Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN ERDO Ğ AN Şİ M Ş EK-NAD İ R İ LTEN BÖLÜM-3 SICAK SU TESİSATI 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN ERDO Ğ AN Şİ M Ş EK-NAD İ R İ LTEN BÖLÜM-3 SICAK SU TESİSATI 1."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN ERDO Ğ AN Şİ M Ş EK-NAD İ R İ LTEN BÖLÜM-3 SICAK SU TESİSATI 1

2 3. SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna, hacim ve yer durumuna göre seçilir. Temel olarak iki ayrı sıcak su sistemi mevcuttur. 1. Ba ğ ımsız sıcak su tesisatı 2. Merkezi sıcak su tesisatı 3.1. Ba ğ ımsız Sıcak Su Tesisatı Ba ğ ımsız sıcak su tesislerinde ş ebeke suyu ş ofben, termosifon, kombi, güne ş enerjisi gibi her daire için ba ğ ımsız olarak kurulan su ısıtıcılarında ısıtılır. 2

3 3.1.1. Gazlı Ş ofbenler Do ğ al gaz ve sıvıla ş tırılmı ş petrol gazı ile çalı ş an bu ş ofbenlerin ana bölümleri; su ısıtıcı kanatlı borulu serpantin (e ş anjör), atmosferik brülörlü yanma odası, gaz kontrol ve güvenlik donanımı, gövde, su ve gaz boruları olarak sayılabilir. Açık yanma odalı gazlı ş ofbenler mutlaka bacaya ba ğ lanmalıdır. Baca olmayan yerlerde hermetik tip ş ofben kullanılmalıdır. Gazlı ş ofbenler banyo gibi iç hacimlere takılmamalıdır. Ş ofbenin bulundu ğ u hacimlerde yanma için gerekli olan oksijen temin edilmelidir. Bacada yeterli çeki ş olmaması durumunda baca sensörü devreye girerek gazı keser ve sistemin emniyetini sa ğ lar. 3

4 4

5 5

6 3.1.2. Pilotsuz Ş ofbenler Pilotsuz ş ofbenlerin çalı ş ma prensibi ş öyledir; Ş ofben açılır. Ba ş langıçta ana gaz selenoid valfı açık, pilot gaz valfı kapalıdır. Gaz diyaframın arkasına dolar, sistem dengeye gelir. Çe ş me açıldı ğ ında, su geçi ş i bilgisi flowswitch’ten karta gönderilir. Kart pilot valfine sinyal vererek valfı açar. Pilota gaz gitmeye ba ş lar. Aynı anda ate ş leme ba ş lar. Pilot yanar. 6

7 FANLI Ş OFBEN: Ş ofben üzerindeki anahtar açık(on) konumuna getirilir. İ lk anda LCD ekranda suyun sıcaklı ğ ı görülür. Su açıldı ğ ında, flowswitch’ten karta su geçi ş sinyali gelir. Alınan bu sinyalle, kart fana ön süpürme yapması için komut verir ve fan çalı ş ır. Basınç yeterliyse, prosestat konum de ğ i ş tirerek karta fanın çalı ş tı ğ ı sinyalini gönderir. Kart ate ş leme elektroduna enerji verip; gaz selenodini açar. Brülör ate ş lenir. İ yonizasyon elektrodu, karta yanmanın gerçekle ş ti ğ i sinyali verir ve elektrodlar arasındaki kıvılcım kesilir. Ayarlanan sıcaklık de ğ erine göre modülasyon valfı gazı ayarlar. Su ısınmaya ba ş layınca LCD ekranda su sıcaklı ğ ı görünür. 7

8 3.1.3. Elektrikli Ş ofbenler Kullanma sıcak suyunun lokal olarak üretilmesinde gazlı ş ofbenlere göre daha güvenli ve konforlu cihazlar elektrikli termosifonlardır. Bu cihazlar depolu olup direkt ş ebeke basıncıyla çalı ş maktadır. Genellikle elektrikli su ısıtıcıları açık sistem olarak dizayn edilmi ş tir. Açık sistem; su akı ş ının cihazın su giri ş borusu üzerindeki bir muslukla kontrol edildi ğ i, su çıkı ş borusunda herhangi bir di ğ er musluktan geçmeden terk etti ğ i sistemdir. Bu sistemle çalı ş an su ısıtıcılarında cihazın sadece su giri ş borusu üzerinde bir musluk veya vana vardır. Cihazın su çıkı ş ında ise herhangi bir musluk yada vana olmayıp bunun yerine bir du ş ba ş lı ğ ı konulmu ş tur. 8

9 9 Elektrikli ş ofben

10 10 Elektrikli termosifon

11 3.1.4. Kombiler Kombi; bireysel ısıtma ve sıcak kullanım suyu temini için dizayn edilmi ş duvar tipi birle ş ik bir cihaz olup, hem kat kaloriferi hem de ş ofben görevini yerine getirmektedir. Bu cihazlar bir kalorifer kazanı kadar güçlü olmasına ra ğ men, ş ofben gibi duvara monte edildi ğ inde az yer kaplarlar. Kombi ısıtma cihazları, ş ofbenlerde oldu ğ u gibi borulardan gelen suyun ısıtılması ilkesi üzerine çalı ş ırlar. Sıcak su kullanımının öncelikli oldu ğ u kombilerde sıcak su muslu ğ unun açılmasıyla cihazdaki ani su ısıtıcısı tarafından anında sıcak su temin edilir. Kombi cihazları genelde iki farklı ısıl kapasitedir. En çok kullanılan cihazlar 7500-20.000 kcal/h kapasiteleri arasındadır. Di ğ erleri ise 10.000-30.000 kcal/h arasında kapasite ayarı yapılabilen cihazlardır. Kombilerle izolasyonu iyi yapılmı ş bir yerle ş im yerinde 300-350 m2'lik bir alanı ısıtmak mümkündür. 11

12 Çalı ş ma prensibine göre kombiler üç çe ş ittir. 1. Bacalı kombiler 2. Baca fan kitli kombiler 3. Hermetik kombiler Ş ekil 3.7. Montajı yapılmı ş kombinin ölçüleri 12

13 13 3.2. Merkezi Sıcak Su Tesisatı Merkezi sıcak su tesislerinde sıcak su bir merkezde boylerler vasıtasıyla ısıtılır ve borularla sisteme da ğ ıtılır. Sisteme do ğ al veya zorlanmı ş dola ş ımlı sirkülasyon hattı çekilerek batarya sıcak su giri ş lerinde sürekli sıcak su bulunması sa ğ lanır. E ğ er sıcak su sirkülasyon hattı 30m’den daha uzunsa sıcak su sirkülasyon hattına biri asil di ğ eri yedek olmak üzere iki sirkülasyon pompası konur.

14 14 Ş ekil 3.8. Merkezi sıcak su tesisatı önden görünü ş

15 15 Ş ekil 3.9. Merkezi sıcak su tesisatı üstten görünü ş

16 16 Ş ekil 3.10. Sıcak su sirkülasyon hattı ba ğ lantısı

17 17 3.3. Sıcak Su İ htiyacı Konutlarda sıcak su sıcaklı ğ ı 30 – 60 ºC arasında de ğ i ş ir. E ğ er endüstriyel mutfak ve çama ş ırhane sisteme yük getiriyorsa bu sıcaklık arttırılabilir. Standart olarak kullanma suyu sıcaklı ğ ı 60º C olarak kabul edilir ve hesaplamalarda bu de ğ er esas alınır. Üniversal bir hesap yöntemi belirlemek amacıyla verilen çe ş itli standart tüketim de ğ erleri arasında çe ş itli kaynaklar arasında farklılıklar görülmektedir. A ş a ğ ıdaki çizelgede çe ş itli kullanım yerleri için farklı kaynaklarda rastlanan en dü ş ük ve en yüksek 60ºC su sıcaklı ğ ında saatlik ani su ihtiyaç de ğ erleri verilmi ş tir.

18 18

19 19 3.4. Boyler Hesabı Boyler ısıtıcılarında, kazanda elde edilen sıcak su, kızgın su veya buhar kullanılarak çe ş itli ortamlarda kullanılacak olan su ısıtılır. Genelde Boylerler; 1- Tek cidarlı 2- Çift cidarlı olarak sınıflandırılırlar. Çift cidarlı boylerde ısıtıcı akı ş kan iki cidar arasında kalan dı ş gömlekte dolanır. Isıtıcı akı ş kan basıncının dü ş ük oldu ğ u uygulamalarda kullanılır. Tek cidarlı boylerlerde ise ısıtıcı akı ş tan basıncı yüksek olan buhar veya kızgın su kullanılıp; kullanım suyunu ısıtmak için boyler içerisine serpantin dö ş enir ve kullanım suyu böyle ısıtılır.

20 20 Isıtma devresi hesabında belirlenen depo hacmi kadar suyun 2 saatte 10ºC tan 60º C sıcaklı ğ a kadar ısıtılaca ğ ı esas alınmalıdır. Boyler hacmi için; İ lk a ş amada her aygıt ve donanıma ait ani ihtiyaçlar belirlenir ve kat sayısı ile çarpılır. Daha sonra bunlar toplanarak toplam ani ihtiyaç bulunur. A ş a ğ ıdaki formül kullanılarak ortalama ihtiyaç bulunur. Ortalama İ htiyaç = Kullanma e ş faktörü * Ani İ htiyaç (Çizelge 3.1 den) Daha sonra boyler hacmi hesaplanır. Boyler Hacmi (Mss) = Ort.Ani. İ ht. * Depolama Faktörü (Çizelge 3.1) Buna göre ev ve apartmanlarda ısıtıcı kapasitesi; formülüyle bulunur. Q= Isıtıcı kapasitesi Mss= Boyler hacmi C= Suyun özgül ısısı (t ç – t g ) = Su giri ş (60 ºC) ve çıkı ş (10 ºC) sıcaklı ğ ı

21 21 Örnek : Her dairede 1 lavabo, 1 banyo küveti, 1 çama ş ır makinası ve bir mutfak evyesi bulunan 20 daireli bir konutta boyler ve ısıtıcı kapasitesini hesaplayınız. Çözüm : Lavabo : 20 * 7.5 = 150 lt/h Banyo : 20 * 150 =3000 lt/h Çam.Mak : 20 * 75 = 1500 lt/h Evye : 20 * 40 = 800 lt/h Toplam = 5450 lt/h (Ani İ htiyaç) Ortalama İ htiyaç = Kullanma faktörü * Ani İ htiyaç = 0.3 * 5450 =1635 lt/h Boyler Hacmi = Ort.Ani. İ ht. * Depolama Faktörü = 1635 * 1.25 = 2043.75 lt/h (Seçilen 2000 lt/h)

22 22 Boyler Isıtıcı Kapasitesi :

23 23 Pompalı bir sistemde sıcak su alttan veya üstten da ğ ıtılabilir. Bu durum, ş ekilde gösterilmi ş tir Ş ekil 3.11. Pompalı bir merkezi sıcak su tesisatında da ğ ıtım sistemleri

24 24 Ş ekil 3.12. Tek Cidarlı, boyunlu, kapa ğ ı bombeli sıcak su hazırlayıcı 1000 litrelik TS 736/8, galvanizli

25 25

26 26

27 27 Ş ekil 3.14. Tek cidarlı, sökülebilir yassı bombeli aynalı sıcak su hazırlayıcı 3000 litrelik TS 736/7, galvanizli

28 28

29 29

30 30

31 31 Ş ekil 3.17. Çift cidarlı yassı bombeli aynalı sıcak su hazırlayıcı, 300 litrelik TS 736/3,

32 32

33 33 3.5. Sıcak Su Tesisatında Boru Çapı Hesabı Ba ğ ımsız sıcak su tesisatında sıcak su boruları için hesaba gerek yoktur. Kullanılacakları batarya çaplarına göre tesisat çekilir. Merkezi sıcak su sistemlerinde sıcak su boruları YB(Yük Birimi) veya MB(Musluk Birimi) yardımı ile hesaplanabilir. Boylerli binalarda sıcak su boru ş ebekesine paralel olarak sirkülasyon boruları dö ş enir. Sıcak su tesisat borularına paralel olarak dö ş enecek sirkülasyon boru çapları a ş a ğ ıdaki tabloda verilmi ş tir.

34 34

35 35 Ş ekil 3.18. Sıcak su tesisatının çekili oldu ğ u kat planı


"HAZIRLAYAN ERDO Ğ AN Şİ M Ş EK-NAD İ R İ LTEN BÖLÜM-3 SICAK SU TESİSATI 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları