Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu Görevlileri Etik Kurulu"— Sunum transkripti:

1 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
The Ethical Way V1 - ETİK YOL Kamu Görevlileri Etik Kurulu

2 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
V2 – Giriş Eğitici: *Eğiticinin ismi eklenecektir. Hoş geldiniz ve giriş Eğitimin amacı Yapı, esas, içerik ve yaklaşımı konusunda genel açıklama Katılım ve açıklık Düşüncelerini ve kendi işyerinde ortaya çıkan sorunları paylaşmak Kişilerin özel hayatına saygı Konularında kabul istenmektedir Kamu Görevlileri Etik Kurulu

3 V3 – Etik Davranışı Anlamak
Tanım İçerik Yasal ve düzenleyici esaslar Kişisel ve toplumsal değerlerle ilişkisi Kamu yönetimi içerisindeki yeri ile ilgili düşünceler Kamu Görevlileri Etik Kurulu

4 V4 – Turkiye’de Etik Davranışın Yasal Çerçevesi
Kanun: Etik Kurul 5176 sayılı kanunla kurulmuştur ve saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemeyi ve uygulamayı gözetmeyi amaçlamaktadır. Yönetmelik: 25785 sayılı ‘Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’, ….. vatandaşlarla ilişkiler ile kamu personelinin ve kaynaklarının yönetimi gibi konular da dahil olmak üzere, kamu görevlilerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, oynadıkları rol ve davranışları düzenleyen etik ilke ve değerleri genel olarak tanımlar. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

5 V5 – Etik Karar Vermeyle İlgili Kod(Davranış İlkeleri)
Temel değerler: Saydamlık/şeffaflık Tarafsızlık Dürüstlük Hesap verebilirlik Kamu yararı Güvenilirlik Görevde yerindelik Bildirimde güven Kılavuzluk eden ilkeler: Kamu hizmeti bilinci Kamu hizmeti standartlarına uygunluk Hedef ve misyona bağlılık Bütünlük ve tarafsızlık Çıkar çatışmasından kaçınmak Görev ve yetkilerini çıkar sağlamak için kullanmamak Hediye alma yasağı İsraftan kaçınmak Şüpheli ihlalleri yetkili makamlara bildirmek Kamu Görevlileri Etik Kurulu

6 V6 - Bir Kamu Hizmetinde Etik Davranış Sorunu
Kamu hizmeti görevlilerinin kendi davranışlarına rehber olarak kullanacağı bir takım resmi kurallar, standartlar ve gayrı resmi normatif davranışlar. Resmi kurallar. Gayrı resmi normatif davranışlar. Bunlardan biri diğerinden daha önemli midir? Bunlar bir diğerini nasıl pekiştirir? Bunlar bir diğerini nasıl zayıflatır? Kamu Görevlileri Etik Kurulu

7 V7 – Etik Senaryoların Çözümlenmesi
Bireysel örneklerin değerlendirilmesi, yani; ilgili taraflar için etik sorunlar ortaya çıkaracak bir takım durumlar, çözülecek bir sorun ve/veya alınacak bir kararı anlatan senaryolar. Durumu çerçeveleyen ve etik konuları tanımlayan sorun veya karar hakkında bir yaklaşım Ortaya çıkan etik sorunlar, konuyla ilgili veya karardan etkilenen farklı tarafların bireysel yaklaşımlarının göz önüne alması gerekir. Etik sorunlar bu bireysel bakış açılarının her birinin yaklaşımına göre tartışılmalı ve bir grup kararına ulaşılmalıdır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

8 V8 – Muhtemel Etik Sorular
Herhangi bir kişi kanun, yönetmelik, usul ve etik ilkeler çerçevesinde yanlış bir şey yapmış mıdır? Herhangi birine gerçekten zarar verilmiş midir? Böyle bir durum söz konusu değil ise, hala bir sorun var mıdır? Evet ise, bu başka durumları nasıl değiştir? Paydaşlar kimlerdir ve bu paydaşların kişisel etik tavırları nelerdir? Düzenlemeler, kod ve/veya etik ilkeler kimin tarafındadır? Yasal yetki ve takdir yetkisi arasında bir çatışma var mıdır? Kurallar ve günlük gerçekler arasında bir farklılık var mıdır? Bu etik ikilemi nasıl çözersiniz? Kamu Görevlileri Etik Kurulu

9 V9 – Senaryo 1: Çıkar Çatışması: Çıkarlar arasında bir denge sağlama
Bu örnek olay çalışması, çıkar çatışmasını incelemektedir. Kamu görevlileri, çalışmalarının belli aşamalarında, kamu görevlerini yerine getirirken, kendilerinin ya da arkadaşlarının, ailelerinin, yakın ilişkide bulundukları kişilerin veya siyasal ve toplumsal kurumların kişisel ya da özel çıkarları arasındaki olası (potansiyel) ve gerçek çıkar çatışmalarını düşünmek zorundadır . Herkesin çıkarı bulunabilir, ancak bunlar çoğunlukla bizim kamusal görevimizden etkilenmezler. Diğer taraftan bir kamu görevlisinin faaliyet ya da kararları, kişinin çıkarlarıyla ilişkili olduğunda veya böyle bir çıkarın oluşma ihtimali olması durumunda, potansiyel ya da gerçek bir çıkar çatışması ortaya çıkabilir veya ortaya çıkması muhtemeldir. Bu örnek olay çalışması, bir kamu görevlisinin karşılaştığı bir çıkar çatışması senaryosunu anlatarak aşağıdaki hedeflere ulaşmayı amaçlar : Katılımcıların çıkar çatışmasının ne olduğunu anlamalarına yardımcı olmak Bir etik ikilemin çözümlemesini farklı bakış açılarıyla desteklemek Etik karar alma tartışmasına rehberlik etmek Kararlarının muhtemel sonuçlarınının, etik ilkelere dayalı olarak değerlendirilmesine olanak sağlamak. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

10 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
V10 – Senaryo 1 Tartışma konuları Saydamlık karşısında sağduyu yetkisinin kullanılması Yerel politikacılar ve mesleki bağımsızlığın dengelenmesi Hesap Verebilirlik Kamu görevinin dolaylı kişisel çıkarlar elde etmek için kullanılması Siyasal baskılar. Çeşitli ödemelerin tarihinin değiştirilmesiyle ortaya çıkacak personelin olası zararı İş hayatındaki rekabet sorunları Halka yönelik idari hizmetlerin geliştirilmesi için, kaynakların kabulü ya da reddi. Geri bildirim soruları Teklifin yapılması ya da teklife verilen yanıt nedeniyle ortaya çıkan temel etik sorunların neler olduğu Kararla ilgili kendi çıkarlarının neler olabileceği, Her hangi bir çıkar çatışması için oluşabilecek temellerin neler olduğu, Onlar için “doğru” olan kararın ne olduğu, Resmi usullere (işlemlere) göre verilen kararın hangisi olduğu. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

11 V11 - Senaryo 1: Ortaya Konan Bazı Anahtar Noktaların Özeti
İlişkiler: Ne tür ilişkiler böyle bir soruna yol açabilir? Neden? Kararlar: Kamu görevlileri hangi temel gerekçelere dayanarak karar alırlar? Çıkarlar: Kamuda çalışan bir üst düzey yönetici, bir yandan etik bir yaklaşım sergilerken, personel motivasyonu, halka hizmet, yerel bankaların desteklenmesi vb. konulardaki rollerini nasıl dengeleyebilir? Bağımsızlık, tarafsızlık ve nesnellik: Bir kamu görevlisi, kendi görevlerini nasıl ele alır ve ailesi ile siyasal ve personelin oluşturacağı etkilerle nasıl ilgilenir? Kanun ve Düzenleme ile Teamül/Ortak Davranış: Hangi kanun veya düzenlemeler ihlal edilmiş olabilir? Doğru-Yanlış ile Yasal-yasadışı birbirinden faklı mıdır? Kamu Görevlileri Etik Kurulu

12 V12 – Kamu Görevi: Kişisel Davranış
Etik Sözleşme: Her zaman kamu yararı için çalışmak, Dürüstlük, adalet, saygı ve vazifeşinaslık (çalışkanlık) standartlarında örnek davranışlar göstermek, Kendi davranışlarının ve bu davranıştan doğacak sonuçların sorumluluğunu almak, Davranışları ‘Etik Sözleşme’nin gerektirdiği koşullara uymayan diğer kamu çalışanlarını ikaz etmek “Kişisel” Davranış: Kişisel sadakatiniz? Çatışan diğer sadakat durumları? Size rehberlik eden değerler nelerdir? Kendi işinizi yaparken veya başkalarını yönetirken, örnek davranış standartlarını nasıl gösterirsiniz? Davranışının yanlış olduğunu düşündüğünüz kişileri nasıl ikaz edersiniz? Kamu Görevlileri Etik Kurulu

13 V13 – Senaryo 2: Yasadışı Nüfuz: Lideri Takip?
Bu örnek olay çalışması, üst düzey kamu görevlilerinin astları üzerinde yasadışı nüfuz kullanılmasını tartışmaktadır. Kamu görevlilerin büyük bir bölümü, bir üst düzey kamu görevlisinin kendilerine neyin yapacağını söylediği anda olaya dahil olurlar. Bu durum, kişisel veya resmi sorumlulukları içerebilir ve kamu kurumunun içinde ya da dışında gerçekleşebilir. Kimi durumlarda nüfuz kullanma, resmi kuralların ahlaki ilkelerine aykırı olabilir. Nüfuz kullanma genellikle sözlü olarak uygulandığı için her hangi bir kayıt bulunmaz; sıklıkla birkaç ve bazen hiç tanık bulunmadığı durumlarda uygulanır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

14 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
V14 - Senaryo 2 Geri bildirim soruları Güngör Bey’in yorumları ya da bu yorumlara verilen yanıtlarla ortaya çıkan temel etik sorunların neler olduğu, Güngör Bey’in yorumlarında yer alan kendi çıkarlarının neler olabileceği, Her hangi bir nüfuz kullanma için oluşabilecek temellerin neler olduğu, Onlar için “doğru” olan kararın ne olduğu, Doğru usullere (işlemlere) göre verilen kararın hangisi olduğu. Tartışma Konuları Kendi görevini/konumunu koruma Sadakat Vatandaşlarla ilgilenmek Sorumluluktan Kaçma Bir üstün diğer kamu görevlilerine, görevinin konumunu kullanarak etik dışı davranışta bulunmalarını emretmesi Sadakat ve kariyer baskıları Sorumluluktan kaçma Vatandaşların gördüğü muamele Üst düzey yöneticiler arasındaki bağlantılar ve gizli bilginin kötüye kullanılması Nüfuz kullanmanın nasıl kanıtlanacağı ve bu konuda şikayette bulunan bir kamu görevlisini kimin destekleyeceği. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

15 V15 – Senaryo 2: Ortaya Konan Bazı Anahtar Noktaların Özeti
İlişkiler: Ne tür ilişkiler böyle bir soruna yol açabilir? Neden? Kararlar: Kamu görevlileri hangi temel gerekçelere dayanarak karar alırlar? Çıkarlar: Bir kamu görevlisi, bir yandan etik bir yaklaşım sergilerken, sadakat, kariyer ve benzeri hususları nasıl dengeleyebilir? Bağımsızlık, tarafsızlık ve nesnellik: Bir kamu görevlisi, kendi görevlerini nasıl ele alır ve nüfuz kullanma konusuna nasıl yaklaşır? Kanun ve Düzenleme ile Teamül/Ortak Davranış: Hangi kanun veya düzenlemeler ihlal edilmiş olabilir? Doğru-Yanlış ile Yasal-yasadışı birbirinden faklı mıdır? Kamu Görevlileri Etik Kurulu

16 V16 –Etik Bir Karar Alma Modeli
Adım 1: Karar Alma Sorununu Tanımla Adım 2: Paydaşları Tanımla ve değerlendirme Adım 3: Temel İlke, Kanun, Yönetmelik ve Politikaları Tanımla Adım 4: Alternatif Kararları Tanımla ve Değerlendir Adım 5: Farklı Bir Görüş Araştır Adım 6: Bir Karar Alıp Eyleme Geçme Kamu Görevlileri Etik Kurulu

17 V17 – Etik Karar Alma Modelini Uygulama
Karar alma sürecinin her aşamasına uygulanacak kriterleri ve düşünülmesi gereken konuları tartışmak Group D Alternatif Kararları Tanımla ve Değerlendir. Group E Başka bir düşünce arama Grup A karar alma sorununu tanımlama. Grup B Paydaşları Tanımlama değerlendirme. Grup C Temel İlke, Kanun, Yönetmelik ve Politikaları Tanımla Kamu Görevlileri Etik Kurulu

18 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
V18 - Özet Temel etik ilkeler. Yasal ve düzenleyici çerçeve. Kamu yönetiminde etiğin önemi. Etik karar alma süreci. Etik davranışın üst düzey kamu hizmeti yöneticiler açısından doğuracağı sonuçlar Kamu Görevlileri Etik Kurulu

19 V19 – Değerlendirme: Etik Karar Alma
Temel değerler: Saydamlık/şeffaflık Tarafsızlık Dürüstlük Hesap verebilirlik Kamu yararı Güvenirlik Görevde yerindelik Bildirimde/beyanatta güven. Kılavuzluk eden ilkeler: Kamu hizmeti bilinci. Kamu hizmeti standartlarına uygunluk. Hedef ve misyona bağlılık. Bütünlük ve Tarafsızlık. Çıkar çatışmasından kaçınmak. Görev ve yetkilerini çıkar sağlamak için kullanmamak. Hediye alma yasağı. İsraftan kaçınmak. Şüpheli ihlalleri yetkili makamlara bildirmek. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

20 V20 - Senaryo 3: Ayrımcılık: Eşit Değer; Eşit İş?
Bu örnek olay çalışması, kamu hizmetinde istihdam konusunda ayrımcılık konularını incelemektedir. Kamu görevlilerinin, yaş, ırk, renk, milliyet ya da etnik köken, cinsiyet, medeni durum, bedensel ya da zihinsel maluliyet, dinsel inanç ve cinsel tercihlerinden dolayı kişi ya da gruplara yasalara aykırı ayrımcılık yapmaktan kaçınacakları kabul edilmektedir. Ayrımcılığın bir türü doğrudan ve dolaylı ayrımcılığı içeren cinsiyet ayrımcılığıdır. Doğrudan ayrımcılık açık bir şekilde yapılmaktadır ve bir işverenin bir kişiye cinsiyetinden ya da medeni durumundan dolayı uygunsuz muamele etmesiyle ortaya çıkar. Dolaylı ayrımcılık ise daha kapalı bir şekilde yapılır ve işe alım veya çalışma koşullarının, nedeni ne olursa olsun, oransal olarak daha büyük bir cinsiyet grubuna diğerine karşı daha olumsuz etkilerde bulunmasıyla ortaya çıkar. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

21 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
V21 - Senaryo 3 Geri bildirim soruları Osman Bey’in önersinin ortaya çıkardığı temel etik sorunlar Bu kararda yer alan kendi çıkarları Her hangi bir çıkar çatışması için mevcut nedenler Onlar için “doğru” olan karar Resmi usulleri (işlemleri) takip eden karar Tartışma konuları Bir kamu kurumunun, bayan bir kamu görevlisine karşı -bir görevin sadece erkeklere uygun olduğunu söyleyerek- ayrımcılık yapması Bilge Hanım’ın işe başlarken sahip olduğu beklentileri Osman Bey’in bu konuyla ilgilenirken tutumu Deneyime Karşı Kuralların dengesi Saygı ve Bireylerin Haklar Bir ortak akıl yaklaşımı var mıdır? Kamu Kurumlarının Kültürleri Kamu Görevlileri Etik Kurulu

22 V22 - Senaryo 3: Anahtar etik konuların özeti
Eşitlikçilik ilkesinin ihlali: Tüm kadınlar ve erkekler, aksine açık bir kural bulunmadıkça kendilerine eşit davranılması hakkına sahiptir. Eşitlikçilik ilkesinin ihlali: Yaş ve toplumsal cinsiyet ayrımcılık ve kaba davranışın sebebi olmamalıdır. Yatay meslek ayrımcılığı: Belirli bir iş için en uygun kişinin seçilmesinde cinsiyet tek değerlendirme ölçütü olmamalıdır. Dikey meslek ayrımcılığı. Cinsiyet, kariyer fırsatları, yükseltme ve maaşlar için engel teşkil etmemelidir. İşin niteliği: Kadın çalışanlar için, risk, rekabet, başarı ve kazanç getiren işlerden daha çok, olağan, sıradan, olağan ve basit işlerin yer aldığı kısa bir kariyerin uygun olduğu varsayılmamalıdır. Kanun ve Düzenleme ile Teamül/Ortak Davranış: Hangi kanun veya düzenlemeler ihlal edilmiş olabilir? Doğru-Yanlış ile Yasal-yasadışı birbirinden faklı mıdır? Kamu Görevlileri Etik Kurulu

23 V23 – Kamu Hizmeti Değerleri & Davranış Standartları
Her zaman kamu yararı için çalışmak, Dürüstlük, adalet, saygı ve vazifeşinaslık (çalışkanlık) standartlarında örnek davranışlar göstermek, Kendi davranışlarının ve bu davranıştan doğacak sonuçların sorumluluğunu almak, Davranışları ‘Etik Sözleşme’nin gerektirdiği koşullara uymayan diğer kamu çalışanlarını ikaz etmek. Davranış standartlarını tayin etmek: Çıkar çatışmasını tanımlamak ve çıkar çatışmasından kaçınmak. Dürüstlük, adalet, saygı ve vazifeşinaslık (çalışkanlık) göstermek. Sorumluluğu kabul etmek ve hesap verebilmek. Sorumluluğu bildirmek. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

24 V24 - Senaryo 4: Adam kayırma Aile bağlantıları ya da Bağlı aileler?
Bu örnek olay çalışması, hukuki işlemlerin, aileye ya da diğer ilişkilere fayda sağlamak amacıyla nasıl kendi çıkarları için kullanıldığını ya da “düzenlenebildiğini” incelemektedir. Adam kayırma(iltimas), normal olarak kamu görevlilerinin, kendi resmi görevlerini aile üyelerine ya da kişisel bağlantıları olan kişilere fayda sağlamak amacıyla nasıl kullandıkları ya da istismar ettiklerini tanımlamak için kullanılır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

25 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
V25 - Senaryo 4 Tartışma Konuları Kaymakam ya da Belediye Başkanı Ahmet Bey onları şikâyet ederse, ona ne yapabilirler? Yapılan yanlışlıklarla ilgili olarak Ahmet Bey’in ne gibi kanıtları bulunmaktadır? Ahmet Bey Etik Komisyon üyesine güvenmeli midir? Ahmet Bey teklif edilen iş ile ilgili olarak ne yapmalıdır? Bir soruşturma yapılsaydı, Ahmet Bey iş karşılığında rapor hazırlamaktan suçlanabilir miydi? Belediye Başkanı’nın kızına şirkette düşük maaşlı bir iş vermek doğru mudur? Aile ve arkadaşlara yardım doğru mudur? Bu yardımın sınırları nerede olmalıdır? Adam kayırma/iltimas, yasadışı nüfuz ve yolsuzluk nasıl ortaya çıkar? Geri bildirim soruları Senaryonun ortaya çıkardığı temel etik sorunlar nelerdir? Katılımcıların kararla ilgili kendi çıkarları ne olabilir? Her hangi bir çıkar çatışması için hangi temeller oluşmuş olabilir? Onlar için “doğru” olan karar nedir? Resmi usulleri (işlemleri) takip eden karar hangisidir? Kamu Görevlileri Etik Kurulu

26 V26 - Senaryo 4: Ortaya Konan Bazı Anahtar Noktaların Özeti
İlişkiler: Ne tür ilişkiler böyle bir soruna yol açabilir? Neden? Kararlar: Kamu görevlileri hangi temel gerekçelere dayanarak karar alırlar? Çıkarlar: Kamuda çalışan bir üst düzey yönetici, bir yandan etik bir yaklaşım sergilerken, personel motivasyonu, halka hizmet, yerel bankaların desteklenmesi vb. konulardaki rollerini nasıl dengeleyebilir? Bağımsızlık, tarafsızlık ve nesnellik: Bir kamu görevlisi, kendi görevlerini nasıl ele alır ve ailesi ile siyasal ve personelin oluşturacağı etkilerlere karşı nasıl davranır? Kanun ve Düzenleme ile Teamül/Ortak Davranış: Hangi kanun veya düzenlemeler ihlal edilmiş olabilir? Doğru-Yanlış ile Yasal-yasadışı birbirinden faklı mıdır? Kamu Görevlileri Etik Kurulu

27 V 27 - Senaryo 5: Hediye verme: İyilikler ve Yükümlülükler
Bu örnek olay çalışması hediye verme geleneği ve uygulamasını incelemektedir. Birisine hediye verilmesi değerli bir şeyin bağışlanması, hibe edilmesi veya bahşedilmesi anlamına gelmektedir. Türk kültüründe hediye verme olgusu, bireyler arasında bir teşekkürün göstergesi olarak ya da veren ile alan arasında ortak bir bağ oluşturmak amacıyla çoğunlukla kullanılan bir adettir. Hediye verme bireyler ve onların kişisel ilişkileri ile ilgili olan bir konu olmakla birlikte, kamu görevlileri ile ilgili olarak hediye verme ve almanın sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını (başarma gücünü), kararlarını ve uygulamalarını (hizmetlerini) etkileyen ya da etkileme olasılığı bulunan her türlü mal, hizmet ve kazancın verilmesi, hediye olarak tanımlanır – bu hediyelerin dolaylı olarak ya da doğrudan kabul edilmesi ya da ekonomik bir değerinin bulunup bulunmaması önemli değildir. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

28 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
V 28 - Senaryo 5 Tartışma Konuları Yaşlılara bu şekilde davranmak kabul edilebilir bir durum mudur? Polis merkezinin otelden hediyeler alması kabul edilebilir bir durum mudur? Alınan hediyeler polis merkezinin daha iyi bir hizmet sunmasına yardımcı olur mu? Bir kamu kurumunun bu tür hediyeleri kabul etmesi ile ortaya çıkan etik sorunlar nelerdir? Polis merkezindeki komiser yardımcısının yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız? Neden? Hediye verme ya da bağış sıradan bir davranış mıdır? Bunlarla ilgili temel sorunlar nelerdir? Hediyelerin bireysel kullanımı veya kurumsal kullanımı arasında bir fark var mıdır? Özel sektörün davranışlarını yöneten kurallar nelerdir? İş hayatındaki davranışlar kuralları kamu sektörü kurallarından farklı mıdır? Özel sektör ve kamu sektörünün amaçları nelerdir? Bir yabancı, bir turist ya da bir Türk vatandaşına polis merkezinde nasıl muamele görür? Bir örgüt kültürü nasıl geliştirilebilir ve değiştirilebilir? Şimdiki ve herhangi bir değişiklik sonrasında bunun (hediye kabul etmenin) polis memurlarının ahlakları üzerindeki etkileri nelerdir? Geri bildirim soruları Hediye kabul etmeyle ortaya çıkan etik sorunlar Katılımcıların karşılaştığı etik ikilemleri tanımlama Etik bir perspektiften/bakış açısından farklı seçenekleri değerlendirmek Seçeneklerin sonuçlarının yol açtığı etki, kazanç ve kayıpları tanımlamaya yardımcı olma. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

29 V29 - Senaryo 5: Ortaya Konan Bazı Anahtar Noktaların Özeti
Gönüllük: Enver Bey bağışlarını gönüllü olarak ve kendi özgür iradesi ile yapmaktadır. Bununla birlikte gönüllü olarak verilen her hediye/bağış kabul edilebilir mi? Ekonomik değer: Yapılan bağış miktarı çok önemli değildir ancak polis merkezinin bütçesinde ve sunduğu tüm hizmetlerde farklılık yapmalarına yardımcı olmaktadır. Hizmet ve görev göz önünde bulundurularak verilen hediye: Enver Bey, polislerin hizmetlerini göz önünde bulundurarak polis merkezine hediye vermektedir. Bu durum diğer vatandaşlara sunulan polis hizmetleri ile nasıl dengelenmektedir. Alternatifler: Bütçeleri sınırlı ise ve başka bir gelir kaynağı yoksa, polis hizmetlerini nasıl sunacaktır? Kanun ve Düzenleme ile Teamül/Ortak Davranış: Hangi kanun veya düzenlemeler ihlal edilmiş olabilir? Doğru-Yanlış ile Yasal-yasadışı birbirinden faklı mıdır? Kamu Görevlileri Etik Kurulu

30 V30 – ‘Etik Sistem’in Bileşenleri
Liyakat ve eşitliği içeren İşe Alım ve Seçim Usulleri. Performans Yönetim Sistemi. Disiplin ve şikayet usulleri. Mal ve çıkarların bildirimi. İç denetim ve teftiş. Dış izleme. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

31 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
V31 – Sonuç İşyerinde alınması gereken kararlar kişisel değerler kadar, kamu sektörü veya örgütsel değerlere de uygun olmalıdır. Günlük yaşamda, değerleri yaşamak ve de diğerlerinin yaşamasını teşvik etmek etik bir kültürü geliştirmenin en etkili yoludur. En uygun kararı almamızda bize yardımcı olan kılavuz değer ve ilkeler bulunmaktadır. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik bu değer ve ilkeleri açıklar. Kamu Görevlileri Etik Kurulu

32 Kamu Görevlileri Etik Kurulu
V32 – Son Olarak Konuşmacı(lar)ya katkıları için ve katılımcılara sabır ve işbirlikleri için teşekkür edin. Ayrılmadan önce değerlendirme kağıdını tamamlayıp teslim edin. Kurumunuz etik ilke ve davranışların sürekli geliştirilmesi konusunda ek tavsiye ve faaliyetleri sağlayacaktır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu


"Kamu Görevlileri Etik Kurulu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları