Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ Akademik Takvim Yönetmelik Müfredat Danışmanlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ Akademik Takvim Yönetmelik Müfredat Danışmanlık."— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ Akademik Takvim Yönetmelik Müfredat Danışmanlık

2 Yönetmelik ve yönergeleri okuyun Müfredat hakkında bilgi sahibi olun
Minimum kaç kredi alınmalıdır Ana dersler hangileridir seçmeli dersler hangileridir mutlaka başvurmanız gereken bir yer

3

4

5

6 akademik takvim Akademik Takvimde üniversitelerin kayıt yenileme, ders ekleme ya da bırakma, akademik konular ile ilgili son başvuru tarihleri, sınav başlangış-bitiş tarihleri duyurulur.

7

8

9 Danışmanlık Görevi Danışmanlık Görevi: Danışmanlar öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer konularda karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere bölüm başkanlıkları tarafından yarıyıl başlamadan önce görevlendirilir.

10 ALTIN KURAL Yönetmelik/Yönerge hükümlerine uyulmaması durumunda sorumluluk öğrencilere aittir. Bu nedenle, yönergeleri dikkatlice okuyunuz.

11 DERS ALMA KURALLARI -1 Birinci sınıf öğrencileri: Birinci sınıftan öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Başka Okuldan Gelen Öğrenciler: Eğer bu öğrenci daha önceden başka bir üniversitede okumuş ve bazı derslerinden muaf olmak istiyorsa yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirler. Muaf oldukları bu derslerin kredisi kadar üstten ders alabilirler.

12 Harç Ödeme (2) Fakültelerde eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Bu birimlerin programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. (5) (Değişik :  /28779 RG) Belirtilen sürelerde tamamlayıp mezun olamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

13 Müfredat nedir ? Bir lisans programını (bölümü) bitirmek için alınması gereken derslerin tamamıma denir.

14

15 (4) Öğrenci; öğretim planında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen kredide seçmeli dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

16

17 DERS ALMA KURALLARI -1 (7) (Değişik :  /28779 RG) Bir eğitim-öğretim yılında lisans programlarında her yarıyıl için ders ve uygulama kredisi 30 AKTS’dir. Dört yıllık lisans programlarında ders ve uygulama kredi toplamı 240 AKTS’dir.

18 DERS ALMA KURALLARI -1 (9) (Değişik :  /28779 RG) Bir yarıyılda en fazla 30 AKTS kredisi ders alınabilir. Ancak ders tekrarı durumunda olan ve/veya alt yarıyıldan dersi olan bir öğrenci tekrar derslerine öncelikle kayıt olmak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 40 AKTS kredisi kadar ders alabilir.

19 DERS ALMA KURALLARI -1 Üst Yarıyıldan/yıldan Ders Alma: Genel not ortalaması arası olan öğrenciler üst yarıyıldan/yıldan bir ders, genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olan öğrenciler üst yarıyıldan/yıldan iki ders alabilirler

20 İpucu #3 Fazla ders yükü almak için çok hırslanmayın. Aldıklarınızla yeterince uğraşmanız gerekecektir. Bir iki gün bile derslerden kaytarsanız epeyce geri kalmış olursunuz. Hangi derste iseniz onunla uğraşın, başka derslerin ödevleriyle uğraşırken elinizin altındakinden de olabilirsiniz.

21 Çift anadal programı MADDE 9 – (1) Çift anadal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır.

22 Ders muafiyeti MADDE 19 – (1) (Değişik :  /28923 RG) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde muafiyet talebinde bulunabilirler. Derslerden muaf olabilmek için yatay ve dikey geçişle gelenler hariç, öğrencinin daha önce aldığı eğitimin üzerinden beş eğitim-öğretim yılından daha fazla süre geçmemiş olması şarttır. (2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca muaf tutulan dersler nedeniyle, bulunduğu yarıyıl/yılın toplam AKTS saat miktarını geçmeyecek ölçüde, bir üst yarıyıldan/yıldan ders alabilir.

23 Kayıt yenileme MADDE 20 – (1) (Değişik :  /28779 RG) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirlenen tarihlerde öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede, haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. (2) Mazereti ilgili dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunca kabul edilen öğrencinin akademik takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yaptırması mümkündür. Bu şekilde geç kayıt eğitim-öğretim süresi boyunca iki defadan fazla olamaz. (3) (Ek fıkra :  / RG) Birimler tarafından hazırlanan ders programında çakışan derslere ders kaydı yapılamaz.

24 Ders alma MADDE 24 – (1) (Değişik :  /28779 RG) Öğrenciler her eğitim-öğretim yarıyılının başlangıcında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydı yaptırırlar. (2) (Değişik :  /28779 RG) Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, tüm sorumluluk kendilerinde olmak üzere, yarıyılın ilk haftası içinde kaydoldukları dersleri değiştirebilir, bırakabilir veya ders ekleyebilirler (3) Öğrenciler süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınav notu iptal edilir.

25 Devam mecburiyeti MADDE 25 – (1) Öğrencilerin teorik derslere en az % 70, uygulamalara en az % 80 oranında devamları zorunludur. Ancak, bir dersin devam ve varsa uygulamalarında başarılı olma şartlarını bir kez yerine getiren öğrencilerin bu dersi tekrar almaları durumunda derse devam koşulu aranmaz. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar aldıkları bir dersin yapılacak ara sınavlarına katılmaları gerekir. Tekrar edilen dersin başarı notu hesaplanırken o yarıyıldaki ara sınav ve yılsonu sınav notları dikkate alınır.

26 Sınav ve sınav dönemleri
MADDE 26 – (1) Öğrenciler her yarıyılda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışmaları proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya ikinci bir ara sınavdan oluşur. Ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir.

27 Bütünleme sınavı MADDE 29 – (1) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız, yetersiz veya sınamalı derslerden bütünleme sınavına girebilir. (2) Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere kayıt yaptırmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez. (3) Öğrenciler DC, DD, FD, FF, YS notlu derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavı sonrası verilen harfli not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

28 Mezuniyet sınavı (Değişik : 24.02.2014/28923 RG)
MADDE 30 – (1) Mezuniyet için gerekli tüm dersleri alarak, devam şartını yerine getirmiş olan DS, YS notu bulunmayan ve mezuniyet sınavına gireceği döneme ait katkı payını/öğrenim ücretini yatırmış olmak koşuluyla mezuniyetlerine en fazla 3 (üç) dersi kalan öğrencilere notu FF, FD, DD, DC olan dersler için öğrenciliği boyunca sadece bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet sınav hakkı verilir. (2) Harfli notu FF, FD olduğu için veya genel not ortalaması (GNO) 2.00’ın altında olduğundan mezun olamayan öğrenciler, notu FF, FD, DD, DC olan derslerden en fazla 3 (üç) dersten mezuniyet sınavına girebilirler.

29 Mazeret sınavı MADDE 31 – (Değişik :  / RG) (1) Mazeret sınavı, sadece ara sınavlar için olmak üzere ilgili kurullarca mazereti kabul edilen öğrenciler için uygulanır. Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyıl içerisinde yapılır. Mazeret sınavı yapılması, ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. (2) Haklı ve geçerli nedenlere dayalı mazereti dolayısıyla, bir sınava katılamayan ve mazeret belgelerinin düzenlendikleri tarihi izleyen beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek başvuruda bulunan öğrencilere, mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda sınavına giremediği dersler için bir defaya mahsus mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret belgelerinin bölüm başkanlıklarına verilmesi zorunludur. Bu sürenin dışında yapılan başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.”

30 Sınavların değerlendirilmesi ve başarı notları

31 EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİN
ÖĞRENCİLERİMİZE KAZANDIRDIKLARI Sınavlarda alınan not ne olursa olsun ara sınav notunun %40’ı ,yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı ham başarı notu olarak algılanmaktadır. Öğrencinin başarılı olabilmesi icin genel ağırlıklı notu (GNO)’su 4 üzerinden 2 olmalıdır.

32 Başarısız olunan dersin tekrarı
MADDE 38 – (Değişik :  / RG) (1) Bir dersten (FF), (FD), (YS) veya (DS) alan veya dersi normal döneminde alamayan öğrenciler, bu dersi verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrencilerin, bunların yerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen dersleri almaları zorunludur.”

33 Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
MADDE 19 — (1) Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin ara sınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır. Ham başarı puanı, dönem veya yıl sonu sınav puanının %60’ına, ara sınavlar puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. 33

34 MADDE 19 — (1) Fakültede mutlak not sistemi uygulanır
MADDE 19 — (1) Fakültede  mutlak not sistemi uygulanır. Sınavlar 100 puan üzerinden ölçülür. Bir dersin arasınav ve dönem sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır. Başarı Notu Katsayısı Başarı Puanı Başarı Derecesi AA 4.00 90-100 Mükemmel BA 3.50 85-89 Pekiyi BB 3.00 80-84 İyi CB 2.50 75-79 Orta CC 2.00 70-74 Yeterli DC 1.50 60-69 Şartlı Geçer DD 1.00 50-59 FD 0.50 30-49 Kalır FF 0.00 0-29 Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması gerekir. 34

35 Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler
MADDE 22 — (1) Genel ve dönem not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o dönemin not ortalaması arasında olanlar dönem onur öğrencisi, arasında olanlar üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.

36 Teşekkürler…


"HOŞ GELDİNİZ Akademik Takvim Yönetmelik Müfredat Danışmanlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları