Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı 20 OCAK 2012 MANİSA SMMMO KOBİ TFRS ve TTK FARKINDALIK SEMİNERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı 20 OCAK 2012 MANİSA SMMMO KOBİ TFRS ve TTK FARKINDALIK SEMİNERİ."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı 20 OCAK 2012 MANİSA SMMMO KOBİ TFRS ve TTK FARKINDALIK SEMİNERİ

2 Skandallar – Krizler – Dersler 2000’lerin başından bu yana; ABD, Enron, Sarbanes Oxley Yasası AB, Parmalat, AB Yönergeleri Türkiye, İmar Bankası, (SPK - BDDK düzenlemeleri) Global finansal kriz Dersler; Yasal boşluklar ya da uygulama sorunları. İş görme - meslek etiği. Küresel önlem alma zorunluluğu. KOBİ’lerin finansmanı probleminin çözülmesi. Her alanda (kamu ve özel sektör) şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik.

3 Finansal İstikrar Kurulu Üyeler; OECD, Dünya Bankası, Merkez Bankaları, IOSCO, IMF, Basel Komitesi, IASC, IFAC,... Finansal istikrar için gerekli olan 12 temel standart Muhasebe, denetim, kurumsal yönetim, sigorta, bankacılık gözetim, sermaye piyasaları düzenlemeleri, terörün finansmanının önlenmesi, devletin para ve maliye politikalarında şeffaflık,…

4 Türkiye’deki Uyum Çabaları Bankacılık kanunu, borçlar kanunu, AB uyum yasaları, SPK ve BDDK düzenlemeleri, enerji, haksız rekabet, vergi kanunlarında düzenlemeler, mali müşavirlik kanununda düzenlemeler, yeni kurumlar (örn:TMSK), vb ve nihayet yeni TTK (1956’dan sonra..)

5 Küresel Rekabet İndeksi’nde G-20 Ülkesi Türkiye (2010-2011 - 139 ülke) Halkın politikacılara güveni81 Rüşvet ve usulsüz ödemeler76 Şirketlerin etik davranışı79 Denetim ve finansal raporlama standartlarının gücü87 Şirket yönetim kurullarının uzmanlığı 105 Küçük yatırımcının haklarının korunması 97 Vergilendirmenin piyasa etkinliğine etkisi 118 Toplam vergi oranı81 Profesyonel yöneticilere güven 81 Çalışan – işveren ilişkilerinde işbirliği 119 Krediye ulaşma kolaylığı 77 Bankaların gücü 36 Sermaye piyasası düzenlemeleri 46

6 YENİ TTK Yeni TTK’nın Temel Bileşenleri

7 Şeffaflık Şirketle ilgili olarak ticari sırlar dışında kalan tüm bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, kapsamlı ve kolayca analiz edilebilir bir biçimde sunulmasını ifade eder. Sürdürülebilirlik Ekonomik beklentilere çevresel ve sosyal bir duyarlılıkla denge içinde bakılmasıdır. Bir diğer deyişle şirketlerin sosyal ve çevresel sorumluluklarının da olması ve tüm iş süreçleri ve karar alma mekanizmalarına bunları dahil etmesidir. Hesap Verebilirlik Bir kurumdaki görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin olarak ilgili kişilere karşı cevap verebilir olmaları, bunlara yönelik eleştiri ve talepleri dikkate alarak bu yönde hareket etmeleri ve bir başarısızlık, yetersizlik ya da usulsüzlük durumunda sorumluluğu üzerlerine almaları gerekliliğidir.

8 Modern İşletme Kültüründe Temel Bileşenler İç Kontrol Risk Yönetimi Kurumsal Yönetim İç Denetim Finansal Raporlama Bağımsız Dış Denetim

9 TTK’da Yeni Muhasebe Düzeni Defter tutma, finansal tablo kalemlerine ilişkin değerleme hükümleri, defterleri saklama yükümlülükleri Uygulanacak muhasebe standartları Kamu Gözetimi (Denetçiler, Denetim Kalitesi, Standartlar, vb.)

10 Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları - TFRS İlgili uluslararası standartlar TMSK tarafından Türkçe’ye çevrilmiş ve resmi gazetede yayınlanmışlardır.. Halihazırda 122 ülkede değişik düzeylerde uygulamaya girmişlerdir. ABD bu standartları 2014’te uygulamaya başlayacaktır. SPK’ya tabi şirketler 2005 yılından bu yana zorunlu olarak uygulamaktadırlar. Vergi kanunlarından bağımsızdırlar. Finansal tabloların hazırlanma sorumluluğu şirket yönetimlerindedir.

11 Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları’nın Temel Özellikleri Standartlar kapsamında; bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile dipnotlardan oluşan bir set hazırlanmak durumundadır. Grup şirketleri için konsolide tablo hazırlama yükümlülüğü vardır. Anglo-sakson iş kültürü esas alınmıştır. Temel hedef şirket sahiplerinin (ortaklar, yatırımcılar) bilgi ihtiyacını karşılamaktır. Dürüst resim ilkesini esas alırlar. İlke bazlı standartlardır. Tahmin, yorum ve mesleki yargıya açıktırlar. Bağımsız denetimden geçmeleri zorunludur.

12 TMS/TFRS Tam Set - KOBİ TFRS Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve yorumları ile, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Türkiye Finansal Raporlama Standardı’ndan (KOBİ/TFRS) oluşur.

13 Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Beklenen Faydaları Yatırımcılar için daha fazla karşılaştırılabilir finansal bilgi sağlama, Yatırımcılarda daha yatırım yapma isteği sağlama, Sermaye maliyetini düşürme (kolay ve ucuz borçlanma veya sermaye bulma). Kaynak dağılımını daha etkin kılma ve Ekonomik büyümeyi arttırma.

14 Tam Set TMS/TFRS ve Yorumlarını Uygulayacak Olanlar KOBİ olma ölçütlerinin üzerindeki sermaye şirketleri büyük sermaye şirketi sayılırlar ve bu şirketler ile konsolidasyon kapsamına giren iştirakleri ve bağlı ortaklıkları SPK’ya tabi işletmeler, Bankalar ile bağlı ortaklıkları, Sigorta, reasürans, emeklilik şirketleri, ile KOBİ olsalar dahi halka açık veya halka açılma aşamasında bulunan sermaye şirketleri. KOBİ olup gönüllü olarak TMS/TFRS ve Yorumlarını uygulamayı tercih edenler.

15 1/1/2013’te İlk Uygulama Ne Anlama Gelir ? 1/1/2012 tarihli açılış bilançosunun 31/12/2012 tarihli kapanış bilançosunun 2012 yılı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun ve 1/1/2013 tarihli açılış bilançosunun TMS/TFRS veya KOBİ TFRS’ye göre hazırlanması, denetlenmesi ve açılış kayıtlarının 1/1/2013 itibariyle defterlere işlenmesi ve anlamına gelmektedir.

16 TTK’da Yeni Denetim Düzeni Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir

17 Denetçiler Denetim kuruluşu Ortakları YMM, SMMM Bir veya birden fazla YMM veya SMMM

18 Kamu Gözetim Sistemi 2 Kasım 2011 tarihli 660 Sayılı KHK ile “KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU” getirilmiştir. Ülkemizdeki denetçinin denetimine ilişkin tek yetkili Kurum. Görevleri arasında denetçinin niteliklerini belirlemek, sınav, sicil vb. işlemleri de yürütmek vardır. SINAV ? EĞİTİM ?

19 KOBİ TFRS Yasal Dayanak KOBİ TFRS hakkında tebliğ 01.11.2010 tarih ve 27746 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

20 KOBİ TFRS’nin Temel Özellikleri KOBİ’lerle ilgili olmayan konular dahil edilmemiştir. Tam set TFRS’lere göre uygulanması daha kolay olan muhasebe politikaları önerilmektedir. Tam set TFRS’lere göre pek çok ilke basitleştirilmiştir. Tam set TFRS’lerden daha az açıklama istenmektedir. Yazım dili itibariyle tam set TFRS’lere göre anlaşılması daha kolaydır.

21 KOBİ TFRS’nin Bölümleri 1. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 2. Kavramlar ve Genel İlkeler 3. Finansal Tabloların Sunuluşu 4. Finansal Durum Tablosu 5. Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu 6. Özkaynak Değişim Tablosu ile Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu 7. Nakit Akış Tablosu 8. Finansal Tablo Dipnotları 9. Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar 10. Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar 11. Temel Finansal Araçlar 12. Diğer Finansal Araçlar

22 KOBİ TFRS’nin Bölümleri 13. Stoklar 14. İştiraklerdeki Yatırımlar 15. İş Ortaklıklarındaki Paylar 16. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17. Maddi Duran Varlıklar 18. Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19. İşletme Birleşmeleri ve Şerefiye 20. Kiralamalar 21. Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar 22. Borçlar ve Özkaynak 23. Hasılat 24. Devlet Teşvikleri

23 KOBİ TFRS’nin Bölümleri 25. Borçlanma Maliyetleri 26. Hisse Bazlı Ödemeler 27. Varlıklarda Değer Düşüklüğü 28. Çalışanlara Sağlanan Faydalar 29. Gelir Vergileri 30. Yabancı Para Çevrim İşlemleri 31. Yüksek Enflasyon 32. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 33. İlişkili Taraf Açıklamaları 34. Özellikli Faaliyetler 35. KOBİ’ler İçin TFRS’ye Geçiş

24 KOBİ’ler Hangi İşletmelerdir? (a) Kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve (b) Dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo yayımlayan işletmelerdir. İşletme yönetiminde yer almayan işletme sahipleri, mevcut veya potansiyel borç verenler ve kredi derecelendirme kuruluşları, dış kullanıcılara örnek olarak gösterilebilir.

25 KOBİ Finansal Tablolarının Amacı KOBİ finansal tablolarının amacı, kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hazırlanmış raporlar talep edebilme imkânı bulunmayan geniş bir kullanıcı kitlesine, genel olarak bir işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında ekonomik kararlar almalarında faydalı olacak bilgiler sağlamaktır. Finansal tablolar ayrıca, yöneticilerin idarecilik performanslarını, yani kendilerine emanet edilen kaynakların kullanımı ile ilgili hesap verebilirlik düzeylerini gösterir.

26 Finansal Tablo Bilgilerinin Nitelikleri Anlaşılabilirlik İhtiyaca uygunluk Önemlilik Güvenilirlik Özün önceliği İhtiyatlılık Tam açıklama Karşılaştırılabilirlik Zamanında Sunum Fayda ve Maliyet Dengesi

27 Tanıma – Ölçme – Sunma (Muhasebenin Görevleri) Tanıma (Varlık, Borç, Özkaynak, Gelir, Gider) Ölçme (İlk ölçüm, dönem sonu değerleme) Sunma (Bilgiyi tablo ve dipnotlarda sunma)

28 Finansal Durum ( a)Varlıklar, geçmişte meydana gelen olaylar sonucunda ortaya çıkan ve hâlihazırda işletmenin kontrolünde olup gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerlerdir. (b)Borçlar, geçmişte meydana gelen olaylardan kaynaklanan ve ödenmesi/ifası durumunda, ekonomik fayda içeren değerlerin işletmeden çıkışına neden olacak olan mevcut yükümlülüklerdir. (c)Özkaynaklar, işletmeye ait tüm borçların işletme varlıklarından indirilmesi durumunda geriye kalan varlıklar üzerindeki paylardır.

29 Faaliyet Sonuçları (Performans) Gelirler, özkaynak yatırımcılarının katkılarıyla ilişkili olanlar hariç olmak üzere, işletmeye giren varlıklar veya işletmeye ait varlıkların değerlerinde meydana gelen artışlar ya da borçlarda oluşan azalışlar nedeniyle işletme özkaynaklarının artmasına sebep olan ve raporlama dönemi içerisinde gerçekleşen, ekonomik değerlerde yaşanan artışlardır. Gelir, Hasılat, Kazanç ilişkisi nasıldır?

30 Giderler, özkaynak yatırımcılarına yapılan dağıtımlarla ilişkili olanlar hariç olmak üzere, işletmeden çıkan varlıklar veya işletmeye ait varlıkların değerlerinde meydana gelen azalışlar ya da borçlarda oluşan artışlar nedeniyle işletme özkaynaklarının azalmasına sebep olan ve raporlama dönemi içerisinde gerçekleşen, ekonomik değerlerde yaşanan azalışlardır. Gider, Zarar Farkı nedir? Faaliyet Sonuçları (Performans)

31 Varlık, Borç, Gelir ve Giderlerin Ölçülmesi Ölçme, finansal tablolarda yer alan varlık, borç, gelir ve giderlerin ölçüleceği parasal tutarların belirlenmesi işlemidir. Ölçme, belirli bir ölçüm esasının seçilmesini içerir. KOBİ TFRS Bölüm 2 birçok varlık, borç, gelir ve gider türü için işletmelerce kullanılacak olan ölçüm esaslarını belirler.

32 Bir kalemin maliyeti veya değeri genellikle belirlidir. Ancak, bazı durumlarda bunların tahmin edilmeleri gerekir. Makul tahminlerin kullanılması finansal tabloların hazırlanmasındaki önemli unsurlardan biri olup, finansal tabloların güvenilirliğini zayıflatmaz. Güvenilir bir tahmin yapılamadığında, ilgili kalem finansal tablolara yansıtılmaz. Varlık, Borç, Gelir ve Giderlerin Ölçülmesi – Tahminlerin Önemi

33 Tahakkuk Esası Nakit akışlarının sunumu amacıyla hazırlananlar hariç olmak üzere, tüm finansal tablolar muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenlenir. Nakit esası ile tahakkuk esası arasındaki farklar nelerdir?

34 Netleştirme Standart kapsamında zorunlu tutulan veya izin verilen hâller dışında, varlık ve borçların veya gelir ve giderlerin birbirleriyle mahsup edilmeleri (netleştirilmeleri) mümkün değildir. Hasılat net mi yoksa brüt mü raporlanır? Alacaklar bilanço üzerinde karşılıklar düşülerek mi raporlanır? Maddi duran varlık satışları nasıl raporlanır?

35 Gerçeğe Uygun Sunum Finansal tablolar, bir işletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını gerçeğe uygun şekilde sunmalıdır. Gerçeğe uygun sunum KOBİ TFRS’nin “Kavramlar ve İlkeler” bölümünde belirtilen varlık, borç, gelir ve gider tanım ve ölçümlerine uygun olarak sunum yapmayı gerektirir. Finansal tabloların KOBİ TFRS ile uyumlu olduğunun belirtilmesi gerekir ve bunun için Standartta yer alan hükümlerin tamamına uyulması gerekir.

36 İşletmenin Sürekliliği KOBİ TFRS uygulayan işletmelerin yönetim organlarının, finansal tabloların düzenlenmesi sırasında, işletmelerinin faaliyetlerine sürekli olarak devam edebilme kabiliyetlerinin bulunup bulunmadığını değerlendirmeleri gerekir. (Gelecek 12 ay içinde) Yönetimin şirketi tasfiye etme veya ticari faaliyetine son verme niyetinde olduğu ya da bunları yapmak dışında gerçekçi bir alternatifinin bulunmadığı durumlar haricinde, işletmenin sürekli olduğu kabul edilir. (Belirsizlik var ise açıklanır)

37 Karşılaştırmalı Bilgi Cari dönem finansal tablolarında yer alan tutarların tamamının önceki döneme ilişkin tutarlarla birlikte karşılaştırmalı olarak raporlanması gerekir. Cari dönem finansal tablolarının anlaşılması açısından gerekli olduğu durumlarda, tanımlayıcı/açıklayıcı nitelikte bilgiler için de karşılaştırmalı bilgi verilir.

38 Önemlilik ve Toplulaştırma Benzer kalemlerden oluşan her bir önemli sınıf ayrı olarak sunulur. Eksik veya yanlış sunulan kalemlerin, ayrı ayrı veya toplu olarak, finansal tablolarla ilgili ekonomik kararları etkilediği durumlarda, sözü edilen kalemlerin önemli olduğu kabul edilir. Önemlilik, eksik veya yanlış raporlamanın düzeyine ve niteliğine bağlı olup, işletmeye özgü koşullar içerisinde değerlendirilmelidir.

39 Finansal Tablo Seti’nin Bileşenleri (a) Finansal durum tablosu. (b) (i) Tek bir kapsamlı gelir tablosu ya da (ii) Gelir tablosu ve kapsamlı gelir tablosu adlarıyla sunulan iki ayrı tablo. (c) Özkaynak değişim tablosu. (d) Nakit akış tablosu. (e) Önemli muhasebe politikalarını özetleyen ve diğer açıklayıcı bilgiler içeren dipnotlar.

40 Finansal Durum Tablosu -Kalemler Nakit ve nakit benzerleriİştiraklerdeki yatırımlar Ticari ve diğer alacaklarOrtak kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlar Finansal VarlıklarTicari ve diğer borçlar StoklarFinansal borçlar Maddi Duran Varlıklar.Dönem vergisi ile ilgili borçlar ve varlıklar Yatırım amaçlı gayrimenkullerErtelenmiş vergi borçları / varlıkları Maddi olmayan duran varlıklarKarşılıklar Canlı varlıklarAzınlık payı ile ana ortaklık pay sahiplerine isabet eden özkaynak

41 Tek Tablo Yaklaşımı: Hasılat (Esas Faaliyet Geliri), Giderler Finansman giderleri, İştirakler ve ortak girişimlerdeki yatırımların kâr veya zarar payları; Vergi gideri; Durdurulan faaliyetlerin vergi sonrası kâr veya zararı ile Durdurulan faaliyetleri oluşturan net varlıkların elden çıkarılmasıyla doğan vergi sonrası kazanç veya zarar, Kâr veya zarar Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu

42 İki Tablo Yaklaşımı: Gelir Tablosu Son satır, kar veya zarar Kapsamlı Gelir Tablosu Kâr veya zarar Kapsamlı kar kalemleri Son satır, kapsamlı kar

43 Durdurulan faaliyetler ayrı olarak sunulmalıdır. İşletme, hiçbir gelir veya gider kalemini tabloda ya da dipnotlarda olağandışı kalemler olarak gösteremez. Giderler tabloda veya notlarda ; Niteliklerine göre (örneğin; amortisman, malzeme alımları, ulaşım maliyetleri, çalışanlara sağlanan faydalar ve reklam maliyetleri vb.) veya Fonksiyonlarına göre (satış maliyetlerinin veya, örneğin; dağıtım veya idari faaliyetler maliyetleri vb.) sunulur. Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu

44 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİMEVCUT HESAP PLANI 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 60 Brüt Esas Faaliyet Gelirleri60 Brüt Satışlar Brüt Satışlar 600 Yurtiçi Satışlar 601 Yurtdışı Satışlar 602 İhraç Kaydıyla Satışlar 603 Serbest Bölgelerden Satışlar603 604 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Satışlar604 Diğer Esas Faaliyet Gelirleri 605 Canlı Varlık Değerleme Artışları605 606 – 608 (Kurumların Niteliğine Göre Ortaya Çıkan Yukarıdaki Hesaplardan Farklılık Arz Eden Esas Faaliyet Gelirleri (Örnek: Meslek Örgütlerinde, Vakıflarda Üye Aidatları, Bağışları Gibi, Döner Sermayelerde Bütçeden Alınan Gelirler Gibi, Kuruluş Amacı Sadece Yatırım Yapmak Olan Şirketlerde Alınan Temettüler vb.) 606 - 608 609 Diğer Esas Faaliyet Gelirleri602 Diğer Gelirler 609 GELİR TABLOSU HESAPLARI 60 Brüt Esas Faaliyet Gelirleri

45 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİ MEVCUT HESAP PLANI 61 Esas Faaliyet Gelirlerinden İndirimler (-) 61 Satıştan İndirimler (-) 610 Satıştan İadeler (-) 611 Satış İskontoları (-) 612 Diğer İndirimler (-) GELİR TABLOSU HESAPLARI 61 Esas Faaliyet Gelirlerinden İndirimler

46 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİMEVCUT HESAP PLANI 62 Esas Faaliyet Maliyetleri (-)62 Satışların Maliyeti (-) Satışların Maliyeti (-) 620 Satılan Mamuller Maliyeti (-) 621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 622 Satılan Hizmet Maliyeti (-) 623 Diğer Satışların Maliyeti (-) 624 Dağıtılmayan Genel Üretim Maliyetleri (-)680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 624 625 Stok Anormal Fire ve Kayıpları (-)625 626 Stok Değer Düşüklüğü Karşılık Giderleri (-)626 627 Stok Değer Düşüklüğü Karşılık İptalleri (+)627 Diğer Esas Faaliyet Maliyetleri (-) 628 Canlı Varlık Değerleme Azalışları (-)628 629 Diğer Esas Faaliyet Maliyetleri (-)629 GELİR TABLOSU HESAPLARI 62 Esas Faaliyet Maliyetleri

47 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİMEVCUT HESAP PLANI 63 Faaliyet Giderleri (-) 630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 632 Genel Yönetim Giderleri (-) 633 634 635 636 637 638 639 GELİR TABLOSU HESAPLARI 63 Faaliyet Giderleri

48 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİMEVCUT HESAP PLANI 64 Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar 640 Yatırımlardan Temettü Gelirleri640 İştiraklerden Temettü Gelirleri 641Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 641 642 Kira Gelirleri642 Faiz Gelirleri (66 GRUBU İLGİLİ HESAPLAR) 643 Devlet Teşvik Gelirleri643 Komisyon Gelirleri (665 NO’LU HESAP veya 649 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİR VE KARLAR HESABI) 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 645 Finansal Varlıklar Satış Kârları645 Menkul Kıymet Satış Karları 646 Duran Varlık Satış Kârları646 Kambiyo Karları (666 NO’LU HESAP) 647 Gerçeğe Uygun Değer Artış Kârları647 Reeskont Faiz Gelirleri (663 veya 664 NO’LU HESAPLAR) 648 Türev Finansal Araç Kârları648 Enflasyon Düzeltmesi Karları (668 NO’LU HESAP) 649 Diğer Çeşitli Gelir ve Kârlar649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 643 Komisyon Gelirleri (Finansman Faaliyetiyle İlgili Olmayan) 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları 679Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar GELİR TABLOSU HESAPLARI 64 Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar

49 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİMEVCUT HESAP PLANI 65 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 650 Yatırımlardan Zarar Payları (-)650 651 652 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Gider ve Zararları (-)652 653 Komisyon Giderleri (-) 654 Karşılık Giderleri (-) 655 Finansal Varlık Satış Zararları (-)655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 656 Duran Varlık Satış Zararları (-)656 Kambiyo Zararları (-) (676 NO’LU HESAP) 657 Gerçeğe Uygun Değer Azalış Zararları (-)657 Reeskont Faiz Giderleri (-) (673 ve 674 NO’LU HESAPLAR) 658 Türev Finansal Araç Zararları (-)658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) (678 NO’LU HESAP) 659 Diğer Çeşitli Gider ve Zararlar (-)659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) (Olağandışı durumlarda) 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) GELİR TABLOSU HESAPLARI 65 Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar

50 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİMEVCUT HESAP PLANI 66 Finansman Gelirleri (+) 660 Mevduat Faiz Gelirleri642 Faiz Gelirleri 661 Finansal Varlıklar Faiz Gelirleri642 Faiz Gelirleri 662 Diğer Faiz Gelirleri642 Faiz Gelirleri 663 Vade Farkı Gelirleri (Esas Faaliyetlerden Alacaklar Reeskont Faiz Gelirleri) 647 Reeskont Faiz Gelirleri 664 Diğer Reeskont Faiz Gelirleri647 Reeskont Faiz Gelirleri 665 Finansman Faaliyetiyle İlgili Komisyon Gelirleri 643 Komisyon Gelirleri 666 Kur Farkı Kârları646 Kambiyo Karları 667 Finansman Faaliyetiyle İlgili Türev Finansal Araç Kârları 668 Net Parasal Pozisyon Kârları (Enflasyon Düzeltmesi Kârları) 648 Enflasyon Düzeltmesi Karları 669 Diğer Çeşitli Finansman Gelirleri GELİR TABLOSU HESAPLARI 66 Finansman Gelirleri

51 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİMEVCUT HESAP PLANI 67 Finansman Giderleri (-)66 Finansman Giderleri (-) 670 Kısa Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 671 Uzun Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 672 Diğer Faiz Giderleri662 673 Vade Farkı Giderleri (Esas Faaliyetlerden Borçlar Reeskont Faiz Giderleri) 657 Reeskont Faiz Giderleri (-) 663 674 Diğer Reeskont Faiz Giderleri657 Reeskont Faiz Giderleri (-) 664 675 Finansman Faaliyetiyle İlgili Komisyon Giderleri665 676 Kur Farkı Zararları656 Kambiyo Zararları (-) 666 677 Finansman Faaliyetiyle İlgili Türev Finansal Araç Zararları667 678 Net Parasal Pozisyon Zararları (Enflasyon Düzeltme Zararları)658 Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 668 679 Diğer Çeşitli Finansman Giderleri669 67 Olağandışı Gelir ve Karlar 671 Önceki Dönem Gelir ve Karları (649 NO’LU HESAP) 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar (649 NO’LU HESAP) 68 Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) (624 veya 659 (Olağandışı durumlarda) NO’LU HESAP) 681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (659 NO’LU HESAP) 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (659 NO’LU HESAP) GELİR TABLOSU HESAPLARI 67 Finansman Giderleri

52 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİMEVCUT HESAP PLANI 68 Durdurulan Faaliyetler Gelir ve Kârları ile Gider ve Zararları 680–684 Durdurulan Faaliyetler Gelir ve Kârları 680 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlık Gelir ve Satış Kârları 681 Elden Çıkartılacak Bağlı Ortaklıklar Gelir ve Satış Kârları 682 Elden Çıkartılacak İştirakler Gelir ve Satış Kârları 683 Elden Çıkartılacak İş Ortaklıkları Gelir ve Satış Kârları 684 Diğer Durdurulan Faaliyetler ve Bölümlere İlişkin Gelir ve Kârlar 685–689 Durdurulan Faaliyetler Gider ve Zararları (-) 685 Satış Amaçlı Elde Tutulan Maddi Duran Varlık Gider ve Satış Zararları 686 Elden Çıkartılacak Bağlı Ortaklıklar Gider ve Satış Zararları 687 Elden Çıkartılacak İştirakler Gider ve Satış Zararları 688 Elden Çıkartılacak İş Ortaklıkları Gider ve Satış Zararları 689 Diğer Durdurulan Faaliyetler ve Bölümlere İlişkin Gider ve Zararlar GELİR TABLOSU HESAPLARI 68 Durdurulan Faaliyetler Gelir ve Kârları ile Gider ve Zararları

53 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİMEVCUT HESAP PLANI 69 Dönem Net Kârı veya Zararı69 Dönem Net Kar Veya Zararı 690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı690 Dönem Karı veya Zararı (690 ve 695 NO’LU HESAPLAR) 691 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı Yasal Vergi Gideri (-)691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) (691 ve 696 NO’LU HESAPLAR) 692 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-)692 Dönem Net Karı veya Zararı (694 ve 699 NO’LU HESAPLAR) 693 Sürdürülen Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+)693 694 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı692 Dönem Net Karı veya Zararı 694 695 Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı veya Zararı690 Dönem Karı veya Zararı 695 696 Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı Yasal Vergi Gideri (-)691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 696 697 Durdurulan Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-)697 Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme 698 Durdurulan Faaliyetler Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+)698 Enflasyon Düzeltme (668 ve 678 NO’LU HESAPLAR) 699 Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı veya Zararı692 Dönem Net Karı veya Zararı 699 GELİR TABLOSU HESAPLARI 69 Dönem Net Kârı veya Zararı

54 Özkaynak Değişim Tablosu Kâr veya zarar tutarını, Döneme ilişkin olarak diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen gelir ve gider kalemlerini, Düzeltilen hataların ve muhasebe politikalarındaki değişikliklerin etkilerine ilişkin olarak dönem içerisinde muhasebeleştirilen tutarları Dönem içerisinde özkaynak yatırımcılarının işletmeye yaptığı yatırım tutarı ile yatırımcılara dağıtılan temettü ve benzerlerinin tutarını gösterir.

55 Nakit Akış Tablosu Nakit akış tablosu, raporlama döneminde işletmelerin nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen değişiklikler hakkında bilgi sağlar. Nakit benzerleri, kısa vadeli nakit taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere elde tutulan, yatırım amacı veya başka bir amaç taşımayan, kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip varlıklardır.

56 Nakit Akış Tablosunda Sunulacak Bilgiler Bir işletme bir raporlama dönemindeki, işletme faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetlerine göre sınıflandırılmış nakit akışlarını raporlayan bir nakit akış tablosu sunar. İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, dolaylı yöntem veya doğrudan yöntem kullanılarak hesaplanır.

57 Finansal Tablo Dipnotları Dipnotlarda: (a) Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan temel unsurlara ve kullanılan belirli muhasebe politikalarına ilişkin bilgiler yer alır. (b) Standardın açıklanmasını gerektirdiği, finansal tabloların herhangi bir yerinde sunulmamış olan açıklamalara yer verilir. (c) Finansal tablolarda yer verilmemiş olmakla birlikte ilgili tabloların anlaşılması açısından gerekli olan açıklamalar yer alır.

58 Dipnotlar, normal koşullarda aşağıdaki sırada sunulur: (a) Finansal tabloların KOBİ TFRS’ye uygun olarak hazırlandığına ilişkin açıklama; (b) Uygulanan önemli muhasebe politikalarının özeti; (c) Finansal tablolar ve bu tablolarda yer alan kalemler ile aynı sırada sunulmak kaydıyla, finansal tablolarda yer alan kalemlere ilişkin açıklamalar ve (d) Diğer açıklamalar. Finansal Tablo Dipnotları

59 Bu Standardın farklı muhasebe politikalarının uygun olabileceği kalemlerin ayrı olarak sınıflandırılmasını gerektirdiği veya buna izin verdiği durumlar dışında, benzer işlem, olay ve koşullar için seçilen ve uygulanan muhasebe politikaları birbiriyle tutarlı olmalıdır. Politika örnekleri ? Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Hatalar

60 Koşullar: (a) Bu Standartta muhasebe politikasında değişik yapılmasını gerektiren bir değişiklik olması veya (b) Yapılması planlanan değişikliğin, işlemlerin, olayların veya koşulların finansal durum, performans veya nakit akışları üzerindeki etkileri konusunda güvenilir ve ihtiyaca daha uygun bilgi sağlayacak olması. Yapılması Gereken; Muhasebe politikalarında yapılan diğer tüm değişiklikler geriye dönük olarak uygulanır Muhasebe Politikası Değiştirilebilir mi ?

61 Muhasebe tahminlerinde yapılan değişikliğin etkileri aşağıdaki dönemlerin kâr veya zararına dâhil edilmek suretiyle ileriye yönelik olarak muhasebeleştirilir: (a) Sadece değişikliğin yapıldığı dönemi etkileyenler, değişikliğin yapıldığı dönemin kâr veya zararına dâhil edilir. (b) Değişikliğin yapıldığı dönemle birlikte gelecek dönemleri de etkileyecek olanlar, hem değişikliğin yapıldığı dönemin hem de gelecek dönemlerin kâr veya zararına dâhil edilir. Tahminler Değiştirilebilir mi ? Tahmin örnekleri ?

62 Hataların, sunulan karşılaştırmalı dönem finansal tablolar üzerinde dönem bazında yarattığı etkinin belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, geriye dönük uygulamanın mümkün olduğu en erken dönemin başında mevcut olan varlık, borç ve özkaynak kalemlerinin açılış bakiyeleri düzeltilir. Hatalar

63 Stoklar Tanım ve Ölçme Stoklar işin olağan akışı içinde satılmak için elde tutulan, bu tür satışa konu olmak üzere üretilmekte olan veya üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıklardır. (Tekdüzendeki tanımlara büyük ölçüde uygun) Stoklar, maliyet değeri ile tahmini satış fiyatından, tamamlanma maliyetleri ve satışa ilişkin maliyetler düşüldükten sonraki değerin düşük olanı üzerinden değerlenir.

64 Stokların Maliyeti Stokların maliyeti, tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut konumuna ve durumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Üretim sürecinde aynı anda birden fazla ürün birlikte üretilebilir. Ortak ürünlerin üretildiği veya bir ana ürün ile bir yan ürünün üretildiği durum buna örnektir. Hizmet sağlayan işletmeler, bulunması durumunda, stoklarını üretim maliyetlerine göre ölçer.

65 Stok Maliyetleri aşağıdaki şekilde ölçülür: Normal şartlarda birbirleri ile ikame edilemeyen stok kalemleri ile özel projeler için üretilen ve ayrılan mal veya hizmetlerin maliyeti, her bir varlığa ilişkin maliyetler ayrı ayrı dikkate alınarak ölçülür. Diğer stoklar ilk giren ilk çıkar (FIFO) veya ağırlıklı ortalama maliyet yöntemlerinden biri uygulanarak ölçülür. Benzer özelliklere ve benzer kullanıma sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplama yöntemi kullanılır. Son giren ilk çıkar yöntemine (LİFO), bu Standartta izin verilmemektedir. Stok Maliyet Hesaplama Yöntemleri

66 Stokların Maliyetine Dahil Edilmeyenler Stokların maliyetine dâhil edilmeyen ve oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilen maliyetlere ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir: (a) Normalin üstünde gerçekleşen fire ve kayıplar, işçilik ve diğer üretim maliyetleri. (b) Bir sonraki üretim aşaması için zorunlu olanlar dışındaki depolama giderleri. (c) Stokların mevcut konum ve duruma getirilmesinde katkısı olmayan genel yönetim giderleri. (d) Satış giderleri.

67 Maliyetin Ölçümüyle İlgili Teknikler Sonuçlar maliyete yakınsa, standart maliyet yöntemi, perakende yöntemi veya en güncel alış fiyatı gibi stokların maliyetinin ölçümüne yönelik teknikler kullanılabilir. Standart maliyet hesabında, hammadde ve malzemelerin, işçiliğin, verimliliğin ve kapasite kullanımının normal düzeyleri dikkate alınır. Eğer bir stok kalemi değer düşüklüğüne uğramışsa ilgili stok kaleminin, satış fiyatından tamamlanma ve satış maliyetlerinin düşülerek ölçülmesi ve değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi gerekir.

68 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİMEVCUT HESAP PLANI 15 Stoklar 150 İlk Madde ve Malzeme 151 Yarı Mamuller151 Yarı Mamuller - Üretim 152 Mamuller 153 Ticari Mallar 154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri154 155 Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri (TV Programları, Projeler) 155 156 Yoldaki Stoklar156 157 Diğer Stoklar 158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 159 Verilen Sipariş Avansları DÖNEN VARLIKLAR 15 Stoklar

69 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Yatırım amaçlı gayrimenkul, mal veya hizmet üretiminde, tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya normal iş akışı çerçevesinde satılmak gibi amaçlardan ziyade, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre kiracı tarafından elde tutulan gayrimenkullerdir (arsa veya bina ya da binanın bir kısmı veya her ikisi). Karma kullanımlı gayrimenkul, yatırım amaçlı gayrimenkul ile maddi duran varlık arasında bölünür.

70 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - Ölçüm Yatırım amaçlı gayrimenkul, ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeli ile ölçülür. Gerçeğe uygun değeri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan ölçülmesi mümkün olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri, her raporlama tarihinde ölçülür ve gerçeğe uygun değerdeki farklar kâr veyazararda muhasebeleştirilir.

71 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİMEVCUT HESAP PLANI 24 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 240 Yatırım Amaçlı Arazi ve Arsalar (Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen) 241 Yatırım Amaçlı Binalar (Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen) 242 Yatırım Amaçlı Diğer Gayrimenkuller (Gerçeğe Uygun Değerle Ölçülen) 243 Yatırım Amaçlı Arazi ve Arsalar (Maliyetle Ölçülen) (KOBİ TFRS Uygulayanlar Bu Hesabı Kullanmaz) 244 Yatırım Amaçlı Binalar (Maliyetle Ölçülen) (KOBİ TFRS Uygulayanlar Bu Hesabı Kullanmaz) 245 Yatırım Amaçlı Diğer Gayrimenkuller (Maliyetle Ölçülen) (KOBİ TFRS Uygulayanlar Bu Hesabı Kullanmaz) 246 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) 247 Birikmiş Amortismanlar (-) 248 Yapılmakta Olan Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Yatırımları 249 Verilen Avanslar DURAN VARLIKLAR 24 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

72 Maddi Duran Varlıklar - Ölçüm Bir maddi duran varlık kalemi, ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeli ile ölçülür. Bir maddi duran varlık kaleminin maliyeti, muhasebeleştirme tarihindeki peşin fiyatın eşdeğeri tutardır. Ödemenin normal kredi vadesinin ötesine ertelenmesi durumunda maliyet, gelecekteki tüm ödemelerin bugünkü değeridir. Her bir maddi duran varlık kalemi ilk muhasebeleştirmeden sonra, söz konusu duran varlık kaleminin maliyetinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki tutar ile izlenir. Yeniden değerleme modeline izin verilmez.

73 Amortisman Varlığın gelecekteki ekonomik yararlarının işletme tarafından öngörülen tüketim şeklini yansıtacak bir amortisman yöntemi seçilir. Olası amortisman yöntemleri; doğrusal amortisman yöntemini, azalan bakiyeler yöntemini ve kullanıma göre amortisman yöntemini içerir. Arazi ve binalar, ayrılabilir varlıklardır ve söz konusu varlıklar birlikte elde edilmiş olsa bile, bunlar ayrı ayrı muhasebeleştirilir.

74 Amortisman (Ömür, Yöntem) ve Kalıntı Değer Değişikliği Bir varlığın nasıl kullanıldığının değişmesi, önemli ölçüde beklenilmeyen aşınma ve yıpranma, teknolojik ilerleme ve piyasa fiyatlarındaki değişiklikler en güncel yıllık raporlama tarihinden bu yana varlığın kalıntı değerinin veya yararlı ömrünün değiştiğinin göstergesi olabilir. Kalıntı değerdeki, amortisman yöntemindeki veya yararlı ömürdeki değişiklik, muhasebe tahmininde değişiklik olarak muhasebeleştirilir.

75 Değer Düşüklüğü Her bir raporlama tarihinde maddi duran varlık kalemlerinde değer düşüklüğü olup olmadığını ve varsa değer düşüklüğü zararının nasıl ölçülüp muhasebeleştireceğini belirlemek için Varlıklarda Değer Düşüklüğü Bölümü’nde belirtilen hükümler uygulanır. Bir maddi duran varlık kalemi elden çıkarıldığında veya kullanımından ya da elden çıkarılmasından gelecekte ekonomik yarar beklenmediği durumlarda finansal durum tablosu dışı bırakılır.

76 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİMEVCUT HESAP PLANI 25 Maddi Duran Varlıklar 250 Arazi ve Arsalar 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 252 Binalar 253 Tesis, Makine ve Cihazlar 254 Taşıtlar 255 Demirbaşlar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar255 Demirbaşlar 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar 256 Maddi Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) 257 Birikmiş Amortismanlar (-) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 259 Verilen Avanslar DURAN VARLIKLAR 25 Maddi Duran Varlıklar

77 Maddi Olmayan Duran Varlık - Ölçüm Bir maddi olmayan duran varlık ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeliyle ölçülür. Maddi olmayan bir duran varlığın işletme birleşmesi kapsamında elde edilmiş olması durumunda, maddi olmayan duran varlığın maliyeti, edinme tarihindeki gerçeğe uygun değeridir. Tüm araştırma ve geliştirme giderleri gider olarak muhasebeleştirilir.

78 YENİ HESAP PLANI ÖNERİSİMEVCUT HESAP PLANI 26 Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 260 Şerefiye261 Şerefiye 261– 269 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 261 Haklar260 Haklar 262 Ortak Mülkiyetli Varlıkların Kullanım Hakları262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri (Doğrudan gider yazılacak, aktifleşmeyecek) 263 Geliştirme Maliyetleri (KOBİ TFRS’yi Uygulayanlar Bu Hesabı Kullanmaz) 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 264 TV Programları, Sinema Filmleri265 265 Bilgisayar Yazılımları ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 264 Özel Maliyetler (Doğrudan gider yazılacak, aktifleşmeyecek) 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 266 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) 266 267 Birikmiş Amortismanlar (-)268 Birikmiş Amortismanlar (-) 268 Yapımı Devam Eden Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırımları 269 Verilen Avanslar DURAN VARLIKLAR 26 Şerefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar

79 Karşılıklar, Koşullu Borçlar, Koşullu Varlıklar Karşılık : Ödeme tarihi veya tutarı kesin olarak bilimnmeyen yükümlülüklerdir. Karşılıkları finansal tabloya alma koşulları: a) Raporlama tarihinde geçmiş bir olaydan kaynaklanan bir yükümlülüğün bulunması, (b) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkışının muhtemel olması, (c) Yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebilir olması. Karşılık tutarı nasıl muhasebeleştirilir? Karşılık örnekleri ?

80 Koşullu borçlar Koşullu bir borç, borç olarak muhasebeleştirilmez. Koşullu varlıklar Koşullu varlık, varlık olarak muhasebeleştirilmez Karşılıklar, Koşullu Borçlar, Koşullu Varlıklar

81 Hasılatın Kapsamı (a) Mal (satış amacıyla işletme tarafından üretilen ya da yeniden satmak üzere satın alınan) satışları. (b) Hizmet sunumları. (c) İşletmenin yüklenici olduğu inşaat sözleşmeleri. (d)İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan faiz, isim hakkı ve temettüler.

82 Hasılatın Ölçülmesi Hasılat, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür. Alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değerinin ölçümünde, işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar, zamanında ödeme indirimleri ile miktar indirimleri de dikkate alınır.

83 Hasılat tutarı içerisine, yalnızca, işletmenin kendi adına aldığı ve alacağı brüt ekonomik fayda girişleri dâhil edilir. Üçüncü kişiler adına tahsil edilen tutarların hiçbiri, hasılat tutarına dâhil edilmez. Bir acente ilişkisinde de yalnızca komisyon tutarı hasılata dâhil edilir. Acentesi olunan işletme adına yapılan tahsilat tutarları hasılat değildir. Hasılatın Ölçülmesi

84 Hasılat - Mal Satışı Mal satışına ilişkin hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde muhasebeleştirilir: (a) Malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirilerin alıcıya devredilmiş olması. (b) Satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolün veya sahipliğin genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğinin sürdürülmemesi. (c) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi. (d) İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilme olasılığının olması. (e) İşleme ilişkin gerçekleşen veya gerçekleşecek olan maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

85 Hasılat - Hizmet Sunumu Hizmer sunumuna ilişkin hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde muhasebeleştirilir: (a) Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi. (b) İşleme ilişkin ekonomik yararların işletme tarafından elde edilmesi olasılığının olması. (c) Raporlama dönemi sonu itibarıyla işlemin tamamlanma düzeyinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. (d) İşlem için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için katlanılması gereken maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi.

86 Hasılat - İnşaat Sözleşmeleri Bir inşaat sözleşmesinin sonucu güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiğinde, sözleşmeye ilişkin hasılat ve maliyetler, raporlama dönemi sonu itibarıyla sözleşme kapsamındaki faaliyetin tamamlanma aşamasına göre sırasıyla hasılat ve gider olarak muhasebeleştirilir. Sonucun güvenilir olarak tahmin edilmesi, tamamlanma aşamasının, gelecekte ortaya çıkabilecek maliyetlerin ve faturaların tahsil edilebilirliğinin güvenilir bir biçimde tahmin edilmesini gerektirmektedir.

87 Hasılat - Faiz, İsim Hakkı, Temettü (a) Faiz, etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. (b) İsim hakları; ilgili sözleşmenin özü dikkate alınarak, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. (c) Temettüler, hissedarların ödemeyi alma hakkı oluştuğu anda muhasebeleştirilir.

88 Borçlanma Maliyetleri Tanım ve Muhasebeleştirme Borçlanma maliyetleri, borçlanmayla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer maliyetlerdir. Tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilir.

89 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Raporlama döneminden sonraki olaylar, raporlama dönemi sonu ile finansal tabloların yayımı için onaylandığı tarih arasında işletme lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Bu kapsamda iki tür olay bulunmaktadır: (a) Raporlama dönemi sonu itibarıyla mevcut olan koşullara ilişkin kanıt sağlayan olaylar (raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren olaylar) ve (b) Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan koşulları gösterir nitelikteki olaylar (raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar).

90 İlişkili Taraf Açıklamaları Bu bölüm, işletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların mevcudiyeti ile ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler ve mevcut bakiyelerden etkilenebileceği olasılığına dikkat çekmek için işletmenin finansal tablolarında gerekli açıklamaların yapılmasını gerektirir. İlişkili taraf, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya işletmelerdir. İlişkili taraf işlemi, bir fiyat karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın, ilişkili taraf ile raporlayan işletme arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin transferidir.

91 KOBİ TFRS’ye Geçiş Bu bölüm, daha önceki finansal raporlama esaslarının, TMS/TFRS’ler veya yerel muhasebe standartları gibi diğer genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (GKGMİ) veya yerel gelir vergisi temeli gibi başka bir esas olup olmadığına bakılmaksızın, KOBİ TFRS’yi ilk kez uygulayan işletmeler tarafından uygulanır. KOBİ TFRS’ye geçiş tarihi, ilk kez bu Standarda uygun olarak düzenlenen finansal tablolarda tam karşılaştırmalı bilginin sunulduğu ilk dönemin başlangıcıdır.

92 KOBİ TFRS’ye Geçiş Bu Standarda göre düzenlenen açılış finansal durum tablosunda kullanılan muhasebe politikaları, önceki finansal raporlama esaslarına göre düzenlenen aynı tarihli finansal durum tablosundaki muhasebe politikalarından farklı olabilir. Bu Standarda geçiş tarihinden önceki işlemler, diğer olaylar veya koşullar düzeltme kayıtlarının yapılmasını gerektirir. Bu Standarda geçiş tarihi itibariyle, söz konusu düzeltmeler doğrudan dağıtılmamış kârlar içerisinde (veya uygun olması durumunda farklı bir özkaynak kalemi içerisinde) muhasebeleştirilir.

93 KOBİ TFRS’ye Geçiş Bu Standardın ilk uygulamasında, aşağıdaki işlemlere ilişkin olarak önceki finansal raporlama esaslarına göre yapılan muhasebeleştirmeler geriye dönük olarak değiştirilmez: (a) Finansal varlıkların ve finansal borçların finansal durum tablosu dışı bırakılması. (b) Finansal riskten korunma muhasebesi. (c) Muhasebe tahminleri. (d) Durdurulan faaliyetler. (e) Kontrol gücü olmayan payların ölçümü


"Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı 20 OCAK 2012 MANİSA SMMMO KOBİ TFRS ve TTK FARKINDALIK SEMİNERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları