Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Nevşehir Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Nevşehir Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Nevşehir Üniversitesi
NEÜ STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİ-1

2 Strateji: Rakiplerin faaliyetlerini de inceleyerek, amaçlara varmak için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur.. © Ülgen&Mirze 2004

3 Stratejik Planlamanın Stratejik Yönetim İçerisindeki Yeri
Veri ve Bilgi Toplama Analiz Stratejiler Stratejik Karar ve Seçim Uygulama, Organize Etme, Yürütme, Kontrol Stratejik Planlama Stratejik Yönetim

4 Stratejik Planlama Süreci
Vizyon, misyon ve Etik Değerlerin Tanımlanması İşletme Amaçlarının Tespiti Strateji Oluşturma (Kurumsal, İş Yönetimi, Fonksiyonel) Sonuçların Değerlendirilmesi İşletmenin Rekabetçi Pozisyonunun Belirlenmesi Geri Bildirim

5 STRATEJİK PLAN KAPSAMI
1-Kapak ( ) 2-Önsöz 3-Özet 4-Tarihçesi 5-Örgüt Yapısı 6-Fiziki Durum 7-Üniversitenin Stratejik Planlama Modeli 8-Üniversitenin Stratejik Planlama Süreci: Kronoloji, Katılımcılar ve Belgelendirme 9-Durum Analizi 10-Üniversitenin Vizyon İfadesi 11-Üniversitenin Misyon İfadesi 12-Üniversitenin Değerleri 13-Varsayımlar 14-Üniversitenin Stratejik Programları (Amaç, Hedef ve Stratejiler(Eylem Planları), Göstergeler) 15-Uygulama, İzleme ve Değerlendirme 16-Sonuç 17-Ekler

6 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLAN İŞ AKIŞ TAKVİMİ
2011 2012 Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Hazırlık Dönemi Paydaş Tespiti ve Analizi Mevcut Durum Analizi Misyon,Vizyon,İlke ve Değerler ile Stratejik Konuların Tespiti Stratejik Amaç,Hedef ve Faaliyetlerin Belirlenmesi Stratejik Planın Yazılması ve Onay Stratejik Planın Basımı ve İlgili Yerlere Gönderilmesi

7 FİZİKİ DURUM Burada üniversitenin yerleşkeleri m2 olarak belirtilecek, herbir yerleşkede kaç fakülte ve yüksek okul olduğu ifade edilecek. Herbir yerleşkedeki açık ve kapalı alanlar m2 olarak ifade edilecektir. Herbir birimin kapalı alanları m2 olarak ifade edilecektir. Hem üniversite hemde herbir akademik birim açısından kapalı mekanların üniversitede/akademik birimlerde yürütülen faaliyetler ve hizmet alanları (eğitim, sağlık, barınma, spor, kültür, idari vs) açışından dağılımı yapılacak. Yıl sonuna kadar yapılacak olanlar dahil edilecek.

8 NEÜ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ
VİZYON S T R A E J İ K M Ç L A M Ç L R H E D F L R S T R A E J İ L G Ö S T E R L FÜTZ ANALİZİ Fırsatlar Üstünlükler MİSYON Tehditler Zayıflıklar Dış Çevre Analizi İç Çevre Analizi

9 STRATEJİK NİYET HİYERARŞİSİ
Az sayıda Kişi Daha Bütünleşik VİZYON MİSYON AMAÇLAR HEDEFLER GÖSTERGELER Daha spesifik Daha çok kişi

10 1-Vizyon Vizyon: Var olan gerçekler, umutlar, hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan geleceğin tanımlanması için bilinenden bilinmeyene doğru zihni bir bakış olarak tanımlanabilir. Paylaşılmış bir vizyon ise, birçok insanın gerçekten bağlandığı vizyondur ve onlar bu vizyonu kendi kişisel vizyonlarına yansıtırlar

11 Tünel vizyon: Klasik rekabet anlayışı bir tünel vizyonudur
Tünel vizyon: Klasik rekabet anlayışı bir tünel vizyonudur. İşletmeler ve kurumlar bu tünelin içindeki rakiplerini (sadece kendi sektörlerindeki rakipleri) gözlemek ve onlarla rekabet etmekle uğraşırlar. Radar Vizyon: Yeni rekabet anlayışı başka sektörlerden gelebilecek olası tehdit ve fırsatların da değerlendirilmesini sağlayacak “radar vizyon” ifadelerini gerektirir. Bu ifade ile sektörler arası rekabet vurgulanmakta ve işletmelerin/kurumların sadece belirlenmiş sektör içinde değil sektör sınırlarını yenileyerek daha geniş bir alanda rekabet etmeleri gerektiği ortaya konulmaktadır.

12 Vizyon, kişilerin veya kurumların, kendilerinin veya işletmelerinin gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesidir. Vizyonun çalışanlarla paylaşılması ve geliştirilmesi farklı noktalara özen gösterilmesini gerektirir. İlkinin başarılı olabilmesi şirketin en üst düzey yöneticisinin liderlik yeteneğine bağlıdır. İkincisinin başarısı için de çok sağlıklı bir iletişim ortamının bulunması gereklidir © Ülgen&Mirze 2004

13 Neden Vizyon? Örgütün kendi kaderini kontrol etme ihtiyacı Yaratıcı stratejilere olan ihtiyaç Tersine çevirme ve iyileştirme ihtiyacı kurum kültüründe değişim ihtiyacı

14 Bir Vizyon Nasıl Yok Edilebilir?
1.Hata yapma korkusu 2.Belirsizliğe katlanmada yetersiz olmak 3.Yaratıcılıktan ziyade mevcut fikirlerin yargılanmasının tercih edilmesi 4.Plan yapma ve tasarlama yeteneğinin olmaması 5.Karşılaşılan problemleri saptama ve çözmede yetersizlik 6.Bir an önce başarılı olmak için aşırı istek ve sabırsızlık 7.Hayal gücünün alanlarını genişletme eksikliği 8.Bir fikir üzerinde yoğunlaşmadaki yetersizlik ile yaratıcılığı kontrol etmedeki eksiklik 9.Kurgu ile gerçekleri ayırmadaki eksiklik

15 Başarılı vizyon örnekleri
Marks&Spencer: Ölçülebilen her şeye karşı standart olmak. Cadburry Schwepps: Endüstrideki en iyi uygulamaları yakalayıp birleştirerek dünya çapında bir numaralı kolasız meşrubat şirketi olmak. Google: Dünyadaki tüm bilgileri ulaşılabilir kılmak ve bu doğrultuda hareket etmek. “an uncommon education for the common man” (University of Michigan)

16 Hacettepe Üniversitesi Vizyonu
Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır.

17 Eğer vizyonun alt boyutları olursa, üniversiteler genelde alt boyutlara ilişkin olarak;
-Performans Alanları, -Performans Göstergeleri, -Ölçütler ve -Alt-ölçütler belirlemektedir. (Örneğin; ODTÜ)

18 “Misyon, kuruluşun varoluş nedenidir.”
Misyon: bir kuruma yön vermek ve anlam kazandırmak amacıyla belirlenmiş ve o kurumu benzerlerinden ayıran görev ve ortak değerlerdir. “Misyon, kuruluşun varoluş nedenidir.”

19 Misyonun Temel Unsurları
Paydaşlara karşı yükümlülükler Kurumun Faaliyet alanı Rekabetçi avantaj kaynakları Kurumun geleceğe dair bakış açısı

20 Cadburry Schwepps: Yenilik ve mükemmellik çalışmaları aracılığıyla tartışmasız marka değeri liderliği kurmak. Google: Dünyadaki bilgileri evrensel olarak erişilebilir ve kullanışlı hale getirerek internetteki en iyi araştırma tecrübesini yaşatmaktır.

21 Hacettepe Üniversitesi Misyonu
Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

22 University of Cambridge
The mission of the University of Cambridge is to contribute to society through the pursuit of education, learning, and research at the highest international levels of excellence. (Cambridge Üniversitesinin misyonu, mükemmelliğin en yüksek uluslararası düzeylerinde eğitim, öğrenme ve araştırma arayışı sayesinde topluma katkıda bulunmaktır.)

23 University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future. (Michigan üniversitesinin misyonu, bilgi, sanat ve akademik değerleri yaratmada, iletmede, korumada ve uygulamada ve bugünü değiştirecek ve geleceği zenginleştirecek olan liderler ve vatandaşları geliştirmedeki üstünlüğü sayesinde Michigan ve dünya insanlarına hizmet etmektir.)

24 DEĞERLER Farklılıklara Saygı: Üniversite yönetimi ve çalışanları tüm işgörenlerin getirdiği zengin bakış açılarını kucaklar ve herkese saygı duyar. Kültürel Sinerji: Üniversitemiz işbirliği yaparak daha büyük işler yapmak için kendi kültürümüzün farkında olmanın daha da ötesine giderek, farklı kültürleri de dikkate alır. Çevreye Duyarlılık: Üniversite çalışanları çevre koruma ve doğaya saygı duygusu konusunda duyarlıdırlar. Etik Değerlere Bağlılık: Etik değerlere bağlı çalışanlar sahip olabileceğimiz en iyi güvencedir ve geleceğimizin teminatıdır.

25 4-Amaç ve Hedefler Amaçlar, faaliyetlerinin sonucunda elde etmek istedikleri olup kurumun yaptığı işleri, faaliyetleri “niçin” yaptığını, “neyi veya neleri elde etmek için” yaptıklarını belirten sonuçlardır. Misyon bir kurumun varoluş nedenini belirlerken, amaçlar vizyonu oluşturan temel adımlardaki beklentilerdir. Hedefler ise daha kesin ve ölçülebilir özellikte olup genelde amaçların nicelik olarak belirtilmiş şeklidir. © Ülgen&Mirze 2004

26 SMART analizinin bileşenleri
S (Specific-Özgün): Amaçlar özlü bir şekilde yazılmalı ve durumun ne zaman, nasıl ve nerede değiştiği belirtilmelidir. M (Measurable-Ölçülebilir): Amaçlar, gelişmelerin ve sürecin ölçülebileceği şekilde belirlenmelidir. A (Achievable-Gerçekleştirilebilir): Çalışanların motive olabilmesi için bazı zorluklar bulunmalıdır ancak bunlar ulaşılabilir olmalıdır. R (Realistic and Relevant-Gerçekçi ve Geçerli): Gerekli örgüt önceliklerine yoğunlaşılmasıdır. T (Time-bound/Zaman sınırlı): Hedefin gerçekleştirilmesi için gerekli zaman çerçevesi belirlenmelidir.

27 STRATEJİK AMAÇLAR /PROGRAMLAR
Fiziki Altyapının ve Yerel Dokunun Özelliklerini Yansıtan Bir Yerleşkenin Oluşturulması Eğitim-Öğretimin Kalitesinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Öğrenci Sayısının Artırılması ve Öğrenci Gelişiminin Desteklenmesi Bilimsel Araştırma ve Yayınların Artırılması Araştırma Eğitiminin Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi

28 STRATEJİK AMAÇLAR /PROGRAMLAR
6. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 7. Uluslararası Alandaki İşbirliğinin ve Tanınırlığın Artırılması 8. Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi ve İşbirliği Yapılması 9. Yöreye Yönelik Projelerin Desteklenmesi 10. Çalışan Memnuniyetinin Artırılması 11. Finansal Kaynakların Geliştirilmesi 12. Sosyal Sorumluluk Projelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi

29 STRATEJİK AMAÇ-4: BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYINLARIN ARTIRILMASI
Amaç 1: Araştırma bütçesinin artırılması Amaç 2: Seçilen araştırma ürünlerinin öncelikle desteklenmesi Amaç 3: Büyük ölçekli araştırma projelerine idari destek verilmesi ve araştırma merkezlerinin çalışmalarının daha verimli düzeye getirilmesi Amaç 4: Bölüm/fakülte/enstitü düzeyinde araştırma hedef ve politikalarının belirlenmesi için destek mekanizmalarının geliştirilmesi Amaç 5: Araştırma faaliyetlerini destekleme ve çıktı/ sonuçlarını ödüllendirme uygulamalarının genişletilmesi

30 Amaç 1: Araştırma bütçesinin artırılması
Hedef eğitim-öğretim yılında BAP Bütçesinin %30artırılması Hedef eğitim-öğretim döneminde BAP bütçesinin %100 artırılması Hedef eğitim-öğretim döneminde BAP bütçesinin %200 artırılması Hedef eğitim-öğretim döneminde BAP bütçesinin %300 artırılması Hedef 1.5: yılları arasında öncelikli araştırmaların desteklenmesi için dışarıdan BAP bütçesinin en az %5’i kadar dışarıdan kaynak temin edilmesi

31 Amaç 2: Seçilen araştırma ürünlerinin öncelikle desteklenmesi
Alt-Amaç 2.1: Üniversite düzeyinde belirlenen “öncelikli araştırma alanları”na ek olarak, fakülte/enstitü ve bölüm/EABD düzeylerinde “öncelikli” ve/veya “büyük ölçekli/ortak” araştırma alanlarının belirlenmesi için mekanizma oluşturulması Alt-Amaç 2.2: “Öncelikli alanlar”da proje önerilerinin geliştirilmesi ve finansmanı için destek sağlanması

32 Alt-Amaç 2.2: “Öncelikli alanlar”da proje önerilerinin geliştirilmesi ve finansmanı için destek sağlanması Strateji 2 (2.2).1: Öncelikli alanlarda proje geliştirme ve kaynak bulma çalışmalarına BAP bütçesinden verilen başlangıç desteği uygulamasına devam edilmesi Strateji 2 (2.2).2: Öncelikli araştırma konularında proje geliştirilmesi ve finansmanı amacıyla TÜBİTAK, DPT Ahiler Kalkınma Ajansı ve KOSGEB dahil olmak üzere ilgili sektör kuruluşlarından destek sağlanması

33 Amaç 1: Öğrenci sayısının artırılması
STRATEJİK AMAÇ-3: ÖĞRENCİ SAYISININ ARTIRILMASI VE ÖĞRENCİ GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ Amaç 1: Öğrenci sayısının artırılması Alt-amaç 1.1. Lisans öğrencisi sayısının artırılması Hedef yılına kadar iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci sayısının %25 artırılması Hedef yılı itibarıyla Mühendislik fakültesine en az 3 bölüme öğrenci alınması Hedef yılı itibarıyla Uzaktan eğitim sistemiyle eğitim görecek öğrenci sayısının toplam öğrenci içindeki oranın %2’ye çıkarılması

34 Alt-amaç 1.2. Lisansüstü öğrenci sayısının artırılması
Hedef yılına kadar en az 3 Anabilim Dalında Doktora eğitiminin açılması Hedef yılı sonuna kadar en az yeni 5 yüksek lisans programının açılması Hedef yılı sonuna kadar bütün lisansüstü yüksek lisans programındaki kontenjanlarda en az 1 yabancı uyruklu öğrenciye kontenjan ayrılması

35 Amaç 2: NEÜ’de yaratıcı ve analitik düşünen mezunlar yetiştirme konusundaki bilincin yaygınlaştırılması Alt-Amaç 2.1: Lisans ve lisansüstü eğitim programlarında, öğrencilere birlikte öğrenme, öğrendiklerini sorgulama ve bütünleştirme becerilerini geliştirecek olanakların sağlanması Hedef 2.1.1: Lisans programlarında esnekliği sağlama amacıyla, ders yılının başına kadar, tüm lisans programlarında: a. Fakülte dışından (Matematik, Fizik, Kimya, İngilizce, Tarih, Türk Dili gibi servis veya “Zorunlu Üniversite Dersleri”ne ek olarak) en az bir seçimlik/zorunlu dersin yer alması b. Programdaki toplam ders sayısının en az %25’inin seçmeli derslerden oluşması c. En az iki seçmeli dersin tümüyle öğrencinin isteğine bağlı olarak seçilebilmesine olanak sağlanması

36 Hedef 2.1.2: ders yılı başına kadar tüm lisans programlarında 2., 3. ve 4. yıl eğitim programında yer alan bölüm derslerinin en az bir tanesine dönem notunun %25 veya üstünü oluşturan bir proje zorunluluğu konulması Hedef 2.1.3: ders yılında mezun olacak öğrencileri de kapsamak üzere, tüm lisans programlarında en az iki derste grup/takım çalışması yapma olanağı sağlanması

37 STRATEJİK AMAÇ 6: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Amaç 1: Üniversitenin idari personelinin kariyer planlamasının yapılması ve gelecek için yönetici potansiyeli yaratılması Hedef 1.1: Mevcut idari kadrolar için Eylül 2012 sonuna kadar kariyer olanaklarının tespit edilmesi Strateji 1.1.1: Birim bazında varolan personel ile kariyer olanaklarının ilişkilendirilmesi Strateji 1.1.2: Personelin, kadrolarıyla ilişkilendirilen kariyer politikaları hakkında bilgilendirilmesi/bilinçlendirilmesi

38 STRATEJİK AMAÇ 10: ÇALIŞAN MEMNUNİYETİNİN ARTIRILMASI
AMAÇ 1: Üniversite çalışanları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi Hedef 1.1: 2013 yılına kadar personelin tümünü bir araya getirecek etkinliklerin sayısının ve çeşitliliğinin yüzde 50 oranında artırılması Strateji 1.1.1: Akademik ve idari personeli bir araya getirecek sportif turnuvalar, kültürel ve sosyal etkinliklerin artırılması Strateji 1.1.2: Akademik ve idari birim yöneticilerini bir araya getiren ortak eğitim programlarının düzenlenmesi Hedef 1.2: Çalışanların 2015 yılı sonuna kadar farklı birimleri tanımasının sağlanması Strateji 1.2.1: Uygun meslek grupları arasında birimler arasında rotasyon yapılması ve 2012 yılında pilot uygulamanın tamamlanması

39 VARSAYIMLAR Üniversite üst yönetimi ve çalışanlar stratejik yönetim tarzını benimseyecek ve uygulama kararlılığını devam ettirecek. Toplumdaki demokratikleşme beklentileri yükselecek. Ekonomik büyüme ve siyasi istikrar devam edecek. Bilimsel araştırma ve teknoloji için bütçeden ayrılan pay artacak. Yükseköğretimde uluslararası öğrenci talebi artacak. Bilgi ve teknolojideki gelişmeler yeni fırsatlar ve yeni istihdam biçimleri yaratacak. Üniversitelerin özel sektörle işbirliğini geliştirmeye yönelik düzenlemeler yapılacak ve destekler sağlanacak.

40 3.SWOT Analizi Kuruluşun sektördeki rakiplerine oranla
üstünlük (Strengths) ve zayıflıkları(Weaknesses) ile işletmenin içinde bulunduğu çevredeki fırsatlar (Opportunities) ve tehditleri (Threats) tanımlayan bir analiz sürecidir. SWOT – TOWS – FÜTZ ANALİZİ © Ülgen&Mirze 2004

41 © Ülgen&Mirze 2004

42 Fırsatlar, dış çevrenin analizi sonucunda kurum için olumlu sonuçlar yaratabilecek unsurlardır.
Tehditler, kurumun varlığını sürdürmesine engel olabilecek veya rekabet üstünlüğünü kaybetmesine neden olabilecek uzak veya yakın çevredeki değişimler sonucu ortaya çıkan istenmeyen oluşumlardır. Üstünlükler, kurumun iç çevresinin analizi sonucunda ortaya çıkartılan, rakiplerine karşı üstünlük sağlayabildiği varlık ve yetenekleri kapsar. Zayıflıklar, kurumun mevcut varlık ve yetenek kapasitelerinin rakiplerine oranla güçsüz ve düşük olduğu durumlardır. © Ülgen&Mirze 2004

43 SWOT ANALİZİNİN OLASI KOMBİNASYONLARI
.Maxi-Maxi (Gülcü Yanlar/Fırsatlar): Bu kombinasyon bir kurumun güçlü yanlarını ve fırsatları gösterir. Gerçekte, bir kurum yeni fırsatları değerlendirmek ve ticarileştirmek için güçlü yanlarını maksimize etmeye çaba göstermelidir. Maxi-Mini (Güçlü Yanları/Tehditler): Bu kombinasyon ise bir kurum için rakiplerden gelen tehditler ve kurumun güçlü yanlarını kapsar. Kurum tehditleri minimize etmek veya savuşturmak için güçlü yanlarını kullanmaya çabalamalıdır.

44 Mini-Maxi (Zayıf Yanlar/Fırsatlar): Bu alternatif, fırsatlarla birlikte bir kurumun zayıf yönlerini inceler. Karşılaşılan yeni fırsatların birçoğunu kullanarak kurumun zayıf yanlarını gidermeye yönelik bir çabadır. Mini-Mini (Zayıf Yanlar/Tehditler): Dış çevredeki tehditlerle kıyaslayarak kurumun zayıf yanlarını ele alır. Bu stratejik alternatif, kurumun zayıf yanlarını en aza indirgemek ve dışsal tehditlerden kaçınmak için son derece savunmacı bir stratejidir.

45 SWOT Matrisinin Hazırlanması
Kurumlar/İşletmeler SWOT analizi yaparken genellikle Nominal Grup Tekniği’nden yararlanmaktadır. Bu teknikte, kurumda konunun uzmanı olan kişiler bir araya getirilir. Bu kişiler, pozisyonları ve uzmanlıkları gereği kurum ve içinde, bulundukları çevre ile ilgili bilgilere sahip olan kişilerdir. Çalışma grupları en çok 3-15 kişiden oluşur. Bazı durumlarda Gordon Tekniği ve Philips 66 Teknikleri de kullanılmaktadır. © Ülgen&Mirze 2004

46 NEÜ SWOT Analizi Yapılırken Dikkate Alınacak Alanlar
Yükseköğretim Sistemindeki mevcut durum ve gelişmeler Paydaşlar Eğitim ve öğretim Bilimsel araştırma ve yayınlar Ürün ve hizmetler İnsan kaynakları Finansal kaynakların analizi Alt yapı

47 - AB ve Diğer Batı ülkeleriyle kıyaslanacak.
DURUM ANALİZİ: 1.Yükseköğretim Sistemi -Genel olarak Türkiye’de yükseköğretimin kuruluşu, mevcut durumu ve gelişimi hakkında bilgi verilecek. - AB ve Diğer Batı ülkeleriyle kıyaslanacak. -Yükseköğretimde okuyan nüfusun oranı, eğitime bütçeden ayrılan pay hakkında bilgi verilecek. -Yükseköğretimdeki stratejik planın gerekliliğini ortaya çıkaran nedenler belirtilecek. -Metin çok düzenli bir grup çalışmasının ürünü olacak ve 6 sayfayı aşmayacaktır.

48 DURUM ANALİZİ: 2.Paydaş Analizi
-Bu bölümde Nevşehir üniversitesinin ürün ve hizmetlerinden yararlanan, onun kararlarını etkileyen ve onlardan dolaylı ve doğrudan etkilenen, iç ve dış kişi, kurum ve kuruluşlar belirlenecek. • Girdi tedarik edenler • Ürün ve hizmet sunulan kişi ve kurumlar • İş birliği yapılan kişi ve kurumlar • Üniversitenin faaliyetlerinden etkilenenler • Üniversiteyi etkileyen kişi ve kuruluşlar Çalışanlar Bu paydaşlar hizmet alma durumu, stratejik nitelik, işbirliği şekli dikkate alınarak üniversite ile ilişkisi belirtilecek. Örneğin; hizmet alanlar: Öğrenciler, veliler, işletmeler, STK

49 DURUM ANALİZİ: 3.Eğitim-Öğretim
Nevşehir üniversitesindeki eğitim ve öğretim konusu önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora bağlamında ele alınacaktır. Eğitim-öğretim dili belirtilecek. Eğitim veren birimlerin nitelikleri ve eğitim süreleri belirlenecek. Üniversitenin toplam öğrenci sayısı lisans ve önlisans karşılaştırmalı ifade edilecek. Yıllara göre öğrenci artışı (en az son 5 yıl)

50 Diğer ülkeler ve üniversitelerle gerektiğinde kıyaslanacak
DURUM ANALİZİ: 3.Eğitim-Öğretim Diğer ülkeler ve üniversitelerle gerektiğinde kıyaslanacak Üniversitede eğitim-öğretim işleyişi (danışmanlık sistem vs.) Kurulan birimlerin stratejik açıdan gerekliliği ve istihdama katkısı üzerinde durulacak. Yeni kurulması düşünülen birimlerin/bölümlerin öngörüsü yapılacak ve gerekçeleri global, ulusal ve yerel açıdan değerlendirilecek.

51 DURUM ANALİZİ: 4.Bilimsel Araştırma ve Yayınlar
-Bilimsel araştırmaların birim açısından önemi -Rakamlarla bilimsel yayınların ifadesi ve diğer üniversiteler içindeki oranı ve yeri -Son 5 yılda bilimsel yayın sayısı ve atıf (SCı, SSCI ve AHCI) Türkiye ve diğer üniversitelerle kıyaslanacaktır. -Bilimsel araştırma bütçesi -diğer kurumlarla ilişkiler -Yayınların kalitesinin artırılması -NEÜ’nün AR-GE’ye ayırdığı pay -üniversite sanayi işbirliği olanakları -Dışarıdan destek durumu (DPT, TUBİTAK vs) -Öğretim elemanı ve öğrenci değişimi -Araştırma ortamı ve altyapısının iyileştirilmesi

52 DURUM ANALİZİ: 5.Ürün ve Hizmetler
-Üniversitenin sunduğu ürün ve hizmetler bakımından işlevi irdelenecek. -Ürünler: • Meslek sahibi birey ( öğrenci) • Yayın • Sanatsal ürünler Tarımsal ürünler • Basın yayın ürünleri ( dergi, kitap vs) • Tanıtım hizmetleri

53 DURUM ANALİZİ: 5.Ürün ve Hizmetler
• Danışmanlık • Toplum eğitimi • Sanat etkinlikleri • Sosyal etkinlikler • Kütüphanecilik Sağlık hizmeti Konaklama Laboratuar vs.?

54 Ürün ve hizmetler somut olarak yıllar itibariyle ortaya konacaktır.
DURUM ANALİZİ: 5.Ürün ve Hizmetler Ürün ve hizmetler somut olarak yıllar itibariyle ortaya konacaktır. Örnek: Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin yıl içinde hizmet verdikleri hasta sayısı (5 yıl için) Yıllara göre düzenlenen konser, festival, spor etkinliği sayısı vs. Kamu kuruluşlarına verilen seminerlerin niteliği ve sayısı, Sertifika programları ve halka açık olma durumu Birimlerin sundukları ürün ve hizmet karşılığında döner sermayeye sağladıkları katkılar yıllar itibarıyla varsa ifade edilecektir.

55 DURUM ANALİZİ: 6.İnsan Kaynakları
-İnsan kaynaklarının üniversiteler açısından önemi üzerinde durulacak. -Üniversitede çalışan akademik ve idari personel sayısı -İK’nın son 5 yıldaki durumu -Personelin eğitim durumu, kadın erkek oranı vs. -Akademik ve idari personelin gelişimi ve kaliteli hizmet sunması için verilen eğitimler -Akademik personelin atanma kriterleri ve yaşanan sorunlar -Ödüllendirme durumu (hizmet, yayın, onur, proje için vs.) -Yurt içi ve yurtdışı kongrelere sağlanan destekler son 5 yılda karşılaştırma yapılacak -İnsan kaynaklarının daha etkin kullanımı nasıl olabilir? Sorusuna cevap aranacak şekilde konu sonlandırılmalı.

56 DURUM ANALİZİ: 7. Finansal Kaynakların Analizi
Üniversitenin mali durumu (hazine yardımı, döner sermaye, özgelir durumu) belirtilecek. Toplam bütçe içindeki oranı verilecek. Hayırseverlerin katkıları dahil edilebilir (Bütçe dışı gelir) TUBİTAK, DPT ve AB destekli projeler buraya dahil edilecek. NEÜ kaynaklarının %kaçını kendi imkanlarıyla yaratıyor. Yaratmıyorsa döneminde kaynak nasıl yaratılacak ve oran olarak yaratabileceği kaynak oranı belirtilecek.

57 Eksiklerin ifade edilmesi
DURUM ANALİZİ: 8. Altyapı Nevşehir üniversitenin altyapı durumu ile ilgili teknik verilerin derlenmesi ve rakamlarla ifade edilmesi Eksiklerin ifade edilmesi Master planı dikkate alınarak durumun incelenmesi

58 NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİNİN SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YANLARI Kapadokya’nın global ölçekte tanınmış olması Turizm programlarında çeşitlilik ve mezunlarının yarattığı potansiyel

59 ZAYIF YANLARI Yerel toplum ve ekonomiye yeterince katkı sağlayamama Yabancı dil eğitim-öğretiminin yetersiz olması Üniversite çalışanları arasında disiplinlerarası yardımlaşma, ekip çalışması yapma ve ilişki kurmanın yetersiz olması

60 FIRSATLAR Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik eğilimleri Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimin yeni ürün ve hizmet alanlarına girmesi Ulusal ve Uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin nitelikli işgücü ihtiyacı

61 TEHDİTLER Üniversite - sanayi işbirliğini sağlayabilecek aracı kuruluşların yetersizliği Akademik açıdan bilimsel ilerleme ölçütlerinin gerçekçi olmaması ve uygulanamaması Özel üniversitelerin sunduğu teşvikler ve olanaklar

62 SWOT Analiz Formu Örneği
Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri Dış Çevresindeki Fırsatlar Dış Çevresindeki Tehditler © Ülgen&Mirze 2004

63 ‘Her sorunun üç çözümü vardır: Benim çözümüm, sizin çözümünüz ve gerçek çözüm.’ Çin Atasözü

64 Katkılarınız ve Sabrınız için Teşekkürler.
Prof. Dr. Şevki ÖZGENER


"STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Nevşehir Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları