Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ Psikolojiye Giri ş ve Tarihçesi Dr. Esin Do ğ antekin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ Psikolojiye Giri ş ve Tarihçesi Dr. Esin Do ğ antekin."— Sunum transkripti:

1 + Psikolojiye Giri ş ve Tarihçesi Dr. Esin Do ğ antekin

2 + Dersin Kazanımları Psikoloji bilimini tanımlayacak, Psikoloji biliminin o ̈ nemini kavrayacak, Psikolojideki temel yakla ş ımları bilecek, Psikoloji bilimi ile di ğ er bilimdalları arasındaki ili ş kiyi kuracak, Psikoloji bilimdalının c ̧ alı ş ma alanlarını sıralayacaksınız.

3 + 1. PS İ KOLOJ İ NASIL TANIMLANIR ? Psikolojinin konusu oldukc ̧ a genistir. Psikoloji ya ş amımızın hemen hemen her yo ̈ nu ̈ yle ili ş kilidir. Bugu ̈ n psikoloji bilimi gerek kendimizde, gerekse ba ş kalarında go ̈ zledi ğ imiz bazı davranı ş arı anlamada yardımcı olur Bireyin ic ̧ inde ya ş adı ğ ı toplum karma ş ıkla ş tıkc ̧ a, sorun c ̧ o ̈ zmede psikoloji giderek daha o ̈ nem kazanmı ş tır. Bu nedenle psikologlar birbirinden farklı sorunlarla ilgilenmektedirler. Peki bu sorunlar nelerdir?

4 + Psikolojinin tanımı-2 Ergenlik do ̈ neminde anne- babanın c ̧ ocu ğ a kar ş ı takındı ğ ı olumsuz tutumlar nelerdir? Parc ̧ alanmı ş ailenin c ̧ ocuk u ̈ zerine etkileri nelerdir? Ruh hastalıkları nasıl o ̈ nlenir? C ̧ evre ve toplum bireyi nasıl etkilemektedir? Televizyon programlarında yer alan Ş iddetin c ̧ ocuk u ̈ zerine etkisi nedir? İ lac ̧ ların birey davranı ş larına etkisi nedir? Nasıl o ̈ ğ renir ve unuturuz?

5 + Psikoloji insan ve hayvan davranı ş larını inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji, canlı varlıkların duyu ş, du ̈ ş u ̈ nu ̈ ş ve davranı ş larını inceleyen bir bilimdir. Psikoloji, insan davranı ş ını anlamak amacıyla, insana o ̈ zgü zihinsel su ̈ rec ̧ lerin ve bellek yapılarının bilimsel analizidir.

6 + Psikolojide Temel Yakla ş ımlar Biyolojik yakla ş ımı savunan psikologlar a ş k davranı ş ının hormonların, kasların ve sinir hu ̈ crelerinin faaliyetleri sonucunda ortaya c ̧ ıktı ğ ını belirtiyorlar. Davranı ş c ̧ ı yakla ş ımı savunan psikologlar, a ş kın uyaran- tepki ş eklinde ac ̧ ıklıyorlar. Bu davranı ş ın ko ş ullanma ve olumlu peki ş tirme yoluyla o ̈ ğ renildi ğ ini ileri su ̈ ru ̈ yorlar. Bili ş sel yakla ş ımı savunan psikologlar, a ş kın bir zihinsel su ̈ reç oldu ğ unu belirtiyorlar. Psikoanalitik yakla ş ımı savunan psikologlar, a ş kın bir bilinc ̧ dı ş ı olay oldu ğ unu belirtiyorlar. İ nsancıl yakla ş ımı benimseyen psikologlar, a ş kı, ki ş inin duygularının ac ̧ ı ğ a c ̧ ıkması ve ki ş ilerarası ili ş kilerini daha iyiye go ̈ tu ̈ rebilmesi ic ̧ in bu duyguları ac ̧ ıkc ̧ a dile getirilmesi olarak tanımlıyorlar.

7 +

8 + Psikolojide Temel Yakla ş ımlar 1. Biyolojik Yakla ş ım: Hubel, Wiesel, Cannon, Chomsky, Piaget gibi bilim adamlarının temsil etti ğ i biyolojik yakla ş ıma go ̈ re, tu ̈ m psikolojik olaylar bir bic ̧ imde beynin ve sinir sisteminin etkinli ğ i sonucu ortaya c ̧ ıkmaktadır. Davranı ş ve beden ic ̧ erisinde meydana gelen olaylar ile beyin ve sinir sisteminde olu ş an olaylar arasında ba ğ lantı kurma bu yakla ş ımın go ̈ revidir.

9 + Psikolojide Temel Yakla ş ımlar 2. Davranı ş çı Yakla ş ım Davranı ş c ̧ ı yakla ş ım, insanları ic ̧ sel fonksiyonları yerine davranı ş larına bakarak incelemeyi o ̈ nermektedir. Davranı ş ın, psikolojinin tek inceleme konusu oldu ğ u yolundaki go ̈ ru ̈ ş, Amerikalı psikolog J.B. Watson (1878- 1958) tarafından ortaya atılmı ş tır. Daha o ̈ nceleri, psikoloji zihinsel deneyimlerin incelenmesi olarak tanımlanıyor ve psikolojiyle ilgili veriler ic ̧ ebakı ş bic ̧ imindeki ki ş isel go ̈ zlemlerden olu ş uyordu.

10 + 2. Davranı ş çı Yakla ş ım İ c ̧ e bakı ş tekni ğ i bireylerin daha o ̈ nceden o ̈ ğ rendi ğ ii anlamları bir kenara bırakarak etki altında kalma- dan herhangi bir uyarıcı verildi ğ inde neler hissettiklerini ortaya c ̧ ıkarmaya c ̧ alı ş mı ş tır. Watson ic ̧ ebakı ş tekni ğ ini reddetmi ş bunun gereksiz bir yakla ş ım oldu ğ unu du ̈ ş u ̈ nmu ̈ ş, ona go ̈ re psikoloji bir bilim olacaksa, verilerinin go ̈ zlemlenebilir ve o ̈ lc ̧ u ̈ lebilir olması gerekti ğ ini savunmu ş tur. Psikolojinin yanlızca bireylerin ne yaptıklarını, davranı ş larını inceleyerek nesnel bir bic ̧ im haline getirilmesinin mu ̈ mku ̈ n olabilece ğ ini so ̈ ylemi ş tir. Organizma ve c ̧ evre ili ş kilerinin insan ve hayvanlarda birbirinin aynı oldu ğ unu so ̈ yleyen Watson, bunlar u ̈ zerinde ara ş tırmalar yapmı ş tır.

11 + Davranı ş çı yakla ş ımın olumlu yo ̈ nleri: - Klasik o ̈ ğ renme kuramı psikolojinin tu ̈ m alt dallarını o ̈ nemli o ̈ lc ̧ u ̈ de etkilemi ş tir. - Programlı o ̈ ğ renme, davranı ş terapisi, reklamcılık ve hayvanları e ğ itmede bu yakla ş ım sayesinde o ̈ nemli bir yol katedilmi ş tir. Davranı ş c ̧ ı akıma a ş a ğ ıdaki ele ş tiriler yapılmı ş tır: - Bilinci tamamen go ̈ zardı etmi ş tir. - Davranı ş ın iradeden de ğ il sadece c ̧ evreden etkilendi ğ ini belirtmi ş tir. - Karma ş ık davranı ş ları sadece uyarı-tepki ba ğ lamında ac ̧ ıklamı ş tır. - Genelde daha c ̧ ok hayvanlar u ̈ zerinde c ̧ alı ş mı ş tır.

12 + 3. Bili ş sel Yakla ş ım Bili ş sel psikologlar, zihnin aldı ğ ı bilgiyi etkin bir bic ̧ imde i ş ledi ğ ini ve onu yeni bic ̧ imlere ve sınıflamaya do ̈ nu ̈ ş tu ̈ rdu ̈ ğ u ̈ nü savunurlar. Bili ş,bireyin bilgi edinmesini, sorunları c ̧ o ̈ zmesini ve gelece ğ e yo ̈ nelik pla ̂ nlar yapmasını sa ğ layan algı, bellek ve bilgi i ş leme gibi zihinsel su ̈ rec ̧ leri go ̈ stermek amacıyla kullanılan bir terimdir. Bili ş sel psikoloji, bili ş in bilimsel olarak incelenmesidir. Bu yaklaşımın amacı, zihinsel su ̈ rec ̧ lerin nasıl o ̈ rgu ̈ tlendi ğ ini ve c ̧ alıştı ğ ını ac ̧ ıklayan deneyler yapmak ve kuramlar geliştirmektir.

13 + 3. Bili ş sel yakla ş ım Bili ş sel psikoloji yakla ş ımı kısmen davranı ş c ̧ ılara bir tepki olarak geli ş tirilmi ş tir. Birey davranı ş larını yanlızca uyaran girdisi ve davranım c ̧ ıktısı ba ğ lamında ac ̧ ıklamak, davranı ş ın yalın biçimlerinin incelenmesi ic ̧ in uygun olabilir, ancak bu yakla ş ım, bireye o ̈ zgü i ş levlerle ilgili ilginç birc ̧ ok alanı go ̈ zardı etmektedir. İ nsanlar du ̈ ş u ̈ nu ̈ r, pla ̂ n yapar, hatırladıkları bilgiyi temel alarak karar verir ve dikkat gerektiren uyaranlar arasında sec ̧ ici bir ayrım yaparlar. Davranı ş c ̧ ılar insanların bu yo ̈ nu ̈ nü ihmal etmi ş tir.

14 + 3. Bili ş sel Yakla ş ım Bili ş sel psikolojinin ilk savunucularından İ ngiliz psikolog Kenneth Craik, beynin bir bilgisayar gibi dı ş olayları o ̈ rnek alma ve onlara paralel yapılar kurma yetene ğ i oldu ğ unu vurgulamı ş tır. Psikolog Craik'e go ̈ re e ğ er, organizma kafasının ic ̧ inde dı ş ı gerc ̧ ekli ğ in ve onun olası tu ̈ m eylemlerinin "ku ̈ c ̧ u ̈ k o ̈ lc ̧ ekli bir modelini" ta ş ıyorsa, birc ̧ ok sec ̧ enek deneyip en iyisini sec ̧ ebilir, gelecekteki durumlara olayların bilgisini kullanabilir ve kar ş ıla ş tı ğ ı acil durumlara c ̧ ok daha kapsamlı, gu ̈ venli ve uzmanca bir yakla ş ımla tepki go ̈ sterebilir. "Zihinsel gerc ̧ eklik modeli" psikolojide bili ş sel yakla ş ımın merkezini olu ş turmaktadır.

15 + Bilişsel kuramın olumlu yo ̈ nleri: - Davranı ş c ̧ ıların go ̈ zardı etti ğ i zihinsel su ̈ rec ̧ ler u ̈ zerinde durmu ş ve bu su ̈ rec ̧ leri ara ş tırma konusu yapmı ş tır. - Bireysel kontrol u ̈ zerinde durmu ş tur. - Daha fazla ara ş tırma yapma amac ̧ lamı ş tır. Bilişsel kuramın olumsuz yo ̈ nleri: - Bili ş sel kuram davranı ş u ̈ zerine etkisi olan duygusallı ğ ı ve c ̧ evresel fakto ̈ rü tamamen gözardı etmi ş tir. - Deneyler genellikle laboratuvar ortamında gerc ̧ ekle ş tirilmi ş tir ve do ğ al de ğ ildir.

16 + 4. Psikoanalitik Yakla ş ım Psikolojinin geli ş mesinde o ̈ nemli yeri olan bir ki ş i de Sigmund Freud (1856- 1939) dur. Freud, birey davranı ş larını psikoanalitik ac ̧ ıdan ele almı ş tır.

17 + 4. Psikoanalitik Yakla ş ım Freud bilinc ̧ dı ş ı su ̈ rec ̧ ler u ̈ zerinde durmu ş tur. Bilinc ̧ dı ş ı su ̈ rec ̧ ler, insanın farkında olmadı ğ ı, ancak yine davranı ş ı etkileyen du ̈ ş u ̈ nce, korku ve arzulardır. Freud'a go ̈ re c ̧ ocukluk sırasında anne ba- ba ve toplum tarafından yasaklanan davranı ş lar, do ğ u ş tan gelen ic ̧ gu ̈ du ̈ lerden kaynaklanmaktadır., Freud'a go ̈ re bilinc ̧ dı ş ı davranı ş lar, ru ̈ yalarda, dil su ̈ rc ̧ melerinde, tutumlarda ve bunun yanı sıra sanatsal ya da edebi etkinlik gibi toplumsal olarak onaylanan davranı ş bic ̧ imleriyle ifade edilmektedir.

18 + 4. Psikoanalitik Yakla ş ım Freud, ruh hastaları ile u ğ ra ş ırken yaptı ğ ı c ̧ alı ş malara ve bilgilerine dayanarak bir tedavi yo ̈ ntemi ve ki ş lik kuramı geli ş tirmi ş tir. Freud'un geli ş tirdi ğ i "psikoanaliz" hem tedavi yo ̈ ntemi olarak hem de kuram olarak kullanılmaktadır. Freud, bilinc ̧ dı ş ı su ̈ recin serbest c ̧ a ğ rı ş ım tekni ğ i ile ortaya c ̧ ıkaca ğ ını o ̈ ne su ̈ rmu ̈ ş tu ̈ r. Bu tekni ğ e go ̈ re hasta, aklına ne gelirse o ̈ zgu ̈ rce du ̈ ş u ̈ nu ̈ r ve so ̈ yler. Bo ̈ ylece hastanın sorunlarının kayna ğ ını c ̧ o ̈ zu ̈ mlemede, yorumlamada ve anlamada onun serbest c ̧ a ğ rı ş ımları kullanılır.

19 +

20 + 5. İ nsancıl Yakla ş ım Rogers ve c ̧ alı ş ma arkada ş ları, insanlı ğ ın geli ş iminde psikolojik bulu ş lardan yararlanılabilece ğ i inancını ta ş ırlar. Geli ş imin, insan davranı ş larını kontrol altına alarak de ğ il de, bireyi o ̈ zgu ̈ rlu ̈ ğ e, yaratıcılı ğ a do ğ ru sevkederek yapılaca ğ ını savunurlar. İ nsancıl yakla ş ım, bilimin amaç de ğ il, bir araç olabilece- ğ ini vurgulamı ş tır.

21 + 5. İ nsancıl Yakla ş ım Bu yakla ş ım, bireyin ki ş isel du ̈ nya go ̈ ru ̈ ş ü ve olayları yo- rumlamasıyla ilgilidir. Bir bireyin ba ş lıca gu ̈ du ̈ sel gu ̈ cü, geli ş meye ve kendini gerc ̧ ekle ş tirmeye yo ̈ nelik e ğ ilimidir. Bireyin potansiyelinin geli ş tirilmesine verdi ğ i o ̈ nem nedeniyle insancıl yakla ş ım, etkile ş im gruplarıyla, de ğ i ş ik tu ̈ rde "bilinç alanını geni ş letme" yo ̈ ntemleriyle ve mistik de- neyimlerle yakından ba ğ lantılıdır. Bu alanda Rogers dı ş ında Kelley, Maslow da c ̧ alı ş malar yapmı ş tır.

22 + PSiKOLOJiNiN ALANLARI Deneysel Psikoloji (Biyopsikoloji, Fizyolojik psikoloji, Psikofizyoloji, No ̈ ropsikoloji) Geli ş im Psikolojisi E ğ itim ve Okul Psikolojisi Klinik Psikolojisi Ki ş ilik Psikolojisi Sosyal Psikolojisi (Ekolojik Psikoloji, C ̧ evresel Psikoloji) Endu ̈ stri ve O ̈ rgu ̈ t Psikolojisi (Mu ̈ hendislik Psikolojisi, Tu ̈ ketici Psikolojisi) Psikometri

23 + 1. Deneysel Psikoloji Bireylerin duyusal uyaranlara nasıl tepki verdiklerini, du ̈ nyayı nasıl algıladıklarını, nasıl o ̈ ğ renip hatırladıklarını, duygusal olarak nasıl davrandıklarını, ba ş arma arzusu, ac ̧ lık gu ̈ du ̈ su ̈ yle nasıl eylemde bulunduklarını anlamak, ac ̧ ıklamak ve kontrol etmek ic ̧ in ara ş tırma yapmak, deneysel psikolojinin alanına girer. Bu tu ̈ r c ̧ alı ş malar c ̧ o ğ u kez laboratuar ortamlarında yapılır.

24 + 1. Deneysel Psikoloji Deneysel Psikologlar hayvanlar u ̈ zerinde de c ̧ alı ş ırlar. Bazen birey ve hayvan davranı ş larını birbiriyle ili ş kilendirme c ̧ abasına girerler, bazen de, de ğ i ş ik tu ̈ rlerin davranı ş larını kar ş ıla ş tırmak amacıyla hayvanları incelerler. Deneysel psikologlar kesin o ̈ lc ̧ u ̈ m ve kontrol yo ̈ ntemleri geli ş tirme amacındadırlar.

25 + 2. Geli ş im Psikolojisi Do ̈ llenmeden o ̈ lu ̈ me kadar olan evre ic ̧ inde c ̧ evresel ve genetik etkilerin bir sonucu olarak bireyin davranı ş larında, du ̈ ş u ̈ ncesinde ve yapısında ortaya c ̧ ıkan fiziksel, bili ş sel ve sosyal duygusal de ğ i ş meleri inceleyen bir psikoloji alanıdır. Geli ş im psikologları, psikolojik su ̈ reci ve davranı ş ların geli ş imiyle ilgilenirler.

26 +

27 + 2. Geli ş im Psikolojisi Geli ş im psikolojisi en c ̧ ok geli ş me, de ğ i ş me, birey ve zaman, genetik c ̧ evresel etkiler u ̈ zerinde durmaktadır. Geli ş im psikologları, geli ş imsel de ğ i ş meleri yalnızca ac ̧ ıklamakla kalmaz, aynı zamanda bu de ğ i ş menin altında yatan ve onu ortaya c ̧ ıkaran su ̈ reci veya ko ş ulları da ac ̧ ıklamaya c ̧ alı ş ırlar.

28 + 3. E ğ itim Psikolojisi E ğ itim psikolojisi, o ̈ ğ renme su ̈ rec ̧ lerinin psikolojik yo ̈ nlerini ara ş tırır. E ğ itim psikologları, o ̈ ğ renme ve o ̈ ğ retim dallarında uzmanla ş mı ş lardır. İ nceleme konuları arasında, televizyonun c ̧ ocukların c ̧ alı ş ma alı ş kanlıklarını ne derece etkiledi ğ i, e ğ itimde stres, o ̈ ğ retmen ve o ̈ ğ renci ili ş kileri, o ̈ ğ renme engeli olan c ̧ ocukların sorunları gibi konular vardır. E ğ itim psikologları, okullarda da c ̧ alı ş makla birlikte, c ̧ o ğ unlukla u ̈ niversitelerin ilgili dallarında c ̧ alı ş ırlar. Buradaki go ̈ revleri, o ̈ ğ retim yo ̈ ntemleri u ̈ zerinde ara ş tırma yapmak ve o ̈ ğ retmenlerle okul psikologlarının c ̧ alı ş malarına yardımcı olmaktır.

29 + 4. Klinik Psikolojisi Klinik psikolojisi c ̧ ok yaygın bir uzmanlık alanıdır. Klinik psikologlar c ̧ ok c ̧ e ş itli alanlarda go ̈ rev yapmaktadırlar. Tu ̈ m di ğ er psikologlar gibi klinik psikologları da "davranı ş ı" anlamaya c ̧ alı ş ırlar. O ̈ zellikle insanın "normal" ve "anormal" davranı ş ı ile ilgilenirler. İ kinci o ̈ zellikleri ara ş tırıcılıklarıdır. Klinik psikologları insan davranı ş larını ara ş tırırlar ve ara ş tırmalarla elde edilen bu bilgileri pratikle bu ̈ tu ̈ nle ş tirerek uygularlar.

30 + 4. Klinik Psikoloji Üçu ̈ ncü o ̈ zellikte o ̈ lc ̧ me de ğ erlendirme fonksiyonlarıdır. Go ̈ zledikleri, inceledikleri ki ş ilerle ilgili kararlarını temellendirebilmek ic ̧ in de ğ i ş ik yo ̈ ntemlerle bilgiler toplarlar, topladıkları bilgiler genellikle bir "vaka"ya yo ̈ neliktir. Do ̈ rdu ̈ ncü o ̈ zellikte, psikolojik ac ̧ ıdan sorunları, sıkıntıları olan, stresli ki ş i ya da gruplara yardım etmeleri, gerekti- ğ inde koruyucu ruh sa ğ lı ğ ı c ̧ alı ş maları ic ̧ ine girmeleridir.

31 +

32 + 4. Klinik Psikoloji Klinik psikologlar, duygusal, zihinsel ve davranı ş sal sorunlar, ergenlik do ̈ neminin belirtileri, yeti ş kinlik ve ya ş lılık do ̈ nemleri, depresyon ve ş izofren gibi konularla ilgilenirler. Di ğ er inceleme konuları ise, fobiler, ki ş ilik, mutsuzluk, huzursuzluk, engelleme, yetersizlik ve gerginlik gibi konulardır.

33 + 5. Ki ş ilik Psikolojisi Ki ş ilik psikologları, bireylerarası farklılıkları incelerler. Bireylerin pratik amac ̧ larla sınıflandırılması ve her bireyin kendine o ̈ zgü niteliklerinin incelenmesi bu psikologların ilgi alanlarına girmektedir.

34 + 5. Ki ş ilik Psikolojisi Ki ş ilik psikologları, klinik psikologlarından bir yo ̈ nu ̈ yle ayrılırlar. Klinik psikologları normal dı ş ı bireylerin tedavisi ile ilgilenirler. Ki ş ilik psikologları ise, normal bireylerin davranı ş larındaki de ğ i ş imleri inceler. Bireyler her olaya de ğ i ş ik tepkide bulunurlar. Ki ş ilik psikologları, "Neden bireyler aynı olaylara de ğ i ş ik bic ̧ imlerde tepki go ̈ steriyorlar?" sorusuna yanıt verirler. Ba ş ka bir ifadeyle, ki ş ilik psikologları, bireyleri ve bireysel ayrılıkları anlamaya c ̧ alı ş ırlar. O ̈ rne ğ in saldırganlık, ba ş kaldırı, boyun e ğ me, bireyin toplumsalla ş ması, o ̈ zgu ̈ rlu ̈ k gibi.

35 + 6. Sosyal Psikoloji Sosyal psikoloji, olayları birey ve toplumsal ba ğ lam ic ̧ erisinde ele alır. Ba ş ka bir deyi ş le, toplumsal ba ğ lam ic ̧ indeki bireyin ve bireyle toplumsal ba ğ lam arasındaki kar ş ılıklı ili ş ki ve etkinin bilimsel olarak ara ş tırılmasını inceler. Sosyal psikologlar itaat, uyma, propaganda, o ̈ nyargı, saldırganlık, ş iddet ve sevgi, yardımla ş ma, i ş birli ğ i, rekabet, ki ş ilerarası ileti ş im gibi konuları inceler.

36 + 6. Sosyal Psikoloji Son yıllarda, o ̈ nce ekolojik psikoloji, sonra c ̧ evresel psikoloji akımlarının ortaya c ̧ ıkması ile sosyal psikoloji, insanların gu ̈ nlu ̈ k ya ş amlarını gec ̧ irdikleri ortamların, yalnızca toplumsal de ğ il, aynı zamanda fiziksel c ̧ evrenin o ̈ zellikleri ve bu c ̧ evre ile davranı ş arasındaki o ̈ nemli ve c ̧ ok yo ̈ nlü ili ş kilerin ara ş tırılması gere ğ ini kabul etmi ş tir. C ̧ evresel psikoloji, sosyal psikolojinin algı, bili ş, tutum v.b. gibi c ̧ ok temel kavramlarına ve ilgili kuramlarına da dayanarak c ̧ evresel algı, c ̧ evresel bili ş, c ̧ evresel tutum, o ̈ ğ renme, c ̧ evresel stres ve bununla ba ş a c ̧ ıkma yolları, kent ya ş amı, gu ̈ ru ̈ ltü, hava kirlili ğ i gibi pekc ̧ ok konu u ̈ zerinde c ̧ alı ş ır.

37 + 7. Endüstri ve Mühendislik Psikolojisi Endu ̈ stri psikologların bir di ğ er adı da o ̈ rgu ̈ tsel psikologdur. Bu psikologlar belirli endu ̈ stri i ş letmelerinde danı ş man olarak c ̧ alı ş ırlar. Belirli bir i ş e en uygun ki ş i ya da ki ş ileri sec ̧ mek, i ş le ilgili e ğ itim programları hazırlamak ve yo ̈ netimin, c ̧ alı ş anların moral ve iyili ğ ine yo ̈ nelik kararlarına katılmak gibi sorunlarla u ğ ra ş ırlar.

38 + 7. Endüstri ve Mühendislik Psikolojisi Endu ̈ stri psikologların kurumlarda verdi ğ i hizmetler u ̈ ç a ş amada gerc ̧ ekle ş iyor. İ lk a ş amada problem tanımlanıyor, bunu da go ̈ zlem yapma, anket uygulama, go ̈ ru ̈ ş me, test yapma ve varolan kurum ar ş ivlerinden yararlanma izliyor. İ kinci a ş amada, sorunun yapısına ve do ğ asına uygun c ̧ o ̈ zu ̈ m o ̈ nerileri geli ş tiriliyor, uygulanıyor. Ço ̈ zu ̈ m o ̈ nerisi, eleman sec ̧ mek veya i ş verimini arttırmaya yo ̈ nelik bir e ğ itim programının hazırlanmasını o ̈ rgo ̈ rmekte. Son a ş ama ise e ğ itim programlarının etkili olup olmadı ğ ını de ğ erlendirmekten ibarettir.

39 + 7. Endüstri ve Mühendislik Psikolojisi Endu ̈ stri psikolojisinin bir dalı da, mu ̈ hendislik psikolojisidir. Bunlar bireylerle makinalar arasında ili ş kiyi en iyi hale getirmeye, bireyin hatasını en aza indirgeyen makinalar tasarımlamaya c ̧ alı ş ırlar. O ̈ rne ğ in, mu ̈ hendislik psikologları, astronatların ic ̧ inde rahatlıkla ya ş ayıp, i ş lerini görebilecekleri uzay kabinlerinin geli ş tirilmesi c ̧ alı ş malarına katılmaktadırlar.

40 + Psikoloji Biliminin Türk Toplumundaki Yeri Birey düzeyinde psikolojinin yaraları Psikoloji biliminin kavram ve süreçlerini bilen ki ş iler, kendi davranı ş ları üzerinde daha düzenli gözlemler yapabilirler. Psikolojinin yöntemleri ve içeri ğ i konusunda bilgisini geli ş tirmi ş bir birey, kendi davranı ş ına önyargılar, kalıpla ş mı ş gelenekler ve görenekler çerçevesinde de ğ il bilimsel bir yakla ş ım içinde bakabilir. Psikoloji bilmeyen ki ş inin, toplumumuzda sık sık rastladı ğ ımız kalıpla ş mı ş cevapların arkasına sı ğ ınarak çözümler aramaktan öte ba ş ka bir seçene ğ i yoktur

41 + Psikolojinin grup ve toplum düzeyindeki katkısı Grup ili ş kilerinin do ğ asını inceleyen psikologlar, önemli kavramlar ve teknikler geli ş tirmi ş lerdir. Bu kavram ve teknikler, aile ili ş kileri ile ilgili olabildi ğ i gibi bir ş irket idare heyetinin veya sınıftaki ö ğ rencilerin davranı ş ını da ilgilendirebilir. Ş irket yöneticisi, askeri birli ğ in komutanı, ba ş hekim, muhtar gibi yönetici konumundaki ki ş iler, psikolojinin yöntem ve kavramlarından faydalanarak gruplarındaki insan ili ş kilerini düzenli, sa ğ lıklı,ve verimli yönde geli ş tirebilirler.


"+ Psikolojiye Giri ş ve Tarihçesi Dr. Esin Do ğ antekin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları