Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5015 sayılı Kanun ve YENİ PETROL PİYASASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5015 sayılı Kanun ve YENİ PETROL PİYASASI"— Sunum transkripti:

1 5015 sayılı Kanun ve YENİ PETROL PİYASASI
Refik TİRYAKİ, LLM, Avukat Enerji Uzmanı Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK – TÜBİTAK MAM

2 Dün Petrol Piyasası Latince “petra” ve “oleum” kelimelerinden oluşan ve kaya yağı anlamına gelen petrol, doğada bulunan kompleks bir hidrokarbon bileşiğinin adıdır. Çağdaş uygarlığımızın temel enerji kaynağı olan petrol ülkemizde ilk defa 1954 yılında yürürlüğe giren 6326 sayılı Petrol Kanunu ile düzenlenmiştir. 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamındaki iş ve işlemlerin yapılmasıyla Petrol İşleri Genel Müdürlüğü(PİGM) görevlendirilmiştir. 6326 sayılı Petrol Kanunu petrol’e ilişkin üstakıntı (upstream) ve altakıntı (downstream) faaliyetlerini ayrıştırmamış ve döneminin ihtiyaçlarına uygun bir düzenleme yapmıştır. 6326 s. Petrol Kanunu ‘piyasa’ koşullarına dayalı 2000’li yılların ihtiyaçları için yetersiz kalmıştır.

3 Bugün Petrol Piyasası T.B.M.M. tarafından tarihinde kabul edilerek tarihli ve sayılı R.G.de yayımlanan 5015 sayılı PETROL PİYASASI KANUNU (PPK) petrol piyasasını yeni bir düzene kavuşturmuştur. 5015 sayılı PPK sadece altakıntı (downstream) faaliyetlerini düzenlemektedir. Altakıntı piyasası “petrol ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması faaliyetlerini” kapsar. 5015 sayılı PPK, piyasasının ‘düzenlenmesi’ ve ‘denetlenmesi’ne ilişkin yetki ve görevleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) vermiştir. 5015 sayılı Kanunun öngördüğü rejim EPDK tarafından çıkarılan ikincil mevzuat ile tamamlanmıştır.

4 Petrol Piyasası Mevzuatı- Genel
5015 sayılı PPK ve onu tamamlayan ikincil mevzuat; ; Lisanslama [(i) Lisanslama faaliyeti (ii) Tarifeler (iii) İthalat aşamalarında] Teknik kriterler[(i) tesis teknik kriterleri (ii) ürün standartları aşamalarında ], Denetim [(i) İdari (ii) Mali (iii) Teknik (a) teknolojik araçlar (b) ulusal marker aracı , aşamalarında] olmak üzere üç temel bölümde incelenmelidir.

5 Petrol Piyasası Mevzuatı-Kanun*1/3
5015 sayılı PPK’nun amacı “yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamaktır” şeklinde belirlenmiştir. Böylece 5015 sayılı PPK; Ham petrolün aranması ve üretilmesini kapsam dışında bırakmış, Petrol ürünlerinin tüketicilere sunulması için 10 (on) adet piyasa faaliyeti tespit etmiş, Piyasa faaliyetlerinin yürütülmesi için EPDK’dan lisans alınmasını zorunluluğunu getirmiş ve Bazı piyasa faaliyetlerinin ‘onay’ üzerine bazı piyasa faaliyetlerin ise ‘bildirim’ üzerine geçerli olacak tarifelerle yürütülebileceğini belirlenmiştir.

6 Petrol Piyasası Mevzuatı- Kanun*2/3
5015 sayılı PPK ile belirlenen ve yukarıda sayılan amaçlar için; İkincil mevzuatın çıkarılması, Piyasada faaliyet göstere(cek)n kişilerin lisanslandırılması, Petrol piyasasında yürütülecek tesislerin tabi olacağı teknik mevzuatın belirlenmesi ve piyasada tüketicilere ikmal edilecek petrol ürünlerinin belirlenerek bunların tabi olacağı standartların tespit edilmesi, Piyasada faaliyette bulunan g./t. kişilerin (idari-mali açıdan); piyasa faaliyetlerinin ise teknolojik usuller ve ulusal marker kontrolü yoluyla denetlenmesi, yetki ve görevlerini idari ve mali özerkliğe sahip olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna vermiştir.

7 Petrol Piyasası Mevzuatı- Kanun*3/3
Bu itibarla 5015 sayılı PPK EPDK’na; Petrol piyasa faaliyetleriyle ilgili denetleme, ön araştırma ve soruşturma işlemlerini yürütmek, Lisans sahiplerinin denetlenmiş mali tablolarını incelemek veya incelettirmek; Bazı idari para cezaları vermek ve lisansların iptali de dahil bazı idari yaptırımlar uygulamak, Dava açmak, davaya müdahil olmak da dahil olmak üzere her türlü adli ve idari makama başvuru kararları almak; Petrol faaliyetlerine ilişkin plan, politika ve uygulamalarla ilgili Kurum görüş ve önerilerini belirlemek; Akredite labaratuvarların kurulması için gerekli destekleri sağlamak yetkilerini de tanımıştır.

8 Kanun ve EPDK EPDK PPK ile kendisine verilen görevleri ifa babında;
İkincil Mevzuatın çıkarılmasını tamamlamıştır, Lisanslama işlemlerini büyük ölçüde tamamlamıştır, Piyasa katılımcılarının uymak durumunda oldukları teknik mevzuat ve petrol ürünlerine dair standartları tespit etmiştir , (İdari, mali, teknolojik usullere dayalı bir denetim sistemini kurmuştur. Denetim sistemin sağlıklı işlemesi için gereken; Mevzuat altyapısı hazırlanmıştır; Teçhizat temini işlemleri büyük ölçüde tamamlamakla birlikte bir kısım alımlar 2005 yılı 9 uncu ayı itibariyle bitirilecektir; İlgili personelin eğitimi devam etmektedir. Akredite labaratuvarların seçilmesi için gereken ihale açılmış olup süreç yılı Eylül ayı itibariyle- devam etmektedir.

9 Kanun ve EPDK – Mevzuat*1/2
5015 sayılı PPK ile verilen görevleri bağlamında EPDK; İkincil mevzuat olarak, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, ( tarih ve sayılı RG) Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, ( tarihli ve sayılı RG’de) Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik, ( tarihli ve sayılı RG’de) Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, ( tarihli ve sayılı RG’de) Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik, ( tarihli ve sayılı RG’de)

10 Kanun ve EPDK – Mevzuat*2/2
Akaryakıt Haricinde Kalan Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ, ( tarihli ve sayılı RG’de) Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İçin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Denetim Kuruluşlarından Hizmet Alımına İlişkin Usul ve Esaslar, ( tarihli sayılı RG’de) Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ, ( tarihli sayılı RG’de) düzenlemelerini yayımlayarak yürürlüğe koymuştur.

11 Kanun ve EPDK – Lisanslama*1/6
5015 sayılı PPK ile verilen görevleri bağlamında EPDK; Lisanslama faaliyetleri bağlamında; Çıkarılan Lisans Yönetmeliği ile; “…piyasa faaliyetlerinin; şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerçek ve tüzel kişilere verilecek lisanslara, Kuruma yapılacak bildirimlere ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve esaslar” belirlemiştir. Lisans başvurularının yapılış usulü ve izlenecek usul Yönetmeliğin 7-10 uncu maddelerinde düzenlenmiştir. Başvuru usulünün ayrıntıları ve gereken başvuru belgeleri lisans bazında ayrıntılı olarak Kurul Kararı ile belirlenmiş ve Kurumun İnternet sitesinden ilan edilmiştir. Usul; (i) başvuru yapılması (ii) başvurunun kabulü (iii) lisans bedelinin %1’inin yatırılması (iv) başvurunun inceleme değerlendirmeye alınması (v) inceleme değerlendirmenin ‘Uygun Bulma Kararı(UBK)’ ile sonuçlandırılması veya reddi (vi) Lisans bedelinin kalan kısmının yatırılması ve varsa UBK ile öngörülen şartların yerine getirildiğinin belgelendirilmesi (vii) Lisansın verilmesi, şeklinde işlemektedir.

12 Kanun ve EPDK – Lisanslama*2/6
5015 sayılı PPK ve Lisans Yönetmeliğine göre genel olarak; Rafinerici Lisansı; ham petrolün işlenerek akaryakıt elde edilmesi veya akaryakıt ithalatı faaliyetlerini, Dağıtıcı Lisansı ; ithalat yoluyla veya rafinericiden temin edilen akaryakıtın bayilik teşkilatı aracılığıyla ticaretinin yapılmasını, İletim Lisansı; ham petrolün veya akaryakıtın sadece boru hattı vasıtasıyla taşınması faaliyetini, (Lisanslı) Depolama ; başkasının mülkiyetindeki petrolün stok ve işletme ihtiyaçları için depolanması faaliyetlerini, İhrakiye Teslimi Lisansı; ihrakiye kabul edilen akaryakıt türleri ve madeni yağın bir kısım kara, hava veya deniz yolu taşıtlarına ikmali faaliyetlerini, Taşıma Lisansı; ham petrolün veya akaryakıt türlerinin bir yerden bir yere kara, deniz veya demir yolu araçlarıyla taşınması faaliyetini,

13 Kanun ve EPDK – Lisanslama*3/6
Madeni yağ Lisansı; ham petrolden veya sentetik maddelerden madeni yağ üretilmesi veya medeni yağın lisans kapsamında serbestçe ithal edilmesi faaliyetlerini, Bayilik Lisansı ; dağıtıcı ile yapılan tek satıcı sözleşmesi kapsamında akaryakıt türleri ve madeni yağın tüketicilere ikmali faaliyetini, kapsar. Serbest Kullanıcı Lisansı ise bir yıllık motorin, fuel oil veya kal-yak tüketimi 5000 ton ve üzerinde olan kullanıcıların sadece bayiden değil de dağıtıcı ve/veya rafinericilerden de bu ürünleri temin edebilmelerini mümkün kılar. Tüketiciye akaryakıt ikmali sadece bayi lisansı sahiplerince yapılır, Akaryakıt sadece taşıma lisansı sahibi araçlarla yapılabilir, hatır taşıması dahi olmaz, Sadece serbest kullanıcılar rafinerici ve/veya dağıtıcıdan doğrudan ürün temin edebilir, Bayiler kendi (mülk/kiralık) araçlarıyla sadece kendi ürünlerini taşıyabilirler, Sadece istasyonlu bayiler köy pompası işletebilir ki ister hareketli ister sabit köy pompası olsun mutlaka bayilik lisansına işlenmiş olmalıdır,

14 Kanun ve EPDK – Lisanslama*4/6
5015 sayılı PPK uyarınca yürütülen lisans verme işlemleri sonucunda; Kurum tarafından, itibariyle; 4 Rafinerici, Dağıtıcı, 6 İletim, 58 Lisanslı Depolama, 34 İhrakiye Teslim 817 Taşıma, 72 Madeni Yag , Bayilik , 90 Serbest Kullanıcı, olmak üzere toplam adet lisans verilmiştir.

15 Kanun ve EPDK – Lisanslama*5/6 (Bayilik Faaliyeti)

16 Kanun ve EPDK – Lisanslama*6/6 (Akaryakıt Akış Şeması)

17 Kanun ve EPDK - Tarifeler
5015 sayılı PPK ile verilen görevleri bağlamında EPDK; Tarife konusunda görev ve yetkileri bağlamında Tarifeler Yönetmeliğini çıkarmış ve bu bağlamda; Onaya Tabi Tarifeler (Depolama ve iletim lisansları kapsamında uygulanacak tarifeler); Bildirime Tabi Tarifeler (Rafinerici, Dağıtıcı ve İşleme Lisansı kapsamında uygulanacak tarifeler) İlana Tabi Tarifeler (Bayilik lisansı kapsamında uygulanacak tarifeler); olmak üzere üç tip tarife tespit etmiştir. tabi olarak belirlenmiştir. Bildirime konu tarifeler; ÖTV, KDV ve varsa vergi, resim, harçlar dahil, rafineri veya dağıtım şirketinin depo teslim tavan fiyatı olarak belirlenmektedir. Bildirim yükümlülerinin beyan edeceği “tavan fiyat tarifeleri” EPDK internet sayfasında günlük olarak ilan edilecektir.

18 Kanun ve EPDK –Teknik Kriterler
5015 sayılı PPK ile verilen görevleri bağlamında EPDK; Teknik Kriterlerin tesbiti ve standartların belirlenmesi konusunda Teknik Kriterler Yönetmeliğini çıkarmış ve bu bağlamda ; Petrol piyasasına ilişkin faaliyetler kapsamındaki tesislerin ve piyasaya sunulan petrol ve madeni yağın teknik düzenlemelere ve standartlara uygunluğu ile ilgili usul ve esasları belirlemiştir. Düzenlemelerle öncellikle TS veya EN standartları veya bu standartlar yok ise TSE tarafından kabul gören diğer standartların uygulanacağı kabul edilmiştir. Bu bağlamda; Dizel için TS 3082 EN 590 Kurşunlu Benzin için TS 2885 Kurşunsuz Benzin için TS EN 228 Gazyağı için TS 3355 Tanktan Numune Alma TS ISO 3170 Biyodizel için halen bir standart belirlenmemiştir.

19 Kanun ve EPDK – İthalat*1/2
5015 sayılı PPK ile verilen görevleri bağlamında EPDK; İthalat konusunu Lisans Yönetmeliğine ek olarak çıkardığı Tebliğ ile düzenlemiştir. Bu düzenlemeler kapsamında geçerli rejime göre; Lisansa tabi ithalat, İzne tabi ithalat olmak üzere iki tip uygulama vardır. Lisansa tabi ithalat kapsamında; Akaryakıt türleri; Kuruma bildirilen projeksiyonlara uygun olarak DAĞITICI, RAFİNERİCİ ve İHRAKİYE TESLİM lisansı sahiplerince; Madeni Yağlar; MADENİ YAĞ lisansı sahipleri ve lisansına işlenmiş olmak kaydıyla DAĞITICI veya İHRAKİYE TESLİMİ lisansı sahiplerince; serbestçe ithal edilebilmektedir. İzne tabi ithalat kapsamında; Dökme ve Ambalajlı ürünler ayrımına uygun olarak Tebliğ’de belirlenen belge ve bilgileri Kuruma sunan g./t. kişilere izin verilmekte ve ithalat bu izinler kapsamında yapılmaktadır.

20 Kanun ve EPDK – İthalat*2/2
İzne tabi ithalat düzenlemeleri çerçevesinde; İzin rejimine tabi ürünler Dış Ticaret Müsteşarlığının İthalat 2005/24 sayılı Tebliği kapsamında belirlenmiştir. Bu Tebliğe göre sadece birim ambalaj miktarı 25 kg’den (veya litre) yüksek olan ürünler izin kapsamındadır. Tebliğ kapsamındaki ürünler GTİP numarası 27, 29 ve 34 ile başlayan ürünlerin büyük kısmını oluşturmaktadır. İzin rejiminin uygulaması bağlamında Dökme ürün izinlerinin sanayi kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Ambalajlı ürün izinlerinin ise bu ürünlerin ticareti ile uğraşan kişilerle bu ürünleri nihai ürün olarak tüketen g./t. kişilerin (sanayici-esnaf-tüketici) ihtiyaçlarını karşılamak üzere dizayn edildiği ayrımlanabilir.

21 Kanun ve EPDK – Denetim*1/3
5015 sayılı PPK ile verilen görevleri bağlamında EPDK; Denetim sisteminin kurulması ve işletilmesi bağlamında ; 5015 s. PPK’nun piyasanın denetimini çeşitli aşamalarda ve çeşitli araçlar bazında öngördüğü gerçeğinden hareket etmiştir. Buna göre 5015 sayılı Kanun; (i) idari (ii) mali (iii) teknik olmak üzere üç çeşit denetim öngörmüştür. Bu sistemin kurulması ve işletilmesi için; Mevzuat altyapısı hazırlanmış(Yönetmeliği müteakip Kamu kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlardan hizmet alımına ilişkin esaslar belirlenerek bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Protokoller yapılmıştır) , Teçhizat temini işlemleri büyük ölçüde tamamlamakla birlikte son bazı alımlar 2005 yılı Eylül ayı itibariyle bitirilecektir (Teknik denetim yapılabilmesini teminen cihaz, alet-edevat alımı yapılmış, mühürleme işlemleri için tutanak ve mühürler temin edilmiştir. Teknik denetimde gerekli akredite lab. Seçimi işlemleri için ihale süreci devam etmektedir) , İlgili personelin eğitimi (Yapılan protokoller çerçevesinde faaliyet yürütecek personelin mevzuat ve numune alma eğitimi 2005 yılı 8 ve 9 uncu aylarında büyük ölçüde tamamlanacaktır).

22 Kanun ve EPDK – Denetim*2/3
5015 sayılı PPK’nun teknik denetimi (i) teknolojik usuller ve (ii) ulusal marker denetimi olmak üzere iki aşamalı öngördüğü kabul edilince ; Teknolojik denetim; tesislerin sahip olması gereken teknik kriterlerin lisansların denetlenmesi sürecine ilişik denetimi ve akaryakıt sahteciliğini engellemeye yönelik -akredite lab.’larda yapılacak testler yoluyla- ürün güvenliği denetimi, Ulusal marker denetimi; akaryakıt kaçakçılığının ve akaryakıt sahteciliğinin birlikte engellenmesine yönelik ürün menşeiinin belirlenmesi denetimi ve buna ilişik ürün güvenliğine dair teknik kriterlere uygunluğun –akredite lab.’larda yapılacak testler yoluyla- denetimi ve lisanssız faaliyet yasağına dair denetim, şeklinde sınıflandırılabilir. Ulusal Marker ve uygulamasına dair bilgilere aşağıda yer verilecektir.

23 Kanun ve EPDK – Denetim*3/3
5015 sayılı PPK kapsamında yapılan denetimler sonucunda; Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 1/1/2005 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Para Cezaları 19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (a) Bendi YTL 19 uncu Maddenin İkinci Fıkrasının (b) Bendi YTL 19 uncu Maddenin Üçüncü Fıkrası YTL şeklinde Bayiler için uygulanacak para cezası miktarları, 19 uncu maddenin dördüncü fıkrası uyarınca tutarların beşte biri oranında uygulanacaktır.

24 Kanun ve EPDK – Ulusal Marker*1/6
5015 sayılı PPK ile öngörülen denetim sisteminin bir aşaması ve aracı olarak ulusal marker ve uygulaması; Kanunun 18 inci maddesinde; “Rafinericiler ve dağıtıcılar yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta, rafineri çıkışında veya gümrük girişinde Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte marker ekleyeceklerdir. “ şeklinde düzenlenmiştir. Kanun’un düzenlemesine göre; (i) Rafinerici (ii) Dağıtıcı (iii) İhrakiye teslim lisansı sahipleri; (a) rafineri çıkışında veya (b) gümrük girişinde Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal markeri akaryakıta eklemekle yükümlüdür.

25 Kanun ve EPDK – Ulusal Marker*2/6
Renksiz ve kokusuz, Silinemeyen, Akaryakıt içerisinde gözle görülemeyen, Dozajı hassas olarak ölçülebilen, Homojen olarak akaryakıta karışabilen, Kimyasal formülü gizli ve üreticisi tarafından patent alınmış, Akaryakıta milyonda bir oranlarında eklenen, Akaryakıt fiyatıyla kıyaslandığında birim bedel olarak çok düşük oranda kalan kimyasal üründür.

26 Kanun ve EPDK – Ulusal Marker*3/6
Ulusal markerin uygulaması; Rafinericiler ve dağıtıcıların her yıl yurt içinde pazarlayacakları akaryakıt projeksiyonlarını Kuruma sunmaları, Kurumun projeksiyona göre ulusal marker temin etmesi, Ulusal Markerin projeksiyonlarına uygun olarak akaryakıta eklenmek üzere lisans sahiplerine teslimi, (belge karşılığı teslim edilecek ve akaryakıta eklenmesine marker firması nezaret edecektir) aşamalarıyla yapılacaktır. Ulusal Marker Kullanımı; Yasal olarak belgelendirilerek yurt içinde pazarlanacak akaryakıtın diğerlerinden ayırt edilebilmesi sağlanacak, Serbest dolaşımdaki akaryakıtın ithal olup olmadığı ve ister ithal olsun ister rafineri çıkışlı olsun vergi akaryakıt olup olmadığının tespiti ve Serbest dolaşımdaki akaryakıta yasadışı karışım (hile-tağşiş) olup olmadığının tespitini, sağlayacaktır.

27 Kanun ve EPDK – Ulusal Marker*4/6
Onay Tank İthalat İç Piyasa Test Ulusal Marker Beyanname Mavi Boya Transit Alıcı Ulusal Marker ilave edilen yakıt kırmızı renkle gösterilmiştir. Transit yakıt için mavi boya ilave edilmiştir.

28 Kanun ve EPDK – Ulusal Marker*5/6

29 Kanun ve EPDK – Ulusal Marker*6/6

30 Kanun ve EPDK – Sonuç *1/2 5015 sayılı PPK ve çıkarılan ikincil mevzuat kapsamında; Piyasa faaliyetlerinin lisanssız yürütülmesi söz konusu olmayacak, Ülkeye akaryakıt girişi ancak buna yetkili üç lisans sahibince yapılabilecek, Ülkeye giren akaryakıt ulusal marker ile işaretlenerek takibi kolaylaştırılacak, İlgili lisans sahiplerince, gümrük geçişlerinde, rafineri çıkışlarında, lisanslı depo giriş ve çıkışlarında “analiz raporları” hazırlanacak, Piyasa denetimlerinin yetkili ve ehil personel tarafından yapılması sağlanacak, Yetkili ve ehil personel tarafından denetimler kapsamında alınan numuneler akredite laboratuvarlara standarda göre ulaştırılacak ve akreditasyonun güncelliği devamlı gözetilecek,

31 Kanun ve EPDK – Sonuç*2/2 Dağıtıcıların iç denetim kapsamında kalite kontrol izlemesi yapması gerekecek, Piyasa faaliyeti yürütülen tesislerin teknik kriterlere uygunluğu denetimler kapsamında incelenerek gerekli uyarı, yenileme, iptal işlemleri yapılacak, Petrol ürünlerinin standartlara uygunluğu sıkı şekilde denetlenecek, Tüketiciye akaryakıt ikmali ancak yetkili lisans sahiplerince yapılabilecek, Tüketicilerin zararlarının tazmini sağlanacaktır. Böylece Milyar Dolar/Yıllık vergi kaybına sebep olduğu bilinen ve araçlara verdiği zarar bugüne kadar hiç ölçülmemiş olmakla birlikte yılık miktarı 3 milyar doların altına düşmeyeceği tahmin edilen akaryakıt sahteciliği ve kaçakçılığı sonucunda oluşan ekonomik kayıp engellenecektir. Sonuçta ülke ekonomisine GSMH’nın yaklaşık %2’si oranında katkı sağlanacaktır.

32 Son Söz İlgi ve Katılımız İçin Teşekkürler.
Refik TİRYAKİ; En.Uzm., PPD, EPDK. Başarı ancak birlikte ve koordinasyon içinde çalışmakla mümkündür. Koordinasyon için; / Gr. Bşk. Ümit BİLEK : 507 En. Uzm. Uğur KINAY : 541 En. Uzm. Refik YAŞA : 582 En. Uzm. Fatih CERİT : 461 En. Uzm. Yrd. İbrahim DERE : 463 En. Uzm. Yrd. Tolga TURAN :


"5015 sayılı Kanun ve YENİ PETROL PİYASASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları