Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ FAALİYET KONULARININ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ FAALİYET KONULARININ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA"— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ FAALİYET KONULARININ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA
5531 SAYILI KANUNA İLİŞKİN MESLEKİ FAALİYET KONULARININ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPTIRILMASI Eşref GİRGİN Or. Yük.Müh. & İşletmeci (E) Müsteşar yardımcısı Or. Müh. Od. AR-GE Merkezi Başkanı

2 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
TANIMLAR MADDE 4- Bu Kanunun uygulanmasında; HİZMET : (Değişik: 30/7/ /3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri, HİZMET SUNUCUSU : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

3 AÇIK İHALE USULÜ : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,
İHALE DOKÜMANI : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri, AÇIK İHALE USULÜ : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ : Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, PAZARLIK USULÜ : Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,               DOĞRUDAN TEMİN : Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

4 TEMEL İLKELER MADDE 5- İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, REKABETİ, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

5 İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KURALLARI
MADDE 10 - İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;      İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,            4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,             5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, 6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

6 ŞARTNAMELER MADDE 12- İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik  düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

7 AÇIK İHALE USULÜ MADDE 19- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ MADDE 20- Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. (Değişik son cümle: 20/11/ /6 md.) Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.

8 PAZARLIK USULÜ MADDE 21- Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması.             b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

9 e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.             f) (Ek: 30/7/ /14 md.) İdarelerin yaklaşık maliyeti ellimilyar Türk Lirasına (yüzkırkyedibin altıyüzotuzüç Türk Lirasına) kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.  (Değişik ikinci fıkra: 20/11/ /7 md.) (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

10 DOĞRUDAN TEMİN MADDE 22- (Değişik: 30/7/2003-4964/15 md.)
Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir: a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel TEK kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.           b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili ÖZEL BİR HAKKA sahip olması.              c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

11 f) (Değişik: 20/11/ /8 md.) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.                     h) (Ek: 12/12/ /28 md.; Değişik: 20/11/ /8 md.) 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı maddeleri uyarınca Türk veya yabancı uyruklu avukatlardan hizmet alımları ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tescilini sağlamak için gerçekleştirilen hizmet alımları.             Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

12 İHALE İLÂNLARINDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR
MADDE 24- İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANININ İÇERİĞİ VE İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALMASI ZORUNLU HUSUSLAR MADDE 27- İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI Madde 46- (Değişik birinci fıkra: 30/7/ /28 md.)Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

13 DANIŞMANLIK HİZMETLERİ   
MADDE 48- (Değişik: 20/11/ /18 md.) Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır. Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. (Değişik son cümle: 31/3/ /6 md.) Ancak yaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.

14 İDARELERCE UYULMASI GEREKEN DİĞER KURALLAR             
MADDE 62- Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur: h) (Değişik: 20/11/ /24 md.) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (yüzaltmışüçbin sekizyüzyetmişbeş Türk Lirası) olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.

15 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ
MADDE 64-AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ VE FİDAN DİKİM İŞLERİNİN NİTELİĞİ 64.1. Bu nedenle, gerek hizmet alımı gerekse yapım işleri arasında ismen sayılmayan, ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve fidan dikim işlerinin, bir işin yapım işi sayılabilmesi için gereken ve yukarıda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle “hizmet” tanımı kapsamında hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir. Ancak, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde sayılan ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi işlerine ait mesleki konulara ilişkin mühendislik hizmetlerinin ise danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

16 HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ TANIMI
MADDE 69-HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İŞ TANIMI 69.1. Bazı ihalelerin şartnamelerinde, iş tanımı yapılmadan sadece personelin sayısı ve niteliklerinin belirtilmesi ile yetinildiği görülmektedir. Hizmetin tanımı yapılmadan ve teknik şartnamede ihale konusu işin ayrıntılarına yer verilmeden sadece çalıştırılacak personelin sayısı ve niteliği belirtilmek suretiyle ihaleye çıkılmasının hizmet alımı değil idarenin dolaylı olarak personel istihdam etmesi anlamına geldiği, bu durumun ise 4734 sayılı Kanunun tanımlara ilişkin 4 üncü maddesi ile temel ilkeleri düzenleyen 5 inci maddesine ve 4735 sayılı Kanunun, hizmet alımına ilişkin sözleşmelerde iş tanımı yapılmasını zorunlu kılan 7 nci maddesine aykırılık teşkil edeceği hususuna dikkat edilmelidir.

17 İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN EŞİT OLMASI
MADDE 70-HİZMET ALIMI İHALELERİNDE TEKLİFLERİN EŞİT OLMASI 70.2. Yeterlik kriteri olarak iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmediği ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde ise en düşük teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda, isteklilere yeterli süre tanınarak herhangi bir hizmet işinden elde edilmiş tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini sunmaları istenecektir. …… 70.3. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

18 İŞ DENEYİM BELGELERİ MADDE 22- DOĞRUDAN TEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
 Doğrudan temin yoluyla bedel içeren bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen alımlarda, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri çerçevesinde iş deneyim belgesi düzenlenmesi mümkündür. MADDE 72-İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELER VE BENZER İŞE İLİŞKİN HUSUSLAR 72.1. Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan ve hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan ihalelerde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi idarelerin takdirindedir. Ancak, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

19 HİZMET ALIMLARINDA İŞ DENEYİM BELGESİNİN
ARANMAMASINA DAİR ODAMIZIN TABEBİ Odamızın OGM’ye gönderdiği 11/04/2011 gün ve 25.00/275 sayılı yazısında; 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde saylan mesleki konulara ilişkin Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yapılacak hizmet satın alımlarında, serbest rekabet koşullarının oluşması Mesleki teknik hizmetlerin yapılmasında genç meslektaşların güçlerinden yararlanması için, Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13/b-2 nolu alt bendine göre yapılacak hizmet alımlarında iş deneyim belgesinin aranmaması talep edilmiştir.

20 HİZMET ALIMLARINDA İŞ DENEYİM BELGESİNİN
ARANMAMASINA DAİR OGM’NİN YAZISI OGM’nin 27 Orman Bölge Müdürlüğüne gönderdiği 13/04/2011 gün ve B.18.1.OGM / sayılı talimatında; “… 4734 sayılı Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde hizmet alımları için ön görülen üst limit tutarının ( ,00 TL.) altında kalan hizmet alımı ihaleleri için iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesinin zorunlu olmadığı, ancak “istenebilir” ifadesiyle ihaleyi yapan idarelerin takdirine bırakıldığı görülmektedir. … Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ihale yoluyla satın alınacak hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyeti (2011 yılı için) ,00 TL’sının altında kalan yaklaşık maliyetli ihalelerde iş bitirme belgesinin isteklilerden talep edilmemesi idaremizin ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik ağırlıklı hizmetlerde rekabet koşullarının oluşmasına katkı sağlayacağı bir sivil toplum kuruluşu tarafından teklif edilmiş olup; bahse konu teklif Genel Müdürlüğümüzce de uygun müteala edilmiştir. Bilgilerini ve bahsi geçen konunun ilgililere tebliğini rica ederim.”

21 ŞARTNAMELER İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELERDE 5531 SAYILI KANUN VE İKİNCİL MEVZUATINA YER VERİLMELİDİR. BUNA GÖRE; Danışmanlık Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeline göre yapılacak danışmanlık hizmet alımlarında dair ön yeterlik tip şartnamesi ve idari tip şartnamesi, b) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre yapılacak 5531 sayılı Kanuna dair danışmanlık hizmet alımlarının (4734 s.k. /48 (2) fıkrası) Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle yapılan danışmanlık hizmet alımlarında dair ön yeterlik tip şartnamesi ve idari tip şartnamesi, c) Hizmet alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımlarında uygulanacak tip idari şartnamesi, Yukarıdaki (a), (b), (c) usullerinde yapılacak danışmanlık hizmet satın almalarında;

22 1- “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlere” ilişkin maddelerin boş bırakılan bentlerine aşağıdaki ifadeler yazılacaktır. “İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin faaliyet konularından olması, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 48 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 64 üncü maddesi uyarınca danışmanlık hizmeti niteliğinde olması nedeniyle; bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak düzenlenen 8/4/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan,

23 “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest Ormancılık Büroları, Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Ortaklık Büroları, Serbest Ormancılık Şirketleri ve Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur. Buna göre isteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler olarak;

24 - Gerçek kişi olması halinde; ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odası hükmünden “Orman Mühendisleri Odasının”, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeden de, meslek mensubunun Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş “Oda kayıt belgesi”, - Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişinin “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurulmuş, Orman Mühendisleri Odasından tescilli “Serbest Ormancılık Şirketi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi” veya “Serbest/serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri ortaklık şirketi” olmak koşuluyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, “tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge”

25 2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlere ilişkin maddelerin boş bırakılan bentlerine aşağıdaki ifadeler yazılacaktır. - İsteklinin gerçek kişi olması halinde; 5531 sayılı Kanun uyarınca, orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının mesleki haklarını kullanılma şartı olan ve mesleki uzmanlık konularının belirtildiği, yıllık vizesi yapılmış “Serbest Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi” veya yıllık vizesi yapılmış “Serbest Yeminli Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi”, “Serbest Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Ortaklık Bürosu Tescil Belgesi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman ürünleri Ortaklık Bürosu Tescil Belgesi”, - İsteklinin tüzel kişi olması halinde; Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi Tescil Belgesi” ile bu şirketlerin orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensubu ortaklarının Oda üyesi kaydı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş “Oda kayıt belgesi”,

26 İLANLAR Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre satın alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin “Standart Form KİK 002 1/D Ön Yeterlik İlanı”, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre, belli istekliler arasında yapılacak danışmanlık hizmet alımına ilişkin “Standart form KİK 002.2/H ön yeterlik ilanı” ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre, açık ihale usulüyle yapılacak danışmanlık hizmet alımına ilişkin “Standart form KİK 002.1/H ilan” formların 4 üncü maddesi ile diğer hususlar bölümünde aşağıdaki ifadelere yer verilecektir.

27 İLAN ………………  4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1- Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ……………………………….

28 4.3- Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler İsteklinin kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler: İsteklinin gerçek kişi olması halinde; 5531 sayılı Kanun uyarınca, orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının mesleki haklarını kullanılma şartı olan ve mesleki uzmanlık konularının belirtildiği, yıllık vizesi yapılmış “Serbest Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi” veya yıllık vizesi yapılmış “Serbest Yeminli Meslek Mensubu Ruhsat Belgesi”, “Serbest Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu Tescil Belgesi” veya “Ortaklık Büroları Tescil Belgesi” İsteklinin tüzel kişi olması halinde; Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi” veya “Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi Tescil Belgesi” ile bu şirketlerin orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensubu ortaklarının Oda üyesi kaydı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş belge, ……………………………….

29 DİĞER HUSUSLAR: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgelerinden (4.1.1 deki); İsteklinin gerçek kişi olması halinde; ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ilgili meslek odası hükmünden “Orman Mühendisleri Odasının”, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeden de, orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensubunun Odaya kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıt bilgilerini içeren ve ihale konusu iş için düzenlenmiş “Oda kayıt belgesi”, İsteklinin tüzel kişi olması halinde; tüzel kişinin “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurulmuş, Orman Mühendisleri Odasından tescilli “Serbest Ormancılık Şirketi” veya “Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi” veya “Ortaklık şirketleri” olmak koşuluyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış “tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge”,

30 ODAMIZIN YÜRÜRLÜĞE KOYDUĞU 3/A NOLU
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN SATIN ALINMASINDA; ODAMIZIN YÜRÜRLÜĞE KOYDUĞU 3/A NOLU “5531 SAYILI KANUNUN 4 MADDESİNDEKİ MESLEKİ FAALİYET KONULARI İLE 5 İNCİ MADDEKİ MESLEKİ HAKLARA YÖNELİK HİZMETLERİ SATIN ALMA VE MESLEK MENSUBU İSTİHADAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR ALT DÜZENLEME” DİKKATE ALINACAKTIR.

31 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ADINA
TEŞEKKÜR EDERİZ.


"MESLEKİ FAALİYET KONULARININ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları