Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Yapım İhalelerinde Yeterlilik Belgeleri ve Yeterlilik Kriterleri & İş Deneyim Belgeleri İş Deneyim Belgeleri Alattin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Yapım İhalelerinde Yeterlilik Belgeleri ve Yeterlilik Kriterleri & İş Deneyim Belgeleri İş Deneyim Belgeleri Alattin."— Sunum transkripti:

1 1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Yapım İhalelerinde Yeterlilik Belgeleri ve Yeterlilik Kriterleri & İş Deneyim Belgeleri İş Deneyim Belgeleri Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetleri Uzmanı) ausenmez24@gmail.com

2 2Alattin ÜŞENMEZ İstenecek Belgelerin Tespit Edilmesi (5.000.000 TL’lik Yapım İşi İçin)  Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Nelerden Oluşmaktadır.

3 3Alattin ÜŞENMEZ İhaleye Katılımda Yeterlik Belgeleri (Yapım)  Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler: - Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeleri, - İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri, - İsteklinin iş hacmini gösteren cirosu veya taahhüdü altında devam eden veya bitirilen yapım işlerini gösteren belgeler.

4 4Alattin ÜŞENMEZ Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler (5.000.000 TL’lik Yapım İşi İçin)  ***Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler, yaklaşık maliyeti eşik değerin;  1) Onda birine kadar olan ihalelerde istenilemez,(ED=25.640.021/10= 2.564.002 )  2) Onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenilebilir, (2.564.002 ile 12.820.010)  Sonuç: Bu İhalede e konomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenilmesi, İdarenin takdirindedir.

5 5Alattin ÜŞENMEZ Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler (Seçimlik Olması Halinde)  E konomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerden olan **Banka referans mektubu, **Bilanço veya eşdeğer belgeler, **İş hacmini gösteren belgeler,  Bunların hepsi veya birkaçı EKAP’ta seçilerek idari şartnamede yer verilebilir.

6 6Alattin ÜŞENMEZ İstenecek Belgelerin Tespit Edilmesi (5.000.000 TL’lik Yapım İşi İçin)  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Nelerden Oluşmaktadır.

7 7Alattin ÜŞENMEZ İhaleye Katılımda Yeterlik Belgeleri (Yapım)  Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler: - İş deneyim belgeleri, - İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler, - Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, - Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi.

8 8Alattin ÜŞENMEZ  YAPIM İŞLERİNDE  İŞ DENEYİM  BELGELERİ

9 9Alattin ÜŞENMEZ İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri İş deneyim belgelerindeki yeterlik kriteri yaklaşık maliyete göre belirlenir a) Açık ihale usulü ile Kanunun 21/(b) ve (c) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde;  Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katına kadar olan ihalelerde (51.280.042 TL) teklif edilen bedelin % 50’si ile % 100’ü arasında,  Yaklaşık maliyeti eşik değerin iki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’si ile % 80’i arasında idarece belirlenecek orandan az olmaması, idarece belirlenecek orandan az olmaması,

10 10Alattin ÜŞENMEZ İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri c) İş ortaklığında;  Pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini,  Özel ortakların her birinin asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir.  Pilot ortak iş deneyim tutarının tamamını sağlarsa diğer ortaklar, istenen iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere ve benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilir.

11 11Alattin ÜŞENMEZ İş Deneyim Belgelerinde Yeterlik Kriterleri (İş Ortaklığında Özel Durum)  İhaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla ***daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde; ***daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde;  pilot ortak ve diğer ortakların her birinin (%80-%20) oranlarına göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.  Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

12 12Alattin ÜŞENMEZ Yapım İşlerinde İş Deneyim Belge Türleri  a) Geçici kabulü yapılmış işlerde, “yüklenici iş bitirme belgesi”,  b) Devam eden işlerde; “yüklenici iş durum belgesi”,  c) “alt yüklenici iş bitirme belgesi”,  ç) mimar veya mühendislere “iş denetleme belgesi” veya “iş yönetme belgesi”,  d) Mimar ve mühendis diplomaları,

13 13Alattin ÜŞENMEZ Belge Düzenleme Koşulları (Belge Çeşitleri) 1- İş bitirme belgesi: Geçici kabulü yapılan işlerde iş bitirme belgesi düzenlenebilecektir. 2- İş durum belgesi: Devam eden işlerde, işin ilk sözleşme bedelinin ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde düzenlenebilecektir. 2- İş durum belgesi: Devam eden işlerde, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi halinde düzenlenebilecektir. (iş artışı olmadan iş durum belgesinin düzenlenmesi mümkün değildir.)

14 14Alattin ÜŞENMEZ Belge Düzenleme Koşulları  Örnek 1: Devlet İhale Kanununa göre yapılan işlerde ilk sözleşme bedeli 1000 TL olan işte % 30 iş artışı yapıldığını kabul edersek, bu durumda toplam sözleşme bedeli olan 1300 liranın % 80 i olan 1040 TL ye ulaşılması durumunda iş durum belgesi düzenlenebilecektir. Zira hem ilk sözleşme bedeli olan 1000 lira tamamlanmış hem de toplam sözleşme bedelinin % 80’i tamamlanmış olmaktadır.

15 15Alattin ÜŞENMEZ Belge Düzenleme Koşulları  İş durum belgeleri;  İş durum belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir.  İş durum belgesi verilen işler için son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere iş durum belgesi veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine iş bitirme belgesi düzenlenebilmesi için iş durum belgesinin aslının idareye iadesi zorunludur.

16 16Alattin ÜŞENMEZ Belge Düzenleme Koşulları (Eski İş Durum Belgeleri)  5/3/2009 tarihinden önce düzenlenmiş iş durum belgesi sunulması halinde,  belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı,  yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

17 17Alattin ÜŞENMEZ İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi Değerlendirme Oranları a) İş bitirme ve iş durum belgelerindeki belge tutarları tam olarak, b) İş denetleme belgesi tutarları: Gerçek kişilerin belgeye hak kazanma tarihinden itibaren ilk beş yıl 1/5 oranında, daha sonraki yıllarda tam olarak, c) İş yönetme belgesi tutarları her zaman 1/5 oranında

18 18Alattin ÜŞENMEZ İş Deneyim Belgesinin Değerlendirilmesi (İş Ortaklığı)  İş ortaklığının edinmiş olduğu iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir.  İhaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla; ---daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde,  İş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.

19 19Alattin ÜŞENMEZ Başkasına ait iş deneyim belgesinin kullanılması  Tüzel kişiler tarafından başkasına ait iş deneyim belgelerinin kullanılması mümkündür.  Bunun için belgesi kullanılan kişinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olması şarttır.

20 20Alattin ÜŞENMEZ Mezuniyet Belgesinin Kullanılması  Mezuniyet belgesi iş deneyimini tevsik için sunulabilir. Bu durumda; a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi 15 yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar, benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. ( 141.143 TL )

21 21Alattin ÜŞENMEZ Mezuniyet Belgesinin Kullanılması (15 Yıldan Fazla Kullanabilme)  Mezuniyetten sonra geçen sürenin 15 yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait herhangi bir yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

22 22Alattin ÜŞENMEZ Mezuniyet Belgesinin Kullanılması (Her iki ortağın da mühendis olması)  Her iki ortağın da mühendis olup % 50 – % 50 ortak olduğu tüzel kişiler, ortaklarından herhangi birine ait deneyimi, ilgilinin mezuniyet belgesini sunmak suretiyle, benzer iş deneyimi olarak kullanabilir.  Bu durumda; her iki ortağın mezuniyet belgesinin de teklif kapsamında sunulması zorunludur.

23 23Alattin ÜŞENMEZ Mezuniyet Belgesinin Kullanılması (Başkalarının Kullanması)  Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki kişiler tarafından kullanılamaz. Ancak;  Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 hissesine sahip olan ortağın mezuniyet belgesi tüzel kişi tarafından iş deneyimi olarak kullanılabilir.  Bu durumda, bu ortağa ait mezuniyet belgesi ve iş deneyim belgeleri teminat süresi (kesin kabul) sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

24 24Alattin ÜŞENMEZ Yapım İşlerinde Benzer İş   İdareler, ihale edecekleri yapım işinin “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nde yer alan iş gruplarından hangisine dâhil olduğunu tespit etmelidir.

25 25Alattin ÜŞENMEZ Benzer İş Grupları   Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde : -- “altyapı işleri”, --“üstyapı (bina) işleri”, --“sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri”, --“elektrik işleri”, --“elektronik ve iletişim işleri”   Olmak üzere beş ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli yapım işlerinden oluşan gruplar düzenlenmiştir.

26 26Alattin ÜŞENMEZ Benzer İşlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesinde   Ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazıları seçilerek benzer iş tespit edilmemelidir.   Örneğin; “Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIV Grubundaki 2, 3 ve 4 nolu işler benzer iş sayılacaktır.” şeklinde bir belirleme yapılamamalıdır.

27 27Alattin ÜŞENMEZ Benzer İşlerin Belirlenmesi (Birden Fazla Gruba Atıf Yapılması)   İhale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir.   Örneğin; “ Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde bir belirleme yapılabileceği gibi, “Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIX veya AX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. ” şeklinde belirleme de yapılabilecektir.

28 28Alattin ÜŞENMEZ Benzer İşlerin Belirlenmesi (İşin Farklı Uzmanlıklar Gerektirmesi)   İşin niteliği gereği farklı uzmanlıklar gerektirmesi nedeniyle birden fazla grubu içerir iş deneyimi aranmasının zorunlu olması durumunda; ***İhalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekmektedir.   Örneğin; İ dare tarafından ihale konusu işin yüklenicisinin ----AII (TÜNEL İŞLERİ) ve ----AVI (DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) grubu işlere ilişkin deneyiminin olmasının istenmesi durumunda   İhale konusu işin: AII grubu iş deneyimi gerektiren kısmı ile AVI grubu iş deneyimi gerektiren kısımlarının belirlenerek ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekmektedir.

29 29Alattin ÜŞENMEZ Birden Fazla Gruptan İşleri İçeren İş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi   Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.   Örneğin; bir rekreasyon alanı yapım işinde, --iş kapsamında BIII grubuna giren bir bina inşasının da gerçekleştirilmesi durumunda;   iş deneyim belgesi sahibi, BIII grubu işleri ayrıştırılmak suretiyle BIII grubu iş deneyimi istenen bir ihaleye katılabilecektir.

30 30Alattin ÜŞENMEZ B -II Grubu Bina İşlerinde Alan   B II grubu bina işlerinde belirtilen yapı inşaat alanları; --Yapı kullanma izin belgesi alınan binalarda “yapı kullanma izin belgesi”nde belirtilen yapı inşaat alanı, --Henüz yapı kullanma izin belgesi alınmayan binalarda ise “yapı ruhsatı”nda belirtilen yapı inşaat alanıdır.   (B II grubu) bina işleri listesinde belirtilen yapı inşaat alanlarından daha küçük bina işlerinin ihalelerinde, ---tek başına (B II grubu) işler, benzer iş olarak belirlenmemelidir.

31 31Alattin ÜŞENMEZ B -II Grubu Bina İşlerinin Benzer İş Olarak Belirlenmesi   B II grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde, --Sunulacak iş deneyim belgesinden yapım işinin BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, ****Bu hususa ilişkin tevsik edici belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur.   Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek üzere, -- yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

32 32Alattin ÜŞENMEZ Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (5.000.000 TL’lik Yapım İşi İçin)  ***Anahtar teknik personele ilişkin belgeler, yaklaşık maliyeti eşik değerin;  1) Onda birine kadar olan ihalelerde istenilemez,(ED=25.640.021/10= 2.564.002 )  2) Onda birinden eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerde istenilebilir, (2.564.002 ile 12.820.010)  Sonuç: Bu İhalede Anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenilmesi, idarenin takdirindedir.

33 33Alattin ÜŞENMEZ Anahtar teknik personel kimdir?  Anahtar teknik personel: ****Gerçek veya tüzel kişi tarafından, taahhüt ettiği işlerden bağımsız olarak ticari faaliyette bulunduğu yerde istihdam edilen ve ve şantiyede yürütülen çalışmaları yöneten kişidir. kişidir.

34 34Alattin ÜŞENMEZ Anahtar Teknik Personele İlişkin Düzenleme  Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişilerin: ****ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca isteklinin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde çalışmış olması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.

35 35Alattin ÜŞENMEZ Anahtar Teknik Personelin Çalışmış Olması Gereken Adres  Anahtar teknik personel bakımından, ---ticari faaliyette bulunulan yer olarak,  Ticari işletmelerde ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adresi,  Esnaf ve sanatkârlar için ise sicilde kayıtlı adres, esas alınmalıdır. esas alınmalıdır.

36 36Alattin ÜŞENMEZ Anahtar Teknik Personelin Belgelendirilmesi  Bir yıl çalışma şartı: ***Aynı pozisyon için tek bir mühendis/ mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir.  Yıl içinde toplam olarak 30 günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmemelidir.

37 37Alattin ÜŞENMEZ Anahtar Teknik Personelin Belirlenme Kriterleri  İhale konusu işin -- yaklaşık maliyetinin % 30’undan daha az tutarda olan işlerle ilgili meslek alanlarından anahtar teknik personel istenemez.  Aynı mimarlık ve mühendislik alanı için sadece bir anahtar teknik personel istenebilir.

38 38Alattin ÜŞENMEZ Anahtar Teknik Personel Sayısı  Anahtar teknik personelin sayısı, yaklaşık maliyeti eşik değerin;  a) Onda biri ile eşik değerin yarısına kadar olan işlerde en fazla bir, (2.564.002 ile 12.820.010)  b) Yarısı ile eşik değer arasında olan işlerde en fazla iki, (12.820.010 ile 25.640.021)  c) Üzerinde olan işler ile belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde en fazla üç, olarak istenebilir.

39 39Alattin ÜŞENMEZ Anahtar Teknik Personelin Belgelendirilmesi  Anahtar teknik personelin ilgili meslek odasına kayıtlı olması zorunludur.  Bu personelin mezuniyetinden itibaren geçecek süre en fazla beş yıl olarak öngörülebilir.  Bu sürenin sağlandığı hususu mezuniyet belgesi ile, ---odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, ----aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir.

40 40Alattin ÜŞENMEZ Anahtar Teknik Personelin Belgelendirilmesi (Farklı Kişilerin Bildirimi)  Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, ---- bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

41 41Alattin ÜŞENMEZ Anahtar Teknik Personelin Belgelendirilmesi (Şirket Müdür ve Ortakları, Yönetimde Olanlar)  Bunların anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, **isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.  Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ** ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, **YMM veya SMMM tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilmelidir.

42 42Alattin ÜŞENMEZ Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler (5.000.000 TL’lik Yapım İşi İçin)  *** Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi, yaklaşık maliyeti eşik değerin ;  1) Yarısına kadar olan ihalelerde istenemez, (ED=(25.640.021/2= 12.820.010 )  2) Yarısı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde istenilebilir.  Sonuç: KYS ile ÇYS belgeleri, istenemez.

43 43Alattin ÜŞENMEZ Yapım İşlerinde Sınır Değer  Sınır değer eşitliğinde yer alan (N), “sınır değer katsayısı”nı temsil etmekte olup bu katsayı,  “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan: -- “B-Üstyapı (Bina) İşleri”, --“C-Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri”, --“D-Elektrik İşleri”, --“E-Elektronik ve İletişim İşleri” grubundaki yapım işleri ile --“E-Elektronik ve İletişim İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili **Tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00),  Diğer yapım işlerinde (1,20)’dir.

44 44Alattin ÜŞENMEZ Farklı Yapım İşlerinde Sınır Değer  İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda;  Sınır değer katsayısı, ---söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir.” en fazla olana göre belirlenir.”

45 45Alattin ÜŞENMEZ TEŞEKKÜRLER! Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com


"1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Yapım İhalelerinde Yeterlilik Belgeleri ve Yeterlilik Kriterleri & İş Deneyim Belgeleri İş Deneyim Belgeleri Alattin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları