Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nüfus Hizmetleri Kanunu YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nüfus Hizmetleri Kanunu YETKİ ve SORUMLULUKLARI"— Sunum transkripti:

1 Nüfus Hizmetleri Kanunu YETKİ ve SORUMLULUKLARI
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu MUHTARLARIN YETKİ ve SORUMLULUKLARI

2 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Doğum İşlemleri: MADDE 17: (1) Nüfus müdürlükleri; süresi içerisinde bildirilmemiş çocukların veya nüfusa tescil edilmemiş erginlerin varlığını haber aldıkları takdirde; erginlerin kendilerini, çocukların veli, vasi veya kayyımlarını, bunların bulunmaması halinde; büyük ana, büyük baba veya kardeşlerini ya da çocukları yanlarında bulunduranları veya muhtarları beyana davet etmeye yetkilidirler. İlgililer de bu davet üzerine otuz gün içinde nüfus müdürlüklerine başvurmak ve beyanda bulunmakla görevlidir.

3 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Doğum İşlemleri: MADDE 17: (2) Verilen süre içerisinde bildirim yapılmaması halinde mülkî idare amirinin göreceği lüzum üzerine kolluk kuvvetlerince bunların zorla getirilmesi için gereken işlem yapılarak çocuğun aile kütüklerine tescili sağlanır.

4 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Evlendirme Yetkisi: MADDE 22-: (1) Bakanlık, evlendirme işlemlerinin nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde yürütülmesi için gereken her türlü tedbiri alır ve uygular. (2) Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir. tescil edilir.

5 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Evlenmenin bildirilmesi ve tescili: MADDE 23: (1) 22 nci madde uyarınca evlendirme işlemini yapanlar; evlenmenin yapıldığı tarihten itibaren on gün içinde düzenlenecek evlenme bildirimini nüfus müdürlüğüne göndermekle, nüfus müdürlüğü de tescil etmekle yükümlüdür.

6 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Ölüm Bildirim süresi ve yükümlü olanlar MADDE 31- (1) Ölüm olayını; a) Şehir ve kasabalarda 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince defin ruhsatı vermeye yetkili olanlar, b) Köylerde, varsa resmî tabip veya sağlık kuruluşu yetkilileri, yoksa köy muhtarları, c) Hastane ve bakım evi gibi sağlık kurumlarında kurum amirlikleri, ç) Askeri birliklerde tabipler veya iç hizmet mevzuatına göre kıta komutanlıklarınca görevlendirilmiş olanlar ve askerlik şubeleri,

7 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Ölüm Bildirim süresi ve yükümlü olanlar MADDE 31- (1) Ölüm olayını; d) Doğal afetlerde mülkî idare amirlerince görevlendirilecek memurlar, e) Adlî olaylarda ve kazalarda ilgili Cumhuriyet savcılıkları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren, dış temsilcilikler ise olaydan haberdar oldukları tarihten itibaren on gün içerisinde Genel Müdürlüğe ya da nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.

8 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Ölüm Bildirim süresi ve yükümlü olanlar MADDE 31- (2) Kanunî süre geçtikten sonra nüfus müdürlüklerine gelen ölümlere ait tutanaklar resmî sağlık kurumları kayıtlarına veya diğer resmî belgelere dayanılarak düzenlenmiş ise nüfus müdürlüklerince kabul edilip işleme alınır. (3) Yurt içinde meydana gelen ölümlerde, ölüm nerede meydana gelmişse o yerin nüfus müdürlüğüne, ölüm yerinin tespit edilememesi halinde ceset nerede bulunmuşsa o yerin, ölüm bir taşıt içinde olmuşsa bu taşıttan çıkarıldığı yerin nüfus müdürlüğüne bildirilir. (4) Ölenin kaydı yok ise yapılacak soruşturma sonunda Türk vatandaşlığı ve ailesi tespit edildiği takdirde doğum tutanağı düzenlenerek aile kütüğüne önce doğum, sonra ölüm olayı işlenir.

9 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Adres Bildirim Yükümlülüğü MADDE 50: (5) Huzur evi, yetiştirme yurdu, cezaevi, öğrenci yurdu gibi yerlerde kalanların adreslerinin bildirimleri ilgili kurum yetkililerince, bildirim yapamayacak durumda olan kimsesizlerin bildirimleri ise muhtarlar tarafından yapılır.

10 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Adres Bildirim süresi ve güncelliği MADDE 51: (1) 50 nci maddede sayılan adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür. Ancak yerleşim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmî kuruma yapılan müracaatlarda adres değişikliğine ilişkin beyan, ilgilisi tarafından adres beyan formuna işlenerek nüfus müdürlüğüne gönderilmek üzere ilgili kuruma teslim edilebilir. Bu beyan formları ilgili kurumlarca en geç on iş günü içinde kurumun bulunduğu yerin ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir.

11 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Adres Bildirim süresi ve güncelliği MADDE 51: (2) Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler hususunda kişilerin bildirimde bulunma sorumluluğu yoktur. Bu değişiklikler belediyelerce, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise il özel idarelerince en geç değişikliği takip eden on iş günü içinde, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanına işlenir. (3) Müstakil konut sahipleri ile apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumluları; sorumluluk alanlarındaki yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri, yirmi işgünü içinde, muhtarlar ve 50 nci maddede sayılan beyan yükümlülüğü olanlarla işbirliği içinde takip etmek ve ortaya çıkan farklılıkları muhtarlara bildirmekle yükümlüdür.

12 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Adres Bildirim süresi ve güncelliği MADDE 51: (4) Yerleşim yeri adresi değişikliği bildirimlerine ilişkin listeler nüfus müdürlüklerince ilgili muhtarlıklara gönderilir. (5) Muhtarlar, bu Kanun uyarınca nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliği bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerleşim yeri adresi değişiklikleri ile karşılaştırmak ve varsa bildirilmemiş olan değişiklikleri her ayın son haftası içinde bağlı bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

13 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Adres bilgilerinin kullanımı MADDE 52: (1) Bakanlık, talepleri halinde kurumlara, usûl ve esasları Bakanlıkça tespit edilmek üzere adres bilgilerini elektronik ortamda Adres Paylaşımı Sistemi ve Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde verebilir. (2) Teknik altyapısını tamamlamış olan muhtarlıklar sorumluluk alanlarındaki yerleşim yeri adres bilgilerinin güncelliğini takip etmek amacıyla Kimlik Paylaşımı Sistemine erişebilirler. (3) Kurumlar, yürütecekleri iş ve işlemlerde Genel Müdürlükte tutulan adres bilgilerini esas alırlar.

14 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Adres bilgilerinin kullanımı MADDE 52: (4) Adrese ilişkin bilgi ve belgeler nüfus müdürlüklerinden, Adres Paylaşımı Sisteminden veya Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlanarak bu sistemdeki kayıtlara uygun belge üretebilen muhtarlıklardan temin edilebilir. Bu şekilde üretilen belgelerin güvenliği Bakanlığın tespit ettiği usûl ve esaslara göre sağlanır. (5) Nüfus sayımında veya tespitinde, aile ve hayatî istatistiklerin oluşturulmasında ve bu bilgileri esas alan kanunların uygulanmasında MERNİS nüfus bilgileri kullanılır.

15 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Beyanda şüphe MADDE 60: (1) Nüfus olayları ile ilgili beyanlarda şüpheye düşülmesi halinde mülkî idare amirinin emri ile kolluk makamları tarafından gerekli soruşturma ve incelemeler yapılarak nüfus müdürlüğüne bildirilir.

16 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Gerçek dışı beyan MADDE 67: (1) Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

17 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu İdarî para cezaları MADDE 68: (1) Bu Kanuna göre; a) Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini bu Kanunda belirtilen süreler içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine, fiil başka bir suç oluştursa bile, nüfus memurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararı ile 25 YTL idarî para cezası verilir. Evlenme 10 gün Ölüm 10 gün

18 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu İdarî para cezaları MADDE 68: c) Mülkî idare amirince bu Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idarî para cezası verilir. Adres Bildirimi 20 iş günü Gerçeğe aykırı adres bildirimi

19 Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Nüfus Cüzdanı MADDE 128: (6) Nüfus cüzdanı ibraz edilememesi halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılır: a) Cüzdan talebinde bulunan kişinin veri tabanında fotoğrafının yer alması halinde; bu fotoğraf ile müracaat eden kişinin ve ibraz ettiği fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun anlaşılması ve pasaport, ehliyet, silah ruhsatı, uluslararası aile cüzdanı gibi resmi bir kimlik belgesi ibraz ettiği takdirde, yedinci fıkrada belirtildiği şekilde kişinin kimliğini kanıtlayan sorulara da olumlu cevap alınması durumunda, nüfus cüzdanı talep belgesi düzenlenerek nüfus cüzdanı verilir.

20 Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Nüfus Cüzdanı MADDE 128: (6) Nüfus cüzdanı ibraz edilememesi halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılır: b) Cüzdan talebinde bulunan kişinin veri tabanında fotoğrafının yer almaması halinde; kişiden yerleşim yeri veya diğer adres muhtarlığınca ya da kurum yetkilisi tarafından düzenlenerek onaylanmış cüzdan talep belgesi istenir. Nüfus ve uluslararası aile cüzdanı talep belgelerinde yer alan imzalar, köy ve mahalle muhtarları imza sirküleri ile karşılaştırılmadan nüfus cüzdanı düzenleme işlemine başlanmaz. Muhtarlıkça ya da kurum yetkilisince onaylanmış olan cüzdan talep belgesindeki kimlik bilgileri ve yerleşim yeri adresi veri tabanından sorgulanır.

21 Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Nüfus Cüzdanı MADDE 128: (6) Nüfus cüzdanı ibraz edilememesi halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılır: İlgili kişinin kimliğine ilişkin bilgilerin ve yerleşim yeri adres bilgilerinin veri tabanındaki bilgilerle aynı olması ve yedinci fıkrada belirtildiği şekilde kişinin kimliğini kanıtlayan sorulara da olumlu cevap alınması durumunda nüfus cüzdanı talep belgesi düzenlenir. Bu durumda muhtarlıkça veya kurum yetkilisince düzenlenmiş olan cüzdan talep belgesi sistemden alınan cüzdan talep belgesine iliştirilir.

22 Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Nüfus Cüzdanı MADDE 128: (6) Nüfus cüzdanı ibraz edilememesi halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılır: c) Yerleşim yeri muhtarlığınca cüzdan talep belgesi düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğu takdirde, ilgili kişiden kimliğini kanıtlayacak bilgi ve belge istenebilir. Muhtarlıkça ilgili kişinin kimliği ve yerleşim yeri bilgilerinde tereddüde düşülmesi halinde nüfus cüzdanı talep belgesi düzenlenmez. Bu durumda nüfus müdürlüğünce yedinci fıkrada belirtildiği şekilde kolluk kuvvetlerine soruşturma yaptırılır.

23 Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yapıştırılacak fotoğraflar MADDE 131: (1) Nüfus ve uluslararasıaile cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların, renkli ve ön cepheden başa çık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir. (2) Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiğinden kabul edilip işleme alınmaz.

24 Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Yapıştırılacak fotoğraflar MADDE 131: (3) Fotoğraf, nüfus ve uluslararasıaile cüzdanında bu alan için ayrılmış olan çizgilerin dışına taşmayacak ebatlarda kesilerek yapıştırılır. (4) Nüfus veya uluslararasıaile cüzdanı talep belgesi ile nüfus veya uluslararasıaile cüzdanına yapıştırılacak fotoğrafların aynı olması zorunludur. (5) Talep edilmediği sürece onbeş yaşından küçüklerin nüfus cüzdanına ve nüfus cüzdanı talep belgelerine fotoğraf yapıştırılmaz. Onbeş yaşından büyük çocuklar için, ya da fotoğraflı nüfus cüzdanı düzenlenirken, fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi istenir.

25 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Adres bildirim yükümlülüğü ve Şekli MADDE 13: (8) Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlardan yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimleri; muhtarlarca elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe, mümkün olmaması halinde ise kâğıt ortamında bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne yapılır.

26 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Adres değişikliğinin muhtarlarca bildirilmesi MADDE 18: (1) Nüfus müdürlüklerince her ayın ilk haftasında adres değişikliğine ilişkin listeler muhtarlıklara bildirilir. Teknik alt yapısı uygun olan muhtarlıklar listeye ilişkin bilgileri Kimlik Paylaşımı Sisteminden elektronik ortamda alabilirler.

27 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Adres değişikliğinin muhtarlarca bildirilmesi MADDE 18: (2) Muhtarlar; nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen adres değişikliklerine ilişkin bildirim listeleri ile müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumlularınca kendilerine bildirilen değişiklikleri alanda inceleyerek, varsa bildirilmemiş değişiklikleri ya da eksik veya farklı yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini belirleyip, liste üzerinde gerekli düzeltme ve ilaveleri yaptıktan sonra, her ayın son haftası içinde bağlı bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne teslim ederler.

28 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Adres değişikliğinin muhtarlarca bildirilmesi MADDE 18: (3) Muhtarlarca gönderilen listeler üzerinde yapılan incelemede; Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler, nüfus müdürlüğünce adres beyanında bulunmak üzere davet edilir. Kişinin süresi içerisinde beyanda bulunmadığının tespit edilmesi halinde hakkında Kanunun 68 inci maddesine göre işlem yapılarak yerleşim yeri adres bilgisi güncellenir. Bu belgeler, 9/6/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine göre saklanır.

29 Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Muhtarlarca yapılacak işve işlemler MADDE 26: (2) Muhtarlar, nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliği bildirim listelerini (form D) incelemek, mahallindeki yerleşim yeri adresi değişiklikleri ile karşılaştırmak ve varsa bildirilmemiş olan değişiklikleri her ayın son haftası içinde bağlı bulunduğu yerin ilçe nüfus müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

30 Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Muhtarlarca yapılacak işve işlemler MADDE 26: (3) Muhtarlar, müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumlularından almış oldukları yerleşim yeri adres değişikliklerine ilişkin form (C) ler ile form (D)’yi karşılaştırır. Form ( C) de bulunup form (D) de bulunmayan değişiklikler ile ayrıca muhtarın tespit ettiği düzeltme, ilave veya iptaller form (D) ye işlenir. Form (D) ler her ayın son haftasında ilgili nüfus müdürlüğüne elektronik veya kağıt ortamında gönderilir. Muhtarlar listelerin nüfus müdürlüklerine verilmesi sırasında teslime ilişkin alındı belgesi ile form (C) leri dosyasında saklar.

31 Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Muhtarlardan gelen form (D) lere göre Nüfus Müdürlüğünce yapılacak işlemler MADDE 27: (1) Form (D) leri elektronik ortamda alınması halinde form (D) deki değişiklikler sisteme işlenerek güncelleme yapılır. (2) Form (D) lerin muhtarlarca kâğıt ortamında geri gönderilmesi halinde kaydedilir ve varsa değişiklikler işleme alınarak saklanır.

32 Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Geçersiz belge düzenlenmesi MADDE 41: (1) Kimlik Paylaşımı Sistemi veya nüfus müdürlüklerinden temin edilecek yerleşim yeri ve diğer adres belgesi dışında üretilecek yerleşim yeri ve diğer adres belgeleri geçersizdir. Bu şekilde düzenlenmiş belgeler ile herhangi bir işlem tesis edilemez. Bu tür belge düzenlendiğinin tespiti halinde belge düzenleyenler hakkında işlem yapılmak üzere durum Cumhuriyet savcılığına bildirilir.

33 Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Süreler MADDE 49: (1) Bu Yönergenin uygulanmasında kişilerce uyulması zorunlu olan süreler aşağıda belirtilmiştir: a) Bu Yönergenin, “Adres bildirim yükümlülüğü” başlığı altındaki 18 inci maddesinde sayılan kişilerin yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri bildirmeleri yirmi iş günü,

34 Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Süreler MADDE 49: b) Apartman ve site yöneticileri ile lojman idareleri sorumlularının, sorumluluk alanlarında bulunan yerleşim yeri adresine ilişkin değişiklikleri konuta taşınanlarla birlikte takip ederek ortaya çıkan farklılıkları form (C) ile muhtarlara bildirmeleri yirmi işgünü, c) Engellilik, yaşlılık, hastalık gibi beyanda bulunmaya engel hali bulunanlar ile yerine beyanda bulunabilecek yakını olmayan kimsesizlerin adres kayıtlarına ilişkin bildirimler muhtarlarca nüfus müdürlüğüne/ Genel Müdürlüğe bildirilmesi yirmi işgünü,

35 Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Süreler MADDE 49: ç) Nüfus müdürlüklerinin adres değişikliğine ilişkin bildirim listelerini muhtarlıklara göndermesi her ayın ilk haftası içinde, d) Muhtarların nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleşim yeri adresi değişikliği bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerleşim yeri adres değişiklikleri ile karşılaştırmak ve varsa, bildirilmemiş olan değişiklikleri ekleyerek bağlı bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne bildirmesi her ayın son haftası içinde,

36 Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi Ceza uygulanmayacak haller MADDE 52: (1) Aşağıdaki hallerde idari para cezası uygulanmaz: a) Muhtarlar tarafından bildirimi yapılacak kimsesizler için,

37 Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Levhaların korunması MADDE 22: (1) Mahalle ve köy muhtarları, sorumluluk alanlarındaki meydan, bulvar, cadde, sokak, küme evler ve bina levhalarının tam ve okunabilir durumda tutulmasından sorumludurlar. Muhtarlıklar, yılda en az iki defa sorumluluk alanlarındaki tüm levhaları kontrol ederek, levhalardaki aksaklık ve eksiklikleri yetkili idareye bildirir. Yetkili idareler muhtarlıklar tarafından kendilerine iletilen aksaklık ve eksiklikleri en geç bir ay içerisinde gidermekle yükümlüdür. Bina sahipleri de, binalarına takılan numara levhalarını korumakla yükümlüdür.

38 Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
T.C. GİRESUN VALİLİĞİ İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik Sokaklara ad verilmesi MADDE 41: (1) Belediye teşkilatı bulunmayan yerlerde, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanıma uygun sokaklar mevcut olduğu takdirde, bu sokakların adları ihtiyar heyetinin kararı ve mülki idare amirinin onayı ile tespit edilebilir


"Nüfus Hizmetleri Kanunu YETKİ ve SORUMLULUKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları