Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6552 Sayılı Kanun (Torba Yasa)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6552 Sayılı Kanun (Torba Yasa)"— Sunum transkripti:

1 6552 Sayılı Kanun (Torba Yasa)
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 6552 Sayılı Kanun (Torba Yasa)

2 Kanun Kapsamındaki Alacaklar
213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklar BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR

3 213 Sayılı VUK Kapsamındaki Alacaklar
tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin VERGİ ve bunlara bağlı VERGİ CEZALARI, GECİKME FAİZLERİ, GECİKME ZAMLARI,( 2013 yılına ilişkin GV 2. taksiti hariç) 2014 yılına ilişkin olarak tarihinden önce tahakkuk eden VERGİ ve bunlara bağlı VERGİ CEZALARI, GECİKME FAİZLERİ. GECİKME ZAMLARI, (MTV 2. taksiti hariç) tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan VERGİ CEZALARI,

4 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen Alacaklar
Ecrimisiller Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim ve Katkı Kredisi Alacakları Doğrudan Gelir Desteği Ödemelerinden Geri Alınması Gereken Alacaklar Mahkumlara Ödettirilecek Kanuna Göre Doğan Yiyecek Bedelleri

5 Kanun Kapsamında Yapılandırılabilecek İdari Para Cezaları
Askerlik Kanunu Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Karayolu Taşıma Kanunu Nüfus Hizmetleri Kanunu Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.

6 Kanun Kapsamında Olmayan Alacaklar
Kanun metninde sayılanların dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen adli ve idari para cezaları, Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi,  Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı,  Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı, Özel idare payı ile madencilik fonu, Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye , Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları

7 Belediyelerce Takip Edilen Alacaklar
Emlak ve çevre temizlik vergisi ile emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı Belediyelerin su alacakları   Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları

8 Kanundan Yararlanmanın Temel Şartları
Belirtilen tür ve dönemlerden kaynaklanan alacak olması Kesinleşmiş alacak olması Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması

9 Beyanname Dönemleri İtibarıyla Dağılım
Dönemi 15 günlük olanlar Vergilendirme Dönemi Nisan 2014 tarihi arasında olanlar kapsama girmektedir. Örneğin: Ötv, Noter beyanları Dönemi aylık olanlar Nisan 2014 vergilendirme dönemi ve sonraki dönemler kapsama girmemektedir. Dönemi 3 aylık olanlar Ocak-Şubat-Mart 2014 beyannameleri kapsamdadır. Örneğin: Gstp beyanı Ocak-Mart 2014 Geçici Vergi borçları ise bu kapsama girmemektedir. Dönemi yıllık olanlar Beyanname verme süresinin son günü 30.Nisan.2014 tarihi ve bu tarihten önce olan yıllık beyannameler, kıst dönem beyannameleri ve tasfiye dönemine ilşkin olarak verilmesi gereken beyannameler bu kapsama girmektedir.

10 Borçlulara Tanınan Ödeme/Yapılandırma Seçenekleri
Tarihine Kadar Bağlı Bulundukları Vergi Dairelerine Yazılı Olarak Doğrudan Başvurmaları Gerekmektedir. Posta Yoluyla Başvuru Yapılabilir İnternet Üzerinden Başvuru Yapılabilir ( MTV Veya Taşıta Ait Trafik Cezası İçin Bulundukları Yerdeki MTV Tahsiline Yetkili Vergi Dairesine Başvuru Yapılabilecektir Borçlular, Toplam Borçları İçin Madde Hükmünden Yararlanabildikleri Gibi Sadece Talep Ettikleri Dönem Ve Türler Açısından da Madde Hükmünden Yararlanabiliriler Birden Fazla Vergi Dairesine Borçları Olması Halinde Herbir Vergi Dairesine Ayrı Ayrı Başvuruda Bulunulması Gerekmektedir.

11 Alacak Tutarının Tespit Edilmesi
Faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ÜFE aylık değişim oranlarının esas alınacaktır. Taksitle yapılacak ödemelerde ÜFE eklenmiş tutarla; 1) Altı eşit taksit için (1,05) 2) Dokuz eşit taksit için (1,07) 3) On iki eşit taksit için (1,10) 4) On sekiz eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Ödenecek Tutar = (Vergi/Vergi Cezası/İdari Para Cezası Aslı + Hesaplanmış ÜFE Tutarı) x Katsayı

12 2009 yılından itibaren Yİ-ÜFE ile GECİKME ZAMMI/FAİZİ ORANLARI
Yİ-ÜFE ORANI G. FAİZİ/G. ZAMMI FARK (AVANTAJ) 2009 5,79 24,58 18,79 2010 8,59 22,07 13,48 2011 12,60 16,80 4,2 2012 2,46 14,34 2013 6,78 10,02 2014 6,64 5,96

13 ÖRNEK 1 - 26/6/2013 vadeli bir verginin Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olması halinde bu vergiye %20,3005 oranında hesaplanması gereken gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları hesaplanacaktır. Yİ-ÜFE oranları toplamı ise %11,80 olarak hesaplanacaktır. Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır. Örnekteki vergi tutarının TL olması halinde hesaplanacak olan 203,00 TL gecikme zammı yerine 118,00 TL Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Yine bu borcun taksitlendirilmesi halinde a) altı taksit için (1,05) ; 1.173,90/ 6 = 195,65 TL b) dokuz taksit için (1,07) ; 1.196,26 / 9 = 132,91 TL c) on iki taksit için (1,10) ; 1.229,80 / 12 = 102,48 TL d) on sekiz taksit için (1,15) ; 1.285,70 / 18 = 71,42 TL olarak ödenecektir.

14 ÖRNEK 2 16/9/2013 vadeli vergi aslına bağlı ceza olan vergi ziyaı cezasının Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olması halinde bu vergi ziyaı cezasına  %16,56 oranında hesaplanması gereken gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranı %9,45 olarak hesaplanacaktır. Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi ziyaı cezası çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Bu tutar, vergi ziyaı cezası ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır. Örnekteki vergi ziyaı cezası tutarının TL olması halinde hesaplanacak olan 165,68 TL gecikme zammı yerine 94,50 TL Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

15 ÖRNEK 3 - 26/1/2011 vadeli 3.500,00 TL gelir (stopaj) vergisi süresinde ödenmemiştir sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 2.131,52 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 5.631,52 TL'dir. Bu maddeden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam Yİ-ÜFE oranı ve Yİ-ÜFE tutarı % 27,85 ve 974,75 TL olacaktır. Buna göre, ödenecek tutar 4.474,75.-TL (3.500, ,75 ) olarak hesaplanacak ve tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı ise 2.131,52.-TL olacaktır. Yine bu borcun taksitlendirilmesi halinde a) altı taksit için ; 4.698,48 / 6 = 783,08 TL b) dokuz taksit için ; 4.787,98 / 9 = 531,99 TL c) on iki taksit için ; 4.922,22 / 12 = 410,18 TL d) on sekiz taksit için ; 5.145,96 / 18 = 285,88 TL olarak ödenecektir.

16 ÖRNEK 4 24/6/2013 tarihinde verilmesi gereken KDV beyannamesi süresinde verilmemiştir. Mükellefin defter ve belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda ,00 TL KDV tarh edilerek bir kat VZC ile 1.200,00 TL ÖUC kesilmiştir. Buna ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi 21/6/2014 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Mükellef, 10/7/2014 tarihinde uzlaşma talebinde bulunmuş, 24/8/2014 tarihi uzlaşma günü olarak verilmiş ve aynı gün varılan uzlaşma sonucuna göre, vergi dairesince aşağıda yazılı tutarlar tahakkuk ettirilmiştir. KDV ; ,00.-TL, Vergi Ziyaı Cezası; 5.000,00.-TL, Özel usulsüzlük Cezası; 1.200,00.-TL ve Gecikme faizi; 7.280,00.-TL olarak hesaplanmıştır. Mükellefin maddeden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde, ödenecek tutar KDV ; ,00.-TL, Vergi Ziyaı Cezası; 5.000,00.-TL, Özel usulsüzlük Cezası; 600,00.-TL ve Yİ-ÜFE tutarı; ,00.-TL olacak ve tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı 7.880,00.-TL ( G.F ,00 + ÖUC 600,00 ) olarak hesaplanacaktır.

17 İlk Taksit Ödeme Süresi
Ödeme Şekli ve Zamanı İlk Taksit Ödeme Süresi İlk Taksitin 2014 Aralık Ayının Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekmektedir. Ödemeler 2 şer aylık dönemlerde yapılacaktır. (Aralık, Şubat, Nisan vs.) Ödemenin Son Günü Ödeme Süresi Resmi Tatile Rastlarsa, Süre Tatili İzleyen İlk İş Gününün Mesai Saati Sonuna Kadar Uzar. Ödeme Şekli Yapılandırılan Alacakların Kredi Kartı İle Ödenmesine İmkan Tanınmıştır. Kredi Kartıyla Ödemede, İşlemin Yapıldığı Tarih İtibarıyla Ödeme Yapılmış Sayılacaktır. Mahsuben Ödeme başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır. Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi için teminat, yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiş olması gerekmektedir.

18 Yapılandırmanın Diğer Şartları
Bir takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırma iptal olacaktır. Cari dönem yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahakkuklarının çok zor durumu olmaksızın ödenmemesi halinde iptal söz konusu olacaktır. Ödenecek taksitler ile taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin (her bir vergi türü itibarıyla) vadesinde yapılan ödemelerinde 5 liraya kadar eksik ödemeler ihlal sebebi sayılmayacaktır. Borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamalarının şart olduğu belirtilmiştir.

19 Taksitlerin Süresi İçerisinde Ödenmeme Durumu
Bir Takvim Yılında 2’den Fazla Taksitin Süresinde Ödenmemesi Ya Da Eksik Ödenmesi Halinde Yapılandırma İptal Olacaktır. Bir Takvim Yılında İki Veya Daha Az Taksitin, Süresinde Ödenmemesi Veya Eksik Ödenmesi Hâlinde İse Ödenmeyen Veya Eksik Ödenen Taksit Tutarlarının Son Taksiti İzleyen Ayın Sonuna Kadar, Geç Ödeme Zammı İle Birlikte Ödenmesi Halinde Yapılandırma İhlal Olmayacaktır. Yapılandırılan Alacakların Kanunda Belirtilen Şekilde Tamamen Ödenmemiş Olması Halinde, Borçlular Ödedikleri Tutarlar Kadar Kanun Hükümlerinden Yararlanacaklardır.

20 Terkin İle İlgili Hususlar
Kanun Kapsamında Terkin Edilecek Amme Alacakları Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanununa Göre Verilen İdari Para Cezaları Hariç Olmak Üzere 31/12/2013 Tarihinden Öncesine Ait Bu Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla İlgilisine Tebliğ Edilmemiş Olan Her Bir Kabahat İçin 120 Türk Lirasının Altında Kalan İdari Para Cezaları tebliğ edilmez tebliğ edilmiş olanların aslı Ve Bunlara Bağlı Ferî Alacakların Tahsilinden  Vazgeçilir. Vadesi 31/12/2007 Den Önce Olan Alacakların Dönemi, Asılları Ayrı Ayrı Dikkate Alınmak Suretiyle Tutarı Herbir Alacak Türü Ve Dönemi İtibarıyla 50 Türk Lirasını Aşmayan Asli Alacakların Ve Tutarına Bakılmaksızın Bu Asıllara Bağlı Ferî Alacakların, Aslı Ödenmiş Ferî Alacaklardan Tutarı 100 Türk Lirasını Aşmayanların Tahsilinden Vazgeçilir. Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezaların % 50’sinin Ödenmesi Şartıyla Kalan %50’sinin Tahsilinden Vazgeçilir.

21 Haciz Kaldırma ve Borcu Yoktur İşlemleri
Önceden Tatbik Edilen Hacizler Yapılan Ödemeler Nispetinde Kaldırılır Ve Buna İsabet Eden Teminatlar İade Edilir. Borcun Tamamı Ödenmeden Motorlu Taşıtların Satış Veya Devrine İzin Verilmeyecektir. Madde Hükmüne Göre Taksitlendirilen Mükelleflerin Teminat Değişikliği Talepleri Değerlendirilecektir. Taksit Süresi Sonuna Kadar Borçluların, Taşıtlarının Fenni Muayenelerini Yaptırmalarına Ve Uçuşa Elverişli Belgelerini Almalarına İmkan Verilecektir. Taksitlendirme İhlal Edilmediği Sürece Yapılandırılan Borçlara İlişkin Vadesi Geçmiş Borcu Yoktur Yazısı Verilebilecektir.

22 Diğer Hususlar Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliğe haiz olmayan teşekküller için madde hükümlerinden yararlanma başvuruları bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir. Mükelleflerle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunanların da madde hükümlerinden yararlanmaları mümkündür. Asıl amme borçlusu ile birlikte borcun ödenmesinden birden fazla kişinin sorumlu olması halinde bu kişilerce madde hükümlerinden farklı taksit seçenekleri seçilmek suretiyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 6111 sayılı Kanun dan taksidi devam eden mükellefler mezkur Kanundan yararlanamayacaklardır. Adi ve kollektif şirketlerde ortak olanlar şirketin borçlarının tamamı üzerinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, bu ortaklar da sorumlu oldukları bu borçlar için madde hükmünden yararlanabileceklerdir. Kapsama giren alacaklara karşılık; kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar, madde kapsamında tahsil edilen tutarlar ve tecile ilişkin tahsil edilen faizler red ve iade edilmeyecektir.

23 Kanunun 74’üncü Maddesi Kapsamındaki Alacaklar
Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin; 31/12/2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançoda yer alan fakat işletmelerinde fiilen bulunmayan Kasa Mevcutları İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları

24 74’üncü Madde’den Yararlanmanın Şartları
-31/12/2014 tarihine kadar beyan -Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan %3 oranındaki verginin 31/12/2014 tarihine kadar tek seferde ödenmesi -Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. -Ödenen vergilerin kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi de mümkün bulunmamaktadır. -Beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

25 ÖRNEK 5 (A) Anonim Şirketinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında TL görülmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar TL'dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 24/10/2014 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu TL olarak görülmektedir. Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu TL olsa da, 31/12/2013 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarın TL olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi sonuna (31/12/2014 tarihine) kadar ödeyecektir. Bu çerçevede; Beyan tutarı        :                                                               TL Hesaplanan vergi              :                               ( x %3=)         TL

26 ÖRNEK 5 devamı - Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun, kasa hesabından düşülmesi:  ___________________________24/10/2014__________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE             TL         ZARARLAR        (6552 sayılı Kanunun 74. maddesi)        (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)                                                    100 KASA                                                       TL ______________________________ / _______________________________   - Verginin hesaplanması: 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE             TL         ZARARLAR (KKEG)                                                    360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR            8.700 TL _____________________________ / ________________________________  -     

27 ÖRNEK 5 devamı   - Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudundan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı: ___________________________24/10/2014__________________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN            TL        GİDERLER                                    951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN        TL                                          GİDERLER ALACAKLI HESABI _____________________________ / ________________________________

28 ÖRNEK 6 (C) Anonim Şirketinin, 31/12/2013 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi olan 21/10/2014 tarihi itibarıyla bu tutarların değişmediği varsayılmıştır Ortaklardan Alacaklar hesabı TL Ortaklardan Alacaklar hesabı TL Ortaklara Borçlar hesabı ( ) TL Ortaklara Borçlar hesabı ( ) TL Bu çerçevede; Beyan tutarı : [( ) - ( ) =] TL Hesaplanan vergi: ( x %3=) TL olacaktır. Anılan mükellef, söz konusu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresinde ödeyecektir. Beyanla ilgili muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. - Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacakların düşülmesi:

29 ÖRNEK 6 devamı ___________________________21/10/2014__________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE TL ZARARLAR (6552 sayılı Kanunun 74. maddesi) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR TL 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR TL _____________________________ / ________________________________ - Verginin hesaplanması: ___________________________21/10/2014__________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE TL ZARARLAR (KKEG) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL

30 ÖRNEK 6 devamı - Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklardan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı: ___________________________21/10/2014__________________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN TL GİDERLER 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN TL GİDERLER ALACAKLI HESABI _____________________________ / ________________________________

31 74. MD ye İLİŞKİN ÖZELLİKLİ HUSUSLAR
Mükelleflerce kar dağıtımı yapılması halinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir kar tutarı, sayılı Kanunun 74. maddesi kapsamında beyan edilen ve “689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır. Kurumlar vergisi mükelleflerince 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü uyarınca yapılan beyanla ilgili olarak, söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. (KKEG SAYILIR) Tam tasdik sözleşmesi çerçevesinde daha önceki dönemlerine ilişkin rapor düzenlenmiş bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmünden yararlanmaları halinde, raporu düzenleyen yeminli mali müşavirlerin bu işlemlerle sınırlı olarak sorumluluğu aranmayacaktır.

32 74. MD ye İLİŞKİN ÖZELLİKLİ HUSUSLAR
6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde beyanname verme süresi içinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan kurumlar vergisi mükelleflerinin anılan madde kapsamında yapacakları beyanları nedeniyle, ilgili dönem matrahlarında bir düzeltme ihtiyacı doğması halinde, beyan tarihi itibarıyla 2014 hesap döneminin sona ermiş bulunan geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi beyanlarını 31/12/2014 tarihine (bu tarih dahil) kadar düzeltebilmeleri mümkün bulunmaktadır. Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise anılan madde kapsamında yapacakları beyanları nedeniyle düzeltme gerekmesi halinde, beyan tarihi itibarıyla cari hesap döneminin sona ermiş bulunan geçici vergi beyanlarını aynı tarihe kadar düzeltebilmeleri mümkündür. Bu kapsama giren düzeltme işlemleri nedeniyle vergi dairelerince yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır.

33 74. MD ye İLİŞKİN ÖZELLİKLİ HUSUSLAR
Esas Alınacak Bilanço Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında beyanda bulunacak mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31/12/2013 tarihli bilançolarını dikkate almaları gerekmektedir. Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2013 yılı içerisinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin olarak vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançolarını esas alacaklardır. Dolayısıyla, mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoları dikkate alınmayacaktır. 

34 YARDIM KAMPANYALARI MD. 92
Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına teşvik maksadıyla vergi istisnası getirilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı.”

35 KIYMETLİ TAŞLARDA KDV VE ÖTV
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan tabii inci veya kültür incileri, elmaslar ile çeşitli kıymetli taşlar (pırlanta) özel tüketim vergisi kapsamından çıkarılmıştır. (Madde 116) Kıymetli taşların borsada işlem görmek üzere ithalinin, borsaya tesliminin ve borsa içinde veya ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesi katma değer vergisinden istisna tutulmuş, diğer hallerde ithali KDV kapsamına alınmıştır. (Madde 26). “Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi,” KDV den İSTİSNADIR.

36 SGK YA DEVREDİLEN GAYRİMENKULLER
SGK’nın prim ve prime ilişkin alacaklarının karşılığında alınan gayrimenkullerin SGK’ya devir ve tesliminde, SGK tarafından satışında KDV istisnası getirilmiştir. (Madde 27) Bu kapsamda KDV Kanunu’na Geçici 33. madde eklenmiştir. İstisnadan yararlanmak için aktifte 2 yıl bulundurma şartı yoktur. KDV Kanunu’nun 30/a hükmü uygulanmaz. Dolayısıyla yüklenilen KDV nin ilave edilecek KDV olarak beyanına gerek bulunmamaktadır.

37 5746 sk AR-GE KANUNU 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi, Yürürlükten kaldırılmıştır.

38 5746 sk AR-GE KANUNU (3) Sigorta primi desteği: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, (…) Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

39 ARAÇ MUAYENELERİ MD. 79 Araç muayenelerini zamanında yaptıramamış olanlar için 31/12/2014 tarihine kadar (Bakanlar Kurulunun 30/6/2015 tarihine kadar uzatma yetkisi bulunmaktadır) bu muayenelerini yaptırmaları şartıyla muayenede gecikilen her ay için alınan % 5 fazla tutar yerine enflasyon oranı, Kanunun yayımı tarihinden sonraki süreler için de (yayımlandığı ay dahil) aylık % 1 oranı kullanılarak hesaplanan meblağı ödemelerine imkânı verilmiştir. (Madde 79)

40 GÜMRÜK VERGİLERİ MD. 80 Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizi, zamlar ve gecikme zammı alacaklarından yükümlülüğü 30/4/2014 tarihi itibarıyla başlamış olan ve kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacaklar da yapılandırılmaktadır.

41 TTK ASGARİ SERMAYE ŞARTI MD.134
yapılması gereken sermaye artırımlarını yapmamış olan şirketlerin asgari sermaye şartını bu kanunun yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içinde yapmaları halinde haklarında fesih işlemi uygulanmayacaktır. 14/2/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmaz. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulur.”

42 MADEN SEKTÖRÜNE YÖNELİK YAPILAN DÜZENLEMELER
Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için “55” olan emeklilik yaşı “50”olarak yeniden düzenlenmiştir. (Madde 41) “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran madencilere ödenecek ücret miktarı asgari ücretin iki katından az olamayacaktır.(Madde 9)

43 Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için çalışılmayan günler de çalışılmış gibi yıpranmaya (fiili hizmet süresi zammına) dâhil edilecektir. Maden yeraltı işlerinde çalışanların hafta tatili, genel tatil, ulusal bayram, yıllık izin, sıhhi izin, eğitim, kurs ve iş öncesi ve sonrası hazırlık süreleri de yeraltında çalışılıyormuş gibi SGK’ya bildirilerek bu sürelerde yıpranmaya dâhil edilecektir.(Madde 42) Yer altında çalışan madencilere zorunlu ve olağanüstü hallerde yapılacak fazla çalışma için ise saat başı ücret en az iki katı olarak ödenecektir. (Madde 4) Yer altı işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılması kıdem süresine bakılmaksızın ancak gerekçe ile yapılabilecek, gerekçesiz işten çıkarma yapılamayacak, böylece iş güvencesi güçlendirilmiş olacaktır. (Madde 2)

44 Yeraltında çalışan işçiler için yıllık izin süreleri 4 gün artırılmıştır. (Madde 5)
Yeraltı madenciler için yer altında çalışma süresi haftalık 36 saat, günlük ise 6 saatle sınırlandırılmıştır. (Madde 7)

45 TAŞERON İŞYERLERİ VE İŞÇİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER
İşverenler, taşeron firmalara (alt işverenlere) iş vermeleri halinde, işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri taşeron firmaların hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü tutulmuş ve maaş ödenmesi garanti altına alınmıştır. (Madde 3) Taşeron firma değişse bile işçi aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorsa, izin süreleri, işçilerin daha önceki çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacaktır. Asıl işveren izinlerin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmekle yükümlü kılınmıştır. (Madde 6)

46 TOBB BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI Madde 77
Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde ( ) başvurulması ve açılan davalardan feragat edilmesi şartıyla; Maddenin yayım tarihi itibarıyla, üyelerin oda ve borsalara olan borçları, oda ve borsaların ise TOBB’a olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar enflasyon aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilir.

47 TOBB BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI
Toplam borç ilk taksit süresi içerisinde ödenirse, ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır. Ayrıca işi bırakma /re’sen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları da yapılandırılacaktır. Vergi mükellefiyetinin sona ermesinden sonra oluşan borçların tamamı ise silinecektir.

48 ESNAF VE SANATKÂR BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI
Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gerektiği halde ödenmemiş olan, esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona olan katılma payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar enflasyon aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler halinde sekiz eşit taksitte ödemeleri halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi alacakların tahsilinden vazgeçilir.

49 ESNAF VE SANATKÂR BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI Madde 78
Maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ( ) alacaklı birime başvurulması şarttır. Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şarttır. Toplam borç ilk taksit süresi içerisinde ödenirse, ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır.

50 YMM VE SMMM AİDAT BORÇLARI MD. 76
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçları maddenin yayımını izleyen ay sonuna kadar başvurulması halinde yapılandırılacaktır.

51 YMM VE SMMM AİDAT BORÇLARI
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından başlamak üzere birer aylık dönemler hâlinde dokuz eşit taksitte ödemeleri durumunda bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu madde hükmünden yararlanmak isteyenlerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurmaları şarttır. Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarların maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

52 5510 Sayılı Kanun Kapsamındaki Alacaklar
2014 Nisan ve önceki aylara ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan ; Sigorta Primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi ve SGDP İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi Emekli olup kamu idarelerinde çalışmaları nedeniyle kesilmesi gerekirken yapılan yersiz ödemeler SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı İdari para cezaları Genel Sağlık Sigortası Primi Özel Nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlerden kaynaklanan asgari işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi

53 Başvuru Süresi, Yeri Ve Şekli
Yapılandırılacak borçlardan Genel Sağlık Prim Alacakları için en geç tarihine kadar ; Diğer borçlar için ise en geç tarihine kadar ; Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne / Sosyal Güvenlik Merkezine Başvuruda bulunulması gerekir. Elden/ Posta Yoluyla Başvuru Yapılabilir İnternet Üzerinden E-Sigorta Kanalıyla Başvuru Yapılabilir

54 Alacak Tutarın Tespit Edilmesi
Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası Primi, İşsizlik Sigortası Primi, Damga Vergisi, Özel işlem Vergisi Ve Eğitime Katkı Payı Alacaklarının Hesaplanması Bu kapsama giren alacak asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihten kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE dikkate alınarak hesaplanacak tutarın kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu madde kapsamına giren alacakların asıllarının bu kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması halinde bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle aslı ödenmiş ferî alacağın % 40’ının bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde % 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.

55 ÖRNEK 7 (D) Anonim Şirketinin 2013/Kasım ayına ilişkin düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi alacak aslının 1.800,00 TL olduğu varsayıldığında, söz konusu alacağın ödeme vadesi 31/12/2013 tarihinde sona erdiğinden, bahse konu alacağa 1/1/2014 tarihinden 10/9/2014 tarihine kadar (10/9/2014 tarihi dahil) TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanarak, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacaktır. Bu durumda, 1.800,00 TL tutarındaki asıl alacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı; 3,32 + 1,38 + 0,74 + 0,09+ (-0,52) + 0,06 + 0,73 + 0,42 + 0,14 = 6,36 olacaktır. Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar; TL X 6,36 / 100 = 114,48 TL, Yeniden yapılandırılacak toplam alacak tutarı ise 1.800, ,48 = 1.914,48 TL olacaktır.

56 Alacak Tutarın Tespit Edilmesi
İdari Para Cezası Alacaklarının Hesaplanması - 30/4/2014 ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından, başvuru tarihinin sonuna kadar (31/12/2014 tarihine kadar) tebliğ edildiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olanları yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Dolayısıyla, cezaya konu fiilin 30/4/2014 veya öncesinde işlenmiş olması ve 31/12/2014 veya öncesinde tebliğ edilmiş olması esas olduğundan, 30/4/2014 tarihinden önce işlenmiş ancak başvuru tarihi itibariyle tebliğ edilmemiş idari para cezaları 31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmesi kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. - 30/4/2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi ferî alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

57 ÖRNEK 8 (A) Limited Şirketince ilk defa 28/4/2014 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlanıldığı halde işyeri bildirgesinin Kurumumuza 29/4/2014 tarihinde verildiği varsayıldığında, cezaya konu fiil bildirgenin yasal verilme süresinin son günü olan 28/4/2014 tarihinde işlenmiş olduğundan bahse konu ceza 31/12/2014 tarihinden önce işverene tebliğ edildiği takdirde yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Buna karşın, 1/5/2014 ve sonrasında işlenen fiiller dolayısıyla uygulanan cezalar 31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmiş olsa da yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Yine; 26/4/2014 tarihinde işten ayrılmış (A) sigortalısına ilişkin sigortalı işten ayrılış bildirgesinin 18/6/2014 tarihinde Kurumumuza verildiği varsayıldığında, cezaya konu fiil bildirgenin yasal verilme süresinin son günü olan 6/5/2014 tarihinde işlenmiş olduğundan bahse konu ceza 31/12/2014 tarihinden önce işverene tebliğ edilmiş olsa dahi yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.

58 ÖRNEK 9 17/1/2014 tarihinde işe başlayan bir sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesinin Kurumumuza 20/1/2014 tarihinde verildiği ve bahse konu fiile ilişkin 1.071,00 TL tutarındaki idari para cezasının işverene 6/3/2014 tarihinde tebliğ edildiği halde ödenmediği varsayıldığında, söz konusu cezanın yasal ödeme süresi 21/3/2014 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak; Yeniden yapılandırılacak olan alacak aslı 1.071,00 X 50 / 100 = 535,50 TL olacaktır. Bahse konu alacak için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı ise aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 535,50 TL tutarındaki asıl alacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı (22/03/2014 – 10/09/2014 ‘e kadar); 0,74 + 0,09+ (-0,52) + 0,06 + 0,73 + 0,28 = 1,38 olacaktır. Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar; 535,50 TL X 1,38 / 100 = 7,39 TL, Yapılandırılacak alacak tutarı ise 535,50 + 7,39 = 542,89 TL olacaktır.

59 PEŞİN ÖDEME Genel Sağlık Sigortası kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu hariç diğer alacak asıllarının tamamı (idari para cezalarında % 50’si ) ile bu alacaklara vade tarihinden kanunun yayımlandığı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde (Ocak 2015 sonuna kadar) peşin olarak tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz hesaplanmayacaktır. Genel Sağlık Sigortası için ilk taksit süresi 2015/Mayıs sonu olduğu için bu tarihte alacağın peşin ödenmesi halinde herhangi bir faiz hesaplanmayacaktır.

60 TAKSİTLENDİRME 6552 Sayılı Kanuna göre yapılandırılacak alacakların, hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 1) Altı eşit taksit için (1,05), 2) Dokuz eşit taksit için (1,07), 3) On iki eşit taksit için (1,10), 4) On sekiz eşit taksit için (1,15), katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

61 ÖRNEK 10 (B) Gerçek Kişisinin geçici 60 ıncı madde kapsamına giren Sigorta primi alacak aslı : ,45 TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı : 6.874,16 olmak üzere Toplam ,61 TL İşsizlik sigortası primi alacak aslı : 2.925,84 TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı : 197,56 olmak üzere Toplam 3.123,40 TL olduğu, başvuru formunda sigorta primi borçları için on sekiz eşit taksit, işsizlik sigortası primi borçları için ise on iki eşit taksit talebinde bulunduğu varsayıldığında, - Sigorta primi yönünden on sekiz eşit taksitte ödenecek toplam tutar; ,61 X 1,15 = ,20 TL, - İşsizlik sigortası primi yönünden on iki eşit taksitte ödenecek toplam tutar ise; 3.123,40 X 1,10 = 3.435,74 TL olacaktır.

62 ÖRNEK 10 devamı İkişer aylık taksitler halinde ödenecek tutar ise yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan borcun talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Buna göre aylık taksit tutarları; Sigorta primi yönünden, ,20 / 18 = 1.558,29 TL, İşsizlik sigortası primi yönünden ise, 3.435,74 / 12 = 286,31TL olacaktır.

63 TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİ
Borçlular, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında iki defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında iki defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememeleri halinde kalan taksitlerini bu madde hükümleri doğrultusunda ödeme hakkını kaybederler. Süresi dışında ödenen taksit tutarları bu madde kapsamında ihlal nedeni sayılmaz. Taksit tutarının % 10'unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirasına (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. - Geçici 60 ıncı maddede kapsamına giren borçlarını taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçluların hem yapılandırılmış taksitlere ilişkin, hem de işyeri faal ise cari aylara ilişkin anılan maddede öngörülen ödeme yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmekte olup, bahse konu yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

64 Diğer Hususlar - Taksitlendirmeden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. - Ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. - Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu madde hükmüne dayanarak red veya iadesi yapılmaz sayılı Kanun hükümlerine göre bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, bu madde kapsamına giren alacakların, bu maddenin yayımlandığı tarihten önce bu madde kapsamına giren borçları 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olup, tecil ve taksitlendirme işlemi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden borçlularca, tecil ve taksitlendirme süresi içinde ödenmiş tutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi hâlinde, daha önce ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra birinci fıkra kapsamına giren kalan borçları bu maddeye göre peşin veya taksitler hâlinde ödenir.

65 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILANLAR
Aynı kişi yanında ev hizmetlerinde (örn: ev temizliği hizmetinde çalışanlar) ay içerisinde 10 günden az çalışanların zorunlu sigortalılık kapsamından çıkarılarak kendi isteklerine bağlı olarak sigortalılıkları sağlanabilecektir. (Madde 40) Söz konusu kişiler için % 2 oranındaki iş kazası ve meslek hastalığı priminin Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde bunları çalıştıranlarca ödenmesi, çalışanların ise adlarına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenen aya ilişkin emeklilik ve sağlık primi ödemek istemesi halinde sigortalılıklarının sağlanması, 10 günden fazla çalışması olanların sigortalılık iş ve işlemlerinin kolaylaştırılarak sigortalılıklarının sağlanması için usul ve esasları belirleme konusunda Sosyal Güvenlik Kurumuna yetki verilmesi düzenlenmiştir. (Madde 55)

66 YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLER
Türk firmalarının işçilik maliyetlerinin düşürülerek yurt dışındaki rekabet güçlerinin arttırılması amacıyla düzenleme yapılmaktadır. Buna göre Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen firmaların, yurt dışındaki işlerde çalışmak üzere yurt dışına götürdükleri işçilerin sigorta primleri, asgari ücretin 6,5 katı yerine 3 katı üzerinden alınacaktır. (Madde 50)

67 ÖZEL HASTANELERE YÖNELİK BİR DÜZENLEME
SGK’nın alacağının tahsilinin riske gireceğinin öngörülmesi halinde, ilgili sağlık hizmeti sunucularının Kurum nezdindeki alacaklarının ödemesinin 6 aya kadar durdurulabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, nitelikli dolandırıcılık suçu işleyerek Kurum zararına sebep olan kişiler ve sağlık hizmet sunucuları ile sözleşme yapılmayacak ve bu suçu işleyen hekimlerden gelen muayene ve işlemlere ilişkin faturalar ödenmeyecektir (en az 3 yıl süreyle). (Madde 54)

68 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK www.universalymm.com
Teşekkürler


"6552 Sayılı Kanun (Torba Yasa)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları