Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD YBÜ Enfeksiyonları ve Ventilatörle İlişkili Pnömoni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD YBÜ Enfeksiyonları ve Ventilatörle İlişkili Pnömoni."— Sunum transkripti:

1 Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD YBÜ Enfeksiyonları ve Ventilatörle İlişkili Pnömoni

2 YBÜ Enfeksiyonları YBÜ’de hastane enfeksiyonu gelişme riski diğer kliniklere göre 5-10 kez daha yüksektir

3 YBÜ’de Enfeksiyon Riskini Artıran Faktörler Yapılan invazif girişimler -Üriner kateter -İntravasküler kateter -Endotrakeal tüp Çapraz kontaminasyon Hastaya ait faktörler

4 YBÜ’de Kalma Süresi YBÜ’de kalma süresi arttıkça enfeksiyon gelişme riski artar 21 gün kalmak, 1-2 gün kalmaya göre enfeksiyon riskini 33 kez arttırmaktadır

5 Ventilatörle İlişkili Pnömoni(VİP)  Mekanik ventilasyon desteğindeki entübe bir hastada gelişen hastane kökenli pnömonidir  Yoğun bakım ünitelerinde en sık görülen enfeksiyon  Entübasyon 4-21 kat risk artışı  1000 ventilatör gününe 5.8-24.1  %27-33 mortalite

6 VİP-Risk Faktörleri  Önceden antibiyotik kullanımı  Histamin reseptör blokeri ve/veya antiasit kullanımı  Sonbahar-Kış  Ventilatör devrelerinin 48 saatten önce değiştirilmesi  Kendini ekstübe etmek-Reentübasyon  MV>2 gün  Trakeostomi  Sırtüstü uzanma pozisyonu

7 Orofarenks Kolonizasyonu Risk Faktörleri Hastalığın ciddiyeti Hastanede yatış süresinin uzaması YBÜ’de yatış süresinin uzaması Yaşlılık Önceden antibiyotik kullanımı Endotrakeal aspirasyon Trakeostomi Mide asidini baskılayıcı tedavi Major cerrahi

8 VİP-Patogenez  Sağlıklı kişilerde orofarenks flora bakterileri ile kolonizedir  Entübasyon ve mekanik ventilasyon(Endojen ve ekzojen mikroorganizmalarla kolonizasyon) Subgingival plağa komşu yapılar Peridontal alan Orofarenks Sinüsler Mide Trakea  4.günde kolonizasyon artışı  Kolonizasyon pnömoni riskini artırır

9 VİP-Patogenez Mikroorganizmaların geliş yolları  Orofarenks sekresyonlarının aspirasyonu  Kontamine aerosollerin inhalasyonu  Hematojen yayılım(nadir)  Bakteriyel translokasyon

10 VİP Tanısı  Oldukça zordur ve uygun tanı stratejisi için görüş birliği yoktur 1. Ateş 2. Lökositoz 3. Pürülan trakeobronşial sekresyon 4. Akciğerde infiltratif görünüm 4+ 1 veya 2 veya 3=yüksek duyarlılık, düşük özgüllük 1+2+3+4=düşük duyarlılık, yüksek özgüllük

11 VİP-Radyolojik İnceleme  Sadece radyolojik incelemenin VİP tanısı açısından güvenilirliği düşüktür -Konjestif Kalp Yetmezliği -Atelektezi -ARDS -İlaç reaksiyonları -Akciğer embolisi

12 Kalitatif Endotrakeal Aspirat  Kolonizasyon veya Enfeksiyon  Duyarlılık yüksek  Özgüllük düşük  Antibiyotik almamış hastada üreme olmaması, büyük olasılıkla pnömoni olmadığı anlamına gelir  Gram boyalı inceleme ampirik tedavide yol gösterici olabilir

13 Duyarlılık ve Özgüllük Yöntem Eşik Değer Duyarlılık Özgüllük (cfu/ml) (%) (%) ETA 10 5 -10 6* 38-100 14-100 BAL 10 4 42-93 45-100 PSB 10 3 33-95 50-100 * Genellikle çalışmalarda 10 6 cfu/ml olarak alınmış

14 Ampirik Antibiyotik Tedavisi -Ünitenin durumu -Önceden alınmış kültürler -Gram boyama(x10, SEC 25) Stafilokok pnömonisi(ETA) Negatif prediktif değer yüksek(ETA)

15 Her Ünite Kendi Durumunu ve Risk Faktörlerini Belirlemeli  Erken ve geç dönem sınırları değişebilir  Erken dönemde hastaneye özgü risk faktörleri olabilir  Genel klavuzları gözü kapalı uygulamak tedavide ciddi sorun yaratır

16 Ampirik Antibiyotik Tedavisi  Uygun ve zamanında ampirik tedavi mortaliteyi anlamlı derecede azaltıyor Luna CM,Chest, 1997 Kollef MH,Chest, 1998 Rello J, AJRCCM,1997

17 ATS Klavuzu-2005 Risk Faktörleri (Dirençli bakterilerle karşılaşma riski)  Son 90 gün içinde antibiyotik tedavisi  Hastanede kalış süresinin ≥5 gün  Toplumda veya ünitede yüksek direnç oranları  HCAP için risk faktörleri -Son 90 gün içinde ≥2 gün hastanede yatış -Bakımevinde veya uzun süreli bakım ünitesinde kalma -Evde infüzyon tedavisi(antibiyotikleri kapsayan) -30 gün içinde kronik diyaliz -Evde yara bakımı -Aile içinde dirençli bakteri  İmmünsüpresif hastalık ve/veya tedavi

18 ATS Klavuzu-2005 Tedavi Yaklaşımı (tüm pnömoniler için:hafif-orta-ağır)  Erken ve risk faktörü yok - Seftriakson -Levofloksasin, Moksifloksasin, Siprofloksasin -Ampisilin-Sulbaktam -Ertapenem  Geç veya risk faktörü var

19 ATS Klavuzu-2005  Ardışık tedavi(kinolonlar, linezolid)  Çoğul dirençli bakterilerin neden olduğu VİP: -Sistemik tedaviye yanıt yoksa-aerosol şeklinde uygulama yapılabilir -Ampirik tedavide kombinasyon -Aminoglikozidler 5-7 gün  MRSA: Vankomisin, Linezolid

20 Tedaviye Yanıt  Klinik Ateş Lökosit Balgam veya ETA Kan gazları  Mikrobiyolojik  Radyolojik Ampirik antibiyotik tedavisi, belirgin klinik kötüleşme veya tedaviye dirençli bakteri üremesi nedenleri dışında ilk 48-72 saatte değiştirilmemelidir

21 Tedavi Süresi -Genellikle klinik cevap için 5-7 gün gereklidir Tedavi süresi bireyselleştirilmeli -Pnömoninin ağırlığı -Klinik cevabın alınmasına kadar geçen süre -Etiyoloji

22 VİP Önleme Yöntemleri  Farmakolojik olmayan yöntemler  Farmakolojik yöntemler

23 Farmakolojik Olmayan Yöntemler  El yıkama, eldiven ve önlük kullanımı  Hastanın pozisyonu(yarı-oturur pozisyon)  Aşırı mide hacminden kaçınmak  Erken enteral beslenme  Oral entübasyon  Ventilatör devrelerinin değişimi

24 Farmakolojik Olmayan Yöntemler  Sürekli subglottik aspirasyon  Aspirasyon sondalarının tipi  Isı ve nem değiştiriciler  Göğüs fizyoterapisi  İnvazif olmayan mekanik ventilasyon

25 Farmakolojik Yöntemler  Stres ülser profilaksisi  Selektif sindirim sistemi dekontaminasyonu (SDD)  Transfüzyon politikası  Profilaktik antibiyotik kullanımı  Gereksiz antibiyotik tedavisinin kesilmesi  Antibiyotik politikaları  Sedasyon kesilmesi  Kan şekeri kontrolü  Aşılar  Oral dekontaminasyon

26 VİP Önlenmesi-Hedefler Kontamine alet kullanımının önlenmesi Solunum-sindirim yolunun kolonizasyonunun önlenmesi Sekresyonların aspirasyonunun önlenmesi Coffin SE et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2008

27 ATS Önerileri-2005 Subglottik sekresyon aspirasyonu Yarı-oturur pozisyon Stres ülser profilaksisi Enteral beslenme Enfeksiyon kontrolü Entübasyon ve reentübasyondan kaçınma İnvazif olmayan mekanik ventilasyon

28 İngiltere Klavuzu-2008 Güçlü kanıt düzeyine dayanan öneriler(A) -Ventilatör devrelerini kirlenmeden- hasarlanmadan veya 7 günden önce değiştirme -Isı-nem değiştiricilerini kullan -Gerektiği zaman stres ülser profilaksisi- Sukralfat -Post-op ventile edilen hastalarda fizyoterapi Masterton RG et al. J Antimicrob Chemother 2008

29 Demet(Önlem Paketi) Sağlık Bakımı İyileştirme Enstitüsü Bakım demeti: Tek başına yararlı, birlikte sinerji göstermesi beklenen 3-6 uygulamanın birlikte olması Kanıta dayalı klinik pratik klavuzların yürürlüğe konulması Amacı: Sağlık bakımı süreci uygulamalarının iyileştirilmesi Etkinlik: Uygulamaların kanıt düzeyi ve uygulamalara uyum

30 Sağlık Bakımı İyileştirme Enstitüsü (Institute Healthcare Improvement) Ventilatör demeti -Yatak başının 30-45 0 ’ye yükseltilmesi -Sedasyon tatili ve ekstübasyon değerlendirmesi -Peptik ülser profilaksisi -Derin ven trombozu profilaksisi

31 Demetler ve Alet Kullanım Etkisi Dahili YBÜ, Kapalı, 20 yataklı, ABD 2005-2007 SVK demeti-2005 Üriner kateter demeti-2005 Ventilatör demeti(6 komponent)-2006 Vanketram S et al. J Crit Care 2010

32

33 VİP/1000: 2.17 – 0.62 p<0.0001 Vent. kullanım(%):0.55-0.62 Vent kullanımına göre VİP azalması p<0.049

34 YBÜ’de Kalış ve MV Süresi Demetler YBÜ’de kalış süresini azaltıyor Demetler MV süresini azaltıyor Crunden E et al. Nurs Crit Care 2005


"Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD YBÜ Enfeksiyonları ve Ventilatörle İlişkili Pnömoni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları