Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Trichomonas vaginalis ve özgür amipler Dr. Erdal Polat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Trichomonas vaginalis ve özgür amipler Dr. Erdal Polat."— Sunum transkripti:

1 Trichomonas vaginalis ve özgür amipler Dr. Erdal Polat

2 VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI Çekirdek 2 Kamçı 8 Karın yüzünde emme diskleri Giardia Çekirdek 1 Sitostom belirgin de ğ il Kamçı 4 Enteromonas

3 VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI Sitostom belirgin Kamçı 2 Restortamonas Sitostom belirgin Kamçı 4 Chilomastis

4 VÜCUT BOŞLUKLARI KAMÇILILARI Sitostom belirgin Kamçı 4 Dalgalı zar var Thrichomonas

5 TR İ CHOMANAS C İ NS İ Sadece trofozoit formu var Cinsel yolla bulaşan ve genitoüriner sisteme yerleşen T. Vaginalis A ğ ızda bulunan T. Tenax (Patojen de ğ il) Ba ğ ırsa ğ a yeleşen T. hominis (Patojen de ğ il)

6 TR İ CHOMANAS C İ NS İ Kamçılı bir protozoondur Ön uçta dört kamçı Gövdenin üçte ikisine kadar uzanan dalgalanan zarı var

7 Trichomonas vaginalis

8

9

10 Eukaryotlara benzemekle beraber, mitokondri yerine, hidrogenozomları olması nedeniyle enerji metabolizması yönünden anaerobik bakteri benzerler

11 Trichomonas vaginalis Cinsel temasla bulaşır Parazitin uygun koşullarda dış ortamda birkaç saat canlı kalabilmesi nedeniyle Havuzlar Kaplıcalar İ ç çamaşırları Perinatal bulaşabilir

12 Trichomonas vaginalis Parazit skuamöz hücreleri tercih etti ğ inden, enfeksiyon üretra çevresinde yo ğ unlaşır Nadiren kadınlarda endoserviks Erkeklerde epoididim ve prostat etkilenebilir

13 Trichomonas vaginalis Patogenezinde; Hücresel adezyon Hemoliz Ekstrasellüler proteazlar rol oynar.

14 Trichomonas vaginalis Kadınlarda Asemptomatik taşıyıcılıktan Şiddetli akıntılı (köpüklü, sarı-yeşil, mükopürülan) şekille kadar de ğ işir Erkeklerde olguların ço ğ unlu ğ u asemptomatik olup NGH olgularının %10’undan sorumludur

15 Trichomonas vaginalis Kesin tanı; Örneklerde etkenin görülmesi ile konur Vajinal örneklerin Erkeklerde sabah alınan ilk veya 4-5 saatlik idrar 1 500 devirde çevrildikten sonra dipteki çöküntüden hazırlanan preparatların direkt incelemesinde kamçıları ile hareket eden trofozoitlerin görülmesi ile konur

16 Trichomonas vaginalis Kültür CPLM McCoy hücre kültürü

17 Trichomonas vaginalis İ mmunolojik DNA teknikleri. Tedavi: eşlerin birlikte tedavi edilmelidir Metronidazole Tinidazole Ornidazole Nimorazole

18 Sularda Özgür Yaşayan Naeglaria fowleri Acanthamoeba İnsan beynine yerleştiğinde meningo ensefalit hastalığını oluşturur

19 Naegleria fowleri Trofozoit (Distile su ve non-nutrient besiyerinde 27-30 ºC’de kamçılı) Kist 7-10µ 17-20µ büyüklü ğ ünde Endoplazma Ektoplazma Nükleus

20 Naegleria fowleri Toprakta Irmak Göl Sıcak kaplıca havuz sularında 45 ºC üzerindeki sıcak sularda gelişir

21

22 Naegleria fowleri Primer meningoensefalit

23 Naegleria fowleri trofozoit

24 Naegleria fowleri trofozoit (BOS) Trikrom boyaması

25 Acanthomoeba (Hartmanella) Trofozoit; 14-40 µ Kontraktil vakuol Akantopod ve pseudopodları ile hareketli

26 Acanthomoeba (Hartmanella) Kist 12-16 µ Çift çeperli Tek nükleuslu 25-35 ºC’de gelişir

27 Acanthomoeba kisti

28 Acanthomoeba Toprakta Tozda Suda Hayvan dışkılarında bulunur

29 Acanthomoeba Çocuk parkı kum havuzlarının % 85 Çeşme sularının % 37 Toprak ve tozda %90 Yüzme havuzlarının %54 bulunur

30 Acanthomoeba kist 4 ºC’de 8 aydan fazla canlı kalır Meningoensefalit olguları ço ğ unlukla Temmuz A ğ ustos aylarında 0-5 yaş 14 yaş civarı genç erişkinlerde olmak üzere bir çok ülkede görülür

31 Acanthomoeba Gebelik Alkolizm nedeni ile immün sistemi baskılanalarda AIDS Karaci ğ er hastalarında Diabetlilerde Deri ülserlilerde

32 Acanthomoeba Böbrek transplantasyonu olgularında Radyoterapi Kemoterapi İ mmunsupresif hastalarda akut enfeksiyonlar oluştururlar

33 Acanthomoeba Granulamatöz amibik ensefalit Subakut veya Kronik Keratit Kontak lens kullananların % 83’ünde Acanthamoeba keratitine neden olur

34 Tanı Yöntemleri Mikroskobi Taze BOS 250 devirde santrifüj edilir May-grünwall-Giemza Heidenhain’in Demirli Hematoxylin HE ile boyanır ve amipler görülür (N. fowleri)

35 Tanı Yöntemleri Taze BOS, 250 devirde santrifüj edilir Işık. faz-kontrast mikroskopta trofozoitler araştırılır Giemza-Wright ile boyanır ve amip şekli ile tanı konur (Acanthamoeba)

36 Kültürü E. coli süspansiyonlu non-nütrient agar plaklarında 37-43 C’de 48-96 saatte trofozoitler ürer (N. fowleri) Deri, nodül ve ülserlerinde biyopsi ile tanıya gidilir (N. fowleri) Acanthamoeba keratitis olgularında ise tanı sa ğ altımla konur.

37 Tedavi Amfoterisin B Mikanozole Rifampin Korunma Suların klorlanması Yüzme havuzlarının temizlenmesi ve klorlanması Kontak lenslerin temizli ğ i


"Trichomonas vaginalis ve özgür amipler Dr. Erdal Polat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları