Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN KİRALAMA İŞLEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN KİRALAMA İŞLEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN KİRALAMA İŞLEMLERİ
12-14 ARALIK 2013 AFYON

2 AİLE HEKİMLİĞİ BURSA’DA Bursa İli 24. 11
AİLE HEKİMLİĞİ BURSA’DA Bursa İli tarih ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği, Bakanlığımızın tarih ve sayılı oluru ile pilot il kapsamına alınmış olup tarihinde yapılan Aile Hekimliği Yerleştirme Programı ile aile hekimleri yerleştirilmiş ve tarihinde aile hekimliği uygulaması fiilen başlamıştır.

3 MİLE İLE İŞBİRLİĞİ Maliye Bakanlığı 19. 06
MİLE İLE İŞBİRLİĞİ Maliye Bakanlığı tarih ve sayılı Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 12. maddesinde ‘‘Tahsisli taşınmazlarda…. kiraya verilecek yerlerin tahmini kira bedeli ilgili İdare yetkililerinden alınacak bilgiler de göz önünde bulundurularak İdarece tespit edilir’’ ifadesinden yola çıkılarak tahmini kıymet takdir ve tahmini kira bedelleri MİLE tarafından Müdürlüğümüze sorularak tespit edilmiştir.

4 ENVANTER ÇALIŞMASI 5258 sayılı Kanunun 4
ENVANTER ÇALIŞMASI 5258 sayılı Kanunun 4.maddesi gereği; Tüm ASM binalarının malikleri tespit edildi ve yazışma yapılarak tahsislerinin kaldırılması ve aile hekimlerine kiraya verilmesi talep edildi ’da Hazineye ait 65 adet bina ile 323 aile hekiminin tahmini kira bedelleri, kullanım alanları (poliklinik ve ortak alan m²), krokileri, gayrimenkul değerleme çalışması ve kıymet takdir formu ve bina resimleri Milli Emlak Müdürlüğüne 460 sayfalık 2 klasör ve 2 CD halinde teslim edildi.

5 BEDEL TESPİT YÖNTEMLERİ Hazineye ait ASM binaları için tahsisli idare olarak tarihinde tahmini kira bedelleri komisyon marifetiyle hazırlanarak Milli Emlak Müdürlüğü’ne 2 aşama halinde değerlendirilerek gönderilmiştir.

6 KİRA BEDELLERİ TESPİTİ
İlk Kriter Bayındırlık birim fiyatları ile binanın toplam kapalı alanı çarpılarak bina maliyeti bulundu. Binanın yaşına ve cinsine göre amortisman düşülerek güncel bina değeri bulundu. Arsa fiyatları, emlak vergisine esas asgari m² birim değerlerine göre bulunup yeniden değerleme oranının yarısı ile çarpılarak cari yıl birim değerine getirildi ve arsanın yüzölçümü ile çarpılarak arsa değeri bulundu. Arsa değeri bina değerine eklendi. Arsası büyük olanların sadece bina oturum alanı ve bir miktar arsa otopark olarak hesaba dahil edildi.

7 Yukarıdaki verilere göre bulunan bedelin %5’i ASM’nin yıllık kira bedeli olarak kabul edildi. Bu değer toplam kapalı alana (m²) bölündü ve 1 m² nin 1 yıllık kirası bulundu.12 aya bölünerek aylık bedel tespit edildi. (Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik madde 12 (1)10/04/2011 tarih ve sayılı RG’de yayımlanan değişiklik ile %2 oldu) Bu oranın %5’ten %2’ye düşürülmesi konusunda; Maliye Bakanlığı Bursa’daki gayrimenkul değerleme çalışmasını dikkate alarak Milli Emlak Genel Müdürlüğünün önerisi ile gerçekleştirdi. Şöyle ki, mevzuat gereği %5 hesaplanan kira bedelleri yüksek çıkıp aile hekimleri itiraz edince durum Maliye Bakanlığına bildirildi ve bu oranın düşürülmesi teklif edildi. Yapılan hesaplamalar neticesinde Maliye Bakanlığı %2’ye düşürmenin aile hekimleri lehine olduğunu gördü ve Yönetmeliğin 12.maddesini değiştirdi.

8 KİRA BEDELLERİ TESPİTİ İkinci Kriter 1
KİRA BEDELLERİ TESPİTİ İkinci Kriter 1. kritere göre bulunan kira bedellerine; Binanın bulunduğu bölge, Binanın fiziki şartları, Binada yapılan büyük çaplı tadilatlar da değerlendirilerek şerefiye bedeli ilave edildi.

9 KİRA BEDELLERİ TESPİTİ Üçüncü Kriter Aile Hekimleri Derneği’nden gelen tarih ve sayılı kira bedellerine itiraz dilekçesi sonucunda; Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilen kira bedelleri tekrar değerlendirildi. Aile Hekimleri Derneği’nden gelen dilekçenin ekindeki Pilot İl İzmir İl Özel İdaresi’ne ait kira bedelleri incelendi; Aylık 3.00 TL/m² olduğu görüldü. Kirası yüksek bulunan ASM binalarının birim kira bedelleri son kez emsal olarak değerlendirildi ve tarihinde MİLE’ye 102 sayfalık 2 dosya halinde teslim edildi.

10 SONUÇ Bütün bu çalışmalar sonucu)336 sayılı milli Emlak Tebliği ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesindeki maliyet yöntemine göre hesaplanan birim bedellerin altında kalmayacak şekilde kontrol edilerek birim kira bedelleri tekrar düzenlenmiş oldu.

11 BHSM KURULDU Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Madde 10: Şartname İdarece hazırlanır gereği BHSM olarak MİLE’ nin şartnamesini güncelledik. Tahmin edilen bedel tespiti-madde 12: Tahmin edilen bedel, bedel tespit komisyonunca tespit edilir ve karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.Komisyon kuruldu.

12 İHALE SÜRECİ Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Yıllık bedel artışları-madde 14: TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır. Bütün bu mevzuatlar doğrultusunda 2886 s. Kanunun 51/g maddesine göre ihaleler yapılıp sözleşmeye bağlandı. Çeşitli nedenlerle İhale yapılamayan durumlarda ise ecrimisil yöntemine geçildi.

13 ECRİMİSİL

14 ZAMAN AŞIMI VE SÜRE Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Tespit, Ecrimisil ve Tahliye-madde 84-85: Hazine taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi halinde, tespit tarihinden itibaren 15 gün içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak, tespit tarihinden geriye doğru 5 yılı geçmemek üzere bedel tespit komisyonlarınca ecrimisil tespit ve takdir edilir.

15 ECRİMİSİL BEDELİ NASIL TESPİT EDİLİR Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik
Madde 85 (2):İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına ve işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli, fiili ve hukuki durumu ile işgalden dolayı varsa elde ettiği gelir, aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur.

16 ECRİMİSİL BEDELİ NASIL TESPİT EDİLİR 336 Sıra Nolu Milli Emlak Genel Tebliğinin 5.maddesi,
‘Hazine taşınmazlarının gerçek ve tüzel kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi halinde; ……taşınmazın emlak vergisine esas değerinin %1,5 undan, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve planlı alanlarda tarım dışı kullanımlar için ise taşınmazın emlak vergisine esas değerinin %3’ünden az olmamak üzere ECRİMİSİL tespit ve takdir edilir…’ hükmündedir.Biz BHSM olarak eşitlik ve sözleşmeden imtinayı önlemek için en az %35 belirledik.

17 İNDİRİM VARMI Ecrimisillerde 2886 sayılı Kanunun 75.maddesine 6009 sayılı Kanunun 24.maddesiyle eklenen fıkra uyarınca, (Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde %20, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca %15 indirim uygulanır. Toplamda %35 indirim uygulanmış olur.Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur..) prensipleri ile çalışmaktadır.

18 İSTATİSTİK VERİLER: Toplam ASM bina sayısı: 183
Hazineye ait ASM bina sayısı: 62 (Toplam ASM bina sayısının %34’ü) Belediyelere ait ASM bina sayısı: 75 (Toplam ASM bina sayısının %42’si) Hazineye ait 62 adet ASM binasında toplam: 297 AHB pozisyonu var. Sağlık Müdürlüğünden devredilen sözleşmeli Aile Hekimi sayısı 177,sözleşmesiz hekim sayısı 119’dur.Ayrıca tarihleri arasında kısa süreli olarak görev yapıp istifa eden veya yer değiştiren 42 aile hekimi tespit edilmiş ve kendilerine çalıştıkları dönem için ecrimisil tahakkuk ettirilmiş ve tahsilatı yapılmıştır. 297 AHB’den kiracı olanların sayısı:281 (%96,90) ; kiracı olmayanların sayısı: 9 (%3,10) ; boş pozisyon sayısı: 7 (%2,36).

19 İSTATİSTİK VERİLER: Kiracı olmayan 9 AHB, 4 ayrı binada çalışmakta ve biri genel başkan olmak üzere AHEF’te aktif görevli olup ecrimisil işlemlerinin iptali için 7 tanesi THSK’nu dava etmişlerdir. Kendilerine 2-3 ayda bir ecrimisil tahakkuk ettirilmekte ve tahsilatı yapılmaktadır. En son ’e kadar ecrimisildüzenlenmiştir.SonTahsilat durumu:%98. Kiracı olmayıp ecrimisil düzenlenen ve tahsilatı yapılamayan aile hekimlerinden vergi dairesine intikal edenlerin sayısı: 2

20 DEĞERLEME YÖNTEMİ VE SONUÇ
Bursa’da aile hekimlerinin kira bedelleri tespit edilirken; birim m² kira bedeli üzerinden kullanım alanına göre kiralama yapılmaktadır. Bu sebeple; aynı ilçede, aynı mahallede, hatta aynı bina içinde farklı kiralar ödenmektedir. Halen 2013/ekim ayı ÜFE’sine göre (en son açıklanan) en yüksek kira bedeli Nilüfer 08 Nolu Esentepe ASM binasında olup yıllık birim kira bedeli: 113,70 TL/’dir.(Aylık 9,5 TL/m²) En düşük kira bedeli ise Orhangazi 06 Nolu Sölöz ASM binasında olup yıllık birim kira bedeli: 18,95 TL/m²’dir .(Aylık 1,6 TL/m²)

21 TAŞINMAZ ve DEMİRBAŞ TAHSİLATLARI
2012 yılı taşınmaz kira tahsilatı : ,56 TL 2012 yılı demirbaş kira tahsilatı : ,95 TL 2013 yılı taşınmaz kira tahsilatı : ,33 TL 2013 yılı demirbaş kira tahsilatı : ,58 TL Tahsilatı yapılamayıp hukuk birimine devredilen taşınmaz kira tutarı: 3.420,00 TL (2 hekim) Tahakkuk etmiş vadesi gelmeyen taşınmaz kira alacağı : ,23 TL

22 ECRİMİSİL TAHSİLAT RAKAMLARI
İlk Ecrimisil Tahakkuk tarihi: 20/07/2012 İlk Tahsilat tarihi :15/08/2012 2012 yılı ecrimisil tahsilatı : ,02 TL 2013 yılı ecrimisil tahsilatı : ,29 TL Tahsilatı yapılamayıp vergi dairesine intikal eden ecrimisil alacağı : ,08 TL (2 doktor) Tahakkuk etmiş vadesi gelmeyen ecrimisil alacağı : ,74 TL

23 Sabrınız için teşekkürler www.bhsm.gov.tr

24 KİRALAMA DÖKÜMANLARI

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 ECRİMİSİL TAHSİLAT RAKAMLARI
İlk Ecrimisil Tahakkuk tarihi : 20/07/2012 İlk Tahsilat tarihi : 15/08/2012 2012 yılı ecrimisil tahsilatı : ,02 TL 2013 yılı ecrimisil tahsilatı : ,29 TL Tahsilatı yapılamayıp vergi dairesine intikal eden ecrimisil alacağı : ,08 TL (2 doktor) Tahakkuk etmiş vadesi gelmeyen ecrimisil alacağı : ,74 TL

53 TAŞINMAZ ve DEMİRBAŞ TAHSİLATLARI
2012 yılı taşınmaz kira tahsilatı : ,56 TL 2012 yılı demirbaş kira tahsilatı : ,95 TL 2013 yılı taşınmaz kira tahsilatı : ,33 TL 2013 yılı demirbaş kira tahsilatı : ,58 TL Tahsilatı yapılamayıp hukuğa devredilen taşınmaz kira tutarı: 3.420,00 TL (2 hekim) Tahakkuk etmiş vadesi gelmeyen taşınmaz kira alacağı : ,23 TL


"AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN KİRALAMA İŞLEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları