Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FİNANSAL RAPORLAMA EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FİNANSAL RAPORLAMA EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 FİNANSAL RAPORLAMA EĞİTİMİ
Ekim 2006

2 RAPORLAMA TARAFLARI DPT MFIB MALİYE BAKANLIĞI İÇSEL RAPORLAMA DİĞER

3 DPT’ce Projelerin İzlenmesi
İzleme Çerçevesi: İzlemenin temel amacı hibelerin sözleşmede belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanıldığının doğrulanmasıdır. , İzleme ayrıca projelerin AB ve Türkiye kurallarına göre uygulanmasını, proje uygulaması esnasında doğabilecek sorunların tespit edilmesini ve faydalanıcılara bu problemlere ilişkin sürekli destek sağlanmasını temin edecektir. Projenizin uygulaması, usuller, ilerlemeler ile sorunlar ve ihtiyaçlar açısından yakından izlenmektedir

4 Hibe Programlarının İzlemesi
AB’nin Genel Hibe Programı Kuralları Satın alma Harcamaların Uygunluğu Tanınırlık ve Görünürlük Belgeleme ve Arşivleme Kayıt Tutma ve Muhasebeleştirme Raporlama Sözleşme Yükümlülükleri ve Değişiklikler Sözleşme Değişiklikleri Erken Uyarı Raporları ve Düzeltici Tedbirler Usulsüzlükler İlerleme Mali İlerleme Teknik İlerleme Risk Performans Göstergeleri

5 İzlemede Kullanılan Usuller
İhale kurallarına uygunluk, Maliyetlerin uygunluğu, Görünürlük ve tanıtım kurallarına uygunluk, Dokümantasyon ve arşivleme, Defter tutma ve muhasebe, Raporlama yükümlülükleri, Sözleşme değişiklikleri, Uygunsuzluk ve usulsüzlükler

6 İzleme Araçları Raporlar Program Raporları Ziyaretler
Proje Raporları Hibe Faydalanıcıların İki Aylık Beyan Raporları Hibe Faydalanıcılarının Ara Dönem ve Nihai Raporları İzleme Ziyareti Raporu Erken Uyarı Raporu Proje Usulsüzlük Raporu Program Raporları Aylık İlerleme Raporu Program Düzensizlik Raporu Düzenli İzleme Raporu Ziyaretler İlk İzleme Ziyareti Düzenli İzleme Ziyaretleri Anlık Ziyaret Destek Faaliyetleri İzleme Bilgi Sistemi (İBS)

7 MFIB’CE İSTENEN RAPORLAMA Teknik dokümantasyon ve ara /nihai raporlardır. ARA MALİ RAPOR ARA TEKNİK RAPOR

8 ARA MALİ RAPOR Ara mali rapor kapak sayfası Muhasebe Hesap Defteri
Ara mali rapor’dan oluşmaktadır.

9 Ara Mali Raporun hazırlanması için Yönergeler- Kapak Sayfası
Ara Mali Rapor aşağıdaki tablo ve eklerden oluşmaktadır: 1. Kapak sayfası 2. Ara Mali Rapor tablosu 3. Muhasebe hesap defteri Süre: Aksi belirtilmediği taktirde raporlama süresi içindeki harcamalar dahil edilecektir Ara Mali Rapor tablosu : Harcamaların dağılımını orjinal (veya zeyilname ile değiştirilmiş) bütçeye uygun olarak veriniz. Hesap Defteri: Rapor süresi içinde gerçekleşen tüm harcamaları listeleyiniz, her kalem için belge türünü, tarih ve sayısını, ilgili bütçe alt kalemini ve doküman referans numarasını belirtiniz. Zaman çizelgelerini ve menşe belgelerini hesap defterinde listelemeyiniz. Destekleyici Belgeler: Ara rapora herhangibir destekleyici belge eklenmeyecektir.

10 Ara Mali Rapor Sözleşme No:  TR /… Hibe Faydalanıcısı Adı: Proje Adı: Sözleşme başlama tarihi:  ../../…. Sözleşme bitiş tarihi: Aşağıda imzası bulunan ben, Hibe Faydalanıcısı kuruluşun başı olarak aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt ederim; (a) Bu raporda verilen bilgiler doğrudur, ve (b) Bu raporda belirtilen tüm maliyetler bizim ve ortaklarımızın muhasebe defterlerinde ve vergi dokümanlarında yer almakta olup destekleyici belgelerin asılları ile açıkça kanıtlanabilir niteliktedir. Belgelerin asılları aşağıdaki adreste incelenebilir: <Lütfen belirtiniz > (c) Hibe Faydalanıcısı ve ortakları Başvuru Rehberi Bölüm (a) ‘dan (f)’e kadar listelenen kategorilerden herhangi birine girmemektedirler; Yasal temsilcinin adı İmza Tarih

11 Muhasebe Hesap Defteri
Bu defterde proje bütçesindeki başlıklara göre yapılan harcamalar detaylı olarak yazılacaktır. Ara rapor dönemindeki ayların aritmetik ortalama inforeuro kuru kullanılacaktır.

12 Ortalama kurun hesaplanması
Eylül 2006 1.8855 YTL/EUR Ağustos 2006 1.9045 Temmuz 2006 2.0115 Haziran 2006 1.9885 Ortalama kur 1.9475

13 Ara Mali Rapor Ara Mali Rapor tablosunda muhasebe defterinde yer alan detay harcamalar proje bütçesindeki şekliyle bütçe kalemleri şeklinde yer alacaktır. Raporda: Sözleşme/zeyil bütçesi Yeniden tahsis Yapılan harcamalar yer alacaktır.

14 ARA TEKNİK RAPOR (Türkçe- İngilizce özet)
1. Tanım 2. Proje faaliyetlerinin uygulamalarının değerlendirilmesi 3. Ortaklar ve Diğer İşbirliği 4. Tanınırlık Proje için irtibat kurulacak kişinin adı: İmza: Yer: Rapor Tarihi: Gönderilme Tarihi:

15 Destekleyici Teknik Dokümantasyon-1
Projenin teknik dokümantasyonu faaliyetlerin uygulandığına, hizmetlerin ve çıktıların alındığına dair yeterli detay içermelidir. Proje faaliyetlerine ait proje belgeleri örnekleri: Araştırmalar /çalışmalar Raporlar Yayımlar Yayımların kopyaları Seminerler, konferanslar, çalışma toplantıları Program Sunum listeleri / konferans raporları El ilanı Katılımcı listesi Konuşmacı listesi Toplantı notları (uygun olduğu durumlarda) Basın kupürleri Geri bildirim anketleri (uygun olduğu durumlarda)

16 Eğitim Teknik Dokümantasyon-2
Eğitimin detaylı tanımı – eğitim modülleri, konu başına eğitim saatleri, yöntemler vb. Eğitim çizelgesi Katılımcı listesi /Devam çizelgeleri Eğitimcilerin listesi Geri bildirim anketleri Eğitim değerlendirme raporları

17 Uzmanlar Teknik Dokümantasyon-3 Zaman çizelgeleri (Time sheet)
Çıktıların kopyaları (Görev raporu, eğitim notları vb.) Faaliyet raporları

18 Teknik Dokümantasyon-4
DUZENLECEK LİSTELER Yararlanıcı listeleri Yararlanıcı onayları İhale alım formları Alınan malzeme formları Katılımcılar Eğitimler Görünürlük Çalışma çizelgeleri

19 Üç Aylık Kontrollük Raporu
Bu raporlar altyapı projelerinde (yapım işi varsa KOBİ’lerde) kontrolörler tarafından düzenlenen raporlardır. Proje sonunda bir de nihai Kontrol raporu düzenlenecektir.

20 Üç Aylık Kontrollük Raporu
Kontrolör sözleşme uygulama süresi boyunca üç aylık ilerleme raporlarını hazırlamalıdır. Raporlar, rapor dönemi izleyen ayın 7. gününden önce sunulmalıdır. Bütün bu raporlar Kontrolör tarafından tamamlanmak ve imzalanmak zorundadır. Lütfen raporları daktilo veya bilgisayar kullanılarak tamamlayın. Paragrafları gerektiğinde geniş tutunuz. Tüm sorulara raporlama dönemini kapsayacak şekilde cevap verilmelidir. Raporun bir kopyası hibe sözleşmesi Özel Koşullarında belirtilen her bir adrese gönderilmelidir.

21 Üç Aylık Kontrollük Raporu İçeriği
1.Tanım 2. Faaliyetlerin uygulanmasının değerlendirilmesi Faaliyetlerin uygulanmasındaki İlerleme İşin Kalitesi Güvenlik Sonuçlar 3. Sözleşme Yönetimi ve Maliyeti Kaynaklar 4. Kontrollük takımının faaliyetleri 5. Üçer aylık dönem raporunun eki tablo halinde Raporu hazırlayan Kontrollük takımındaki Uzmanın İsmi:……………………………………………………... İmza: ……………………………………… Yer:: ………………………………………

22 İzleme- Maliyetler Maliyetler özellikle paranın değeri ve maliyet-etkinliğinde sağlam mali yönetim prensipleri ile uyumlu olmalıdır. Tüm maliyetler Faydalanıcı ve ortakları tarafından gerçekleştirilmiş gerçek maliyet olmalıdır. Maliyet Faydalanıcının veya ortaklarının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı olmalıdır ve destekleyici belgeler orijinal kopyaları ile tanımlanabilir, doğrulanabilir ve kanıtlanabilir olmalıdır. Maliyetler, proje uygulama döneminde gerçekleşmelidir.

23 Uygun Maliyetler Projelere sağlanan hibe, maliyet – geri ödeme esasına göre verilmiştir. MFİB ara ve nihai raporları gözden geçirirken, ödeme için uygun olan maliyetleri belirleyecektir. Uygun olmayan maliyetler, beklenenden daha düşük bir ödemeye neden olabilir ve bazı durumlarda, avans ödemelerinin bir kısmının iadesine yol açabilirler. MFİB’nin toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış oranından daha fazlasını ödemeyeceğini unutmamalıdır. Toplam proje harcaması başlangıçta belirlenenden daha düşük seviyede olursa, proje tahsis edilen hibe aynı oranda düşecektir.

24 Maliyetlerin uygunluğu için temel koşullar aşağıdaki gibidir:
Maliyetler Proje bütçesine dahil edilmiş olmalıdırlar . Maliyetler Projeyi yürütmek için gerekli olmalıdırlar. Ödeme talep ettiğiniz faaliyetler, Hibe Sözleşmesi Ekinde kesin olarak tanımlanmış olmalıdır.

25 Uygun maliyetler/1. İnsan Kaynakları
Bu bütçe başlığı altında bütçelendirilmiş miktarlar, Faydalanıcı ve ortaklarının proje kapsamında iş akdi yaptığı personelin maaş ve ücretlerinin ödenmesi için kullanılır. Alt-yüklenici hizmetleri bu bütçe başlığı altından talep edilemez. Personel maliyetleri fiili maaşlar ile sosyal sigorta ödemeleri ve diğer istihkakları içerir. Maaşlar ve ücretler, Faydalanıcı ve ortaklarının normal olarak ödediklerinden daha fazla olamaz. Harcırahlar, projenin uygulanması için seyahat etmek zorunda kalan ve bir günden fazla ikamet yerinden uzakta kalan projede / konferansta görevli personel ile konferans ve eğitim katılımcıları için ödenir. Harcırahlar, tüm yemekleri, konaklama masraflarını ve kısa mesafe ulaşımı (ör. şehir içi ulaşım) kapsar. . Harcırahlar için, gerçekleşen maliyetler ya da sabit oranlar esas alınabilir ancak her iki durumda da azami günlük oranlar uygulanır. Harcırahlar konaklanan gece başına hesaplanır.

26 2. Seyahat Uluslararası seyahat bütçe alt başlığı kapsamında, proje ihtiyaçları doğrultusunda yurt dışına çıkması gereken uzmanların ulaşım masrafları karşılanır. Yerel ulaşım bütçe alt başlığı kapsamında, Türkiye içindeki seyahat harcamaları karşılanabilir.

27 3. Ekipman ve Malzemeler Ekipman ve malzeme alım maliyetleri bütçeye dahil edilmeleri ve piyasa oranları ile uyuşmaları durumunda uygun maliyetlerdir. Faydalanıcı iyi fiyatı elde etmekle ve Hibe Sözleşmesi Ek IV’de belirtilen ihale usullerini uygulamakla yükümlüdür.

28 4. Yerel Ofis /Proje Maliyetleri
Bu maliyetler, Faydalanıcının ve ortaklarının ana ofis maliyetleri için kullanılamaz. Buradaki maliyetler, ancak proje faaliyetlerinin uygulanabilmesi için yeni bir ofis/eğitim merkezi açılmış ise uygun maliyet olur.

29 5. Diğer Maliyetler / Hizmetler 6. Diğer
5. ve 6. başlıklar altında bütçelendirilmiş miktarlar, bütçede daha önce belirlenmiş yayınlar, tercüme vb. taşeronluk hizmetleri için kullanılabilir. Proje personeline bu bütçe kalemi kapsamında ödeme yapmak uygun değildir.

30 8. İdari giderler Nihai olarak onaylanmış toplam uygun maliyetlerin %7’sini ve bütçede başlangıçta belirlenen meblağı geçmeyecek götürü meblağ Faydalanıcının idari genel giderlerini karşılamak için kullanılabilir. Maliyetler, ancak başka bir bütçe başlığı kapsamında karşılanamıyor ise bütçenin bu kalemi için uygun maliyet olarak kabul edilir. Bu bütçe başlığı için Faydalanıcıdan herhangi bir destekleyici doküman istenmeyecektir. Ancak, MFİB bazı maliyetlerin diğer bütçe kalemlerinde de yer almadığını doğrulamalarını isteyebilir.

31 Uygun Olmayan Maliyetler:
Sözleşmede belirli bir biçimde onaylanmamış faaliyetler ya da bunların müteakip değişiklikleri için yapılan tüm harcamalar uygun olmayan maliyet sayılacaktır. Proje faaliyetleri ile açıkça ilişkili olmayan ya da raporlanan faaliyetlerin dışında yapılan tüm harcamalar uygun olmayan maliyet sayılacaktır.

32 Uygun olmayan bazı maliyetler
Mal ve hizmet alımlarındaki vergiler ve KDV Döviz kuru zararları Devlet memurlarına ya da kamu kurum/kuruluşlarında çalışan diğer görevlilere yapılacak ödemeler İkinci el ekipman alımı Arsa ya da bina alımı Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri Borçlar ve gelecekteki muhtemel kayıplar için karşılıklar Faiz borcu Başka bir çerçevede/programda finanse edilen kalemler Proje hazırlık çalışmalarının ve diğer hazırlık faaliyetlerinin maliyetleri Ayni katkılar

33 Proje Dokümantasyon ve Muhasebesi
Mali Dokümantasyon: Destekleyici belgenin biçimi, harcamaların ve bunların temelini teşkil eden faaliyetlerin ya da işlemlerin çeşit ve içeriğine bağlıdır..

34 Mali Dokümantasyon: Harcama Dokümanları
Fatura ve makbuz gibi satın alma belgeleri Banka hesap özeti, borç makbuzu, taşeron ödemeleri gibi ödeme belgeleri; Onaylanmış raporlar, seminer, konferans ve eğitim katılım belgeleri (ilgili belgeler ve elde edilen malzemeler, katılımcı listeleri ile sertifikalar dahil olmak üzere) gibi hizmetlerin gerçekleştiğine dair belgeler. Genel Hesap Defteri, alt hesaplar ve bordro hesapları, demirbaş kayıtları ve ilgili diğer muhasebe bilgileri gibi Faydalanıcının muhasebe kayıtları (bilgisayar ya da elle tutulmuş)

35 Düzenlendiği Madde/Tebliğ
Belgenin Adı Düzenlendiği Madde/Tebliğ Fatura VUK. Md Sevk İrsaliyesi VUK. Md. 230/5 İrsaliyeli Fatura VUK. GT. 211, 232, 238 Perakende Satış Fişi VUK. Md. 233/1 Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi VUK. GT. 206 Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi VUK. GT. 209 Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi VUK. Md. 233/ s. Kanun Adisyon VUK. GT , 222,298,299 Reçete VUK. GT. 191 Giriş Biletleri VUK. Md. 233/3 Gider Pusulası VUK. Md. 234 Müstahsil Makbuzu VUK. Md. 235 Serbest Meslek Makbuzu VUK. Md. 236 Taşıma İrsaliyesi VUK. Md. 240/a Ambar Tesellüm Fişi VUK. GT. 173, 206 Banka Dekontları VUK. GT. 243, 246 Bankalarca düzenlenen Döviz Alım Satım Belgesi Döviz Alım ve Satım Belgeleri VUK.GT. 226 İşlem Sonuç Formları VUK. GT. 243 Sigorta Poliçeleri Sigorta Komisyon Gider Belgeleri Yolcu Taşıma Biletleri Yolcu Listeleri VUK. Md. 240/B Günlük Müşteri Listesi VUK. Md. 240/C Ücret Bordrosu VUK. Md. 238

36 Mali Dokümantasyon: İnsan Kaynakları
Sözleşmeler, ücret beyanları, tüm proje personelinin aylık zaman çizelgeleri ve çıktıları gibi personel ve bordro kayıtları

37 Mali Dokümantasyon: Seyahat
Toplu taşıma: Seyahat biletleri (uçak seyahati tercih edilmesi durumunda uçuş kartları da dahil olmak üzere) Araç kiralama: Acente faturası ve katedilen mesafenin özet listesi Araba: Benzin masrafları için, kat edilen mesafenin özet listesi, kullanılan araçların ortalama yakıt tüketimi, benzin maliyeti

38 Mali Dokümantasyon: Taşeronlardan temin edilen mal, hizmet ya da yapım işleri
İhale belgeleri, ihaleye katılanların teklifleri, ve değerlendirme raporu gibi satınalma usullerine ilişkin belgeler Sözleşme ve sipariş formları gibi taahhüt belgeleri Tedarikçiden tesellüm makbuzları gibi mal alımlarına ait belge Kabul belgeleri gibi yapım işlerinin tamamlandığına dair belgeler Menşe Şahadetnamesi ya da Yerli Malı Belgesi ile Yeminli Beyanları

39 Projelerin Muhasebe Koşulları -1
Proje ortakları ve faydalanıcıları uygun muhasebe ve çift girişli defter tutma sistemini kullanarak hesapların kesinliğini ve düzenliliğini sağlamalıdır. Bu sistem, Türkiye’de uygulanan muhasebe ve defter tutma kural ve sistemleri ile uyumlu olmalıdır. Sistem, Faydalanıcının olağan muhasebesinin bir parçası olarak tutulabilir ya da ona ilave olarak ayrı tutulabilir.

40 Muhasebe Koşulları-2 Projeye ait hesaplar ve harcamalar kolaylıkla tanımlanabilir ve doğrulanabilir olmalıdır. Bu, Proje için ayrı hesaplar kullanılarak sağlanabilir ya da Faydalanıcının muhasebe ve defter tutma sistemi içinde kolaylıkla tanımlanabilir ve izlenebilir olması koşuluyla aynı hesaplar kullanılabilir. Hesaplar, avanslardan elde edilen faizleri açıkça göstermelidir.

41 Muhasebe Koşulları -3 Mali rapor, Faydalanıcının ve ortaklarının muhasebe ve defter tutma sistemleri ve bunlarla ilgili diğer muhasebe kayıtları ile uygun olarak ve kolaylıkla mutabık kalmalıdır. Bu amaçla, uygun hesap mutabakatlarını, destekleyici çizelgeleri, analizleri ve dökümleri denetim ve doğrulama için hazırlamak ve elinizde tutması gerekmektedir.

42 MUHASEBE DEFTERLERİ Bilanço esasında tutulacak defterler: (Şirketler, 1. sınıf tüccarlar, bazı vakıf ve dernekler) 1-Yevmiye defteri; 2-Defteri Kebir (büyük defter) 3-Envanter Defteri İşletme hesabı esasında tutulacak defter: İşletme Hesabı defteri. Serbest Mesleklerde Defter Tutma: Serbest Meslek kazanç defteri Zirai Kazançlarda İşletme Defteri: Çiftçi İşletme Defteri (Madde 213)

43 TOBB Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine Göre Tutulacak defterler
Madde 32 — Muhasebeye ilişkin aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Yevmiye defteri, b) Defteri kebir, c) Sabit kıymetler defteri, d) Kıymetli evrak defteri, e) Tahakkuk ve takip defteri, f) İhtiyaca göre yardımcı defterler.

44 HİBE ALAN ODALARIN MUHASEBE KOŞULLARI
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan Resmi Gazete tarihi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uygun işlem yapacaklardır.

45 TOBB Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde hibe gelir gider hesapları aşağıdaki hesaplardan uygun olanında takip edilecektir. Faaliyet ve Sonuç Hesapları 60 Gelirler 600 Olağan Gelirler Hesabı 602 Diğer Gelirler Hesabı 632 Faaliyet Giderleri Hesabı (-) 649 Diğer Olağan Gelirler Hesabı 653 Komisyon Giderleri Hesabı (-) 679 Diğer Olağan Dışı Gelirler Hesabı 70 Giderler 790 Malzeme Giderleri Hesabı 791 İşçi Ücret ve Giderleri Hesabı 792 Personel Ücret ve Giderler Hesabı 793 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hesabı 794 Genel Giderler ve Diğer Giderler Hesabı 795 Vergi, Resim ve Harçlar Hesabı 797 Finansman Giderleri 798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı

46 KAMU KURUMLARI MUHASEBE KOŞULLARI Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Karar Sayısı : 2005/8844
Bu Yönetmelik, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini kapsar. Bu yönetmeliğe göre Kamu Kurumları uygun defter ve kayıtlar yapılır.

47 VERGİLENME

48 Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması (Karar Sayısı : 2005/8636) Gereği Vergiler
Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1) RG No: 25820, Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 2) RG. No: 26145, Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (3 Sıra Nolu ) RG No: 26274,

49 II - Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulaması
Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması ek İşbirliğinin Genel Esasları başlıklı EK A metnin 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “AT yüklenicileri tarafından yapılan tüm ithalatın, gümrük veya ithalat vergileri, harçları, KDV ve Özel Tüketim Vergisi veya herhangi bir diğer benzeri vergi, gümrük veya ithalat vergisi veya harca tabi olmaksızın Türkiye'ye girmesine izin verilir. Bu muafiyet sadece AT sözleşmesi kapsamında AT yüklenicisi tarafından tedarik edilen mallar ve/veya verilen hizmetler ve/veya yapılan işlere ilişkin olarak yapılan ithalata uygulanacaktır. Türkiye, ilgili ithalatın AT yüklenicisine yukarıda belirtilen vergi, gümrük vergisi veya harçlar ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık veya gecikmeye bakılmaksızın, sözleşmede belirlendiği üzere ve sözleşme hükümlerinin normal olarak uygulanması için gerektiği gibi hemen kullanılmak üzere teslimi için giriş noktasından serbest bırakılmasını sağlayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

50 III - Özel Tüketim Vergisi İstisnasının Uygulaması
Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması ek İşbirliğinin Genel Esasları başlıklı EK A metnin 8 inci maddesinin 5 inci fıkrasında; “AT yüklenicilerinin harcamaları Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulacaktır. Bu muafiyet sadece, AT sözleşmesi kapsamında AT yüklenicisi tarafından tedarik edilen mallar ve/veya sunulan hizmetler ve/veya yapılan işler ile bağlantılı harcamalara uygulanacaktır.” hükmü yer almaktadır.

51 IV - Damga Vergisi İstisnasının Uygulaması
Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması ek İşbirliğinin Genel Esasları başlıklı EK A metnin 8 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “AT sözleşmeleri, Türkiye’de damga vergisine veya tescil harcına, mevcut veya getirilecek olan bunlara eşdeğer diğer herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

52 V - Veraset ve İntikal Vergisi İstisnasının Uygulaması:
Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması ek İşbirliğinin Genel Esasları başlıklı EK A metnin 8 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında; “TEDBİRLERDEN istifade edenler, TEDBİRLER kapsamında herhangi bir şekilde karşılıksız olarak, kendilerine transfer edilen mallardan kaynaklanan “Veraset ve İntikal Vergisi”nden muaf tutulacaklardır.” hükmü yer almaktadır.

53 Telif Hakları ve Vergilemesi
“Serbest meslek kazançları istinasının, Gelir Vergisi Kanunun 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.” denilmektedir. GVK’ nın 94/2-a maddesinde 18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17 vergi kesintisi yapılacağı belirtilmektedir. Projelerde ders veren öğretim üyesi ve öğretmenler vb. kişilere ödenen ücretlerden % 17 oranında vergi kesintisi yapılması yeterli olacaktır.

54 İki ayrı yerden ücret vergilenmesi
Bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır. Ancak, söz konusu ücretlerin gayrisafi tutarları toplamının, Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinde belirtilen haddi aşması halinde, bu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gcrekmektedir. Bu konuda 18/3/1986 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 149 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır:.

55 Hibelerin Muhasebeleştirme
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS Tarihli RG No: 25983) ve Uluslararası Muhasebe Standardı -20 “Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” anlatmaktadır.

56 Hibelerin muhasebeleştirmesinde kullanılan yöntemler:
Hibelerin muhasebeleştirmesinde iki genel yaklaşım bulunmaktadır: 1- Hibenin doğrudan özkaynak olarak kaydedildiği "sermaye yaklaşımı" ve 2- Hibenin bir veya daha fazla dönemde gelir kaydedildiği "gelir yaklaşımı".

57 KAMU KURUMLARINDA HİBELERİN FİNANSAL RAPORLAMASI
Maliye Bakanlığı: Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller (2005/03/25766 sayılı RG) Bu Esas ve Usullerin amacı, Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan kapsam dahilindeki kamu idarelerine proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarların (uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla) izlenmesi, harcanması ve muhasebeleştirilmesini belirlemektir. Burada gelir yaklaşımı benimsenmiştir.

58 Proje banka hesabı, ödemelerin gerçekleştirilmesi ve sorumluluk
Madde 5 — Proje hesabını tutan saymanlık tarafından her proje için banka nezdinde özel hesap açtırılır. Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün vereceği talimat üzerine proje özel hesaplarını tutan saymanlık tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından yapılır. Proje yürütücüsü, harcamaların proje şartları ve amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmasından, kamu idaresine ve kaynağı sağlayan kuruluşa hesabını vermekten, proje kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumludur.

59 Projeye ilişkin giderler-1
Madde 6 — Özel hesapta bulunan tutarlar; proje sözleşmesine uygun olarak, konaklama, seyahat ve iaşe harcamaları, tüketim malı ve malzemesi, demirbaş, makine–teçhizat ve hizmet alımları ile proje kapsamındaki diğer giderler için kullanılır. Proje kapsamında yapılacak seyahatlere ilişkin yevmiyeler varsa proje sözleşmesinde belirtilen, yoksa Avrupa Birliği tarafından belirlenen esaslara göre ödenir. Proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ile diğer kamu görevlilerine proje sözleşmesine göre ödenecek ücretler, proje kaynaklarından karşılanır. Bu fıkra uyarınca çalıştırılanlara ödenecek ücretler sebebiyle genel hükümler doğrultusunda sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kesilmesinin gerekmesi halinde, bu primlere ilişkin işveren hissesi proje kaynaklarından ödenir.

60 Projeye ilişkin giderler-2
Proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan memurlara, diğer kamu görevlilerine ve iş sözleşmesine dayanılarak çalıştırılacak kişilere ödenecek ücretler, damga vergisi ve gelir vergisine tabidir. Bu tutarlar proje özel hesaplarını tutan sayman tarafından beyan edilerek zamanında ödenir. Proje kapsamında iş sözleşmesine dayanılarak çalıştırılacak kişilerin iş sözleşmeleri, proje yürütücüsü ile ilgili kişi tarafından imzalanır ve bunların işe başlama ve ayrılmalarına ilişkin bilgiler, derhal kamu idarelerinin personel işlerinden sorumlu veya ilgili birimlerine bildirilir ve gerekli işlemler bu birimlerce yapılır.

61 Muhasebeleştirme belgesi
Madde 7 — Söz konusu proje karşılığı hibeler bütçeye gelir veya gider kaydedilmeksizin gelirler ve giderler hesaplarında izleneceğinden, yapılacak her türlü tahsilat ve ödemelere ilişkin muhasebe kayıtları Saymanlık İşlem Fişi ile yapılır. Ödeme belgelerinin asılları, projenin denetimi ile görevli denetçiye verilmek üzere veya hibeyi sağlayanın denetimi için hazır tutulacağından, saymanlık işlem fişine kanıtlayıcı belgelerin onaylı örnekleri bağlanır.

62 Proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirilmesi-1
Madde 8 — Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan temin edilen proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirilmesi, ilgili kamu idaresinin muhasebe hizmetlerini yürüten genel bütçe veya katma bütçe saymanlıkları aracılığı ile yapılır. Proje sözleşmesi yürürlüğe girdiğinde, proje yürütücüsü tarafından, muhasebe hizmetlerini yürütecek saymanlığa müracaat edilerek bir proje numarası alınması sağlanır. Proje numarası; projenin başlangıç yılı, "ABH" simgesi, saymanlık kodu ve mali yılbaşında 1’den başlayarak teselsül ettirilen sayıların birleştirilmesi ile oluşturulur. (Örnek: 2005ABH gibi.) Proje karşılığı olarak temin edilen dövizler ilgili kamu idaresi saymanlığınca bankada açtırılacak döviz hesabına aktarıldığında; aktarma tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden 104-Proje Özel Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.

63 Proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirilmesi-2
Proje kapsamında yapılacak ödemeler, banka hesabı üzerine düzenlenecek döviz gönderme emri veya banka çekiyle yapılır. İlgilisine ödenmek veya gönderilmek üzere döviz gönderme emri veya çek düzenlendiğinde, 700-Giderler Hesabına borç, 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabına alacak; bankadan alınacak günlük hesap ekstresinden ilgilisine ödendiği veya gönderildiği anlaşılan tutarlar ise 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabına borç, 104-Proje Özel Hesabına alacak kaydedilir. Yapılan muhasebeleştirme işleminde kur farkı olması durumunda; olumlu fark tutarı, 104-Proje Özel Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak; olumsuz fark tutarı ise 700-Giderler Hesabına borç, 104-Proje Özel Hesabına alacak kaydedilerek muhasebeleştirilir.

64 Proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirilmesi-3
Proje kapsamında duran varlık alınması durumunda ödeme tutarı, ilgili duran varlık hesabına borç, 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabına alacak; bankadan alınacak günlük hesap ekstresinden ilgilisine ödendiği veya gönderildiği anlaşılan tutarlar ise 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabına borç, 104-Proje Özel Hesabına alacak kaydedilir. Proje özel hesabından projenin amaçları için kullanılmak üzere, proje mutemetlerine avans verilebilir. Verilen avans tutarları, avansın verildiği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden 172-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabına borç, 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabına alacak; bankadan alınacak günlük hesap ekstresinden ödendiği anlaşılan tutarlar ise 106-Döviz Gönderme Emirleri Hesabına borç, 104-Proje Özel Hesabına alacak kaydedilir. Harcamaya ilişkin kanıtlayıcı belgeler saymanlığa verildiğinde ise harcama tutarı avansın verildiği tarihteki kur üzerinden 700-Giderler Hesabına borç, 172-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabına alacak kaydedilir. Verilen avanslardan varsa nakden iade edilen tutar, 104-Proje Özel Hesabına borç, 172-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabına alacak kaydedilir. Ay sonlarında döviz mevcudunun T.C. Merkez Bankasının ay sonu döviz alış kuru üzerinden değerlemesi sonucunda; kur artışından doğan farklar, 104-Proje Özel Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak; kur azalışından doğan farklar, 700-Giderler Hesabına borç, 104-Proje Özel Hesabına alacak kaydedilir

65 Proje kapsamında satın alınan duran varlıklar
Madde 9 — Proje kapsamında satın alınan ve duran varlıklar ana hesap grubunda yer alan ilgili hesaba kaydedilen duran varlıkların, proje bitiminde herhangi bir nedenle kayıtlardan çıkarılması gerekmesi halinde, 700-Giderler Hesabına borç, ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir. Proje kapsamında satın alınan ve amortisman ve yeniden değerlemeye tabi olan duran varlıkların herhangi bir nedenle kayıtlardan çıkarılması gerekmesi halinde, duran varlık için ayrılmış olan amortisman tutarı ilgili birikmiş amortismanlar hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Artışları Hesabına, kalan tutar 700-Giderler Hesabına borç, ilgili duran varlık hesabına alacak kaydedilir.

66 Projeden kalan tutarlar
Madde 10 — Proje yürütücüsü tarafından projenin tamamlandığının saymanlığa bildirilmesi üzerine, özel hesapta kalan tutarlardan proje sözleşmesi gereğince iade edilmesi gerekenler iade edildikten sonra, kalan tutarlar ilgili saymanlıkça bütçeye gelir kaydedilir. Ancak, bu kapsamda hazırlanan veya hazırlanacak yeni projeler varsa, artan tutarlar bütçeye gelir yazılmayarak, yeni projelerin hazırlık aşamasında yapılması gerekli giderlerin karşılanmasında kullanılmak üzere, 333-Emanetler Hesabının altında açılacak bir yardımcı hesapta tutulabilir.

67 Muhasebeleştirme işlemlerinde kullanılacak kur
Madde 11 — Projeye ilişkin muhasebe kayıtlarında, ödemelerde ödemenin yapıldığı, avansların mahsubunda avans ödemesinin yapıldığı, diğer işlemlerde ise işlemin yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.

68 Harcamalara ilişkin tahakkuk evraklarının muhafazası
Madde 14 — Temin edilen hibeler ve bu hibelerden yapılacak ödemelere ilişkin belgelerin asılları, gerektiğinde projenin denetimi ile görevli denetçiye verilmek üzere, projenin ödemelerini gerçekleştiren saymanlık tarafından, suretleri ise ilgili tahakkuk birimince, muhasebeleştirme belgesine ekli olarak düzenli bir şekilde muhafaza edilir. Bu evraklar sayman hesabına dahil edilmez ve ödeme belgelerinin asılları, projenin denetimi ile görevli denetçiye verilmek üzere veya hibeyi sağlayanın denetimi için hazır tutulacağından, Sayıştay Başkanlığına gönderilmez.

69 Yapılacak harcamalara ilişkin kanıtlayıcı belgeler
Madde 15 — Yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin ödemelerde, ödeme karşılığında alınan fatura veya fatura yerine geçen belge, ücret bordrosu gibi belgelerin bağlanması esas olup, bunun dışında Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır. Harcamanın türüne göre, zorunlu hallerde bu belgeler dışında harcamaya ilişkin diğer belgeler de kullanılabilir. Yapılan harcamalarda kullanılan kanıtlayıcı belgeler, harcamalara esas teşkil eder; ancak, bu belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan harcamayı gerçekleştirenler sorumludur. Hibe karşılığı proje hesabını tutan saymanın sorumluluğu, giderlerin kanıtlayıcı belgelere dayanılarak doğru şekilde muhasebeleştirilmesi, evrakların denetime sunulmak üzere saklanması ve raporlanması ile sınırlıdır.

70 Raporlama Madde 16 — Proje yürütücüsü tarafından projenin tamamlandığı veya proje sözleşmesi çerçevesinde projenin feshine karar verildiği saymanlığa bildirildiğinde, sayman tarafından proje bazında Ek-1’de belirtilen örneğine uygun şekilde 15 gün içerisinde bir hesap özet cetveli düzenlenerek Maliye Bakanlığına gönderilir.

71 PROJE KARŞILIĞI HİBELERE İLİŞKİN HESAP ÖZET CETVELİ
Hibenin Aktarıldığı Kamu İdaresi Saymanlığın Adı Kodu Toplam Hibe Tutarı Döviz Cinsinden YTL Cinsinden Hibeyi Sağlayan Kuruluş Proje Numarası Proje Adı Proje Konusu Proje Sözleşmesinin Başlama ve Bitiş Tarihi Proje Yürütücüsünün Adı-Soyadı I - PROJE KAPSAMINDA KULLANILAN HESAP BİLGİLERİ Hesap Kodu Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod Yardımcı Hesap Adı Borç (YTL) Alacak (YTL) KOD1 KOD2 KOD3 KOD4 TOPLAM II - PROJE BİTİMİNDE KAMU İDARESİNE DEVREDEN DURAN VARLIKLAR Sıra No Varlığın Cinsi Değeri (YTL) Sayman Proje Yürütücüsü Adı-Soyadı : Tarih : İmza :

72 Mali denetim Madde 17 — Gerekli görüldüğü hallerde işlemler, yalnızca hesap özet cetveline uygunluğu yönünden, Maliye Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenebilir. Denetim sonunda düzenlenen raporun bir örneği Maliye Bakanlığına, bir örneği proje dosyasına dahil edilmek üzere ilgili kamu idaresine gönderilir ve proje dosyasında saklanması istenir.

73 KOBİ’lerde HİBELERİN FİNANSAL RAPORLAMASI
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 20) ve Uluslararası Muhasebe Standardı -20’ye göre KOBI’ler aldıkları hibelerin muhasebeleştirilmesinde gelir yada özkaynak yaklaşımını seçebilirler.

74 KOBI- Gelir yaklaşımı Gelir yaklaşımını seçen Kobi’ler almış oldukları nakit hibeleri 102 Bankalar hesabına borç ve proje süresine göre 380 Gelecek aylara ait gelirler veya 480 Gelecek yıllara ait gelirler hesabına alacak kaydederler. Proje süresiyle orantılı olarak gelecek aylara yıllara ait gelirleri dönem hasılatına dahil edebilirler. Bu durumda almış oldukları ekipmanların tamamına amortisman ayırabileceklerdir. Ayrıca projeye ilişkin diğer masraflar ilgili gider hesaplarında izlenecektir.

75 KOBI- Gelir yaklaşımı Yada almış oldukları makine ve ekipmanları 258 yapılmakta olan yatırımlar hesabında izleyebilirler ve 380 gelecek aylara ait gelirlerdeki tutarları 258 yapılmakta olan yatırımlardan düşerek makine ve ekipmanları sadece kendi ödedikleri kısım itibarıyla kayıtlarda izleyebilirler. Bu durumda amortisman olarak sadece kaydedilen tutara amortisman ayrılır.

76 KOBI Özkaynak yaklaşımı
KOBI’ler bu yaklaşımda aldıkları hibeleri özkaynak olarak kayıtlara alırlar. 102 bankalar hesabı borçlandırılırken 549 Özel fonlar hesabı alcaklandırılabilir. Alınan makine ve ekipmanların tamamı ilgili varlık hesabında izlenir. Bu durumda maliyet bedeli açısından Maliye Bakanlığı görüşüne göre amortisman sadece KOBI’nin kendi finansmanını sağladığı kısım için ayrılabilir. (176 Nolu VUK’nu tebliği)

77 HESAPLARDA HİBENİN TAKİBİ
Hibe Sahiplerinin hesaplarda hibe miktarları ve bunlara ait harcamalar alt hesaplarda takibi yapılır. Örneğin 102 Bankalar hesabı AB Projesi hesabı …. Bankası Euro hesabı 253 Makine Tesis Cihaz Hesabı AB Projesi Hesabı ….. Makinesi Kendi Finansman tutarı …… Makinesi AB Finansman tutarı

78 HESAPLARDA HİBENİN TAKİBİ
Gider hesaplarında takibi: 770 Genel Yönetim Giderleri İlk madde ve malzeme giderleri …AB Projesi….gideri İşçi ücret ve giderleri …AB Projesi….Kişisi ücreti

79 PROJELERİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE DENETİMİ
€ ve üzerindeki projeler YMM’ce denetlenecektir. YMM’ler Avrupa Topluluğu Dış Faaliyetleri İçin Finanse Ettiği Bir Hibe Sözleşmesinin Harcama Teyitdi İş Tanımına göre projeleri denetleyerek “harcama teyidi somut bulgular raporunu” ilgili yerlere (MFIB) gönderecektir.

80 Sorular-1 Hesabımıza intikal eden ön-finansman miktarını, faiz, repo gibi yollardan çoğaltarak, elde edilen geliri yine proje faaliyetleri için kullanabilir miyiz? Ön-finansman miktarı üzerinden elde edilen faizin tekrar proje için kullanılması mümkün değildir. Bu faiz proje hesaplarına kaydedilecek ve nihai ödeme tutarı hesaplanırken, ödenecek miktardan düşülecektir. Bu uygulamayla ilgili olarak lütfen sözleşmenizin Genel Şartlarının ve 16.1 maddelerine bakınız: ( Sözleşme Makamı tarafından Yararlanıcıya ödenen ön finansman tutarları üzerinden kazanılan her türlü faiz veya eşdeğeri fayda, ara ve nihai raporlarda belirtilir ve Madde 18 uyarınca talep edildiği taktirde Sözleşme Makamına geri ödenir...) ( Hesaplar, Sözleşme Makamınca ödenen fonlar üzerine tahakkuk eden faizlere ilişkin ayrıntılı bilgi sağlamalıdır.)

81 Sorular-2 % 10'luk(%50’lik) bütçeyi kullanırken hem kendi kurumum için hem de proje için fatura almak zorundayım. Bu durumda ne yapabilirim? Muhasebe sistemi için daima diğer tüm proje dokümanları ile birlikte asıl nüshaları kurumunuzda bulundurun. Projenizin AB tarafından finanse edilen harcamaları ile kurumunuz tarafından finanse edilen harcamalarının muhasebe sistemi arasında önemli bir fark bulunmamaktadır. Kamu kurumları tarafından uygulanan Ayrıca proje muhasebesi konusunda Maliye Bakanlığınca belirlenen usuller ile AT sözleşmenizin getirdiği usuller arasında ihtilaf olması durumunda sözleşmenizdeki hükümler geçerli kabul edilir. Türk Muhasebe Usul ve Yönetmeliklerine ek olarak, Proje kapsamında yaptığınız harcamaların kaydını tutmak amacıyla bir sistem oluşturmanız gereklidir (bakınız Sözleşmenizin Genel Şartları Madde 16).

82 Sorular-3 Yararlanıcı katkısı (% 10) AB katkısı ile aynı banka hesabına mı yatırılmalıdır?
Yararlanıcı kendi katkısını (eş finansman miktarı) proje hesabına nakit olarak koymak zorunda değildir. Ancak geçerli muhasebe sistemine göre gerekli evraklarla eş-finansmanı sağladığını ispat etmek zorundadır.

83 Sorular-4 Proje harcamaları hangi isme faturalandırılmalıdır?
Hem Türkçe hem İngilizce olarak projenizin adı ile sözleşme numaranızı yazın (TR /SME-165 )

84 Sorular- 5 Yararlanıcılar taahhüt ettikleri mali katkıyı sağlamazsa ne olur?
Hibe tutarından geri kalan kısmı yararlanıcı tarafından karşılanacaktır. Yararlanıcı bütçenin % 10'luk kısmını karşılamadığı takdirde AB hibenin son taksidini ödemeyecektir. AB sözleşme imzalanmadan önce söz konusu katkının yapılacağının kanıtlanmasını isteyebilir.

85 Sorular- 6 Euro-YTL değişim oranları değişirse ne yapmalıyım?
Sözleşmede temel alınan para birimi Euro'dur. Genel Şartlar Madde 15.9'a bakınız. Kısa zamanda ihtiyaç duyacağınız kadar Euro'yu ulusal para birimine çevirmeniz önerilir. Hibeyi hesabınızda Euro olarak tutun. Ödemeyi hangi para biriminden yaparsanız yapın döviz değişim oranlarını kanıtlayan dokümanları mutlaka muhafaza edin. Döviz kurlarında önemli dalgalanmalar meydana gelirse projenizin uygulama dönemi sonunda bu durum göz önüne alınabilir.

86 Sorular-7 İhale, öngörülen fiyattan daha aşağı bir fiyatta tamamlanırsa ne yapılabilir?
Proje bütçesinde tasarruf yapabilirsiniz. Artan bütçeyi daha fazla malzeme alımı için doğrudan kullanamazsınız. Bu parayı kullanmak istiyorsanız MFIB'den resmi onay almak, bu fonu neden ve ne için kullanmak istediğinizi gerekçelendirmek zorundasınız. Gerekçeniz proje hedefi, kapsamı ve metodolojisi ile tutarlı olmalıdır.

87 8- Proje koordinatörü vb
8- Proje koordinatörü vb. başka bir işte sigortalı veya Bağkur’lu olarak çalışıyorsa bu kişiler için projede sigorta kesintisi yapılacak mı? Başka bir yerde sigortalı olarak çalışan kişiler projede yarı zamanlı olarak çalıştırılıyorsa sigorta kesintisi yapılmadan sadece Gelir Vergisi kesintisi yapılarak kendisine ücret ödenebilir.

88 9- İhale sonrası alınan mal veya hizmet bedeli öngörülenden daha ucuza alınmışsa bu tutarlar zeyilname ile başka bütçe kalemine aktarılabilir mi? Eğer bütün ihaleler tamamlanmışsa artan tutarlar son alınacak hibe miktarından düşülür.

89 10- Son hibe ödemesinden önceki ödemeleri kendimiz mi yapacağız?
Son ödeme bütün raporların doğrulanması gerekiyorsa Yeminli Mali Müşavir raporundan sonra yapılacağı için son hibe ödemesine ilişkin harcamalarında hibe sahibi tarafından ödenerek belgelenmesi sonunda son hibe tutarı alınacaktır. Dolayısıyla hibe sahipleri kendi kaynaklarından ilgili harcamaları yapacaklar ve daha sonra son ödemeyi alcaklardır.


"FİNANSAL RAPORLAMA EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları