Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KHK YASA TASARISI… VE SAĞLIK EMEKÇİLERİN GELECEĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KHK YASA TASARISI… VE SAĞLIK EMEKÇİLERİN GELECEĞİ."— Sunum transkripti:

1 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KHK YASA TASARISI… VE SAĞLIK EMEKÇİLERİN GELECEĞİ

2 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ( genel sağlık sigortası )GSS ( genel sağlık sigortası ) AİLE HEKİMLİĞİAİLE HEKİMLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞININ YENİDEN YAPILANDIRILMASISAĞLIK BAKANLIĞININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

3 1.GSS(Genel Sağlık Sigortası) SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUMU ve SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI BİRBİRİNDEN AYRILDI. ÜÇ SOSYAL GÜVENL İ K KURUMU(SSK,BA Ğ -KUR,ES) B İ RLE Ş T İ R İ LD İ

4 Genel Sağlık Sigortası AMAÇ: TEM İ NAT PAKET İ DARALTILDI EK Ö DEME ZORUNLU HALE GELD İ. Ö ZEL S İ GORTALAR Ö ZEND İ R İ LD İ.

5 2.AİLE HEKİMLİĞİ KAMU ELİYLE SUNULAN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ YERİNE ’’ ZORUNLU ÖZEL MUAYENECİLİK ’’ SİSTEMİ.

6 AİLE HEKİMLİĞİ AMAÇ: Koruyucu sağlık hizmetlerini bitirmek. 1.Basamak da iş güvencesini bitirmek. 1.Basamak sağlık hizmetlerini piyasalaştırmak (özelleştirmek).

7 3.SAĞLIK BAKANLIĞININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI Bakanlık sağlık hizmeti sunmayacak. Sağlık politikaları üretecek. Düzenlemeler ve denetleme yapacak.

8 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASASI NEDİR ? Kanunları TBMM değil hükümet çıkarıyor Hükümet DB’sına verdiği taahhütleri KHK yolu ile yetiştirme gayretinde.

9 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASASI NEDİR ? 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri belirli il veya illerin birleşiminden oluşan KAMU HASTANE BİRLİKLERİ olarak yapılandırılır. Birlik tek bir il,bir ilin parçası yada birden fazla ili kapsayabilir.

10 29 SAĞLIK BÖLGESİ :

11 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASASI NEDİR ? Hastaneler verimlilik (kar) ve hasta(müşteri) memnuniyeti üzerinden A,B,C,D ve E olarak sınıflandırılır. E sınıfı hastaneler: Verimsiz ve bakanlığa bağlı kalacak olan hastaneler. D sınıfı hastaneler: Verimli hale gelmesi için özel bir yönetici tayin edilen 1 yıl süre ile takibe alınan hastaneler. A,B,C sınıfı hastaneler karlılıklarına göre sınıflandırılmış hastane birliklerine bağlı hastaneler.

12 KAMU HASTANE BİRLİKLERİ YASASI NEDİR ? ▫D ve E sınıfı hastanelerin verimliliğinin artmaması durumunda yönetici ve tüm personelin sözleşmelerine son verilir. ▫A,B,C sınıfı hastanelerde karlılıklarına göre katkı payı ödenir ve karlılık esasına göre kazanç elde edilir.

13 Sağlık Bakanlığının temel görevi sağlık sisteminin yönetimi ve denetlenmesidir: Bakanlık planlama yapar, Kurumlar arası koordinasyonu sağlar, Uluslar arası işbirliği yapar, Denetleme,izleme ve değerlendirme yapar, Hükümete ve diğer bakanlıklara danışmanlık yapar. (madde 3)

14 BAKANLIĞIN HİZMET BİRİMLERİ: Sağlığın geliştirilmesi ve iletişim başkanlığı. Sağlık bilgi sistemleri başkanlığı. Sağlık yapıları ve kamu özel ortaklığı başkanlığı Uluslar arası ilişkiler ve AB başkanlığı. Mali hizmetler başkanlığı. Destek hizmetler başkanlığı. Sağlık insan kaynakları ve eğitim başkanlığı. (madde 11)

15 SAĞLIK HİZMETLERİ KURUMU? Milli Savunma Bakanlığı,Üniversite, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşları hakkında düzenleme yapmakla görevli,bakanlığa bağlı,özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz Türkiye Sağlık Hizmetleri Kurumu kurulur. (madde 25)

16 Kurumun görev,yetki ve sorumlulukları  Kamu ve özel hukuk kişilerine ait sağlık ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak.  Sağlık hizmetlerinin ücret tarifelerini belirlemek.  Sağlık hizmetleri ve sunucularını sınıflandırmak.  Sağlık kurum ve kuruluşlarının denetlemek.  Kurumun bütçesini yıllık performans programına uygun olarak hazırlar.

17 TÜRKİYE DEVLET HASTANELERİ KURUMU: Ülke genelinde ağız diş sağlığı,eğitim ve hizmet hastanelerinin açılması,faaliyetlerinin izlenmesi,değerlendirilmesi,işletim kapasitelerinin değerlendirilmesi ve KHB’ne dönüşümünün sağlanmasını yürütmek.

18 KHB ORGANLARI : Birlik teşkilatı genel sekreter ve hastane yöneticilerinden oluşur. Genel Sekreterlik Birliğin en üst karar ve yönetim organıdır. Birliğin temsiliyeti Genel Sekretere aittir. Hastaneler Birliğe Bağlı yöneticiler tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine bağlı başhekimlik,idari ve mali işler ve sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur.

19 GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ: Performans programına uygun birliği yönetmek. Hastane veya ünitelerin kurulması,kapatılması,birleştirilmesi yada niteliğinin değiştirilmesi… Hazineye ait birliğe tahsis edilmiş taşınmazları işletmek,işlettirmek ve kiraya vermek. (madde 33)

20 BİRLİĞİN İSTİHDAM BİÇİMİ: Pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edilir. Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personelle yapılacak olan sözleşmede,bireysel performans kriterleri ve hedefleri belirlenir. Sözleşme süresi 3 yılı geçmez. Sözleşme süresinden önce performans hedefleri göz önüne alınarak sözleşme fesih edilebilir. Açıktan sözleşmeli istihdam memurluğa geçiş bakımından kazanılmış bir hak teşkil etmez. (madde 34)

21 Eleştiri 1:Sağlık İşletmesi: Amaç “özerklik” adı altında kamu hastanelerini işletme haline dönüştürmek ve sağlık çalışanlarını sözleşmeli personel olarak çalıştırmaktır. Sağlık personelinin güvencesinden, toplu sözleşme, sendika ve grev haklarından ise hiç söz edilmemektedir

22 Sağlık İşletmesi: * İş Güvencesi: Sözleşmeli personelin yıl sonunda izleyen yıl göreve devam edip edemeyeceği belli değildir. * Yerel siyasal güçlerden oluşacak Yönetim Kurulları düşük ücretle çalıştıracakları sağlık personelini sömürecekleri gibi, kolaylıkla işten de çıkarabileceklerdir. * Türkiye'de mezun olan hekimlerin büyük çoğunluğunun potansiyel işsiz konumunda olması kar amacıyla çalışacak hastanelerin nasıl çalıştırılacağı yönünde görüş verebilir.

23 Eleştiri 2:EĞİTİM? Hastane hizmetlerinin temel özelliklerinden biri eğitim işlevleridir. Özellikle birinci basamakla hastaneler arasında eğitime dayanan bir ilişki olmalı, pratisyenler sevk ettikleri hastalarına konan tanıyı ve sağaltımı hastanelerden gelecek yanıtlarla izlemeli, belli aralıklarla eğitim toplantıları yapılmalı, uzman hekimler düzenli aralıklarla birinci basamağa giderek danışmanlık ve eğitim uygulamalıdır. Özelleştirilmiş / işletme haline getirilmiş hastanelerde rekabet nedeniyle böyle bir geri bildirim olanaksızdır.

24 Eleştiri 3:Sağlık İşletmesi: Sağlık hizmeti insanların sağlığını korumayı, geliştirmeyi, hastalandıklarında en uygun yöntemle tedavi etmeyi, kronik hasta olduklarında rehabilitasyon ve yaşama uyumlarını sağlamayı amaçlar. Genel amaç, topluma hizmettir. İşletme türü hastanecilik ise kar amaçlı olduğu için insanların sağlığının korunmamasını, geliştirilmemesini, kolay hasta olmalarını tüm bunların oluşumu sonucu elde ettiği hasta toplumdan kazanç elde etmeyi amaçlar.

25 İşletme Türü Hastane KAR ETMEK İÇİN ÇALIŞIR *Hasta sayısını artırmak ister *Parası olmayana hizmet vermez *Para kazandırmayan hizmeti vermez *Aşırı fiyat artışı olur (enflasyonist)

26 Sağlık Hizmetleri ERTELENEMEZ *Hasta savunmasız durumdadır *Doğru düşünemez TOPLUMSALDIR *Hastalıklar yayılabilir (dışsaldır) *Herkesin hizmeti alması gerekir *Bütüncül kayıt ve değerlendirme olmalı *Eşit olmalıdır

27 Hastanelerin İşletme Haline Döndürülme Nedenleri 1.Devletin yatırım yapmasına gerek kalmıyor-harcamalar azalıyor (kamu giderek kötüleşiyor) 2.Biriken sermayenin önü açılıyor (karlı bir yatırım aracı) 3.Satıyor ve gelir elde ediyor (toplumsal kazanç elden gidiyor )

28 SAĞLIK REFORMLARI Sağlıkta reform girişimleri kapitalizmin yaygınlaştırılmasında kullanılan önemli araçlardan biridir. Yeniden biçimlenme anlamına gelen reform sözcüğü, yarattığı olumlu izlenim nedeniyle kapitalizmin uluslararası temsilcileri olan DB (Dünya Bankası), DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) ve IMF gibi örgütler tarafından bilinçli olarak kullanılmaktadır.

29 Merkez/Yerel arasında görev paylaşımı Katılım / Demokrasi Verimlilik / Performans artışı Kamu hizmetlerinin özelden alınması Siyasi Kadrolaşma / Antidemokratik uygulama Sömürü GÖRÜNENGERÇEK

30 Çalışan İçin Sonuç: 1.İş Güvencesi Kalkacak: (SÖZLEŞMELİ ÇALIŞMA) 2.Daha Çok Çalışılacak: (VERİMLİLİK/PERFORMANS) 3.Sosyal Haklar Gerileyecek:

31 ÇALIŞANLAR İÇİN SONUÇ İŞTEN ATILMA-İŞSİZ KALMA KORKUSU,GELECEK KAYGISI İŞYERİNDE REKABET,GÜVENSİZLİK,YALNIZLAŞMA ÖRGÜTSÜZLEŞTİRME,SENDİKASIZLAŞ TIRMA, HAK ARAMA MÜCADELESİNDEN KOPARMA, UMUTSUZ BİR İŞÇİ SINIFI veTOPLUM

32 SAĞLIKTA TİCARET ÖLÜM DEMEKTİR ! SES ( SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI) İZMİR ŞUBESİ ÖRGÜTLENME KOMİSYONU


"KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KHK YASA TASARISI… VE SAĞLIK EMEKÇİLERİN GELECEĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları