Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Değİşen temel yasalar ve bu yasalara uyum Çerçevesİnde, 6831 sayIlI kanunumuzda yapIlan bazI değİşİklİkler. HAZIRLAYAN :Şeyhmus SAKA GÖREVİ :Elazığ Orman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Değİşen temel yasalar ve bu yasalara uyum Çerçevesİnde, 6831 sayIlI kanunumuzda yapIlan bazI değİşİklİkler. HAZIRLAYAN :Şeyhmus SAKA GÖREVİ :Elazığ Orman."— Sunum transkripti:

1 Değİşen temel yasalar ve bu yasalara uyum Çerçevesİnde, 6831 sayIlI kanunumuzda yapIlan bazI değİşİklİkler. HAZIRLAYAN :Şeyhmus SAKA GÖREVİ :Elazığ Orman İşletme Md. Yrd. İLETİŞİM TLF: 2009

2 KANUNUN YASAKLADIĞI VE CEZALANDIRDIĞI
SUÇ’ UN TANIMI KANUNUN YASAKLADIĞI VE CEZALANDIRDIĞI FİİL SUÇ

3 ORMAN SUÇLARI O S U N A R M L Ç I KESME NAKİL BULUNDURMA SARF AÇMA YERLEŞME İŞGAL FAYDALANMA AVLANMA ORMAN YANGINLARI SUÇU KÖMÜR YAPMA SUÇU İZİNSİZ MADEN AÇMA SUÇU İZİNSİZ TESİS KURMA SUÇU NOT: ORMAN KANUNUNUN 19 VE 95. MADDELERİNDE ORMANLARDA OTLATMANIN YASAK OLDUĞU BELİRTİLMİŞSE DE; ORMAN KANUNUNUN 95. MADDESİNDE 5728 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE OTLATMANIN YAPTIRIMI İDARİ PARA CEZASI OLARAK BELİRLENMİŞTİR. BU NEDENLE OTLATMA EYLEMİ SUÇ OLMAKTAN ÇIKARTILARAK, KABAHAT OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİR.

4 SUÇLA İLGİLİ TANIMLAR Şüpheli Sanık Soruşturma
Soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kimse. Sanık Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar Suç şüphesi altında bulunan kişi. Soruşturma Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evredir. Kovuşturma İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evredir.

5 SUÇLA KARŞILAŞILINCA YAPILACAK İŞLEMLER
SUÇ TUTANAĞI TANZİM ETMEK VE SUÇ TUTANAĞI TANZİM EDERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Suç tutanaklarımızda Suçlu ifadesi değil, Şüpheli ifadesi kullanılacak. CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) 147. madde hakları hatırlatılıp Müdafi isteyip istemediği sorulacak. Eğer Şüpheli İfade Tutanağı tanzim edilmiş ise; ifadesi yazılıp şüphelinin imzası suç tutanağına alınacak. CMK 147. maddesine istinaden 18 yaşını doldurmamış olanlar ile sağır veya dilsiz veya kendini savunamayacak derecede malul olanların taleplerine bakılmaksızın ilgililere müdafi atanır.

6 Orman Muhafaza memurları
GÖREVLER Orman Muhafaza memurları 6831 sayılı yasanın 5728 sayılı yasayla değişik 77. maddesine istinaden KOLLUK GÖREVLİSİDİR. Orman İşletme Şefi 6831 sayılı yasanın 5728 sayılı yasayla değişik 79. maddesine istinaden KOLLUK AMİRİDİR. (Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliğinin 4. maddesinde tanımlı).

7 Arama ve el koymada dikkat edilecek hususlar
5271 sayılı CMK’ nun 5353 sayılı kanunla değişik 119. maddesine istinaden: Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cum. Savcısının, Cum. Sav.’ na ulaşılamayan hallerde kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama yapabilirler. Ancak; işyeri, konut ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda gecikmesinde sakınca bulunan hallerde bile kolluk amiri (İşletme Şefi) arama izni veremez.

8 GECE ARAMA YAPILMASI GECE KAVRAMI
İşyeri, Konut ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda gece arama yapılamaz. Ancak; suçüstü veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde cumhuriyet savcısının yazılı emri veya hakim kararıyla gece de arama yapılabilir. Gece: Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zamandır. (5237 S. TCK 6. madde)

9 ARAMALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1-Arama karar emrinde belirtilmesi gereken hususlar: a-Aramanın nedenini oluşturan fiil b-Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut, yada diğer yerin adresi yada eşya. d- Aranılan eşyanın elde edilmesi durumunda el konulup, konulmayacağı hususunun belirtilmesi gerekir. c-Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi.

10 ARAMALARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR HUSUSLAR
2-Arama tutanağına işlemi yapanların kimlikleri yazılır. Eğer el koyma işlemi var ise CMK 127. maddenin 1. fıkra hükmü uygulanır. 3-Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yerin ihtiyar heyetinden veya komşularından iki kişi aramada hazır bulundurulur. 4- Askeri mahallerde arama, hakim veya cumhuriyet savcısının istem ve katılımıyla askeri makamlar tarafından yerine getirilir.

11 El koymada dikkat edilecek hususlar
5271 sayılı CMK’ nun 5353 sayılı yasayla değişik 127. maddesine istinaden Hakim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamayan hallerde kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri el koyma işlemini gerçekleştirir. Hakim kararı olmaksızın yapılan el koyma işlemi 24 saat içinde görevli hakim onayına sunulur hakim el koymadan itibaren 48 saat içinde kararını açıklar. Aksi halde el koyma kendiliğinden kalkar .

12 ARAÇLARDA ARAMA ARAÇ ARAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Aracın durdurulabilmesi için “UMMA DERECESİNDE MAKUL ŞÜPHE BULUNMALIDIR” (Adli ve önleme aramaları yönetmeliği madde 27). Durdurulan araçta kaçak emvale rastlanırsa suç tutanağı düzenlenecek ve el koymaya dair karar alınacak. CMK 119 ve 127. maddelerine istinaden işlem yapılacaktır.

13 YAPILAN ARAMA VE EL KOYMAYA DAİR KANUN VE YÖNETMELİK MADDELERİ
5271 SAYILI CMK 119. Madde (5353 sayılı yasayla değişik). 127. Madde (5353 sayılı yasayla değişik). ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ 7. Ve 30. Maddeleri (arama). 27. Ve 29. maddeleri (araçlarda arama) ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ 7. Madde (diğer kolluk birimlerinin adli kolluk görevi). YAKALAMA GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ 5, 6, 20. VE 23. Maddeleri ( 5271 sayılı CMK 147. madde)

14 TAZMİNATLAR 6831 SAYILI YASAYA MUHALEFETTEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILIĞINDA TALEP EDİLECEK TAZMİNATLAR 112. MADDE TAZMİNATI 113. MADE TAZMİNATI 114. MADDE TAZMİNATI CMK 237. MADDESİNİN SON ŞEKLİ ŞAHSİ HAK TALEPLERİNE DAİR BİR DÜZENLEME İÇERMEMEKTEDİR. BU NEDENLE TAZMİNAT DAVALARI HUKUK MAHKEMELERİNDE AÇILMALIDIR. (Borçlar kanunu 60. maddesi hükmü gereğince: Fail ve zararın öğrenilmesinden itibaren 1 sene ve her halükarda olay tarihinden itibaren 10 sene içinde)

15 OTLATMA KABAHATİNİN TAKİBİ
İster ağaçlandırılmak üzere OGM taşra teşkilatından teslim alınan, isterse hazineden tahsis edilen sahaların ağaçlandırma çalışması yapıldığından itibaren ORMAN sayılması gerekir. 6831 sayılı yasamızın 82. maddesi, aynı yasaya muhalefet edenler hakkında “orman memurları” suç tutanağı düzenler demektedir. 5728 sayılı yasayla değişik 6831 sayılı yasamızın 111/a maddesi ise: “bu kanunda merci belirtilmemiş idari yaptırım kararları, orman işletme şeflerince verilir” demektedir. Bu nedenle otlatma kabahatinden dolayı Bakanlığımızın diğer ana hizmet birimlerinde istihdam edilen ve ormancılık çalışmalarında görevlendirilen memurlarında suç tutanağı düzenleme yetkisi vardır. Ancak idari yaptırım kararını orman işletme şefleri vereceğinden dolayı dava açma ve takibi de orman işletmelerinin görevidir.

16 İDARİ YAPTIRIM KARARLARI
6831 SAYILI YASA 111/a maddesine istinaden idari yaptırım kararları orman işletme şeflerince verilir. İdari yaptırım kararına karşılık itiraz süresi 15 gün olup ilgili Sulh Ceza Mahkemesine yapılır. İtiraz süresi, 5326 sayılı kabahatler kanununun 5560 sayılı kanunla değişik 3.maddesinin a bendine istinaden aynı kanunun 27. maddesiyle belirlenmiş olup, 6831 sayılı Orman Kanununda aksine bir düzenleme bulunmamaktadır.

17 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU
İLGİLİ TANIMLAR VE ÖNEMLİ KANUN MADDELERİ Kabahat: kanunun karşılığında idari yaptırım uygulamasını öngördüğü haksızlık anlaşılır. Açıkça hüküm bulunmayan hallerde Kabahat Kasten veya taksirle işlenebilir (Mad.9). Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında ve akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayanlar hakkında idari para cezası uygulanamaz. (Mad. 11) İdari tedbir: mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan diğer tedbirlerdir. (Mad.16) Kabahatler kanununun öngördüğü yaptırımlar: idari para cezaları ve idari tedbirlerdir.

18 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU
Hakkında İdari Para Cezası uygulanamayanların işledikleri fiilden dolayı idare zararı söz konusu ise yapılacak işlemler: Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuğun sebebiyet verdiği idare zararı için çocuğun velisi veya vasisi, akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayanların sebebiyet verdiği idare zararı için ilgilinin vasisi, fiili işleyen kişi ölmüş ise varisleri aleyhine, sebebiyet verilen idare zararının tazmini için dava açılır.

19 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU
İDARİ YAPTIRIM KARARI VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi. 2- İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat eylemi. 3- Bu eylemin işlendiğini ispatlamaya yarayacak bütün deliller. 4- Karar tarihi ve kararı veren görevlilerin açık kimlikleri. - Ayrıca, kabahati oluşturan eylem, işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanır. - İmzalandıktan sonra ilgili kişiye tebligat kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. - Kabahatin işlenmesine birden fazla kişinin iştirak etmesi halinde, bu kişilerden her biri hakkında ayrı ayrı idari para cezası verilerek, kararlar ayrı ayrı tebliğ edilir. (Mad.14) -İdari para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde bunun tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir Kanun yoluna başvurulmadan ceza peşin ödenirse ¾ oranında tahsil edilir.(Mad. 17/6) - Peşin ödeme ilgilinin kanun yoluna başvurma hakkını engellemez.(Mad. 17/6)

20 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU
5326 SAYILI YASAYA GÖRE ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ 1- Soruşturma zaman aşımı: a) İPC>Yüz bin TL. 5 yıl, b) Yüz bin TL.>İPC> Elli bin TL. 4yıl, c) İPC< Elli bin TL. 3 yıl. Nispi idari para cezalarında 8 yıldır. (madde 20). 2- Yerine getirme zaman aşımı: a) İPC> TL. 7 yıl, b)50.000>İPC> TL. 5 yıl, c) >İPC> TL. 4yıl, d) İPC< TL. 3 yıldır e) Mülkiyetin kamuya geçirilmesinde 10 yıldır. (Mad. 21) İPC=İdari Para Cezası

21 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU
ŞEKLİ HAKKINDA KANUN VE ORMAN KANUNUNU ETKİLEYEN 5349 SAYILI KANUN İLE 5728 SAYILI KANUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA 5349 Sayılı Yasanın 3. maddesi ile, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 7.maddesi:“kanunlarda , hafif hapis veya hafif para cezası olarak öngörülen yaptırımlar idari para cezasına dönüştürülmüştür. İdari para cezasının hesaplanmasında TCK’nın 52.maddesi hükümleri uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir. Ancak, 5252 sayılı Kanunun 7. maddesinin , 5728 sayılı Kanunla değiştirilen 6831 sayılı Kanunun 116/B maddesi kapsamında uygulama alanı kalmamıştır.

22 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU
ÖNEMLİ DİĞER KANUN MADDELERİ VE DEĞİŞTİRİLEN KANUN MADDELERİ Madde 18: “mülkiyetin kamuya geçirilmesi” Madde 17: “İdari para cezaları” Madde 22,23,24: “idari yaptırım kararı verme yetkisi” Madde 27: “kararlara karşı başvuru yolu” 5349 sayılı Kanun ile 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 7. maddesi değiştirildi sayılı Kanun ile 116/B de yapılan değişiklik ile 5252 sayılı Kanunun 7. maddesinin uygulama alanı kalmadı. 5560 sayılı kanun ile 5326 sayılı yasanın: 3, 17, 20, 27 ile 28. maddeleri değiştirilmiş ve geçici madde 1 eklenmiştir.

23 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU
İLGİLİ KANUN MADDELERİ GEREĞİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ İLGİLENDİREN HÜKÜMLER Madde 20. (suç ve kabahatlerin takibi): avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve bu kanunun 19. maddesi kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi bakanlık ve orman genel müdürlüğünce yapılır. Madde 24. (avlanma esaslarına uymama ve belgesiz avlanma) Madde 25. (yabancılarla ilgili yasaklara uymama) Madde 23. (izinsiz veya yasak yerlerde avlanma) Madde 22. (özel avlakların kuruluş amacı dışında işletilmesi) Madde 21. (yasaklara uymama) Madde 26. (av ve yaban hayvanı ticareti yasağına uymama)

24 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU
İLGİLİ KANUN MADELERİ GEREĞİ OGM’Yİ İLGİLENDİREN HUSUSLAR Mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen cansız av hayvanları ile avlanan hayvanlardan elde edilen ürünler ve sair eşya Çevre ve Orman Bakanlığınca satılarak bedeli döner sermaye işletmesine gelir kaydedilir. Bu kanunun 20. maddesi kapsamında el konulan av hayvanları ve türevleri ile sair eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahalli mülki amir tarafından karar verilir. Bu kanunla yasaklanan fiilleri işleyenler derhal avdan men edilir. Madde 28.(avdan men etme ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi):

25 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU
İLGİLİ KANUN MADDELERİ GEREĞİ OGM’Yİ İLGİLENDİREN HUSUSLAR Madde 29.(idari para cezasını gerektiren fiillerin tekrarı): Madde 30. (idari para cezalarına karar verme yetkisi): 4856 sayılı kanunda yer alan İl Çevre ve Orman Müdürü veya yetki verdiği elemanlar ile, 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda yer alan Orman İşletme Şefleri tarafından verilir.

26 İDARİ PARA CEZALARINDA ARTTIRIM
6831 SAYILI YASAMIZ GEREĞİ VERİLECEK OLAN İDARİ PARA CEZALARI -6831 SAYILI YASAMIZIN NİSPİ NİTELİKTE OLAN 95. VE 97. MADDELERİ DIŞINDAKİ MADDELERİ GEREĞİ VERİLECEK OLAN İDARİ PARA CEZALARI, 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNUN 17. MADDESİNE İSTİNADEN HER YIL BİR ÖNCEKİ YILA İLİŞKİN OLARAK 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 298. MADDESİNE GÖRE BELİRLENEN YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANINDA ARTIRIMA TABİ TUTULUR.

27 İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ
5326 SAYILI YASA GEREĞİ YAPILACAK İŞLEMLER maddenin 3. ve 4. fıkraları gereği: idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir. maddenin 6. fıkrası gereği kararı veren kamu görevlisi, ilgilinin rıza göstermesi halinde para cezasını derhal kendisi tahsil eder.

28 İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ
Tahsil edilen idari para cezaları: 442 Seri nolu tahsilat genel tebliği gereğince idarenin bulunduğu yerde tek vergi dairesi var ise bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi var ise süreksiz vergileri tahsil etmekle görevli vergi dairelerine yatırılacaktır.

29 ORMAN KANUNUNUN 84. MADDESİ
5728 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİ Sayılı yasamızın 84. maddesi: Ancak nakil vasıtaları hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası zor ve masraflı bulunanlar, CMK 132. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine uygun olarak orman işletme müdürlüklerinin müsadereli mallar satış komisyonlarınca mahallinde veya Pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılacağı düzenlemesine yer verilmiştir. - Ağaç, tomruk, kereste, yakacak ve sair mahsuller hakkındaki hükmünde: Bu nedenle suçta kullanılan nakil vasıtalarının muhafazası ve elden çıkarılması hakkında CMK’nın 131 ve 132. maddeleri hükümleri uygulanır ve bu maddelerde sayılan makamlar tarafından verilecek karara göre uygulama yapılması gerekir.

30 YARGI SİSTEMİMİZ ADLİ VE İDARİ YARGI OLMAK ÜZERE İKİYE AYRILIR
YARGI SİSTEMETAĞİ YARGI SİSTEMİMİZ ADLİ VE İDARİ YARGI OLMAK ÜZERE İKİYE AYRILIR ADLİ YARGI -Adliye mahkemeleri 1. derece ve 2. derece olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Derece adli yargı, Ceza ve Hukuk mahkemeleri olmak üzere iki grupta incelenir. Ceza Mahkemeleri: 1-Ağır ceza, 2-Asliye ceza ve 3-Sulh ceza mahkemeleridir. Hukuk mahkemeleri: 1- Asliye hukuk (dava değeri TL. nin üzerinde), 2-Sulh hukuk (dava değeri 7080 TL. nin altında), 3- Kadastro mahkemeleri, 4- iş ve benzeri mahkemeler 2. Derece adli yargı mahkemeleri: bunlar yüksek mahkemelerdir. 1. derece mahkemelerinin verdiği kararlara karşı temyiz ve karar düzeltme taleplerini incelemekle görevlidir. Bunlar 1-Yargıtay ve 2-Askeri Yargıtay dır Ceza mahkemeleri tarafından verilen kararlara Yargıtay ceza daireleri, Hukuk mahkemelerinin verdiği kararlara Yargıtay hukuk daireleri tarafından bakılır.

31 YARGI SİSTEMETAĞİ . İDARİ YARGI
İdari yargı 1. derece mahkemeleri: Vergi ve İdare mahkemeleridir. Bu mahkemelerin verdiği kararlara karşı yüksek mahkeme olarak DANIŞTAY nezdinde temyiz ve tashihi karar yoluna gidilir. İdare mahkemelerinin görev alanı, idarenin iş ve işlemlerinden doğan iptal ve tam yargı davalarından ibarettir. Yüksek mahkemeler arasında yer alan SAYIŞTAY ise idarenin mali eylem ve işlemlerini denetler. Yüksek mahkemelerden olan ANAYASA MAHKEMESİ ise kanunların anayasaya uyup uymadığının denetimini yapar.

32 VERİLEN KARARLARA KARŞI İTİRAZ VE TEMYİZ SÜRELERİ
YARGI SİSTEMETAĞİ VERİLEN KARARLARA KARŞI İTİRAZ VE TEMYİZ SÜRELERİ KARARI VEREN MERCİ VE KARAR TEMYİZ SÜRESİ ve YERİ C.Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı 15 Gün içinde C.Başsavcılığının bağlı bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine. Ceza Mahkemelerinin kararlarına 7 gün içinde Yargıtay ilgili dairelerine Asliye Hukuk ve Kadastro Mahkemelerinin kararlarına karşı 15 gün içinde Yargıtay ilgili dairelerine Sulh Hukuk ve İş mahkemelerinin kararlarına karşı 8 gün içinde Yargıtay ilgili dairelerine İdare mahkemesinde açılan davalarda 30 gün içinde İdare mahkemesince verilen yürütmeyi durdurma kararına karşı 7 gün içinde Bölge İdare Mahkemesine veya Danıştay’a HUKUK VE KADASTRO MAHKEMELERİNDE SÜRE KARARIN TEBLİĞİ İLE BAŞLAR. İTİRAZ VEYA TEMYİZ SÜRESİ, KARARIN TEBLİĞ VEYA TEFHİM EDİLDİĞİ GÜNÜN ERTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN SAYILARAK İTİRAZ SÜRESİNİN DOLDUĞU GÜNÜN MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADARDIR. İTİRAZ SÜRESİ SONU RESMİ TATİLE DENK GELİRSE, TATİL BİTİMİNDEN SONRAKİ İLK İŞ GÜNÜ İTİRAZ İÇİN SON GÜNDÜR.

33 VAZ GEÇME LİMİTLERİNDE YETKİ
VAZ GEÇME LİMİTİ YETKİYİ KULLANACAK MAKAM E KADAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (DAHİL) ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DAHİL) ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DAHİL) ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MÜDDEABİHİ TL. DEN FAZLA İSE DANIŞTAY GÖRÜŞÜ ALINARAK KARAR VERİLİR

34 TEŞEKKÜRLER


"Değİşen temel yasalar ve bu yasalara uyum Çerçevesİnde, 6831 sayIlI kanunumuzda yapIlan bazI değİşİklİkler. HAZIRLAYAN :Şeyhmus SAKA GÖREVİ :Elazığ Orman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları