Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö Ğ RENC İ İ ŞLER İ  Kayıt, ö ğ renci belgesi, Transtkript, ö ğ renci kimlikleri, askerlik işlemleri, ö ğ renci işleri otomasyon şifresi (SRS) ve mail.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö Ğ RENC İ İ ŞLER İ  Kayıt, ö ğ renci belgesi, Transtkript, ö ğ renci kimlikleri, askerlik işlemleri, ö ğ renci işleri otomasyon şifresi (SRS) ve mail."— Sunum transkripti:

1 Ö Ğ RENC İ İ ŞLER İ  Kayıt, ö ğ renci belgesi, Transtkript, ö ğ renci kimlikleri, askerlik işlemleri, ö ğ renci işleri otomasyon şifresi (SRS) ve mail hesapları

2 Akademik Takvim  Her yıl Mayıs ayı içerisinde bir sonraki yılın planlaması yapılarak Üniversite Senotosu tarafından YÖK’e sunulan takvimdir.  Üniversitemizin Ö ğ renci İ şleri Müdürlü ğ ü web sayfasında yayınlanmaktadır.

3 Dönem / Yıl  Ön lisans programları 4 dönem (2 yıl), lisans programları 8 dönemden (4 yıl) oluşmaktadır.  Dönemlik programlarda her dönem için en az bir vize, bir final sınavı yapılmaktadır.  Yıllık programlarda ise her yıl için en az 1. dönem bir vize, 2. dönem ise bir vize, bir final sınavı yapılmaktadır.

4 Müfredat  Ö ğ rencinin kayıt yaptırdı ğ ı programda sorumlu oldu ğ u tüm derslere denir. Ön lisans programları için en az 120 kredi (ECTS), lisans programları için en az 240 kredi (ECTS) den oluşur.

5 Danışman  Her ö ğ renci için ilgili birim amiri tarafından bir danışman atanır.  Danışman ö ğ renciyi izler, e ğ itim-ö ğ retim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde ö ğ renciye yardımcı olur. Ö ğ rencinin kayıt yenileme, ders alma işlemleri danışman onayı ile yapılır.

6 Açılan Ders Açılan Ders  Dönemlik programlarda her dönem için, yıllık programlarda her yıl için açılan derstir. Açılan dersler şubelerden de oluşabilir.

7 Alınan Ders  Ö ğ rencinin üzerine yüklenen derstir.  Tekrar alınması gereken seçmeli veya zorunlu derslerden biri ya da birkaçı programdan çıkarılması halinde, ö ğ renci bunların yerine ilgili yönetim kurulunca uygun görülen eşde ğ er dersleri almadıkça ders üzerinden silinmez.

8 Muafiyet  Daha önce herhangi bir yüksek ö ğ retim kurumundan alınan bir dersin, müfredattaki bir derse eşde ğ er görülerek ilgili Fakülte Kurulu tarafından muaf tutulmasıdır. Muaf tutulan ders Transkriptte gösterilmez ve not ortalama hesaplarına katılmaz.  Ö ğ renci istedi ğ i taktirde ders muafiyet dilekçesi, transkript ve ders içerikleri ile birlikte ilgili Dekanlı ğ a başvurabilir.

9 İ ngilizce Muafiyet  Zorunlu İ ngilizce dersi olan ö ğ rencilere dönem / yıl başlarında Yabancı Dil koordinatörlü ğ ünün açmış oldu ğ u sınavlarda başarılı oldu ğ u taktirde verilen muafiyetlerdir.  Bu tür muafiyetlerde sınavlarda alınan notlar harf notuna dönüştürülerek ö ğ rencinin transkriptine işlenir.  Bu notlar ortalama hesaplarına dahil edilir.

10 Sınavlar  Dönemlik programlarda her dönem için en az bir vize, bir final ve bütünleme sınavı yapılmaktadır.  Yıllık programlarda ise her yıl için en az 1. dönem bir vize, 2. dönem ise bir vize, bir final ve bütünleme sınavı yapılmaktadır.

11  Dönemlik programlarda not ortalamasına vize % 40, final % 60; yılık programlarda ise vizeler % 20, final ise % 60 etki eder.  İ lgili ö ğ retim elemanı uygun gördü ğ ü takdirde ödev, devam, laboratuvar ve benzeri çalışmaları sınav notlarına etki edecek şekilde de ğ erlendirebilir. Bu çalışmaların hangi sınav notuna ne ölçüde etki edece ğ i ö ğ retim elemanı tarafından belirlenir ve ilan edilir.

12 Ödev notunun ortalamaya % 10 etki etmesi halinde; Ödev notunun vize notuna % 10 etki etmesi halinde Not: Ödevin %10’u, vizenin %90’ı alınarak vize notu hesap edilmiştir. ÖDEV %10 V İ ZE %90 V İ ZE %40 F İ NAL 60 ORTAL AMA HARF NOTU G 101856062.57570B - G 1119050547063.6C ÖDEV %10 V İ ZE %30 F İ NAL 60 ORTALA MA HARF NOTU G 10185607571.5B - G 11190507066C+

13  Derslerinde başarılı olamayan ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen ö ğ rencilere bütünleme sınav hakkı verilir.  Not yükseltmek amacı ile bütünleme sınavına giren ö ğ renci dönem sonu/yılsonu sınavında aldı ğ ı not bütünleme sınavından aldı ğ ı nottan daha yüksek olsa bile bütünleme sınavından aldı ğ ı not dikkate alınır.  Bütünleme sınavı final sınavının yerine geçmektedir.

14 Kredi - ECTS ve Hesaplamaları  A ğ ırlıklı not: Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin a ğ ırlıklı notudur.  Dönem sonu/yılsonu a ğ ırlıklı not ortalaması: Ö ğ rencinin o dönem aldı ğ ı tüm derslerin a ğ ırlıklı notlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir.  Genel a ğ ırlıklı not ortalaması: Ö ğ rencinin bir fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kaydoldu ğ u tarihten itibaren aldı ğ ı bütün derslerin a ğ ırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilir. Genel a ğ ırlıklı not ortalaması hesaplamasında ö ğ rencinin tekrar etti ğ i derslerden aldı ğ ı son harf notu dikkate alınır.

15 PUAN ARALIGIVERİLEN NOTKAT SAYIBAŞARI DURUMU 90 – 100A4,0GEÇTİ 85 - 89A-3,7GEÇTİ 80 – 84B+3,3GEÇTİ 75 - 79B3,0GEÇTİ 70 – 74B-2,7GEÇTİ 65 - 69C+2,3GEÇTİ 60 - 64C2,0GEÇTİ 55 – 59C-1,7GPA > 2 GEÇTİ 50 – 54D+1,3GPA > 2 GEÇTİ 40 – 49D1,0KALDI 0 – 39FF0,0KALDI

16 • Di ğ er harf notları şunlardır: • 1) FG = Sınava Girmedi • 2) FX = Devamsız • 3) I = Eksik, • 4) S = Yeterli, • 5) U = Yetersiz, • 6) T = Transfer, • 7) P = Devam Eden

17  Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan ö ğ renci, o dersi başarmış sayılır.  Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan ö ğ rencinin başarılı sayılabilmesi için dönem sonu/yılsonu a ğ ırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir.  Dönem sonu/yılsonu a ğ ırlıklı not ortalaması 2,00'ın altında olan ö ğ renciler bu derslerden başarısız olmuş olurlar.

18  Herhangi bir dönemde/yılda FF, FX veya U notlarından birini alan ya da sınavlara girmeyen ö ğ renci o dersten başarısız sayılır.  Ö ğ renci başarısız oldu ğ u ders ya da dersleri açıldı ğ ı ilk dönemde/yılda tekrar almak zorundadır.

19 ORTALAMA HESAPLANMASI 12 / 5 = 2.4 ortalaması KredisiHarf notu A ğ ırlıklı Notu G 1113C6 G 1012B6 512

20 Ders Kaydı  Ö ğ renci her dönem, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanının denetiminde alaca ğ ı dersleri belirler ve ders kaydını yapar. Ders kaydı yapabilmek için ö ğ renim ücretinin bir iş günü önce yatırılması gereklidir. Yıllık programlarda ö ğ rencinin 2. dönem ö ğ renim ücretini yatırmış olması ilgili döneme ders kaydının otomatik olarak yapıldı ğ ı anlamına gelir. Ö ğ renci üçüncü dönem başı itibariyle öncelikle başarısızlı ğ ı nedeniyle tekrarlamak zorunda oldu ğ u dersleri almak zorundadır.

21 Ders Ekleme -Çıkarma  Akademik takvimde belirlenen ders ekleme - çıkarma günlerinde de danışman onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda oldu ğ u dersler hariç di ğ er dersleri bırakabilir.

22 Devam – Rapor ve Mazeret Sınavları  Ö ğ rencilerin devam durumları, ilgili ö ğ retim elemanı tarafından izlenir. Ö ğ renci, teorik derslerin ve uygulamalı derslerin %70'ine devam etmek zorundadır. Aksi takdirde devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.  Ö ğ rencinin sa ğ lık sorunları olması halinde almış oldu ğ u raporun bir dönemde en fazla yedi günü işleme konulabilir.

23  Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, ilgili dersin ara sınavlarına girmek, ödev, çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla devam koşulu aranmaz.  Mazereti sebebiyle bir dersin ara sınavına (vize) giremeyen ö ğ renciler mazeret sınavına alınır.

24  Mazereti olan ö ğ renciler durumlarını belgeleyen evrakı bir dilekçe ile birlikte; sınavların bitim tarihinden itibaren en geç üç gün içinde ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu idaresine vermek zorundadır.  Ancak raporlu oldu ğ u süreler içinde yapılan sınavlara giremez, girdi ğ i takdirde aldı ğ ı not geçersiz sayılır.  Tek bir sınav gününü kapsayan sa ğ lık raporları kabul edilmez.  Mazereti sebebiyle bir dersin ara sınavına (vize) giremeyen ö ğ renciler mazeret sınavına alınır. Dönem sonu / yılsonu, bütünleme ve mazeret sınavının mazereti olmaz. 

25 Çift Anadal (ÇAP)  Ö ğ renci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.  Ö ğ rencinin başvurdu ğ u döneme kadar anadal lisans programında alması gereken tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 3,0 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyle en üst yüzde 20'lik dilimde bulunması ve başvurdu ğ u programın varsa di ğ er koşullarını sa ğ laması gerekir.

26 Başarı Bursu  Bu burs, burssuz ya da kısmî burslu kontenjanından Üniversiteye yerleşen ö ğ rencilere verilir.  İ ngilizce Hazırlık Sınıfı hariç bulundu ğ u sınıftan bir üst sınıfa geçerken not ortalaması 3,50’nin üzerinde olan ve borçlu geçti ğ i dersi bulunmayan, okuldan uzaklaştırma cezası almamış olan ve kendi sınıfında derece yapan ö ğ rencilere verilen burstur.

27  a) 25 ya da daha az ö ğ rencisi olan sınıflarda 1. olan ö ğ renci bir sonraki yıl e ğ itim ö ğ retim ücreti ödemez.  b) 26 - 50 arasında ö ğ rencisi olan sınıflarda 1. olan ö ğ renci e ğ itim ö ğ retim ücretinin tamamını, 2. olan ö ğ renci yarısını ödemez.  c) 51 – 100 arasında ö ğ rencisi olan sınıflarda 1. ve 2. olan ö ğ renciler bir sonraki yıl e ğ itim ö ğ retim ücretinin tamamını; 3. ve 4. olan ö ğ renciler ise yarısını ödemez.  d) Yüzden fazla ö ğ rencisi olan sınıflarda 1., 2. ve 3. olan ö ğ renciler e ğ itim ö ğ retim ücretinin tamamını; 4., 5. ve 6. olan ö ğ renciler ise yarısını ödemez.

28  Bir sınıfta tam ya da yüzde elli burslu ö ğ rencilerin toplamı sınıf mevcudunun yarısından daha az ise dereceler belirlenirken tam burslu ö ğ renciler dikkate alınmaz.  ÜBB bursu ö ğ rencinin sadece sınıfını derece ile geçti ğ i yılı takip eden e ğ itim ö ğ retim yılı için geçerlidir. Bu bursa hak kazandıktan sonra uzaklaştırma cezası alan ö ğ rencinin bursu kesilir.

29 ERASMUS  En erken 1. dönemin sonunda not ortalaması en düşük 2.20 olan ö ğ rencilerin yaralanabildikleri yurtdışı de ğ işim programıdır.  Üniversitemizde Erasmus faaliyetleri Erasmus Koordinatörlü ğ ü tarafından yürütülmektedir.

30 Maddi Hata  Maddi hata, her bir soru için verilen puanın yanlış toplanması, test sınavında ö ğ rencinin notunun yanlış tespit edilmesi, bazı cevapların okunmaması ya da notlandırılmaması halleridir.  Ö ğ renci bir dilekçe ile notların ilanından itibaren en geç beş gün içinde ilgili dekanlık ya da müdürlü ğ e müracaat eder. İ nceleme kurulan maddi hata komisyonu tarafından yapılır. Maddi hata incelemesi yapılırken sınav yeniden okunup de ğ erlendirilmez.


"Ö Ğ RENC İ İ ŞLER İ  Kayıt, ö ğ renci belgesi, Transtkript, ö ğ renci kimlikleri, askerlik işlemleri, ö ğ renci işleri otomasyon şifresi (SRS) ve mail." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları