Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Klima Nedir?. Klimalar insanların daha rahat ve verimli yaşaması amacıyla kapalı ortamların havasını so ğ utan, nemini alan, iste ğ e ba ğ lı olarak ısıtan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Klima Nedir?. Klimalar insanların daha rahat ve verimli yaşaması amacıyla kapalı ortamların havasını so ğ utan, nemini alan, iste ğ e ba ğ lı olarak ısıtan."— Sunum transkripti:

1 Klima Nedir?

2 Klimalar insanların daha rahat ve verimli yaşaması amacıyla kapalı ortamların havasını so ğ utan, nemini alan, iste ğ e ba ğ lı olarak ısıtan toz ve partikülleri filtre eden cihazlardır. Klimayı kısaca kapalı mekandaki sıcaklı ğ ın, nemin ve hava hareketlerinin dışarıdaki hava şartlarından ba ğ ımsız olarak denetlenmesinde kullanılan cihaz olarak tanımlayabiliriz.

3 Sa ğ lık koşullarına uygun ideal ısıtma ve so ğ utma sa ğ layan klimalar ısı pompası özelli ğ i ile 0 c nin üzerindeki sıcaklıklarda çok ekonomik ısıtma sa ğ larlar. Havadaki nemi alarak ideal konfor şartlarını oluştururlar. Otomatik sıcaklık kontrolü ile ortamın ısısını ölçerek arzu edilen sıcaklık derecesi elde edilene kadar çalışmayı sürdürerek dış hava şartlarına ra ğ men iç ortamdaki ısıyı sabit tutarlar.

4 İ klimlendirme Nedir? İ klimlendirme, havayı ısıtan, so ğ utan, temizleyen, çeviren bir süreçtir ve sürekli olarak ortamın nem içeri ğ ini kontrol etmektir.

5 Klimaların Sınıflandırılması

6 Klimalar çalışma prensipleri ve teknik özelliklerine göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; • «Merkezi sistem” olarak adlandırılan endüstriyel klimalar, • “Bireysel klimalar” olarak adlandırılan pencere tipi, split ve portatif klimalardır.

7 Merkezi sistem endüstriyel klimalar, oteller, iş merkezleri ve sanayiye hizmet veren so ğ utma grupları klima santrallerini ve de ğ işken debili çok üniteli multı-splıt üniteleri kapsamaktadır. Bireysel klimalar da yo ğ un olarak ev ve işyerlerinde kullanılmaktadır.

8 Klima Cihazları nasıl so ğ utur?

9 Klima cihazları R22 gazının buharlaşma ve yo ğ unlaşma özelli ğ inden faydalanarak ortamda bulunan ısıyı dışarı atarlar. Split klimalarda iç ünite içinden geçen gaz ortamdaki ısıyı emerek buharlaşır. Bu sayede ortam so ğ ur. Buharlaşan R22 gazı dış üniteye geldi ğ inde yo ğ uşur ve emdi ğ i ısıyı dışarı atar. Bu işlem gerçekleşirken yalnızca iç ve dış ünitedeki fan motorları ve gazın cihaz içindeki dolaşımını sa ğ layan kompresör elektrik enerjisi harcar.

10 Klima Cihazları nasıl ısıtır?

11 Isı pompası özellikli klimalar elektrik enerjisini direkt olarak ısıya çevirmek yerine dışarıdaki ısıyı içeriye taşıyarak ortamı ısıtırlar. Bu klimalar sogutmayı gerçekleştirdikleri gibi ısıtmayı da R22 gazını yo ğ uşturarak ve buharlaştırarak gerçekleştirirler. Isıtmanın yapılabilmesi için dış üniteden geçen gaz buharlaşarak dışarıdaki ısıyı emer ve iç üniteye geldi ğ inde yo ğ unlaşarak emdi ğ i ısıyı ısıtılması istenilen ortama bırakarak ısıtmayı gerçekleştirir.

12 Klimadaki so ğ utma çevrimi, evimizdeki buzdolabından farklı de ğ ildir. Kompresörün sıkıştırma etkisiyle kondenserde sıvı haline getirilen freon gazı, evaporatörde püskürtülerek gaz haline getirilir. Bu süre içinde ortamdan emilen ısı, dış ortama atılır.

13 Split tip klimaların duvar, yer, asma tavan ve kanallı tipleri mevcuttur. İ ç ve dış olmak üzere iki üniteden oluşur. Kondenser dış ünitede yer alır. Hava ve so ğ utma ünitesi iç mekandaki ünitede yer almaktadır. Split tip klimalar mekan içindeki ısıyı istenen ve önceden ayarlanan düzeyde otomatik olarak tutma özelliklerine sahip oldu ğ u gibi programlanma olana ğ ıyla da otomatik olarak açılıp kapanabilmektedir.

14 KL İ MALARIN ÇALIŞMA PRENS İ B İ  Çatı Tipi Paket Klimalar Çatı tipi paket klimaları so ğ utma veya ısıtma çevriminin tümüyle aynı ünite içerisinde gerçekleşti ğ i kompakt ve birleşik bir hava koşullandırıcıdır. Bu cihazlar so ğ utma- ısıtma kontrolü, havalandırma ve havanın temizlenmesini de kapsayan toplam bir iklimlendirme sa ğ lar. Bu cihazlar “havadan havaya” tip iklimlendiricilerdir. İ klimlendirme olarak “sadece so ğ utma” veya “hem ısıtma hem so ğ utma” yapabilen cihazlar olarak iki ana tipe ayrılırlar. Isıtma işlevi cihazın tersine çevrimle ısı pompası olarak çalıştırılmasının yanında, elektrikli ısıtıcı, sıcak su bataryası veya gaz yakma modülü kullanılarak da sa ğ lanabilir.

15 So ğ utma çevriminde ısı iç ortamdan alınır ve dış ortama iletilir. Isıtma çevriminde ise so ğ utma çevriminin tersine ısı dış ortamdan alınır ve iç ortama iletilir.

16 Ana Parçalar ve İ şlevleri Çatı tipi paket klima cihazları 4 ana parçadan oluşur ve kullanılan di ğ er parçalar tamamlayıcıdır. Bunlar: • Genleşme vanası • Evaporatör • Fan • kompresör

17 Bu parçaların görevleri nelerdir?

18 • Kompresör so ğ utucu gazı sıkıştırıp kondensere gönderir. • Kondenser sıcak sıkıştırılmış gazın ısısını uzaklaştırak sıvı hale geçmesini sa ğ lar. • Genleşme vanasının görevi so ğ utucu akışkanı küçük bir delikten geçmeye zorlayarak basıncının düşmesini sa ğ lar. • Basıncı düşürülen so ğ utucu akışkan buharlaşmanın gerçekleştirilece ğ i evaporatöre ulaşır. Bu bölüm “alçak basınç devresi” olarak adlandırılır. • Evaporatörden sonra so ğ utucu akışkan çevrimi tamamlamak üzere tekrar kompresöre gider.

19 Kompresör Genleşme Elemanı Evaporatör Kondenser

20 Pistonlu Kompresör Scroll kompresör

21 Ekonomizör: Ekonomizör ekonomi amaçlı olarak genellikle sahada monte edilen bir aksesuardır. İ ç ortama belli bir oranda taze hava beslemesinin yapılmasını sa ğ lar.

22 İ ki tip ekonomizör vardır: 1. Termostatik ekonomizör 2. Entalpik ekonomizör Dış hava sıcaklı ğ ı ile iç ortam sıcaklı ğ ı farkına bakarak serbest so ğ utma yapan ekonomizörler termostatik tip ekonomizörlerdir. Dış havanın hem sıcaklık hem de nemini iç ortam sıcaklık ve nemi ile karşılaştırarak serbest so ğ utma yapan ekonomizörler entalpik ekonomizörlerdir.

23 Basınç Dengeleme Aspiratörü Ekonomizörün dış hava damperinin açılmasıyla birlikte iç ortama üflenen hava miktarında artış olur. Bu nedenle ekonomizörlerle birlikte pozitif basınç dengeleme aspiratörü verilir. İ htiyaç anında fan devreye girerek fazla dönüş havası dışarı egzost ederek binada pozitif basınç oluşumu engeller.

24 İ ç Hava Kalite Sensörü: Bu sensör iç hava kalitesinin önemli oldu ğ u uygulamalarda ayarlanan bir iç hava kalite de ğ erini eşik kabul ederek bu de ğ eri sa ğ lamaya çalışır.

25 So ğ utma Sistemleri Şekilde b ir Carnot soğutucunun şeması görülmektedir.

26 Şekil: Sıradan bir ev buzdolabında so ğ utma şeması So ğ utma Sistemleri

27 Şekil: Bir ısı pompasının şematik şekli

28 So ğ utma Sistemleri Şekil: İ ki devreli bir so ğ utma sistemi

29 So ğ utma Sistemleri Şekil: Basit bir gaz so ğ utma çevrimi

30 Şekil: Açık bir uçak so ğ utma sistemi So ğ utma Sistemleri

31 Şekil: Rejeneratörlü bir gaz so ğ utma çevrimi

32 So ğ utma Sistemleri Şekil: Amonyak absorbsiyonlu so ğ utma çevrimi

33 So ğ utma Sistemleri Şekil: Farklı malzemeden İ ki metalin uçları birleştirilerek so ğ utma Düğümlerden biri ısıtıldığında kapalı devreden elektrik akımı oluşur.

34 Şekil: termoelektrik devre kesildiğinde potansiyel fark üretilir. So ğ utma Sistemleri

35 Şekil: Bir Termoelektrik güç üretiminin şeması

36 So ğ utma Sistemleri Şekil: bir Termoelektrik güç üretimi

37 Şekil: İki farklı maddenin uçlarından akım geçirildiği zaman bağlantı noktası soğutulmuş olur. So ğ utma Sistemleri

38 Şekil: Bir termoelektrik so ğ utucu


"Klima Nedir?. Klimalar insanların daha rahat ve verimli yaşaması amacıyla kapalı ortamların havasını so ğ utan, nemini alan, iste ğ e ba ğ lı olarak ısıtan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları