Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR."— Sunum transkripti:

1 TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

2 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken GV, KV, KDV, ÖTV, G.STOP, K.STOP, VİV, Damga Vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları kanun kapsamındadır. (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç), KAPSAM-1

3 KAPSAM yılına ilişkin olarak; 30/4/2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi (Yıllık Harçlar, MTV vb.) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2014 yılı için tahakkuk eden MTV ikinci taksiti hariç)

4 KAPSAM-3 Kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklardan; a) 30/4/2014 tarihinden önce; yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, (Özl.Usz.Cz.-Usz.Cz.)

5 KAPSAM-3 b) Vadesi tarihinden önce; olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, (E.V ve önceki yıl borçları kapsamdadır, 2014 yılı vergilerinin vadesi 31 Mayıs olduğundan kapsama girmiyor) c) 30/4/2014 tarihinden önce; Karayolları Kanunu, Askerlik Kanunu, Seçim Kanunu, RTÜK Kanunu, Nüfus Kanunu gibi Kanunlar uyarınca kesilen idari cezalar ile trafik cezaları,

6 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen; adli ve idari para cezaları yapılandırma kapsamına giren vergi ve cezalardır. Örn: -Ecrimisiller, - KKDF alacakları, - Öğrenim ve katkı kredisi alacakları, - Doğrudan gelir desteği, -Yiyecek bedelleri, Kabahatler Kanununa göre kesilen İPC’ler gibi alacaklar girmektedir. KAPSAM-4

7 Kapsamına Giren Alacaklara Bağlı -Faiz, -Cezai faiz, -Gecikme faizi, -Gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarından vazgeçilerek bunlar yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi esası getirilmiştir. KAPSAM-5

8 BAŞVURU ZAMANI BAŞVURULAR
26 EYLÜLDE ALINMAYA BAŞLADI 1ARALIK PAZARTESİ MESAİ BİTİMİNE KADAR DEVAM EDECEK OLUP DOĞRUDAN, POSTA YOLUYLA VEYA İNTERNETTEN DE BAŞVURU YAPILABİLECEKTİR.

9 her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapılacaktır.
BAŞVURU YERİ Başvurular Borçluların bağlı oldukları V.D.M’ ne, Birden fazla vergi dairesine borçlu olanlar ise, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapılacaktır.

10 İÇERİK 1- Kesinleşmiş Vergi Borçları ile Vergi aslına bağlı cezalara herhangi bir indirim yok. 2-Vergi aslına bağlı olmayan cezalara ( Us.Cz. - Öz.Us.Cz. ) yüzde 50 indirim var. Ancak yüzde 50 indirimin uygulanabilmesi için kalan yüzde 50’nin Torba Yasa’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi gerekiyor.

11 ÖDEME BİLGİLERİ-1 1- Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksiti Aralık ayında, Diğer taksitler ise ikişer ay ara ile ve en fazla 18 taksit seçenekleri halinde ödenecektir. Ödemeler  internet adresinden kredi kartı ile de yapılabilecektir.

12 ÖDEME BİLGİLERİ Tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar (11 Eylül- 31 Aralık ) geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır. Diğer taksit seçeneklerini tercih edenler HER YIL İÇİN toplam %5 GZ Ödeyeceklerdir. Örn. 36 ay seçenler %15 G.Z. Ödeyeceklerdir

13 ÖRNEK 26/1/2011 vadeli 3. 500 TL KDV süresinde ödenmemiştir
ÖRNEK 26/1/2011 vadeli TL KDV süresinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı TL’dir Söz konusu borç taksitlendirmeksizin defaten 31 Aralık tarihine kadar ödenecek olursa TL ye kapatılacaktır. Gecikme Dönemi Vergi Aslı G. Z. Oranı G. Zam Tutarı Toplam Borç Yİ-ÜFE Oranı Yİ-ÜFE Tutarı Yeni Borç Silinen Tutar 27/1/ /9/2014 3.500 %60,9 2.131 5.631 %28 974 4.475 1.156

14 TAKSİT VE KATSAYI UYGULAMASI. NASIL OLACAKTIR
TAKSİT VE KATSAYI UYGULAMASI NASIL OLACAKTIR ? Taksitle yapılan ödemeler için belirli bir katsayı uygulanacaktır. -6 taksit için ; yıl % taksit için ; 1,5 yıl % taksit için 1.10; yıl % taksit için yıl %15 katsayı uygulanacaktır. Böylece Yİ-ÜFE+ katsayı sonrası faizler OLMASI GEREKENDEN YAKLAŞIK 2/3 ORANINDA daha az ödenmiş olacaktır.

15 BH MEDİKAL LTD. ŞTİ. MUHTELİF VADELİ BORÇLARININ
AF KAPSAMINDAKİ GÖRÜNÜMÜ VADE VERGİ ASLI GEC. ZAMMI TOPLAM BORÇ Yİ-ÜFE HESABI SİLİNEN G.Z. TEK TAKSİT ARALIK 18 TAKSİT Katsayı FARKI %15 36 AY SONRA AF'LI TOPLAM ÖDEME TUTARI AF OLMASA Aralık/2017 BORÇ TUTARI Kas.09 10.000 8.954 18.954 4.472 4.482 14.472 1.500 15.972 23.954 Eki.10 15.000 10.290 25.290 5.006 5.283 20.006 2.250 22.256 32.790 Eyl.11 20.000 10.649 30.649 4.072 6.576 24.072 3.000 27.072 40.649 Ağu./2012 25.000 9.450 34.450 4.222 5.227 29.222 3.750 32.972 46.950 Tem./2013 30.000 6.734 36.734 2.976 3.757 32.976 4.500 37.476 51.734 TOPLAM 46.078 20.749 25.328

16 ÖDEME BİLGİLERİ-3 3- Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının tercih edilen son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla tecil ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

17 ÖDEME BİLGİLERİ-4 4- Ödenmesi gereken yapılandırılan borçlar mükellefin iade alacağından  mahsup edilebilir. Mükelleflerin mahsup talebinin yerine getirilebilmesi taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır. Tenzil vb. nedenlerle daha az tutarda mahsubun yapılması halinde, borçluya yazılı bildirimde bulunularak eksik ödenen tutarın, 1 ay içerisinde ödenmesi gerektiği ve gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde de eksik ödenen tutar için yapılanma koşulları ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

18 TECİLİN İHLAL EDİLMESİ - Kanundan yararlanmak isteyenler, taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödemelerini bir takvim yılında iki defadan fazla yerine getirmezlerse haklarını kaybedecektir. - Ancak taksit ödemelerinin 5 liraya kadar eksik yapılması ihlal sayılmayacaktır.

19 UYGULAMA İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR

20 120 TL Altındaki İPC Borçları Siliniyor
120 TL Altındaki İPC Borçları Siliniyor ! 31 Aralık 2013 tarihinden önce idari yaptırım kararı verildiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan her bir kabahat için 120 TL altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin alacakların tahsilinden vazgeçilecek. (Sigara cezaları hariç )

21 VERGİ ASLI 50 TL ALTINDA KALAN BORÇLAR SİLİNİYOR
VERGİ ASLI 50 TL ALTINDA KALAN BORÇLAR SİLİNİYOR !!! Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2007 tarihinden önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk Lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî alacakların TAMAMI, aslı ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

22 Hacizler Ne Olacaktır? Vergi borçları nedeniyle taşınır veya taşınmaz mallara getirilen hacizler ile alınan teminatlar yapılan ödemeler düzeyinde kalkacaktır. Bu borçlar nedeniyle konulan maaş haczi, e-haciz ve 3′üncü kişilere yapılan alacak hacizleri ilk taksitin ödenmesinden sonra kaldırılacaktır.

23 GERÇEKTE OLMAYAN BİLANÇOLAR SORUNU Torba Yasayla Bilanço Esasına göre Defter tutan K.V. mükelleflerinin GERÇEKTE OLMAYAN KASA HS. Fazla paraları ile ORTAKLAR HS. Alacaklarına düzeltme imkanı getiriliyor.

24 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle düzenlemiş oldukları bilançolarında görülmekle birlikte, işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından net alacakları tutarını, Aralık ayının sonuna kadar, ilgili vergi dairesine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekler.

25 YÜZDE 3 VERGİ ÖDE TAMAM Kasada mevcut nakit para ve ortaklardan alacak olarak belirtilen toplam tutar üzerinden, yüzde 3 oranında vergi ödenecektir. Beyan edilen tutarlara ilave bir tarhiyat yapılamayacaktır Geçici Vergi düzeltmelerine de herhangi bir ceza ve faiz uygulanmayacaktır. Bu tutar üzerinden hesaplanan vergi, Aralık ayının sonuna kadar da ödenecektir.

26 Dava Konusu Alacaklarda Durum
Yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükellefler; Başvurulan borçları ile ilgili dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilebilecektir.


"TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları