Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EDUCATION AND TRAINING IN THE MESS MEMBERS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI Dilek KURT, 12 Mayıs 2007 ‘YENİLİKÇİ Organizasyonlarda ESNEK Çalışma’ PERYÖN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EDUCATION AND TRAINING IN THE MESS MEMBERS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI Dilek KURT, 12 Mayıs 2007 ‘YENİLİKÇİ Organizasyonlarda ESNEK Çalışma’ PERYÖN."— Sunum transkripti:

1 EDUCATION AND TRAINING IN THE MESS MEMBERS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI Dilek KURT, 12 Mayıs 2007 ‘YENİLİKÇİ Organizasyonlarda ESNEK Çalışma’ PERYÖN 5. EGE İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ

2 Yaratıcılık % 1 esinlenme, % 99 terlemedir

3 VER İ ML İ L İ K ÇEVRE SANAY İ MESS LOGO

4 FAAL İ YET ALANI METAL VE ELEKTRON İ K SANAY İ ana metal sanayi fabrikasyon metal ürünler metalürji makina elektrikli makina elektronik otomotiv demir çelik

5 ÜYE PROF İ L İ TOPLAM: 262 ÜYE 130.000 ÇALI Ş AN Büyük Ölçekli İş yerleri (> 99) Küçük Ölçekli İş yerleri (1-49) Orta Ölçekli İş yerleri (50-99) 56,8 % 10,6 % 32,6 % 56 YABANCI SERMAYELİ ÜYE 60.000 ÇALIŞAN

6 ESNEKLİK HER ZAMAN MESS’İN GÜNDEMİNDEYDİ

7 Dünyanın değişen yüzü yenilikçiliği ve esnekliği zorunluluk haline getiriyor…

8

9 İNSANLARIN YENİ KOŞULLAR KARŞISINDAKİ ESNEKLİK ve UYUM YETENEĞİ Kaynak: Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), Dünya Rekabet Yıllığı 2006

10 “ESNEKLİĞİ UYGULAYIN” DÜNYA BANKASI “EN KATI ÇALIŞMA MEVZUATINA SAHİPSİNİZ” OECD

11 “YENİLİKÇİLİK, KAYNAKLARA YENİ ZENGİNLİK YARATMA KAPASİTESİ KAZANDIRMA EYLEMİ” Peter F. Drucker

12

13

14 MESS ÜYELERİNDE YENİLİKÇİLİK MESS üyelerinin öncelikleri arasında yenilikçilik müşteri memnuniyeti ve kaliteden sonra %70,5 ile üçüncü sırada yer almaktadır. MESS üyelerinin yenilikçilik faaliyetlerini gerçekleştirirken karşılaştıkları sorunlar arasında maliyetlerin yüksekliği, nitelikli işgücünün eksikliği, haksız rekabet, bürokrasinin yoğunluğu ve esnekliğin uygulanaması bulunmaktadır. 72.058 çalışanı kapsıyor

15 YÜZLERCE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ…

16 EKONOMİK KRİZLERE HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK OYSA, İŞLETMELERİMİZ VE ÇALIŞANLARIMIZ BİRLİKTE KORUNABİLİRLERDİ

17 ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNERGESİ (2003/88/EC) günlük kesintisiz en az 11 saatlik bir dinlenme süresi, altı saatten fazla süren çalı ş malarda ara dinlenmesi verilmesi, her yedi günlük dönemde kesintisiz 24 saatlik bir dinlenme, fazla çalı ş malar dahil olmak üzere haftada ortalama 48 saatlik bir çalı ş ma süresi, 4 aylık bir denkle ş tirme süresi, 4 aylık denkle ş tirme süresinin toplu i ş sözle ş meleriyle 12 aya kadar çıkarılabilme

18 YEŞİL BELGE Revize Edilmesi Gereken Hususlar: Denkle ş tirme süresini Bireysel çekilme hakkı anla ş ması (opt-out) Ça ğ rı üzerine çalı ş ma İş ve aile ya ş amı

19 ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNERGESİ 2003/88/EC REVİZYON ÇALIŞMALARI 30 Aralık 2003 Revizyon Başlangıcı Komisyon Tebliği 19 Mayıs 2004 Sosyal Taraflara Çağrı 31 Mayıs 2005 İkinci Teklif (Komisyon) 5 Aralık 2005 Üçüncü Teklif (İngiltere Dönem Başkanlığı) 19 Ekim 2006 DördüncüTeklif (Finlandiya Dönem Başkanlığı) MUTABAKAT YOK! 22 Eylül 2004 İlk Teklif (Komisyon)

20 Esnek Çalışma Sürelerinin Etkileri (%) Kaynak: Avrupa Şirketlerinde Çalışma Süresi ve İş-Yaşam Dengesi Anketi

21 AB’N İ N GÜVENCEL İ ESNEKL İ K TANIMI -Esnek i ş sözle ş meleri ve i ş organizasyonları, -Aktif i ş gücü piyasası politikaları, -Güvenilir ve ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte ya ş am boyu e ğ itim sistemi, - -Modern sosyal güvenlik sistemi

22 EUROBAROMETRE SONUÇLARI Anket sonuçlarına göre Avrupalıların;   % 76’sı “hayat boyu i ş ” kavramının geçmi ş te kaldı ğ ına;   % 72’si i ş sözle ş melerinin yeni i ş olanakları yaratmak adına çok daha esnek olması gerekti ğ ine,   %88’i ya ş am boyu e ğ itim anlayı ş ının daha kolay i ş bulma imkanını artırdı ğ ına inanıyor.

23 Esneklik dinamik kapasitenin bir bile ş enidir. Esneklik dinamik kapasitenin bir bile ş enidir. Esneklik organizasyonun gerçek karakteridir. Esneklik organizasyonun gerçek karakteridir.

24 SONUÇ…Ülkemiz Çalı ş ma mevzuatımız en az Avrupalı rakip i ş letmelerin sahip oldu ğ u güvenceli esneklik olanaklarını içerecek ş ekilde yeniden düzenlenmeli. İ stihdam yaratma hedefi do ğ rultusunda İş Kanunu’nun, uygulamada zorluklarla kar ş ıla ş ılan maddeleri amaca uygun ve uygulanabilir hale getirilmeli.

25 ESNEKLİK AKILCI VE DENGELİ ÇÖZÜMLER SUNAR Yenilikçilik ve esneklik için en önemlisi, geleneksellik ve kabullerden uzaklaşmaktır.

26 www.mess.org.tr TEŞEKKÜR EDERİZ TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI

27 Esnek Çalışma Sürelerine ve Atipik İş Sözleşmelerine İlişkin Mevzuat 4857 SAYILI İŞ KANUNU ve İLGİLİ YÖNETMELİKLER

28 9. Md. (Türü ve çalı ş ma biçimlerini belirleme serbestisi) 9. Md. (Türü ve çalı ş ma biçimlerini belirleme serbestisi) 11. Md. (Belirli ve belirsiz süreli i ş sözle ş mesi) 11. Md. (Belirli ve belirsiz süreli i ş sözle ş mesi) 12. Md. (Belirli ve belirsiz süreli i ş sözle ş mesi ayırımının sınırları) 12. Md. (Belirli ve belirsiz süreli i ş sözle ş mesi ayırımının sınırları) 13. Md. (Kısmi süreli ve tam süreli i ş sözle ş mesi) 13. Md. (Kısmi süreli ve tam süreli i ş sözle ş mesi) 14. Md. (Ça ğ rı üzerine çalı ş ma) 14. Md. (Ça ğ rı üzerine çalı ş ma) ATİPİK İŞ SÖZLEŞMELERİ İŞ KANUNU:

29 41. Md. (Fazla çalı ş ma ücreti) 41. Md. (Fazla çalı ş ma ücreti) 63. Md. (Çalı ş ma süresi) 63. Md. (Çalı ş ma süresi) 64. Md. (Telafi çalı ş ması) 64. Md. (Telafi çalı ş ması) 65. Md. (Kısa çalı ş ma ve kısa çalı ş ma ödene ğ i) 65. Md. (Kısa çalı ş ma ve kısa çalı ş ma ödene ğ i) ESNEK ÇALIŞMA SÜRELERİ İŞ KANUNU:

30 ESNEK ÇALIŞMA SÜRELERİ Çalı ş ma süresi, haftada en çok 45 saat. Çalı ş ma süresi, haftada en çok 45 saat. Tarafların yazılı olarak anla ş ması ile haftalık normal çalı ş ma süresi i ş yerlerinde haftanın çalı ş ılan günlerine, günde 11 saati a ş mamak ko ş ulu ile, farklı ş ekilde da ğ ıtılabilir. Tarafların yazılı olarak anla ş ması ile haftalık normal çalı ş ma süresi i ş yerlerinde haftanın çalı ş ılan günlerine, günde 11 saati a ş mamak ko ş ulu ile, farklı ş ekilde da ğ ıtılabilir. İ ki aylık denkle ş tirme süresi. İ ki aylık denkle ş tirme süresi. Bu süre toplu i ş sözle ş meleriyle 4 aya kadar çıkarılabilir. Bu süre toplu i ş sözle ş meleriyle 4 aya kadar çıkarılabilir. İŞ KANUNU MADDE 63:

31 ELEŞTİRİ NOKTALARI Avrupa uygulamalarından daha katı hükümler Denkle ş tirme süresi çok kısa! İ lk defa yapılacak belirli süreli i ş sözle ş melerinde objektif neden aranıyor! İş güvencesi hükümleri standartların üzerinde koruma var! Kısmi süreli çalı ş ma, ça ğ rı üzerine çalı ş ma ve telafi çalı ş ması konusundaki hükümler yetersiz! Kısa çalı ş maya ili ş kin hüküm uygulanamaz halde!


"EDUCATION AND TRAINING IN THE MESS MEMBERS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI Dilek KURT, 12 Mayıs 2007 ‘YENİLİKÇİ Organizasyonlarda ESNEK Çalışma’ PERYÖN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları