Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUMRU MALMÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUMRU MALMÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET PLANI."— Sunum transkripti:

1 KUMRU MALMÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET PLANI

2 Malmüdürlüğümüz Faaliyet Raporu Önsöz
Kamu mali yönetim sistemimizi yeniden yapılandıran 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kaynaklarını stratejik önceliklere göre ve rasyonel bir şekilde dağıtmak ve kullanmak, yürütülen faaliyetlerin ve sunulan hizmetlerin sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve hesap verme sorumluluğuna dayalı yönetim anlayışının bir gereği olarak raporlamak temel unsurlar olarak ortaya çıkmıştır. Kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlayarak kamuda hesap verme sorumluluğuna dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesine hizmet eden faaliyet raporları, sonuç odaklı hizmet sunumunu ve izlenebilirliği hem teşvik etmekte hem de zorunlu hale getirmektedir. Kamu maliyesinde kaydedilen olumlu gelişmelerin sürekli hale gelebilmesinin yolu hesap verebilen kamu idareleri ile hesap soran vatandaşlardan geçmektedir. Hesap verme sorumluluğu kendilerine emanet edilen kamu kaynaklarını kullananların, bu kaynakları kendilerine emanet edenlere karşı, kaynakların kullanımı ve görevin nasıl yerine getirildiğine dair hesap vermek zorunda olmalarıdır. Bu amaçla, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamu idareleri kendilerine düşen rolü yerine getirerek faaliyetlerini stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde belirlemekte, performans ölçümüne imkan verecek şekilde gerek faaliyet sonuçlarını gerekse bütçe uygulama sonuçlarını yıllık olarak faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna raporlamaktadırlar. Hesap verebilirlik ilkesi temelinde kamuoyunu bilgilendirmeyi ön plana alan bir anlayış içerisinde hazırladığımız, İdari faaliyet raporunun amacını en iyi şekilde gerçekleştirmesini temenni ediyorum.

3 Amaç Yetki ve Sorumluluklar
Malmüdürlüklerinin görevleri 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20’nci maddesi ile düzenlenmiş olup, ilgili maddede ”Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahakkuk, tahsilat, milli emlak ve Hazine avukatlığı servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği malmüdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.            Malmüdürü, ilçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.           Malmüdürleri sayman sıfatını taşırlar ve Sayıştay'a hesap verirler. Saymanlık yetki ve sorumluluğu Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde saymanlık müdür yardımcılarına devredilebilir bu durumda da malmüdürleri sayman sıfatı ile saymanlığın hesaplarını bir bütün olarak Sayıştay'a vermeye devam ederler.”denilmektedir.

4 İdareye İlişkin Bilgiler
1. Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz Demircili Mahallesi Sağlık Caddesi adresinde Hükümet Konağının 2.katında bulunmakta olup, 5 çalışma odasında 9 personelle hizmet vermektedir. 2. Müdürlüğümüz Yapısı : Müdürlüğümüz teşkilat yapısının en üst düzey yöneticisi Malmüdürüdür. Müdürlüğümüz bünyesinde muhasebe, milli emlak, Hazine Avukatlığı, tahakkuk ve tahsilat servisleri bulunup iş ve işlemler bu servislerce mevzuata uygun olarak yerine getirilmektedir.

5 Müdürlüğümüz Servislerinde Görev Yapan Personeller
Adı Soyadı Ünvanı Görev Yaptığı Birim Hasan ERSOY Malmüdürü V. Malmüdürlüğü Fazıl ARIKAN Gelir Şefi Tahakkuk Cengizhan ATAÇ Gelir Uzmanı Tahsilat Sevinç EROL Gelir Uzmanı Tahakkuk İbrahim AKYAZI V.H.K.İ Vezne Nilgün OSMANOĞLU V.H.K.İ Tahakkuk Fatma AKKAYA V.H.K.İ Muhasebe Ferda DİK V.H.K.İ Muhasebe Ömer CALDU V.H.K.İ Hizmetli

6 Malmüdürlüğümüz Hiyerarşi Şeması
Gelir Şefi Gelir Uzmanı VHKİ Hizmetli __________

7 Müdürlüğümüz Faaliyetleri
Devletin harcama politikaları doğrultusunda her türlü mevzuatı takip edip ilgili kuruluşlara duyurmak Ödemeler yapılırken yasal olan vergi kesintilerini kontrol edip, kesintileri yapmak Yapılan tüm harcama ve yapılan tüm tahsilatların muhasebe kayıtlarını tutmak Yıl sonu mali tablolarını hazırlayıp ilçe hesaplarını Sayıştaya göndermek Nakit yerine kullanılan hazine bonoları, teminatlar vs. menkul kıymetleri emanete alıp saklamak takibini yapmak Her türlü değerli kağıdı temin etmek, ilgili kuruluşlara vermek ,verilen değerli kağıtların hesabını tutmak ve bedellerini tahsil etmek İlçede bulunan devlete ait tüm taşınır ve taşınmaz malların kayıtlarını tutmak Hazineye ait taşınmazları kiraya vermek Devlete ait taşınmazları işgal edenleri tespit etmek, haklarında ecrimisil takip ve tahsilatı yapmak, işgalcileri tahliye etmek İlçemizde bulunan ve ticari faaliyet yapan tüm işyerlerini denetim altına alarak sicillerini oluşturmak,vergi dışı kaçak çalışmayı önlemek Vergi mükelleflerinin beyanlarını takip etmek, vergilerini tahsilat aşamasına getirmek Kamu kurum ve kuruluşlarını her türlü alacaklarını tahsil etmek Motorlu taşıtların sicillerini tutmak vergilerini cezalarını takip ve tahsil etmek Yaygın ve yoğun vergi denetimi programları çerçevesinde vergi mükelleflerinin yoklamalarını yapmak, denetim yapmak

8 Faaliyet Takvimi AYLAR FAALİYET HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN ŞUBAT/2014
1. Basit Usulde Vergi Mükelleflerin Beyannamelerinin Kabulü 380 mükellef 423 mükellef 2. Yaygın ve Yoğun Vergi Denetimi Yapmak 30 mükellef 32 mükellef 3. Ödeme Emirlerinin Tebliğ Edilmesi 200 mükellef 205 mükellef 4 .E-Haciz Düzenlemek 5. Yol Uygulaması ve Sürücüleri Denetlemek 20 mükellef Defterdarlıkça personel takviyesi yapılmaması nedeniyle Yol Kontrol Ekibi Kurulamadığından Yol Uygulaması gerçekleştirilememiştir 7. Lojman Kiralarının Kontrollerinin Yapılması Banka kanalıyla yatırılan meblağlara ait dekontlara istinaden muhasebeleştirildi. 8. Vergi Haftası Kutlamaları 28/02-02/03/2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 9. Kayıtsız Mükellefleri Tespit Edilmesi 3 mükellefin tespiti yapıldı. 10 .Aylık Brifinglerin Hazırlanması Hazırlandı. 11. Genel İdareli Kurumdaki Personellerin Maaş ve Özlük İşlemlerinin Kaydını Yapmak Tamamı gerçekleştirildi. 12. Günlük Tahakkuk ve Tahsilatların Girilmesi Günlük girişler sağlandı.

9 ŞUBAT/2014 AYI FAALİYET RAPORU


"KUMRU MALMÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları