Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi Sistemleri – 2010 Dr. Galip Aydın Verinin Temsili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi Sistemleri – 2010 Dr. Galip Aydın Verinin Temsili."— Sunum transkripti:

1 Bilgi Sistemleri – 2010 Dr. Galip Aydın Verinin Temsili

2 Veri – Kitap Listesi Dosyalarda saklanabilir Sorgulama imkanı yok Özel programlarla arama ve sorgulama yapılabilir Anna KareninaLev N. TolstoySosyal Gülün AdıUmberto EcoCan SemerkantAmin MaaloufYapı Kredi Leyla ile Mecnun İ skender PalaKapı Ak ş am Güne ş iRe ş at Nuri Güntekin İ nkılap

3 Veritabanı Sütun türleri belirlenebilir Yeni veri ekleme kolay Sorgulama yapılabilir

4 İçerik ve Temsil Veritabanından veya kaynaklardan çekildikten sonra veriler nasıl saklanmalı/temsil edilmeli/transfer edilmeli Anna Karenina;Lev N. Tolstoy;Sosyal;2002; ;19.9 Gülün Adı;Umberto Eco;Can;2009; ;32 Semerkant;Amin Maalouf;Yapı Kredi;2010; ;16 Leyla ile Mecnun; İ skender Pala;Kapı;2010; ;8 Ak ş am Güne ş i;Re ş at Nuri Güntekin; İ nkılap;2010; ;21 Anna Karenina;Lev N. Tolstoy;Sosyal;2002; ;19.9 Gülün Adı;;;2009; ;32 Semerkant;Amin ; Maalouf;;2010; ;16 Leyla ile Mecnun; İ skender Pala;;2010; ; Ak ş am Güne ş i;Re ş at Nuri Güntekin; İ nkılap;2010; ;

5 İçerik Değişikliği Veritabanına yeni sütün eklenmesi Veriye daha önce dü ş ünülmemi ş bir ayrıntının eklenmesi daha önce geli ş tirilmi ş temsil yöntemlerini bozabilir Verinin yapısının her zaman önceden bilinmesi ve bunlara göre veri analizi programlarının yazılması mümkün de ğ ildir.

6 Farklı kaynaklardan verilerin birleştirilmesi İsimYazar Anna KareninaLev N. Tolstoy Gülün AdıUmberto Eco SemerkantAmin Maalouf Leyla ile Mecnunİskender Pala Akşam GüneşiReşat Nuri Güntekin ISBNİsimFiyat Anna Karenina Gülün Adı Semerkant Leyla ile Mecnun Akşam Güneşi21 Yazar Dogum_Tarihi Olum_TarihiDogum_Yeri Lev N. Tolstoy9/10/ /11/1828Rusya Umberto Eco 5/1/1932-İtalya Amin Maalouf 25/2/1949-Beyrut İskender Pala 8/6/1958-Uşak Reşat Nuri Güntekin 25/11/18897/12/1956İstanbul YayıneviTEL Sosyal Can Yapı Kredi Kapı İnkılap Internet (Wikipedia)

7 Text ve Yapılandırılmış Verilerin Birleştirilmesi Yapılandırılmı ş Veri Veritabanları Yapılandırılmamı ş Veri Dokümanlar Yarı Yapılandırılmı ş Veri www

8 Yeni bir veri modeli ihtiyacı Gev ş ek ve zengin bir yapı Geli ş meye açık, bilinmeyen özelliklere kolay adapte olabilen, düzensiz yapıları destekleyebilecek Yapılandırılmı ş fakat heterojen veri kaynaklarını birle ş tirebilmeli Tag ve linklerden olu ş an text türü veri Farklı veri modellerinin kombinasyonu (ili ş kisel, hiyerar ş ik, text)

9 Markup Languages 1970’de Charles Goldfarb, Ed Mosher and Ray Lorie IBM’de çalı ş ırken GML’i buldular. GML yapısal etiketler ta ş ıyan teknik dokümanları i ş aretlemek için bir yöntemi tarif etmek için geli ş tirilmi ş ti. Goldfarb, Mosher ve Lorie isimlerinin kısaltması Goldfarb ‘mark-up language’ terimini icat etti ve daha sonra bu isim SGML olarak de ğ i ş tirildi Standard Generalised Markup Language ISO 1986’da SGML’i bir standart olarak kabul etti

10 HTML SGML bir dizi i ş aretleme dili geli ş tirmek için kullanıldı 1991’de Tim Berners Lee SGML kullanarak HTML’i geli ş tirdi SGML çok efektif fakat komplex, HTML ise çok basit fakat belirli bir dizi tag ile kısıtlıdır. HTML verinin nasıl gösterilece ğ i (presentation) ile ilgilenir

11 HTML İsim Yazar Anna Karenina Lev N. Tolstoy Gülün Adı Umberto Eco İ simYazar Gülün AdıUmberto Eco

12 HTML – Tags and Attributes İsim Yazar Anna Karenina Lev N. Tolstoy Gülün Adı Umberto Eco

13 XML SGML kadar etkili fakat o kadar karma ş ık olmayan HTML kadar basit fakat kısıtlı olmayan bir markup diline olan ihtiyaç XML bu bo ş lu ğ u doldurmak için geli ş tirildi 1996’da Sun Microsystems’te çalı ş an Jon Bosak ve ekibi SGML’den yola çıkarak XML üzerinde çalı ş maya ba ş ladılar.

14 XML vs HTML XML verinin içeri ğ ini tarif eder. HTML verinin nasıl gösterilece ğ ini anlatır. XML verinin aktarımı ve depolanması amacıyla geli ş tirilmi ş tir XML tek ba ş ına hiçbir i ş yapmaz.


"Bilgi Sistemleri – 2010 Dr. Galip Aydın Verinin Temsili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları