Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Afyonkarahİsar İl sosyal etüt ve proje müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Afyonkarahİsar İl sosyal etüt ve proje müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 afyonkarahİsar İl sosyal etüt ve proje müdürlüğü

2 İNTİHARI ÖNLEME

3 Tarih boyunca kişinin kendini öldürmesi insanları derinden etkileyen bir davranış olmuştur. İnsanlar cezalandırılmış, dinler kendini öldürme davranışını yasaklayan ve kınayan uygulamalar getirmiştir. İntiharın “tabu” oluşu konunun açıkca ve bilimsel boyutta ele alınmasını engellemektedir. İntihar konusu utanç, huzursuzluk, suçluluk duyguları ile beraberdir. Sonuçta gizlenir, kaderci bir yaklaşımla karşılanır. Bu ise tedavi ve önleme çalışmalarını engeller.

4 İnsanlar olumsuz duygular, ölüm, yaşamın anlamını sorgulama gibi konulardan uzak kalmak isterler. Ölümü sorgulamaktan kaçınılır ve intihar konusu doğal içgüdüsel korunma yaklaşımı içinde korkuyu bertaraf etmek için görmezden gelinir. Bütün kültürler ölüm korkusuna karşı çeşitli örf ve adet sistemleri oluşturmuşlardır. Bilinçli ya da bilinç dışı olarak intiharı konuşmak ve bir yardım çağrısı olarak buna duyarlı olmak konusunda bir duyarsızlık geliştirmişlerdir.

5 İNTİHAR (öz-e-kıyım) SEBEBLERİ Ümitsizlik,
Dayanılmaz durumlardan kaçma, Sevileni cezalandırma, Dikkat çekme, Davranışları, kişileri değiştirme, Ölen birine eşlik etme, Cezadan kaçma, Aşkı ifade etme, Birini kaybetme, ilişkinin bitmesi , okula girememe….

6 İNTİHAR SÜRECİ Genellikle bir olay intiharı harekete geçirir. Kişi başka çıkar yol bulamaz, dener ya da gerçekleştirir. Herkes denemez ancak, intiharı modelli öğrenme ile alanlar, daha önce deneyenler, uyuşturucu etkisinde kalanlar, depresyona girenler, hayal kırıklığı, kızgınlık, suçluluk, üzüntü, saldırganlık gibi duyguları yoğun yaşayanlar deneyebilir

7 RİSK GRUBU Kişide bir olaydan sonra, depresif durum ve aşağıdaki ipuçları varsa risk grubundan sayılır. Kesin planı varsa, ümitsizse Ailede ölüm ve kayıp olmuşsa Travmatik kaybın yıl dönümüyse, Yalnızsa, eşyalarını düzenliyor veya dağıtıyorsa Davranış ve duygularında ani değişim varsa

8 RİSK GRUBUNDA İPUÇLARI
Söz; Ben işe yaramazım; Bu sefer kendimi öldüreceğim Davranış; Eşyalarını dağıtıyor veya düzenliyorsa Durum; Ölüm, anma dönemi ile uğraşması Sendrom; Depresyon, yalnızlık,tatmin olamama… Riskleri fark edemezsek müdahale şansımız azalır.

9 Batı kültüründe 1864’e kadar intihar kriminal bir olay sayılmış, 1909’ a kadar dini yaptırımlar devam etmiştir. Liberalleşen yaklaşım içinde cezalandırılmalar kalkarken bunun bir özlük hakkı olduğu şeklinde bir yaklaşım ortaya atılmıştır. Ancak bu yaklaşım kabul görmemiştir.

10 İntihar olgusu her bireyde arkasında farklı nedenler barındıran bir davranıştır. Biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerden oluşan bir etiyolojiye sahiptir. İntiharlarda çoğunlukla altta yatan etken çoğunlukla bir ruhsal bozukluktur. Öncelikle depresyon intihar riskinin en yüksek olduğu klinik tablodur.

11 İntiharı önleme konusunda öncelikli konuların başında psikiyatrik bozuklukların erken ve yeterli tedavisi gelir. Bu özelliği nedeniyle konu ruh sağlığı uygulamaları, program ve politikaları içinde ele alınmalıdır. İntihar ruhsal bozuklukların yanı sıra acımasız eleştiriler, hakaret,dayak,işkence gibi davranışlara maruz kalma, kişilerarası ilişki güçlükleri yaşama, üst üste gelen zorlu yaşantılar gibi nedenlerle de ortaya çıkan spesifik bir sorundur. İntihar girişimlerinde daha çok zorlayıcı koşullar, umutsuzluk,çaresizlik duyguları ölüm isteğini gündeme getirir. Bu özelliği nedeniyle de intiharı önlemede sorunun toplumsal, psikolojik boyutları çerçevesinde çalışılır. İntiharlara ekonomik açıdan bakıldığında diğer sağlık hizmetlerine göre daha az sayıda insanı kapsar. Otopsi harcamaları dışında bir masraf getirmezler. Ancak girişim sonrası bakım ve tedavi masraflıdır.

12 Hümanistik, psikoloik, sosyal, tıbbi ve ekonomik nedenlerle intiharı önleme çalışmalarına gereksinim olduğu yadsınamaz. Ancak konu bir devlet politikası içinde ele alınmalı, toplumun yapısı, özellikleri ve potansiyellerine uygun programlarla yürütülmelidir. Bu genel ilkeler çerçevesinde çalışırken üç ana başlık altında gerçekleştirilen bir uygulama önerilir.

13 Özgül önlemler İntihar girişiminde bulunmuş,intihar tehdidinde bulunan suisidal bireyleri belirleyip gerekli bakım ve tedavinin sağlanmasına ilişkin çalışmaları kapsar. Bu çalışmalara örnek uygulama olarak; A.Ü Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 1994’te başlatarak yürüttüğü acil servis kriz odası uygulamaları gösterilebilir. İntihar girişimlerinde acildeki medikal bakımın bittiği anda krize müdahale çalışmalarının başlatılması önerilir. Bu dönem hasta ve ailesinin tedaviye en açık olduğu dönemdir. Altta yatan psikiyatrik bir hastalık yoksa bu yaklaşım hemen o anda etkili olarak intihar girişimini tekrarlama riskini önleyecektir. Acil müdahaleyi temel alan bu uygulama kriz merkezi ile sağlık bakanlığı ruh sağlığı daire başkanlığının ortak çalışmaları ile devlet hastaneleri acil servislerinde de uygulanmaya başlanmıştır.

14 Özel önlemler Bu boyuttaki çalışmalar risk gruplarını kapsamaktadır. Öncelikle depresyon, ilaç madde bağımlılığı, kişilik bozuklukları ve diğer ruhsal bozuklukların erken tanı ve tedavisi ilk basamakta yer alır. İkinci büyük risk grubu gençlerdir. Gençlere ulaşmak aile ve okullardaki çalışmalarla gerçekleştirilebilir. Öğretmenlerin ruh sağlığı alanında bilgilendirilmeleri önde gelen çalışma alanlarındandır.

15 Genel önlemler İntihar davranışının toplumdaki dağılımını değerlendiren epidemiyolojik çalışmaların yapılarak sonuçların ilgililerle paylaşılması ilk uygulama olmalıdır. Böylece sorunların boyutlarının ve özelliklerinin, risk gruplarının belirlenmesi mümkün olacaktır. toplumun intihar davranışı konusunda bilgilendirilmesi, “tabu” olmaktan çıkarılması için gerekli çalışmaların yapılması, intihara yönelik tutum ve inançlarda gerçekçi çağdaş yönelimlerin sağlanması için çalışması diğer önemli konudur.

16 Genel önlemler Sağlık alanında çalışanların intihar, intihar riski ve intihar girişimlerinde ilk yardım konularında eğitilmesi gerekmektedir. Gönüllülerin bu alanda çalışmalarını özendirme ve yönlendirme bir diğer çalışma alanıdır. İntihar araçlarına ulaşmayı engelleyen çalışmalar göz ardı edilmemelidir. Örneğin; “intihar ilacı” diye isimlendirilen bazı ilaçların ulaşılabilirliğini engellemek, silahların serbestçe alım-satımını bir kurala bağlamak,tarım ilaçlarının gelişi güzel satışına düzenleme getirmek…

17 Genel önlemler Risk grubu olarak görülen gençlerin kendine güven ve zorluklarla başa çıkma becerilerini pekiştirmek amacıyla eğitim programları hazırlanmalıdır. Medyanın intiharı işleyişi bir diğer önemli konudur. İntiharı bir çözüm yolu olarak gösteren ifadelerin, mazur gösteren ifadelerin ve özendiren biçimde verilen haberlerin intiharların yaygınlaşmasındaki etkisi yadsınamaz. Buna karşın haberlerde o durumda önlenebilirliği öne çıkaran ifadeler ve çarelere yer verilmesi olumlu bir yönlendirme olacaktır.

18 Genel önlemler Bir intihar olgusunun yakın çevreyi etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle bir yakını intihar etmiş ya da yakınında bir intihar olayı yaşamış olanlar için koruyucu yaklaşım içeren çalışmalar(seminerler, gruplar…)yapılmalıdır. Toplumda genel olarak ruh sağlığını bozan sorunlar üzerinde çalışmalar başlatılmalıdır. Örneğin; ev içi şiddet, saldırıya uğramak,gençlerin sınav kaygısı, işsizlik…

19 Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler intiharı önleme çalışmalarını seksenli yıllardan itibaren programlarına almışlardır. Sağlık politikaları içinde intiharı önleme de hedeflerden biri olarak üzerinde çalışılmaya başlanmıştır.

20 İntiharı önleme çalışmalarının çağdaş boyutta ve globalleşme süreci içinde ele alınışı Dünya Sağlık Örgütünün 1984’te “2000 yılında herkes için sağlık” sloganı ile başlatılmıştır. Sağlıkta 38 hedef belirlenmiş 12. hedefte giderek büyüyen intihar sorununa değinilmiştir. Bunu DSÖ’nün 1989’da Avrupa’da intiharı önlemede “ülkelere özel ulusal programların oluşturulması “ önerisi izlemiştir ’de BM ve DSÖ’nün Kanada’da gerçekleştirdiği toplantıda ulusal programların temel ilkeleri belirlenmiştir. Bu çalışmalarla birlikte Avrupa Birliğinde ulusal intiharı önleme programları oluşturulmaya başlanmıştır. Bu alandaki ilk uygulamalar Finlandiya, İsveç ve İngiltere’ye aittir.

21 2004’te DSÖ 10 eylülü Dünya İntiharı Önleme Günü olarak kabul ve ilan etmiştir. Ülkemizde de intiharı önleme derneği her yıl 10 eylülde toplantılar düzenlemektedir. Türkiye’de intiharı konu alan çalışmalar 1931’de basında fotoğraflı intihar haberlerinin verilmesini yasaklayan kanunun çıkarılmasıyla başlamıştır. İlk akademik çalışma İstanbul’da 1939’ da Gökay’ın “basın haberleri ile intiharların ilişkisi isimli makaledir. 1989’ da kuruluşundan bu yana A.Ü psikiyatrik kriz uygulama ve araştırma merkezi intihar davranışı üstüne kurumsal boyutta çalışmalar yapan bir kurum olmuştur. kriz merkezinin alanda yayınlanan tüm çalışmaları topluca veren intihar bibliyografisi beş yılda bir yayınlanmaktadır. Ayrıca yılda üç sayı olarak 1992’den beri aralıksız çıkartılan “kriz dergisi” krize müdahale ve intiharı önleme alanında yayınlanan tek süreli yayındır.

22 2004 yılında kriz merkezi çalışanları tarafından kurulan intiharı önleme derneği bir sivil toplum örgütü olarak alandaki yerini almıştır. Kriz merkezinin intiharı önlemede çok önemli bir yeri olan kriz durumlarında ve intihar girişimiyle acile gelenlerde nitelikli tedavi olanakları sunan öncü bir kurum olduğu söylenebilir. Ayrıca intihar davranışını anlamaya yardımcı olan epidemiyolojik çalışmalara yönelerek gerekli verilere ulaşmayı hedeflemiştir. Bu da intiharı önlemede önemli bir yere sahiptir.

23 ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR Eğitim; aile/öğretmen/öğrenci
Önleyici programlar; Stresle baş etme İletişim becerileri Yaşam becerileri Destek oluşturma

24 Rehberlİk Servİsİnİn SorumluluklarI
Öğrenci ile konuşmak, aileyi bilgilendirmek Tüm tehdit ve olayları ciddiyetle ele almak ve rapor etmek Okulu haberdar etmek, idare, öğrt, hemşire.. Ciddi durumlarda başkalarından yardım almak, doktordan yazılı belge, mektup almak Öğretmen toplantıları yapmak Kriz sonrası takibi sürdürmek Tedavi önerilmişse, tedaviyi takip etmek

25 OKULDA OLAY OLMUŞSA Olay öncesi personel eğitilmeli
Müdürün yetki verdiği kişi yazılı konuşma hazırlamalı Öğrencinin arkadaşları ile görüşmeler yapılmalı, duyguların açığa çıkmasına destek olunmalı Arkadaş aileleri ile konuşulmalı Öğrencilerle problemleri ile baş etme yolları konuşulmalı İlk saatler tek kaynaktan haberler yayılmalı Ölüm Olmuşsa ilk48 zordur. Kahramanlık olmasına müsaade edilmemeli Saygı duruşu, yıllıkta anı sayfası, anma törenleri yapılmamalı Cenazeye organize olarak gidilmesine müsaade edilmemeli Üç gün sonra yaşamı normale çevirmeye çalışılmalıdır

26 İntiharI Önleme Özet Kişi yalnız bırakılmamalı onu koruyan kollayan kişiler ayarlanmalıdır. Üzerinde kesici aletler, kravat, ip, kemer gibi boğucu eşyalar bulundurulmamalıdır. Yüksek ve tehlikeli yerlerden uzak tutulmalıdır. Üstü aranarak ilaç vb. zehirleyici maddelerden uzak tutulmalıdır. Derhal hastaneye sevk edilerek gerekli tedavilerin yapılması sağlanmalıdır. Kişinin yakın çevresi ile iletişim kurularak sorumluluklarını yerine getirmeleri istenmelidir Yapılabilecek başka çalışmalar zamanında yapılmalıdır

27 Unutulmamalıdır ki intiharlar önlenebilir
Unutulmamalıdır ki intiharlar önlenebilir. Ancak uygun bir yöntem dahilinde çalışılması gereklidir. Uygun programlarla intiharların azaldığı ülkelerin varlığı bunu doğrulamaktadır.


"Afyonkarahİsar İl sosyal etüt ve proje müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları