Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYANLAR Erdo ğ an Şİ M Ş EK-Nadir İ LTEN BÖLÜM-1 SIHHİ TESİSAT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYANLAR Erdo ğ an Şİ M Ş EK-Nadir İ LTEN BÖLÜM-1 SIHHİ TESİSAT."— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYANLAR Erdo ğ an Şİ M Ş EK-Nadir İ LTEN BÖLÜM-1 SIHHİ TESİSAT

2 SIHHİ TESİSAT 2  Sıhhi tesisat, yapı için gerekli suyun temini, depolanması, yumu ş atılması, ısıtılması, basınçlandırılması ve da ğ ıtımı, sıhhi tesisat aygıt ve donanımları, pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, ya ğ mur suyu drenajı ve yangından koruma tesisatları konularını kapsar.  Ayrıca mutfak ve çama ş ırhane tesisatı, yüzme havuzları güne ş enerjisi tesisatı gibi özel tesisatlar sıhhi tesisat kapsamındadır.

3 3 Modern bir sıhhi tesisat sisteminin gerçekle ş tirilmesi için gerekli temel amaçlar ve sistem performans kriterleri a ş a ğ ıdaki gibi sıralanabilir;  Yapıya temiz suyun sa ğ lanması ve herhangi bir ş ekilde pis suyun karı ş masının önlenmesi,  Aygıtların sayısı, sa ğ lanan suyun miktar ve basıncına uygun bir sistem kurulması,  Gerekli durumlarda su depolanması,  Pis su drenaj sisteminin tıkanma ve katı madde birikimlerinden uygun bir bakımla korunmasının sa ğ lanması,  Tesisat ömrü için uygun boru ve donatım malzemesinin seçilmesi,  Temiz ve pis su tesisatlarının uygun ayırma, yalıtım ve havalandırılmasının sa ğ lanması,

4 4 Projelerin ön hazırlık safhasında, mimari projeler üzerinde boru geçi ş yerleri, cihaz yerle ş tirme gibi konularda dikkat edilecek noktalar ş unlardır;  Islak hacimler dü ş ey do ğ rultuda üst üste getirilmelidir.  Yatay planda sıhhi tesisat olan bölümler yan yana getirilmelidir.  Banyo ve helâlar yapı özellikleri göz önüne alınarak normal dö ş emeden 25 ila 40 cm dü ş ük dö ş eme yapılmalıdır.  Dü ş ey borular, çok katlı binalarda en az 50x50 ölçülerinde tesisat galerilerinden geçirilmelidir.  Duvarlardan geçen borulara gerekli e ğ im verilmelidir.  Pissu ve temiz su tesisatı, mümkünse en kısa ş ekilde ve en az dirsek kullanılarak çekilmelidir.

5 5 En ufak bir konutta tavsiye edilen aygıt sayıları ş öyledir;  En az bir lavabo  En az bir banyo  En az bir helâ ta ş ı  En az bir evye bulunmalıdır. Komple bir tesisat projesinde a ş a ğ ıdaki paftalar bulunmalıdır;  Hesap ve açıklamaları içeren bir tesisat hesap raporu,  Kat planları,  Kolon ş eması,  Gerekirse izometrik boru akı ş ş emaları,  Laboratuar ve mutfak gibi özel i ş lem aygıtlarının bulundukları yerler için özel boru diyagramları,  Rögar, ya ğ ayırıcı ve cihaz ba ğ lantıları gibi gerekli yerler için detay çizimleri

6 Konutlardaki Islak ve Kuru Hacimler 6  Konutlarda ıslak hacimler, sıhhi tesisatın (so ğ uk veya sıcak temiz su ve pis su tesisatları) yer aldı ğ ı hacimlerdir. Bu hacimlerde tesisat ba ğ lantısı olan çe ş itli cihazlar ve bu cihazların pissu ba ğ lantıları (bula ş ık makinası, çama ş ır makinası gibi.) sıhhi tesisat kapsamında ele alınacak konulardır.  A ş a ğ ıda sırası ile ıslak hacimler, burada mevcut gereç ve donanımlar ve bunların fonksiyonları verilmi ş tir.

7 7  Mutfak  Esas olarak mutfak evyesi ve ocak (fırın) bulunur. Ayrıca, bula ş ık makinası, buzdolabı gibi cihazlarda yer alır. Bazı mutfaklara çama ş ır makinası da yerle ş tirilir.  Tesisatçının mutfak evyesi, bula ş ık makinası, çama ş ır makinası gibi cihazların tesisatlarını sıva altı dö ş emesi ve kaçak testinden sonra çıkı ş a ğ ızlarını kör tapa ile kapatması gerekir.

8 Ş ekil 1.1. Mutfak 8

9 9  Hastane, fabrika, otel, lokanta ve benzeri büyük tesislerde, yemek hazırlama ve pi ş irme amaçlı ayrıca bir mutfak tesisatı dü ş ünmek ve bunlar için yeterli alanı ayırmak gerekir.  Yemek pi ş irme i ş lemleri için buhar tesisatının çekilmesi gerekir. Kullanılacak cihazların niteli ğ ine göre mutfaklara so ğ uk su, sıcak su, yumu ş ak sıcak su, buhar ve gaz tesisatı çekilmelidir. Ayrıca endüstriyel mutfak çıkı ş larına ya ğ ayırıcı konulmalı ve mutfak havalandırması iyi planlanmalıdır.

10 Ş ekil 1.2. Bir hastane mutfa ğ ı 10

11 11  Çama ş ır Odası  Çama ş ır odası, büyük tesislerde çama ş ır yıkama, kurutma ve ütüleme alanı ve bazı konutlarda ise özel alan olarak tasarlanır. Çama ş ır odasında çama ş ır makinası tesisatı, elde yıkama bölümü ve buharlı ütüler için tesisat planlanmalıdır. Ş ekil 1.3. Çama ş ır odası

12 12  Banyo  Banyo içerisinde bir banyo küveti bulunmalı, istenirse küvet kabin veya du ş perdesi ile kapatılmalıdır. Banyo içersine yerle ş tirilecek lavabo, uygun büyüklükte seçilmeli ve kullanıcın isteklerine cevap verebilecek özelliklerde olmalıdır. Banyo içersine bir alafranga tuvalet yerle ş tirilmelidir. Kullanılacak yer süzgeci, küvet ile klozet arasına monte edilmelidir. Ş ekil 1.4. Banyo

13 13  Planlamada küvet ve klozet arası mesafe fazla ise, yer süzgeci küvetin banyo bataryasının oldu ğ u tarafa veya klozetin taharet muslu ğ u civarına monte edilebilir. Yer süzgeci koku fermatürü, tesisattan gelebilecek koku ve ha ş ereyi önleyebilecek yapıda olmalıdır.  Normal çeki ş varsa havalandırma için küçük buzlu camlı pencere kullanılabilir. Havalandırma yetersizse, radyal banyo aspiratörü kullanılmalı ve mümkün ise küvet hacminin içerisinde bir yere (veya klozet üzerinde bir yere) monte edilmelidir. Küvet hacminin içerisine monte edilmesi, su buharının da ğ ılmasını önlemek ve azaltmak için daha etkilidir.

14 14  Ekstra iste ğ e ba ğ lı olarak; bide, pisuar, ayak yıkama yeri (özellikle çocuklar için çok yararlıdır.) bulunabilir.  Tesisatçı, banyo küveti ve lavabo için sıcak ve so ğ uk su tesisatlarını, alafranga tuvalet için so ğ uk su tesisatlarını sıva altı çekmeli ve gerekli testlerden sonra kör tapa ile kapatmalıdır.  Tesisatçı, Küvet, lavabo için 50 mm, alafranga tuvalet pis su ba ğ lantısı için 100 mm ölçüsünde ba ğ lantı a ğ ızları hazırlamalıdır.  Ka ğ ıtlık, havluluk ve etajer, kullanıcının iste ğ ine göre monte edilmelidir.

15 15  Tuvalet  Tuvalet içerisinde alaturka ya da alafranga tuvalet ta ş larından birisi kullanılır.  Tuvalet içerisinde el yıkamak için bir lavabo bulunur.  Tesisatçı, taharet muslu ğ u için so ğ uk su tesisatı, lavabo için sıcak ve so ğ uk su tesisatını sıva altı olarak çekmelidir.  Lavabo için 50, alafranga veya alaturka tuvalet pis su ba ğ lantısı için 100 ölçüsünde ba ğ lantı a ğ ızları hazırlamalıdır.  Havalandırma için uygun çeki ş varsa küçük buzlu cam kullanılabilir.  Çeki ş uygun de ğ ilse radyal fanlı aspiratörlerle tuvaletin havalandırması sa ğ lanabilir.  Kâ ğ ıtlık, sabunluk, havluluk metal ya da seramikten monte edilebilir.

16 Şekil 1.5. Alaturka tuvalet Şekil 1.6. Alafranga tuvalet 16

17 17  Yüzme Havuzu Tesisatı  Yüzme havuzları, sa ğ lık ve spor tesisleri olup çok çe ş itli ş ekilleri vardır. Yüzme havuzlarını özel, genel, açık veya kapalı olarak gruplamak mümkündür. Tesisat açısından en karma ş ık olanı, olimpik kapalı yüzme havuzlarıdır.  Havuz ilk doldurulduktan sonra havuz suyu, devamlı olarak sirkülasyon pompaları ile filtreler ve gerekiyorsa ısıtıcı üzerinden geçilerek sirkülasyonu sa ğ lanır. Böylece havuz suyu temizlenir ve ısıtılır. Bu devreye dozaj pompaları ile çe ş itli kimyasal maddeler eklenerek mikropların ölmesi ve yosunların temizlenmesi sa ğ lanır. Tesisatçının bu tesisatları ve akı ş ş emalarını iyi planlaması gerekir.

18 Ş ekil 1.7. Yüzme havuzu 18

19 19  So ğ utulmu ş İ çme Suyu Sistemleri  İ çme suyunun tatmin edici so ğ ukluk derecesi kullananlara göre farklılıklar gösterir. 5°C’deki su genelde oturarak i ş yapan insanlar için tatmin edici olabilir. Buna kar ş ılık gün boyunca fiziksel aktivite gösteren insanlara 10° C’deki su aynı ferahlık hissini verebilir. Bir ki ş i genel sa ğ lık ko ş ullarını sa ğ layabilmek için yapmı ş oldu ğ u fiziksel aktiviteye ba ğ lı olarak günde 2 ile 9 litre arasında içme suyuna ihtiyaç duyar. Genel olarak musluk suyu sıcaklıkları, kullanıcıya ula ş tıkları noktalarda 10° C’nin üzerindedir.

20 20  Lejyoner Hastalı ğ ı  Bu hastalık, Lejiyonella bakterisi (Legionella pneumophilla) tarafından olu ş turulan ve ölüme yol açabilen ciddi bir zatürre hastalı ğ ı biçimidir. Lejiyonella, nemli ve sulu ortamda ya ş ar ve ço ğ alır. En yaygın bula ş ma yolu binalardaki sıhhi tesisat ve klima tesisatıdır. Bu bakteriye özellikle oteller, hastaneler, i ş merkezleri ve fabrikalar gibi büyük kompleks sistemlerde kar ş ıla ş ılır.  Legionella bakterisinin büyüyüp üreyebilece ğ i en ideal su sıcaklı ğ ı 25- 42 o C dir. Ayrıca, sudaki pH de ğ erinin 6.9 olması, demiroksit oranının fazla olması bakterinin üremesi için uygun ortamdır. Hijyen olmayan ortamlar, Legionella bakterisinin kuluçka döneminde çok rahat yayılmasına neden olur.

21 21 Tesisatta Legionella üremesine uygun olan ve lejyoner hastalı ğ ının çıkmasına neden olabilecek sistem ve elemanlar a ş a ğ ıda verilmi ş tir.  Kullanım su sistemleri (Du ş lar ve musluklar ve su depoları)  So ğ utma kuleleri ve buharla ş malı (Evaporatif) kondenserler  Fan coiller ve split klimalar  Açık sistem güne ş kolektörleri  Terapi havuzları, jakuziler  Nemlendiriciler (özellikle sulu tip )  Süs havuz ve çe ş meleri, fıskiyeler  Bahçe sulama ve yangın söndürme sistemlerinde kullanılan sprinker sistemi

22 22  Kullanım Sularında Alınması ve Takip Edilmesi Gerekli Önlemler  Kullanım so ğ uk suyu:  Tesis so ğ uk su tankları, yılda en az bir kez olmak üzere temizli ğ e tabi tutulmalıdır.  So ğ uk su depoları, günlük maksimum su tüketiminin üzerinde su depoluyorsa, mevcut su içinde sürekli bir dezenfeksiyon sa ğ lanmalıdır ve depodaki suyun kendi içinde günde en az 1-2 kez sirkülasyonu sa ğ lanmalıdır.  Su depoları, temiz bir mahalde ve yerden yükseltilmi ş olmalıdır. Depoların dı ş etkenlerden kirlenmesine olanak tanınmamalıdır.  So ğ uk suyun 25 0 C nin altında depolanmasına dikkat edilmelidir ve su sıcaklı ğ ı günde 2 kez ölçülerek kayıt altına alınmalıdır.  Tüm su boruları izole edilmelidir. (Böylece yo ğ u ş ma önlenerek korozyon riski azaltılır. Bu ise tesisatın ömrünü uzatır ve Legionella’nın ço ğ almasını engelleyen bir faktördür.)  Su da ğ ıtım sisteminde; su akımının olmadı ğ ı veya çok yava ş oldu ğ u noktalar var ise bu noktalar tespit edilerek ortadan kaldırılmalıdır.  Tesisatın uzun süre kullanılmadı ğ ı durumlardaki konutlarda musluk, batarya ve du ş ba ş lıklarından su 5 dk. kadar akıtılmalıdır.

23 23  Kullanım sıcak suyu:  Sıcak su tankları üzerinde bir bo ş altım hattı bulunmalıdır ve tanklar belli periyotlarda (3 ayda bir) bo ş altılarak, dipte olu ş an çamur tortusu ile tank çeperlerinde olu ş an kireç ve tortu temizlenmelidir.  Sıcak su tanklarının iç yüzeyleri, kir tutmayan ve temizlenebilen bir malzeme ile kaplanmalıdır.  Tanka dönü ş suyu sıcaklı ğ ı ise minimum 50 o C olmalıdır.  Tüm sıcak su boruları izole edilmelidir.  Sirkülasyon pompa yedekleri, sürekli çalı ş maz durumda bırakılmamalıdır. Haftada bir pompalar dönü ş ümlü kullanılmalıdır.

24 24 Kullanım Sularında Legionellaya Kar ş ı Dezenfeksiyon Yöntemleri 1) Termik dezenfeksiyon: 2) Ultraviyole ı ş ık ile muamele: 3) Ozonlama: 4) Gümü ş ve Bakır iyonizasyon yöntemi: 5) Klorlama: 6) Monokloramin: 7) Kombine yöntemler:  Klor ve Kloramin  Klor dioksit ve Kloramin  Ozon ve Klor  Ozon ve Kloramin  UV ve Klor  UV ve Kloramin


"HAZIRLAYANLAR Erdo ğ an Şİ M Ş EK-Nadir İ LTEN BÖLÜM-1 SIHHİ TESİSAT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları