Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZGÜVEN GEL İ Ş İ M İ Psk. Aslı DALAN. ÖZGÜVEN GEL İ Ş İ M İ Özgüven Nedir? Özgüvenin Yapısı Özgüven Gelişim Süreci Anne Baba Tavrının Önemi Özgüven Eksikli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZGÜVEN GEL İ Ş İ M İ Psk. Aslı DALAN. ÖZGÜVEN GEL İ Ş İ M İ Özgüven Nedir? Özgüvenin Yapısı Özgüven Gelişim Süreci Anne Baba Tavrının Önemi Özgüven Eksikli."— Sunum transkripti:

1 ÖZGÜVEN GEL İ Ş İ M İ Psk. Aslı DALAN

2 ÖZGÜVEN GEL İ Ş İ M İ Özgüven Nedir? Özgüvenin Yapısı Özgüven Gelişim Süreci Anne Baba Tavrının Önemi Özgüven Eksikli ğ i Nedir? Çocuklarda Zayıf Özgüvenin Göstergeleri Ergenlik Dönemi ve Özgüven Sorunu Ergen Anne Babası Olmak Çocu ğ unuza Özgüven Kazandırma Yolları Ne Zaman Uzman Yardımı Almak Gerekir?

3 Özgüven Nedir? Özgüven; hem kişinin kendisine ilişkin düşünceleri (zekiyim,sevilen bir insanım), hem bu düşüncelerin yol açtı ğ ı duyguları (umutsuzluk, utanç, gurur), hem de bu duygu ve düşüncelerin ifadesi olan davranışları (çekingenlik, dikkat, iddiacılık) içeren bir kavramdır. En geniş anlamıyla benlik saygısı (özgüven), kişinin kendi gururlu, de ğ erli, gayretli, etkin ve başarılı hissetmesidir. Özgüven, kişili ğ imizin en önemli yapıtaşlarından biridir.

4 Özgüven Nedir? Özgüven; kendimize yönelik iyi duygular geliştirmemiz sonucu, kendimizi iyi hissetmemiz demektir. Başka bir deyişle kendimiz olmaktan memnun olmak ve bunun sonucu olarak kendimiz ve çevremizle barışık olmamız demektir. Kısaca;"sevilebilir ve becerebilir olma" duygusudur da diyebiliriz.

5 Özgüven Nedir? Benlik saygısının seviyesi, kişinin okul ve işteki başarı ve becerisini, stres ile başa çıkma etkinli ğ ini, arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinin gelişmesini, canlılık ve e ğ lenebilirlilik derecesini etkilemektedir. Benlik saygısını yüksek seviyede ve tutarlı olarak sürdüren normal sa ğ lıklı kişiler, canlılık ve enerjilikle özdeşleşirler.

6 Özgüven Nedir? Zayıf yapılanmış benlik saygısına sahip kişiler ise canlılık ve enerjilerini kaybetmiş, kendilerine güvenmeyen, hatta kendini utanç verici de ğ ersiz ve çaresiz hisseden, başarı ve becerileri azalmış kişilerdir.

7 Özgüvenin Yapısı Özgüven, yaşamımızın her alanında karşımıza çıkan bir kavramdır. Hem kişisel hem de sosyal hayatımızda önemlidir. Özgüvenin yapısını iki bölümde inceleyip de ğ erlendiriyoruz. - İ ç Özgüven - Dış Özgüven

8 Özgüvenin Yapısı İ ç Özgüven İ ç özgüven, kendimizden memnun ve kendimizle barışık oldu ğ umuza dair inancımız ve bu konuda hissettiklerimizdir. - Kendini Sevme - Kendini Tanıma - Kendine Açık Hedefler Koyma - Pozitif Düşünme

9 Özgüvenin Yapısı Dış Özgüven Dış özgüven ise dışarıya kendimizden emin oldu ğ umuz şekilde verdi ğ imiz görüntü ve davranışlardır. - İ letişim - Kendini İ yi İ fade Edebilme - Duygularını Kontrol Edebilme

10 Özgüven Gelişim Süreci Çocuklarda özgüvenin oluşumu bebeklik döneminden itibaren başlar. Çocuklar gelişen her yeni becerilerini kullanmak isterler. Denedikleri ve başardıkları her becerinin ardından kendilerine daha çok güven duyarlar. Denemeleri konusunda çevrelerinden gördükleri destek onları yeniden denemek konusunda motive eder.

11 Özgüven Gelişim Süreci Çocu ğ un ö ğ renmeye istek duyabilmesi için öncelikle gelişen becerilerini kullanma alanı bulması gereklidir. Her konuda destek almaya, yardım görmeye alışmış, daima ne yapması gerekti ğ i söylenmiş ve kendi kendine yeterince iyi yapamayaca ğ ı vurgulanmış bir çocu ğ un ve gencin ö ğ renme ve deneme iste ğ i de kırılacaktır.

12 Özgüven Gelişim Süreci Benlik Saygısı (Özgüven) gelişim sürecinde üç ana kaynak vardır: 1. Başkalarının Saygısı 2. Yeterlilik 3. Kendilik (Kişinin bu iki kayna ğ ı kendisi için de ğ erlendirmesi)

13 Özgüven Gelişim Süreci 1. Başkalarının Saygısı Başkalarının saygısı, olumlu duygusal etkileşimi, kişide kendini sevmeyi geliştiren bir olgudur. İ nsan yaşamında özgüven gelişiminin ilk temelleri bebeklik döneminden itibaren atılmaya başlar. Özgüvenin gelişmesi ailenin (Özellikle ilk yıllarda annenin), çocu ğ a gösterdi ğ i ilgi, şefkat uygun yansımalı ilişkiye ba ğ lıdır.

14 Özgüven Gelişim Süreci 1. Başkalarının Saygısı Çocukta hünerlerin ve başarıların ortaya çıkması ve gelişmesi, çocu ğ un benlik saygısı için temel gerçekli ğ in ta kendisidir. Ebeveynler tarafından kabul görme, onay ve sevgi, çocu ğ a birinin varlı ğ ında olmanın gururunu ve hazzını yaşatır. Aile çocu ğ unun oyuncaklarla oynamasına sevindi ğ inde ve oyun girişimlerini destekledi ğ inde çocu ğ un yeterlili ğ i başkalarının saygısına ba ğ lı hale gelir.

15 Özgüven Gelişim Süreci 1. Başkalarının Saygısı Bebeklik ça ğ ından itibaren öncelikle sevgi, şefkat ve ilgi gören, ihtiyaçları yeterince karşılanan, koşulsuz sevildiklerini ve koşulsuz kabul ve destek gördüklerini hisseden çocuklar kendilerine daha çok güvenirler.

16 Özgüven Gelişim Süreci 2. Yeterlilik Çocuk kendi yaşantılarından kimli ğ ini oluşturdukça, özgüvenin de gelişmesi iç ruhsal yapıya daha ba ğ ımlı olur. Yaşam tecrübelerinin artması sonucunda, çocu ğ un iç ruhsal düzenlemesi zamanla sürekli ve tutarlı hale gelir. Özellikle aile içersindeki yeri ve duruşu, başkalarının sosyal ve fiziksel ilişkilerde yaklaşımları, çocu ğ un kendini ispat edebilmedeki yeterlili ğ ini etkiler. İ leriki yıllarda çocu ğ un okul yaşantısı ve başarısı da özgüven gelişiminde en önemli etkenlerdendir.

17 Özgüven Gelişim Süreci 3. Kendilik Ergenlik döneminde zamanla başkalarının kişinin benlik saygısı üzerindeki fikirlerinin önemi de ğ işikli ğ e u ğ rar. Kavramanın gelişmesi, ergenin bilgi kayna ğ ını de ğ iştirir ve artık ergenin kendi hakkındaki gerçeklerin dışarıdan gelece ğ i inancı yerine, kendinden gelece ğ i inancına kayar.

18 Özgüven Gelişim Süreci 3. Kendilik Gerçeklere dayalı mükemmel "ben"in gelişmesi, kimlik duygusunun gelişmesini sa ğ layan benlik saygısının yeteneklere ve toplumsal ilişkilere ba ğ lı olarak ortaya çıkmasına dayalıdır. Özellikle bu dönemde bedende meydana gelen fizyolojik de ğ işiklikler de özgüven gelişiminde önemli rol oynar. Geç ergenlik dönemi benlik saygısının pekişti ğ i dönemdir.

19 Özgüven Gelişim Süreci

20 Anne Baba Tavrının Önemi

21 Çocuklar büyüdükçe becerilerinin gelişimiyle ve sosyalleşmeleriyle birlikte kendilerinin ve birey olduklarının da farkına varmaya başlarlar. Yetenekleri konusunda desteklenen bireyselli ğ i önemsenen, ba ğ ımsızlaşmasına fırsat verilen, önemli ve de ğ erli oldu ğ u hissettirilen her çocuk özgüven geliştirebilir.

22 Anne Baba Tavrının Önemi Bazen anne-babaların sevgi, ilgi ve kontrol kaygısı çocu ğ un kendini ortaya koyamamasına, yeteneklerini geliştirmeye fırsat bulamamasına, kendini ifade edememesine ve yetersiz hissetmesine neden olabilmekte ve özgüven gelişimini olumsuz etkileyebilmektedir.

23 Anne Baba Tavrının Önemi Tam tersi olarak ihmal edilen, hor görülen, aşa ğ ılanan, utandırılan, eleştirilen ve kendisinden yapabilece ğ inin çok üzerinde performans ve başarı beklenen çocukların da özgüveninin gelişemedi ğ i ve hep bir yetişkinin onayına, deste ğ ine ve kontrolüne ba ğ ımlı kaldı ğ ı bilinmektedir. Çocu ğ un özgüveninin oluşması büyük ölçüde anne-baba tavrı ile ilgilidir.

24 Özgüven Eksikli ğ i Nedir?

25 Bizi di ğ er canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri, kendimizin farkında olma yani “farkındalık” özelli ğ imizdir. Özgüven; de ğ işmeyen, dura ğ an bir durum ya da duygu hali de ğ ildir. Birço ğ umuz kendimize daha çok güvenmek, her durum ve ortamda daha rahat, kendini daha iyi hisseden bir kişi olmayı isteriz.

26 Özgüven Eksikli ğ i Nedir? Özgüven, do ğ uştan sahip olunacak ya da kolayca erişilebilecek bir duygu hali de ğ ildir. Toplumdaki bir çok insanın güveni, aslında “kendine güvenli gibi” görünme halidir. Özgüvenin yüksek olması demek, abartılmış biçimde “her şeyi yapabilirim, her şeye gücüm yeter” duygusu içinde olmak demek de ğ ildir.

27 Özgüven Eksikli ğ i Nedir? Güvenli kişi, kendisiyle ilgili gerçeklerin, neyi başarıp-neyi başaramayaca ğ ının farkında olan; de ğ iştirebilecek ya da geliştirebilecekleri için çaba gösteren, de ğ iştiremeyeceklerini kabul etmeyi ve bu haliyle kendini sevmeyi bilen kişidir. Bunun tam tersi durumdaki güvensiz kişilerin, kendileriyle ilgili duyguları, di ğ erlerinden alacakları onay ve geri bildirime ba ğ lıdır.

28 Özgüven Eksikli ğ i Nedir? Yetenek ve sınırlarının farkında de ğ ildir. Bu körlük, sürekli olarak başarısız olma kaygısı yaratır. Bu kişiler, kendini daha fazla yargılamamak, reddetmemek ve yaralanmamak için çevresine koruyucu duvarlar örer, savunmalar geliştirirler.

29 Özgüven Eksikli ğ i Nedir? Kendilerine karşı öfke veya suçlama duyabildi ğ i gibi sürekli her iş ve durumda mükemmel olma çabası da gösterebilir. Başarısızlık durumlarında di ğ erlerini suçlama, sürekli şikayet etme, gerekçeler öne sürmeler olabildi ğ i gibi duydu ğ u sıkıntı ve acı veren bu durumu unutmak için alkol veya uyuşturucuya sı ğ ınabilirler.

30 Çocuklarda Zayıf Özgüvenin Belirtileri

31 Özgüveni zayıf çocuklar; duygusal, sosyal ve akademik konularda zorluklar yaşarlar. Bu durum okulda ve yaşamın di ğ er alanlarında kendini çeşitli şekillerde belli eder. Çocuk ya aşırı kontrol kullanarak, duygusal anlamda aşırı kırılgan ve hassas, yeni deneyimlere kapalı, çekingen bir kişilik geliştirir ya da aşırı kontrolsüzlük ile zorba davranan, asi, otoriteyle çatışan, sürekli problem yaratan tutum ve davranışlar sergilerler.

32 Aşırı Kontrollü Davranışın Göstergeleri Anne ve babaya ba ğ ımlı Utangaç ve içine kapanık Yeni aktivitelere girmekte isteksiz Başka çocuklarla kaynaşmakta sıkıntı çeken Yeni durumlarla karşılaştı ğ ında ürkek davranan, uyum sa ğ layamayan Davranışlarının olumlu biçimde düzeltilmesinden bile hemen incinen, rahatsız olan Kendini aşa ğ ı görme alışkanlı ğ ı edinmiş Yanlış yapmaktan ve başarısızlıktan çok korkan Sürekli di ğ erlerini memnun etme çabası içinde olan

33 Aşırı Kontrolsüz Davranışın Göstergeleri Saldırgan ve zorba Öfkeli, kızgın Sık sık okuldan kaçan İ şbirli ğ ine yanaşmayan Sürekli sevilip sevilmedi ğ ini soran Hoş görülmeyece ğ ini bile bile derslerini ihmal eden Kendi hataları için sürekli başkalarını suçlayan Görevlerini yerine getirirken özensiz davranan Sorumluluklarının bilincinde olmayan Herkesten üstünmüş gibi davranan Yalan söyleyen Kendisine ve başkasına ait eşyaları hor kullanan

34 Çocuklarda Zayıf Özgüvenin Belirtileri Aşırı kontrolsüz davranışlar gösteren çocuklar, kendilerine, başkalarına zarar verdi ğ i ve çevreyi rahatsız etti ğ i için daha fazla dikkat çeker, ailesi ya da ö ğ retmenleri tarafından sürekli olarak uyarılır, cezalandırılır. Bu çocu ğ un güvensizli ğ ini daha da pekiştirir.

35 Çocuklarda Zayıf Özgüvenin Belirtileri Aşırı kontrollü çocuklar, kimseyi rahatsız etmedikleri için bu tutumları önemsenmez, sorun olarak görülmez, ancak bu da aynı biçimde etki yaparak çocu ğ un özgüven yetersizli ğ inin pekişmesine neden olur.

36 Ergenlik Dönemi ve Özgüven Sorunu

37 Ergenlik insanda fiziksel, hormonal, cinsel, sosyal, duygusal, kişisel ve zihinsel de ğ işme ve gelişmelerin oldu ğ u bulu ğ ile başlayan ve bedence büyümenin sona ermesi ile sonlandı ğ ı düşünülen özel bir evredir. 12-21 yaş dönemindeki çocukları “ergen” olarak adlandırıyoruz. Ergenlik dönemi bir nevi yetişkinlik provasıdır.

38 Ergenlik Dönemi ve Özgüven Sorunu Bu dönemin en önemli karakteristiklerinden biri de çabuk kurulan ama bir yandan da çabuk bozulan ilişkilerdir. Ergenlik döneminde benlik duygusunun kazanılma çabası çok belirgindir. Birey olarak görülme ihtiyacı ve özgürlü ğ ünü hissetme ihtiyacı belirginleşir. Ergenin bu dönemde çevresiyle sa ğ lıklı ilişkiler kurması benlik gelişiminde oldukça belirleyicidir.

39 Ergenlik Dönemi ve Özgüven Sorunu Bu dönemde bazı sosyal uyumsuzluklara hatta bazı davranış bozukluklarına da rastlanabilir. Anlaşılmak ve çevresi ile iyi bir iletişim içinde olmak bu dönemdeki sorunların en aza inmesini sa ğ lamaktadır. Bunun tersi olarak gencin içinde yaşadı ğ ı toplumun, okulun, ailenin empatiden uzak, baskıcı yaklaşımı gencin hem psikolojik hem de davranışsal sorunlarının zeminini oluşturur.

40 Ergenlik Dönemi ve Özgüven Sorunu Ergenlikte duygular da farklı ve de ğ işkendir. Bu dönemin do ğ al yapısı gere ğ i, aileye ba ğ ımlılık azalır. Sınırdan hoşlanmama, eleştiriyi kabul etmeme, kurallardan şikayetçi olma, boş vermişlik ve anne-babanın be ğ enileriyle alay etme gibi davranışlar görülebilir.

41 Ergen Anne-Babası Olmak

42 Anne-babaların öncelikle bu dönem boyunca sabırlı olmaları, de ğ işime açık ve istekli olmaları önemlidir. İ letişimdeki sorunları fark etmek ve uygun çözüm yolları aramak, gerekirse bir profesyonel yardım aramak bu dönemde çok önemlidir. Gencin bu dönemdeki tepkileri tamamen kendi içinde bulundu ğ u de ğ işim süreciyle ilgili olabilir. Sorunları kişiselleştirmemek önemlidir.

43 Ergen Anne-Babası Olmak Çatışma da bir iletişimdir. Önemli olan çatışmaları uygun ve karşılıklı çıkarları koruyacak şekilde çözümleyebilmektir. Onları dinlerken, yargılamamak, fazla ö ğ üt verici olmamak, bireysel özelliklerinden ötürü eleştirmemek, suçlayıcı olmamak önemlidir. Her yaş grubunda oldu ğ u gibi disiplin bu yaşlarda da çok önemlidir.

44 Ergen Anne-Babası Olmak Bireyselli ğ in desteklenmesi de çok önemlidir. Çocu ğ a sorumluluk vermek ve onu desteklemek önemli kavramlardır. Gencin dengesizlikleri ve duygusal gel-gitleri sırasında ebeveynler olarak ona iyi model olmak çok etkili ve önemlidir. Genç birçok konuda dengesizli ğ inin farkındadır ve buna ra ğ men anne-babanın sevgisini ve ilgisini hissedebilmek onu rahatlatır ve başka arayışlara sürüklenmesine engel olur.

45 Ergen Anne-Babası Olmak Ortaya çıkan sorunları konuşmaya zaman ayırmaya özen gösterilmelidir. Onun için koydu ğ unuz kuralları mümkün oldu ğ unca birlikte belirlemeniz gerekmektedir. Bu dönemdeki en büyük problemler dengesiz, huzursuz aile ortamlarından kaynaklanmaktadır.

46 Çocu ğ a Özgüven Nasıl Kazandırılır? Anne Babalara Düşen Görevler 1. Var olmalarının sizin için ne kadar önemli oldu ğ unu onlara hissettirin. Onlara olan sevginizin başarı ya da başarısızlıklarına ba ğ lı olmadı ğ ını, var olmalarının sizin için ne kadar önemli oldu ğ unu ve ne olursa olsun onları daima sevece ğ inizi söyleyin.

47 Çocu ğ a Özgüven Nasıl Kazandırılır? Anne Babalara Düşen Görevler 2. Kendilerine olan özgüvenlerinde sarsıntı gördü ğ ünüz an harekete geçin. Unutmayın kendine özgüven duymak kendini be ğ enmişlik ya da kibirlilik demek de ğ ildir. Özgüven sadece oldu ğ u gibi kabul edilmiş olmanın verdi ğ i kendini rahat, iyi ve güvenlik içinde hissetmektir. Başarısı ile şımaran, kibirli davranışlar gösteren çocu ğ un kendisine olan özgüveni yok ya da düşük demektir.

48 Çocu ğ a Özgüven Nasıl Kazandırılır? Anne Babalara Düşen Görevler 3.Çocu ğ unuza gerçek özgüveni sa ğ lamasında yardımcı olun. Çocu ğ unuzun zayıf yanlarını görmezlikten gelmeyin, dürüst olun, ama onları eleştirmeyin. Çocuklar kendilerindeki eksiklikleri ve kusurları kabullenmelidir. Bunun yanı sıra iyi ve kuvvetli oldukları yanları ile gurur duyabilmelidirler.

49 Çocu ğ a Özgüven Nasıl Kazandırılır? Anne Babalara Düşen Görevler 4. Çocu ğ unuza kendisine has yeteneklerini ortaya çıkarmasında yardımcı olun. Çocuklar birbirlerinden farklıdır. Her çocu ğ un farklı özellikleri ve yetenekleri vardır. Çocuklarınıza kendi ilgi alanları ve yetenekleri do ğ rultusunda faaliyetlere katılma imkanı sa ğ layarak onların araştırmaları ve yeni şeyler keşfetmeleri için destekleyin. Böylece kendilerinde var olan yeteneklerin ortaya çıkmasını sa ğ layarak kendilerine özgüven duymalarını sa ğ lamış olursunuz.

50 Çocu ğ a Özgüven Nasıl Kazandırılır? Anne Babalara Düşen Görevler 5. Yaptıkları ve ilgilendikleri şeylerin sizin için ne kadar önemli ve de ğ erli oldu ğ unu gösterin. Katıldıkları faaliyetleri ve ilgilendikleri şeyleri sorun, okulda katıldıkları faaliyetlerin gösterilerine gidin. İ lgilendi ğ i şeylerle ilgili okudu ğ unuz bir yazı ya da resmi onunla paylaşın.

51 Çocu ğ a Özgüven Nasıl Kazandırılır? Anne Babalara Düşen Görevler 6. Evinizde herkesin birbirine güvenece ğ i bir ortam oluşturun. Duygularını, düşüncelerini, sevgisini, başarı ya da başarısızlıklarını, hayal kırıklıklarını aile fertleriyle rahatça paylaşabilen çocuklar özgüvenli olurlar. "Söyledi ğ in kadar da kötü de ğ ilmiş" ya da "Geçer canım merak etme" şeklinde cevap verme yerine, onların duygu ve düşüncelerini ciddiye alın.

52 Çocu ğ a Özgüven Nasıl Kazandırılır? Anne Babalara Düşen Görevler 7. Çocu ğ unuza kendi davranışlarınızla örnek oldu ğ unuzu unutmayın. Çocuklarınıza, onlarda görmek istemedi ğ iniz davranışlarda bulunmayın. Unutmayın çocuklar size sizin onlara davrandı ğ ınız gibi davranacaklardır. Sinirlenip onlara ba ğ ırdı ğ ınızda, kızınca ba ğ ırmanın normal oldu ğ u mesajını verirsiniz.

53 Çocu ğ a Özgüven Nasıl Kazandırılır? Anne Babalara Düşen Görevler 8. Beklentileriniz ço ğ unuzun seviyesinde olsun, onu aşacak beklentilerden kaçının. Her çocu ğ un farklı yapabilme kapasitesi ve seviyesi vardır. Çocu ğ unuzun bir şeyi yapamayaca ğ ını bildi ğ iniz halde bunu ondan bekleyip sonunda hayal kırıklı ğ ı yaratmayın. Ulaşabilecekleri hedefler amaçlayıp başarılı olmalarını sa ğ layın.

54 Çocu ğ a Özgüven Nasıl Kazandırılır? Anne Babalara Düşen Görevler 9. Çocuklarınıza sorumluluklar verin. Kendisine güvenilip sorumluluk verilen çocuklar kendilerini yararlı ve önemli hissederler.

55 Çocu ğ a Özgüven Nasıl Kazandırılır? Anne Babalara Düşen Görevler 10. Sadece çok özel yetenek ya da başarılarına de ğ il her şeyine de ğ er verdi ğ inizi ve takdir etti ğ inizi belirtin. Küçük bile olsa yaptı ğ ı güzel bir şey ya da davranışı için onu övün ve bunun ne kadar önemli oldu ğ unu belirtin.

56 Çocu ğ a Özgüven Nasıl Kazandırılır? Anne Babalara Düşen Görevler 11. Ne yaparlarsa yapsınlar onları ba ğ ışlayın ve sevgi ile emniyette olduklarını hissettirin. Çocuklarınızı disiplin edin ama bunu hiç bir zaman sinirle ve katı kurallarla yapmayın. Onları disiplin etmeniz katı kurallarla katı cezalar verme şeklinde olmasın. Çocuklar adaletsiz davrandı ğ ınızda bunu çok iyi bilirler. Onların güvenini sarsmayın.

57 Çocu ğ a Özgüven Nasıl Kazandırılır? Anne Babalara Düşen Görevler 12. Birlikte vakit geçirin. Ortak yapaca ğ ınız faaliyetler bulup birlikte zaman geçirin. 13. Onların özgüvenlerini sa ğ layacak sözlerde bulunun. "Yardımların çok işime yaradı, teşekkür ederim" ya da "Bak bu aklıma gelmemişti bu konudaki fikrini çok be ğ endim" gibi sözlerle onların katkılarına de ğ er verdi ğ inizi gösterin.

58 Çocu ğ a Özgüven Nasıl Kazandırılır? Anne Babalara Düşen Görevler 14. Çocu ğ unuzla ilgili problemleri onu suçlamadan ya da onun karakterini eleştirmeden tartışın. Çocuklar kendileri ile ilgili problemlerde kendilerine saldırılıp eleştirilmeden konuşuldu ğ unda bu problemi çözmek için çaba sarf ederler. Onun karakterine de ğ il, yaptı ğ ı şeye hitap ederek konuşun.

59 Ne Zaman Uzman Yardımı Almak Gereklidir? Kişiliklerinin gelişim sürecinde olan ergenler, dışarıdan gelen yorumlara karşı çok hassastırlar. Çocuklukta bazı temel sosyal becerileri edinememiş ergenler için bu durum çok zorlayıcı olabilir. Gülünç bulunmamak, reddedilmemek için topluluk içinde konuşmaktan, başkalarının dikkatini çekecek şeyler yapmaktan kaçınırlar.

60 Ne Zaman Uzman Yardımı Almak Gereklidir? Arkadaş edinmekte, yeni insanlarla tanışmakta zorlanırlar. E ğ er çocuk bu konularda zorluk yaşıyorsa ve bu zorluk nedeni ile özde ğ erini küçümseyip, akademik ve sosyal alanlarda başarısız hissediyorsa, bir uzmana yönlendirmek faydalı olacaktır. Ergenlik dönemindeki her genç zaman zaman özgüven sorunları yaşayabilir.

61 Ne Zaman Uzman Yardımı Almak Gereklidir? Bu dönemin en temel özellikleri: - Yetersizlik hissi - Duygusal gel-gitler - Depresif özellikler - Kendinden memnuniyetsizlik gibi problemlerdir.

62 Ne Zaman Uzman Yardımı Almak Gereklidir? Bütün bu olumsuz kendilik de ğ erlendirmeleri de gençlerin zaman zaman zorlanmasına, uyumlarının bozulmasına, kendilerine ve topluma yabancılaşmalarına, intihar düşüncelerinin gelişmesine, kendisine zarar verici davranışların ortaya çıkmasına, benlik algılarının zarar görmesine neden olabilir.

63 Ne Zaman Uzman Yardımı Almak Gereklidir? Bu sıkıntıları yaşayan genç kuralları tümden reddetme e ğ iliminde olabilir; madde/alkol kullanımına yönelebilir; sosyal yaşamı tüm bu de ğ işimlerden ciddi şekilde etkilenebilir. Ergenlik döneminin en önemli riskinin depresyon ve buna ba ğ lı intihar riski oldu ğ u unutulmamalıdır.

64 Ne Zaman Uzman Yardımı Almak Gereklidir? Yukarıda bahsedilen tüm bu özellikler gencin ve ailenin profesyonel bir yardım almasını gerektirecek niteliktedirler. Özgüven kaybı ve buna ba ğ lı di ğ er sorunların varlı ğ ı her zaman dikkatli bir takibi gerektirir.

65 TEŞEKKÜRLER Psk. Aslı DALAN


"ÖZGÜVEN GEL İ Ş İ M İ Psk. Aslı DALAN. ÖZGÜVEN GEL İ Ş İ M İ Özgüven Nedir? Özgüvenin Yapısı Özgüven Gelişim Süreci Anne Baba Tavrının Önemi Özgüven Eksikli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları