Ulaşılan Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı Üniversite Adı f% Anadolu üniversitesi 369,5 Ankara Üniversitesi 102,7 Atatürk Üniversitesi 133,4 Balıkesir 153,9 Çukurova 359,3 Dokuz Eylül 82,1 Ege 164,3 Fırat 10,7 Gazi 4913,0 Hacettepe 5314,0 Karadeniz Teknik 195,0 Marmara 359,8 ODTÜ4110,9 Sakarya 4511,9 Toplam 377100

21 21 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Yöntem: Verilerin Analizi  Araştırma kapsamında içerik analiziyle incelenen tezlerden elde edilen veriler betimsel istatistiki yöntemlerden olan yüzde ve frekans kullanılarak çözümlenmiştir.

22 22 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Yöntem: Geçerlik ve Güvenirlik  İlk aşamada her araştırmacı kendi incelediği tezlerin verilerini veri toplama aracı doğrultusunda oluşturulan forma girmiştir.  İkinci aşamada ise girilen verilerin doğruluğu diğer bir araştırmacı tarafından tezler tekrar incelenerek kontrol edilmiştir.

23 23 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Yöntem: Tezlerin Dağılımı ÜniversiteTez Sayısı Hacettepe Üniversitesi53 Gazi Üniversitesi49 Sakarya Üniversitesi45 ODTÜ41 Anadolu Üniversitesi36 Çukurova Üniversitesi35 Not: Hacettepe Üniversitesi, araştırmacıların görev yaptıkları üniversite olduğu için YÖK veri tabanından ulaşılamayan tezlere bölümde ulaşılmıştır.

24 Bulgular

25 25 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL İncelenen Tezlerde Çalışılan Konuların Dağılımları Konularf% İlköğretimde BİT entegrasyonu 34 Bilgisayar oyunlarının eğitsel amaçlı kullanımı 34 İlköğretimde ve Yükseköğretimde BİT kullanımında karşılaşılan sorunlar 45,3 Yeni teknolojilerin eğitsel anlamda kullanımı (Blogların eğitsel amaçlı kullanımı, İnternetin eğitsel anlamda kullanılması, Farklı materyaller, Hiperortamların eğitimde kullanımı, Çevrimiçi sözlük kullanımı, Çevrimiçi öğrenme ortamları, Eğitsel materyallerin kullanımı, BDE, Eğitimde tek. kullanımı, Üç boyutlu materyaller) 1520 Farklı öğretim yöntemlerinin kullanımının karşılaştırılması 68 Diğer (Bilgisayar kullanımına ilişkin anne-baba görüşü, Mesleki gelişim, Web tabanlı portfolyo, Bilgisayar etiği, Eğitimde teknoloji kullanım standardı, Sayısal okuryazarlık, Okul müdürleri ve teknoloji, Yeni bin yılın öğrencisi, BİT göstergeleri, Akademik usulsüzlük 1013,3 BT sınıfları, BT dersi, BT programı, BT öğretmenleri, BT ölçme-değerlendirme 1013,3 Bilgisayar kaygısı özyeterlik algısı ve tutumu 56,7 Yeni bir ürün ortaya çıkarma (web portalı geliştirme, görme engelli bireyler için sistem tasarımı, öğrenme ortamı geliştirme vb.) 45,3 Web sitelerinin özellikleri 22,7 Matematik ve teknoloji, matematik programlarının eğitimde kullanılması 68 Çevrimiçi öğrenme ortamları, e-öğrenme, uzaktan eğitim, harmanlanmış öğrenme ortamları 79,3 Toplam 75100

26 26 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Tezlerde Kullanılan Araştırma Yöntemlerinin Dağılımı Kullanılan Araştırma TürüTez sayısı Nicel45 Nitel11 Karma (Nicel+Nitel)16 Diğer (Ortam geliştirme, Tasarım Oluşturma, Alanyazın Taraması) 3

27 27 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Tezlerde Kullanılan Araştırma Desenlerinin Dağılımı Araştırma Deseni f% Betimsel 1114,7 Deneysel Desen 1722,7 Durum Çalışması 79,3 Tarama (İlişkisel, Tekil vb.) 3445,3 Eylem araştırması 34 Diğer (Görüşme, alanyazın) 34 Toplam 75100

28 28 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Tezlerde Kullanılan Veri Toplama Araçlarının Dağılımı Veri Toplama Aracı Tez Sayısı Anket38 Ölçek26 Başarı Testi16 Doküman (Ağ günlükleri, web sitesi kayıtları, video kayıtları, yansıma yaprakları vb) 10 Görüşme16 Gözlem4 Diğer (Kişisel Bilgi Formu, web sayfaları, forum mesajları)12

29 29 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Veri Toplama Araçlarının Geçerliği-Güvenirliği Bilgi var Bilgi yok Toplam Veri Toplama Aracının Geçerlik Durumu581775 Veri Toplama Aracının Güvenirlik Durumu502575

30 30 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Çalışma Gruplarının Dağılımı Çalışma Grupları Tez Sayısı Öğretmen24 Öğretmen Adayı14 Üniversite Öğrencileri7 Uzaktan Eğitim Öğrencileri3 Öğretim Elemanları7 İlköğretim öğrencileri (1. Kademe+2. Kademe)10 Ortaöğretim öğrencileri3 Web sitesi2 Diğer (Anne-Baba, Görme Engelliler, Başkomiserler ve emniyet memurları, bilgi işlem memurları, voleybol antrenörü, okul müdürleri, psikolojik danışmanlar) 7

31 31 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Çalışma Gruplarını Belirleme Yöntemleri Çalışma Grubu Belirleme Türüf% Amaçlı Örnekleme1621,3 Elverişli (Kolay Ulaşılabilir) Örnekleme1114,7 Seçkisiz örnekleme34 Tabakalı örnekleme34 Küme Örnekleme68 Evrenin tamamı68 Belirtilmemiş3040 Toplam75100

32 32 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Çalışma Gruplarının Büyüklükleri Çalışma Grubu Büyüklüklerif% 10-301013,3 31-1003141,3 101-200810,7 201-5001114,7 500-100068 1000’den fazla912 Toplam75100

33 33 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Veri Analiz Yöntemlerinin Dağılımları Veri Analiz Yöntemif Betimsel İstatistikler (Aritmetik ortalama, standart sapma,frekans, yüzde) 41 t-testi20 ANOVA/ ANCOVA25 MANOVA/MANCOVA3 Faktör Analizi4 Nanparametrik4 Betimsel Analiz8 İçerik Analizi13 Korelasyon6 Diğer (Tümevarım, doküman analiz, regresyon)4

34 34 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Sonuçlar (1)  Bu çalışmada BÖTE alanında 2004 yılından beri yapılmış olan 377 tezden tesadüfi olarak seçilen 75 tanesi içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.  En fazla çalışılan konular:  Yeni teknolojilerin (Ağ günlüklerinin eğitsel amaçlı kullanımı,  İnternetin eğitsel anlamda kullanılması,  Farklı materyaller,  Hiperortamların eğitimde kullanımı,  Çevrimiçi sözlük kullanımı, Çevrimiçi öğrenme ortamları,  Eğitsel materyallerin kullanımı, BDE, Eğitimde teknoloji kullanımı,  Üç boyutlu materyallerin eğitsel amaçlı kullanımının etkilerinin incelenmesi.

35 35 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Sonuçlar (2)  En az çalışılan konular:  Bilgisayar kullanımına ilişkin anne-baba görüşü,  bilgisayar etiği,  eğitim teknolojisi standartları vb konular.  Ayrıca uzaktan eğitim, çevrimiçi öğrenme ve e-öğrenme gibi konularda çalışmaların sayısının artmaya başladığı dikkati çekmiştir.

36 36 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Sonuçlar (3)  Tezlerde en fazla kullanılan araştırma yöntemlerinin  nicel araştırma yöntemleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Ayrıca nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılan çalışma sayısının azlığı ve karma araştırmalara yönelik çalışma sayısının artmaya başlamış olması dikkati çekmektedir.  Çalışmalarda en fazla kullanılan araştırma modeli  34 çalışmada kullanılan tarama modelidir.  Tarama modelinden sonra en fazla kullanılan model  deneysel desenler olmuştur.

37 37 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Sonuçlar (4)  Tezlerde en fazla kullanılan veri toplama araçları sırasıyla  anket, ölçek ve başarı testi olmuştur.  Kullanılan ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik durumları:  17 tezde geçerlik,  25 tezde ise geçerlik durumunun belirtilmediği gözlenmiştir.

38 38 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Sonuçlar (5)  Tezlerde uygulama yapılan çalışma grupları:  en fazla çalışılan grup öğretmenler ve öğretmen adaylarıdır.  Çalışılan araştırma gruplarının belirlenme yöntemleri:  30 tane tezde araştırma grubunun nasıl belirlendiğine dair herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.  16 tane tezde amaçlı,  11 tane tezde ise kolay ulaşılabilir örneklem seçme yoluna gidilmiştir.

39 39 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Sonuçlar (6)  İncelenen tezlerde en fazla kullanılan veri analiz yöntemleri:  betimsel istatistiki yöntemler,  t-testleri,  anova-ancova.  En az kullanılan yöntemler:  çok değişkenli istatistiksel yöntemler.  Ayrıca incelenen tezlerde araştırmanın geçerliği- güvenirliği konusunda sadece 7 tane tezde geçerlikten ve sadece 5 tane tezde güvenirlikten bahsedildiği dikkati çekmiştir.

40 40 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Öneriler  Araştırmalarda yöntem bölümüne daha fazla önem verilmesi  Çalışma grupları belirlenirken yalnızca kolay ulaşılabilir örneklem gruplarıyla değil, araştırmanın güvenirliği ve dış geçerliğinin yükseltilmesini sağlayacak uygun sayıda birey veya gruplarla da çalışılması  Araştırmalarda veri toplama aracı veya veri toplama yöntemi belirlenirken, araştırma problemine en uygun olan araç veya yöntemin seçilmesi  Araştırmalarda önemli olanın yalnızca veri toplamak değil, aynı zamanda güvenilir ve gerçekçi veriler de toplamak olduğu gerçeğinden hareketle  bir anda çok miktarda veriye ulaşmayı sağlayacak veri toplama araçlarına yönelimin azalması gerektiği

41 41 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Öneriler (2)  Nitel araştırmalara daha fazla yer verilerek ayrıntılı çalışmalar yapılması  Kullanılan standart araştırma desenlerinin dışına çıkılması  Verilerin analizi için kullanılan yöntemlerin çeşitlendirilmesinin sağlanması ve  araştırmacıların veri analiz yöntemlerini etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli desteğin sağlanması

42 42 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Öneriler (3)  Lisansüstü düzeyde sunulan araştırma yöntemleri ve istatistik derslerinin zenginleştirilerek, uygulamaya yönelik daha fazla çalışmaya yer verilmesi  Örneklemlerin belirlenmesi sürecinde bilimsel kurallara uyulması, tarafsız olunması  Öğretmen, öğretmen adayı, üniversite öğrencisi vb. gibi sadece belli gruplar yerine farklı gruplarla çalışılarak daha geniş kitlelere ulaşılması önerilebilir…

43 43 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Sorular???

44 44 Eğitim Araştırmaları Kongresi (EAB-2012), 4-7 Mayıs 2012, YTÜ, İSTANBUL Teşekkürler! Meltem KURTOĞLU S. Sadi SEFEROĞLU


"BÖTE Alanında Yapılmış Olan Tezlerin Yöntem ve İçerik Açısından İncelenmesi Araş.Gör. Meltem KURTOĞLU Doç.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları